HSLF-FS 2016:3

Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga

HSLF-FS

2016:3

Utkom från trycket

den 23 februari 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-2-5

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om socialnämndernas skyldighet att lämna

statistiska uppgifter om insatser för barn och unga;

beslutade den 19 januari 2016.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 § förordningen

(1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska

uppgifter.

Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Sveriges Kommuner

och Landsting.

Ledningssystem

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår

att den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det finns sådana

processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten

uppfyller de krav som ställs i dessa föreskrifter.

Uppgiftsskyldighet

2 § Varje socialnämnd ska lämna uppgifter om barn och unga som

under föregående år har varit föremål för

1. nämndens åtgärder enligt socialtjänstlagen (2001:453) i form av vis-

telse i familjehem, jourhem och hem för vård eller boende, eller

2. åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om

vård av unga.

3 § Uppgifterna ska lämnas i enlighet med vad som framgår av bila-

gan.

Uppgifterna ska lämnas senast den 1 februari varje år och avse för-

hållanden under närmast föregående kalenderår.

4 § Uppgifterna ska lämnas till Socialstyrelsen genom myndig-

hetens elektroniska tjänster för filöverföring eller på motsvarande sätt

till den som på uppdrag av Socialstyrelsen ansvarar för att samla in

uppgifterna.

HSLF-FS

2016:3

2

Undantagsbestämmelse

5 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i

dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.

I HSLF-FS 2016:2 upphävs 5 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS

2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska upp-

gifter.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Charlotte Gilén

HSLF-FS

2016:3

3

Bilaga

Rapportering av uppgifter om insatser för barn och unga enligt

socialtjänstlagen (2001:453) , SoL, och lagen ( 1990:52 ) med särskilda

bestämmelser om vård av unga, LVU

• Uppgifterna ska lämnas i två (2) separata textfiler.

• Varje fil ska namnges i enlighet med vad som anges efter ”Filnamn” ovanför respektive

tabell nedan.

LLKK står för läns- och kommunkod som uppgifterna gäller för.

ÅÅÅÅ står för det år som uppgifterna gäller för.

ÅÅÅÅMMDDTHHMM står för tidpunkten när uppgifterna lämnas.

• Uppgifterna ska skiljas åt med semikolon (;).

• Om en uppgift saknas, ska utrymmet för uppgiften lämnas tomt.

• En rad får inte avslutas med semikolon, utom när sista uppgiften i raden saknas.

• När ett tillfälligt id-nummer har skapats ska det användas vid varje inrapportering tills

barnet/den unge flyttat till en annan kommun eller fått ett personnummer eller ett

samordningsnummer.

Uppgifter om insatsen

Filnamn: BU_INSATS_LLKK_ÅÅÅÅ_ÅÅÅÅMMDDTHHMM.txt

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

1

Ansvarig kommun

4

LLKK

Den kommun där beslut om insatsen fattats.

Ska registreras enligt Statistiska centralbyråns

förteckning över läns- och kommunkoder.

2

Stadsdelsnämnd/

motsvarande

30

Den stadsdelsnämnd eller motsvarande som

fattat beslut om insatsen.

Om sådan indelning inte finns, ska utrymmet för

uppgiften lämnas tomt.

3

Barnets/den unges

personnummer

12

ÅÅÅÅMMDDNNNN Om personnummer inte finns, ska samordnings-

nummer anges. Om inget av dessa finns, ska

utrymmet för uppgiften lämnas tomt.

4

Tillfälligt id-nummer

12

ÅÅÅÅMMDDTNNN Om personnummer eller samordningsnummer

inte finns, ska ett tillfälligt id-nummer anges.

Det ska skapas av kommunen och bestå av

födelsedatum följt av T och 3 slumpmässigt

utvalda siffror.

5

Barnets/den unges kön

1

1 = pojke

2 = flicka

6

Ensamkommande barn

1

0 = ej ensamkommande barn

1 = ensamkommande barn

Med ensamkommande barn avses barn och unga

yngre än 21 år som vid ankomsten till Sverige

från ett annat land var under 18 år och skilt från

båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen

person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe

och detta fortfarande gällde när barnet första

gången placerades enligt SoL eller LVU.

7

Datum för beslut om

insatsen

8

ÅÅÅÅMMDD

Datum för

- beslut om placering enligt 4 kap. 1 § SoL av

person yngre än 21 år,

- beslut om omedelbart omhändertagande enligt

6 § LVU, eller

- dom om vård enligt 2 eller 3 § LVU.

HSLF-FS

2016:3

4

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

8

Form av insats

2

02 = placering enligt 4 kap.1 § SoL

05 = omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU

26 = vård enligt 2 eller 3 § LVU

9

Grund för omedelbart

omhändertagande eller

vård enligt LVU

1

0 = ej LVU

2 = brister i hemmiljön (2 § LVU)

3 = den unges beteende (3 § LVU)

4 = både brister i hemmiljön och den unges

beteende (2 och 3 §§ LVU)

10

Vårdnadshavare eller

motsvarande när beslut

om insatsen fattades

1

Endast ett (1) alternativ ska registreras.

A = båda föräldrarna

B = endast modern

C = endast fadern

D = särskilt förordnad vårdnadshavare

E = god man för ensamkommande barn

F = vårdnadshavare saknas och god man för

ensamkommande barn har ej förordnats

(avser barn yngre än 18 år)

G = ej aktuellt – den unge är myndig

11

Vårdnadshavare eller

motsvarande när

insatsen avslutades/

upphörde

1

Endast ett (1) alternativ ska registreras.

A = båda föräldrarna

B = endast modern

C = endast fadern

D = särskilt förordnad vårdnadshavare

E = god man för ensamkommande barn

F = vårdnadshavare saknas och god man för

ensamkommande barn har ej förordnats

(avser barn yngre än 18 år)

G = ej aktuellt – den unge är myndig

12

Datum då insatsen

avslutades/upphörde

8

ÅÅÅÅMMDD

13

Barnets/den unges

situation efter att

insatsen avslutades/

upphörde

1–2

1 = bor hos modern

2 = bor hos fadern

3 = bor hos båda föräldrarna

4 = bor i eget boende

5 = placering enligt 4 kap. 1 § SoL (barn under

18 år)

6 = placering enligt LVU

7 = kvar i det som tidigare var familjehem med

vårdnaden överflyttad till familjehemsförälder

8 = kvar i det som tidigare var familjehem och

adopterad av familjehemsförälder

9 = placering enligt 4 kap. 1 § SoL – nytt beslut

p.g.a. att den unge fyllt 18 år

10 = annan

HSLF-FS

2016:3

5

Uppgifter om placeringen

Filnamn: BU_PLACERING_LLKK_ÅÅÅÅ_ÅÅÅÅMMDDTHHMM.txt

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

1

Ansvarig kommun

4

LLKK

Den kommun där beslut om insatsen fattats.

Ska registreras enligt Statistiska centralbyråns

förteckning över läns- och kommunkoder.

2

Barnets/den unges

personnummer

12

ÅÅÅÅMMDDNNNN Om personnummer inte finns, ska samordnings-

nummer anges. Om inget av dessa finns, ska

utrymmet för uppgiften lämnas tomt.

3

Tillfälligt id-nummer

12

ÅÅÅÅMMDDTNNN Om personnummer eller samordningsnummer

inte finns, ska det tillfälliga id-nummer anges som

har skapats för barnet/den unge.

4

Datum för beslut om

insatsen

8

ÅÅÅÅMMDD

Datum för

- beslut om placering enligt 4 kap. 1 § SoL av

person yngre än 21 år,

- beslut om omedelbart omhändertagande enligt

6 § LVU, eller

- dom om vård enligt 2 eller 3 § LVU.

5

Kommun som barnet/

den unge är placerad i

4

LLKK

Ska registreras enligt Statistiska centralbyråns

förteckning över läns- och kommunkoder.

6

Datum då placeringen

påbörjades

8

ÅÅÅÅMMDD

7

Placeringsform

1

A = familjehem inkl. konsulentstödda familjehem

men exkl. nätverkshem

B = nätverkshem, dvs. familjehemsplacering hos

anhörig eller annan närstående

C = jourhem

E = hem för vård eller boende (HVB) med

offentlig huvudman

F = hem för vård eller boende (HVB) med enskild

huvudman

G = särskilt ungdomshem enligt 12 § LVU

H = eget hem

I = annan

8

Datum då placeringen

avslutades/upphörde

8

ÅÅÅÅMMDD

HSLF-FS

2016:3

6

HSLF-FS

2016:3

7

HSLF-FS

2016:3

8

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016