HSLF-FS 2016:89

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

HSLF-FS

2016:89

Utkom från trycket

den 26 oktober 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-10-11

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet

som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS;

beslutade den 11 oktober 2016.

Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens föreskrifter och allmän-

na råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs

med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS ska det första stycket i de all-

männa råden i 6 kap. under rubriken ”Planera insatsens genomförande

och dokumentera enligt 11 kap. 5 § SoL eller 21 a § LSS” ha följande

lydelse.

Allmänna råd

Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomföran-

deplan som upprättas hos utföraren med hänsyn tagen till den en-

skildes självbestämmanderätt och integritet. Planen bör upprättas

med utgångspunkt från den beslutande nämndens uppdrag till utfö-

raren. Om uppdraget gäller vård i ett hem för vård eller boende eller

i ett stödboende, bör genomförandeplanen även upprättas med ut-

gångspunkt från nämndens vårdplan.

Av genomförandeplanen bör det bl.a. framgå

– vilket eller vilka mål som gäller för insatsen enligt nämndens be-

slut,

– om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter hos utföraren,

– vilket eller vilka mål som gäller för varje aktivitet,

– vem hos utföraren som ansvarar för genomförandet av varje ak-

tivitet,

– när och hur olika aktiviteter ska genomföras,

– hur utföraren ska samverka med nämnden, andra utförare eller

andra huvudmän, t.ex. hälso- och sjukvården, skolan eller Ar-

betsförmedlingen,

– när och hur insatsen som helhet eller olika aktiviteter som ingår

i insatsen ska följas upp,

HSLF-FS

2016:89

2

– om den enskilde har deltagit i planeringen och i så fall vilken

hänsyn som har tagits till hans eller hennes synpunkter och öns-

kemål,

– vilka andra personer som har deltagit i arbetet med att upprätta

genomförandeplanen,

– när planen har fastställts, och

– när och hur planen ska följas upp.

Genomförandeplanen bör tillföras den enskildes personakt så snart

planen är upprättad.

Genomförandeplanen bör användas som utgångspunkt för fortlö-

pande anteckningar i journalen.

Genomförandeplanen bör också användas som underlag för upp-

följning av insatsen.

Genomförandeplanen bör revideras vid behov.

Denna författning träder i kraft den 1 december 2016.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Ylva Ehn

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016