HSLF-FS 2017:10

Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd ska andra styckets första strecksats under rubriken ”Hälso- och sjukvård” ha följande lydelse. Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd för skäliga kostnader för hälso- och sjukvård som är medicinskt påkallad. Nämndens bedömning av vad den enskilde ska få ersättning för bör göras från den utgångspunkten att syftet med vården ska kunna uppnås. Ekonomiskt bistånd bör omfatta kostnader för åtgärder som –– utgör sådan vård och behandling som avses i 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och som ett landsting är skyldigt att svara för enligt 8 kap. 1 § samma lag, även i de fall insatserna tillhandahålls av en privat yrkesutövare som är ansluten till Försäkringskassan, –– vidtas efter bedömning av hälso- och sjukvårdspersonal och –– görs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ekonomiskt bistånd bör även omfatta skäliga kostnader för bl.a. –– hjälpmedel och förbrukningsmaterial som förskrivits av behörig hälso- och sjukvårdspersonal, –– läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och som förskrivits av behörig hälso- och sjukvårdspersonal, –– resor som är nödvändiga för att vården ska kunna genomföras eller –– resor som är nödvändiga för att hämta ut förskrivna läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsmaterial.

HSLF-FS

2017:10

Utkom från trycket

den 23 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-24

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens kungörelse

om ändring i allmänna råden (SOSFS 2013:1) om

ekonomiskt bistånd;

den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS

2013:1) om ekonomiskt bistånd ska andra styckets första strecksats

under rubriken ”Hälso- och sjukvård” ha följande lydelse.

Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd för skäliga kostnader för

hälso- och sjukvård som är medicinskt påkallad. Nämndens bedöm-

ning av vad den enskilde ska få ersättning för bör göras från den ut-

gångspunkten att syftet med vården ska kunna uppnås.

Ekonomiskt bistånd bör omfatta kostnader för åtgärder som

– utgör sådan vård och behandling som avses i 2 kap. 1 § hälso- och

sjukvårdslagen (2017:30) och som ett landsting är skyldigt att svara

för enligt 8 kap. 1 § samma lag, även i de fall insatserna tillhanda-

hålls av en privat yrkesutövare som är ansluten till Försäkringskas-

san,

– vidtas efter bedömning av hälso- och sjukvårdspersonal och

– görs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ekonomiskt bistånd bör även omfatta skäliga kostnader för bl.a.

– hjälpmedel och förbrukningsmaterial som förskrivits av behörig

hälso- och sjukvårdspersonal,

– läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmå-

ner m.m. och som förskrivits av behörig hälso- och sjukvårdsperso-

nal,

– resor som är nödvändiga för att vården ska kunna genomföras eller

– resor som är nödvändiga för att hämta ut förskrivna läkemedel,

hjälpmedel och förbrukningsmaterial.

HSLF-FS

2017:10

2

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017