FFS 2023:9

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (2022:3) om skyddsobjekt och skyddsvakter

A a.

2 FÖRSVARETS

S FÖRSVARSMAKTEN FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2023:9

Utkom från trycket

2023-02-09

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (2022:3) om

skyddsobjekt och skyddsvakter;

beslutade den 3 februari 2023.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 14 $ skyddsförordningen

(2010:523) samt I kap. 3 $ och 9 kap. I $ förordningen (1996:927) om För-

svarsmaktens personal i fråga om Försvarsmaktens föreskrifter (2022:3) om

skyddsobjekt och skyddsvakter

dels att 14, 20, 21, 22 $$ ska upphöra att gälla,

dels att 23 $ ska ha följande lydelse.

23 $! Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning.

Denna författning träder i kraft den I mars 2023.

Micael Bydén

Carin Bratt

! Ändringen innebär att andra stycket tas bort.