HSLF-FS 2016:87

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:9) om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

HSLF-FS

2016:87

Utkom från trycket

den 15 september 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-9-24

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2002:9) om bostad med särskild service för

vuxna enligt 9 § 9 lagen ( 1993:387 ) om stöd och

service till vissa funktionshindrade, LSS;

beslutade den 6 september 2016.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 14 § förordningen (1993:1090)

om stöd och service till vissa funktionshindrade att 3 § Socialstyrel-

sens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) om bostad med

särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade, LSS ska ha följande lydelse.

3 § Omvårdnad enligt 9 e § lagen (1993:387) om stöd och service till

vissa funktionshindrade ska

– ges på ett sådant sätt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen

förmåga,

– kontinuerligt anpassas efter rådande omständigheter så att den sva-

rar mot den enskildes aktuella situation, och

– noggrant planeras, dokumenteras och följas upp.

Denna författning träder i kraft den 1 november 2016.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Cecilia Molinder Berglund

HSLF-FS

2016:87

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016