Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-10-07
Ändring införd
SFS 1993:1090 i lydelse enligt SFS 2022:1228
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-08

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om verksamhet med stöd och service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i dessa lagar.

2 §  Med familjehem avses i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade detsamma som i 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937). Förordning (2001:938).

Personal och kontaktpersoner

3 §  För daglig verksamhet, korttidshem samt gruppbostäder och, när det gäller barn och ungdomar, annat boende enligt 9 § första stycket 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade skall det finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten samt den personal som i övrigt behövs för en ändamålsenlig verksamhet.

 • HFD 2011 not 39:Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Tillstånd till ändring av föreståndare i viss verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde fråga om tillstånd till ändring av föreståndare i viss verksamhet (prejudikatskäl)

4 §  När stöd av en kontaktperson skall ges, skall den som ansvarar för verksamheten meddela ett skriftligt förordnande. I ett sådant förordnande skall uppdragets omfattning och tiden för uppdraget anges närmare.

Avgifter m.m.

5 §  Föreskrifterna i 6 kap.2 - 4 §§socialtjänstförordningen (2001:937) om föräldrars skyldighet att bidra till kommunens kostnader för ett barns vård i ett annat hem skall gälla även när ett barn får vård i ett annat hem med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förordning (2001:938).

6 §  Vid bedömningen av den enskildes personliga behov enligt 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade skall även beaktas kostnader på grund av funktionshindret som inte täcks på annat sätt.

/Träder i kraft I: 2023-01-01/

Föräldraavdrag

/Träder i kraft I: 2023-01-01/

6 a §  Vid tillämpning av 9 f § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska det föräldraavdrag göras som följer av bilagan till denna förordning.

Hela den månad då barnet fyller år ingår i ett åldersintervall enligt tabellen i bilagan. Förordning (2022:1228).

Enskild verksamhet

7 §  En ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade om tillstånd att bedriva enskild verksamhet som avses i 9 § 6–10 samma lag ska vara skriftlig, egenhändigt undertecknad av sökanden eller behörig företrädare för sökanden och ange

 1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
 2. vem som ska bedriva verksamheten,
 3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,
 4. för vilka personer verksamheten är avsedd och om den riktar sig till barn,
 5. hur verksamheten ska finansieras,
 6. vem som ska förestå verksamheten,
 7. vilken personal som ska anlitas och personalens utbildning, och
 8. hur det ska säkerställas att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt.

[S2]Till ansökan ska fogas ritningar över de lokaler som verksamheten ska vara inrymd i samt uppgift om vilka brandskyddsåtgärder som har vidtagits. Förordning (2013:279).

8 §  En ansökan hos Inspektionen för vård och omsorg enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade om tillstånd att bedriva enskild verksamhet som avses i 9 § 2–5 samma lag ska vara skriftlig, egenhändigt undertecknad av sökanden eller behörig företrädare för sökanden och ange

 1. vilken verksamhet som ska bedrivas,
 2. vem som ska bedriva verksamheten,
 3. hur verksamheten ska bedrivas och dess organisation,
 4. för vilka personer verksamheten är avsedd och om den riktar sig till barn,
 5. hur verksamheten ska finansieras,
 6. vem som ska vara ansvarig för verksamheten,
 7. vilken personal som ska anlitas och personalens kompetensutveckling,
 8. hur det ska säkerställas att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt,
 9. hur avtal med den insatsberättigade ska utformas och hur den insatsberättigades rätt till inflytande ska tillgodoses, och
 10. rutiner för kontakter med de insatsberättigade samt med personal och berörda myndigheter. Förordning (2018:1571).

8 a §  Om den som ansöker om tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade är en juridisk person, ska ansökan innehålla, utöver vad som anges i 7 eller 8 §, följande handlingar gällande den juridiska personen:

 1. bolagsordning, stadgar eller stiftelseförordnande,
 2. handling som visar vem som är behörig företrädare,
 3. handling som visar vem som är verkställande direktör och annan person som har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 4. handling som visar vem som är styrelseledamot eller styrelsesuppleant,
 5. handling som visar samtliga bolagsmän, om sökanden är ett kommanditbolag eller annat handelsbolag,
 6. handling som visar personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten, och
 7. årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande sammanställning av den juridiska personens räkenskaper samt verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för de närmast föregående räkenskapsåren, om verksamhet tidigare har bedrivits i den juridiska personen. Förordning (2018:1571).

8 b §  Avgift för en ansökan om att bedriva enskild verksamhet ska betalas med följande belopp:

ÄrendeslagAvgift kronor
Ansökan om att bedriva en ny verksamhet30 000
Ansökan om ändring av ett tillstånd att bedriva verksamhet Förordning (2018:1571).21 000

9 §  Inspektionen för vård och omsorg ska utfärda ett skriftligt bevis när tillstånd har meddelats. I beviset ska anges vem som ska bedriva verksamheten, vilken verksamhet som ska bedrivas, vem som ska vara föreståndare enligt 7 § eller verksamhetsansvarig enligt 8 § samt övriga villkor för tillståndet. I fråga om tillstånd enligt 7 § ska även anges det högsta antal personer som samtidigt kan få stöd och service i verksamheten.

[S2]Tillståndet kan meddelas tills vidare eller för viss tid. Ett tillstånd får inte överlåtas. Förordning (2013:181).

 • HFD 2013:54:Fråga om de kvalitetskrav som uppställs i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade medger att en bostad med särskild service för ungdomar har tolv platser.

10 §  Tillstånd att förändra en enskild verksamhet så att den inte längre motsvarar det meddelade tillståndet ska sökas hos Inspektionen för vård och omsorg.

[S2]Anmälan om att lägga ned en enskild verksamhet ska omedelbart göras till Inspektionen för vård och omsorg. Förordning (2013:181).

Vissa tillsynsfrågor

11 §  Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av bostäder med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska omfatta regelbundna inspektioner. Inspektioner ska göras minst en gång per år. Inspektionen för vård och omsorg ska i anslutning till en inspektion samtala med de barn och ungdomar som samtycker till det.

[S2]I 26 d § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade finns bestämmelser om att de boendes samtycke krävs för tillträde till bostäder vid tillsyn. Förordning (2015:991).

11 a §  Inspektionen för vård och omsorg ska ta fram information som riktar sig till barn och unga som har beviljats insatser enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och till deras vårdnadshavare. Informationen ska innehålla uppgifter om

[S2]1. barns och ungas rättigheter,

[S3]2. inspektionens tillsyn,

 1. möjligheter för barn och unga att kontakta inspektionen samt hur de når rätt person inom myndigheten, och
 2. inspektionens möjligheter att samtala med barn utan att vårdnadshavaren har samtyckt till det eller är närvarande. Förordning (2013:181).

Register

11 b §  Inspektionen för vård och omsorg ska föra ett register över dem som har tillstånd att bedriva verksamhet och dem som har anmält verksamhet enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Registret ska utgöra underlag för tillsynsverksamheten. Förordning (2013:181).

Direktåtkomst

11 c §  Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifterna i det register som förs enligt 11 b § om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier. Förordning (2013:181).

Uppgiftsskyldighet

11 d §  Inspektionen för vård och omsorg ska på begäran av Socialstyrelsen lämna ut uppgifter ur det register som förs enligt 11 b § om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier.

[S2]Socialstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i det register som förs enligt 11 b § vid direktåtkomst enligt 11 c §. Förordning (2013:181).

11 e §  Inspektionen för vård och omsorg ska underrätta Försäkringskassan och berörda kommuner när inspektionen enligt 26 g eller 26 i § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har beslutat att återkalla ett tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans eller enligt 26 h § samma lag tillfälligt förbjudit sådan verksamhet. Förordning (2021:879).

Gallring

12 §  Handlingar som avses i 21 d § andra stycket och 23 d § andra stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska av hänsyn till forskningens behov undantas från gallring i de kommuner och regioner som ingår i Östergötlands, Gotlands och Västernorrlands län samt i Göteborgs kommun. I landets övriga kommuner och regioner ska sådana handlingar undantas från gallring när det gäller personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad. Förordning (2019:1015).

Ytterligare föreskrifter

13 §  Socialstyrelsen får i fråga om verksamhet enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade meddela föreskrifter till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa. Förordning (2009:1140).

 • SOSFS 2015:10: Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg
 • SOSFS 2012:6: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS
 • HSLF-FS 2022:44: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verk­ samheter enligt SoL och LSS

13 a §  Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förordning (2013:279).

14 §  Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2013:181).

 • HSLF-FS 2018:24: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
 • SOSFS 2014:5: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
 • HSLF-FS 2016:87: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:9) om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
 • SOSFS 2008:36: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd på socialtjänstens område
 • HSLF-FS 2018:10: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
 • HSLF-FS 2020:58: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
 • HSLF-FS 2022:37: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
 • HSLF-FS 2022:44: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verk­ samheter enligt SoL och LSS

15 §  Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet vid anmälningar och ansökningar enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt vid betalning av avgift vid sådana ansökningar.

[S2]Inspektionen för vård och omsorg får även meddela föreskrifter om förfarandet vid anmälningar och rapporteringar enligt 24 f, 28 f och 28 g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och enligt 10 § andra stycket denna förordning. Förordning (2018:1571).

Bilaga

/Träder i kraft I: 2023-01-01/

Barnets ålder (år) Föräldraavdrag för grundläggande behov (timmar per dygn som personlig assistans lämnas) Föräldraavdrag för andra personliga behov (timmar per dygn som personlig assistans lämnas)
0 12 0
1-6 2,5 0,5
7-11 1 1
12-17 0 1
Förordning (2022:1228).

Ändringar

Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (2001:938) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2005:128) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Omfattning
nuvarande 12, 13 §§ betecknas 13, 14 §§, rubr. närmast före 12 § sätts närmast före nya 13 §; ny 12 §, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2007:1317) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2008-04-01

Förordning (2009:1140) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Omfattning
upph. 8 §; ändr. 7, 9, 10, 11, 13 §§; nya 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 11, 11 b §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1368) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Omfattning
ändr. 7, 9 §§; ny 8 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:181) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Omfattning
ändr. 7, 8, 9, 10, 11, 11 a, 11 b, 14 §§; nya 11 c, 11 d, 15 §§, rubr. närmast före 11 c, 11 d §§
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:279) om ändring i förordningen (1993:1090) med stöd och service till vissa funktionshindrade

Omfattning
ändr. 7, 8 §§; nya 8 a, 13 a §§
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2015:991) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2018:1571) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Omfattning
ändr. 8, 8 a, 15 §§; ny 8 b §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:56) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2019-03-15

Förordning (2019:1015) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2021:879) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Omfattning
ny 11 e §
Ikraftträder
2021-11-01

Förordning (2022:1228) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Omfattning
nya 6 a §, bil., rubr. närmast före 6 a §
Ikraftträder
2023-01-01