HSLF-FS 2017:2

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika

HSLF-FS

2017:2

Utkom från trycket

den 17 februari 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-2-12

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:2) om

utbyte av sprutor och kanyler till personer som

missbrukar narkotika;

beslutade den 24 januari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 och 3 och 4 § 4 förord-

ningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att

meddela föreskrifter m.m. att 2, 3 och 9 §§ Socialstyrelsens föreskrif-

ter (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som

missbrukar narkotika ska ha följande lydelse.

2 §

1

Det landsting som avser att bedriva en verksamhet med utbyte

av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika ska

ansöka om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg.

Ansökan ska innehålla

1. en motivering till varför landstinget ansöker om att få starta verk-

samheten,

2. uppgiften om att samråd har ägt rum med samtliga kommuner inom

det landsting där verksamheten ska bedrivas,

3. en organisationsplan,

4. uppgifter om vem som ska vara verksamhetschef för den verksam-

het som ska bedrivas,

5. adressuppgifter till verksamheten, samt

6. uppgifter om det antal personer som missbrukar narkotika som be-

räknas delta i sprututbytesverksamheten.

3 §

2

Ansökan ska dessutom innehålla en redovisning av vilka sam-

lade resurser som finns inom landstinget för vård av personer som

missbrukar narkotika och hur stora dessa resurser är i förhållande till

behoven.

1 Senaste lydelse SOSFS 2013:23.

2 Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

HSLF-FS

2017:2

2

9 § Den person som missbrukar narkotika och som inställer sig för

att byta ut sprutor och kanyler ska

1. erbjudas vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens rekommen-

dationer om vaccination mot hepatit B. Profylax med vaccin och

immunoglobulin – före och efter exposition,

2. efter behovsbedömning erbjudas andra relevanta vaccinationer,

3. regelbundet erbjudas rådgivning och provtagning avseende hiv, he-

patit B och hepatit C samt andra förekommande allmänfarliga sjuk-

domar enligt smittskyddslagen (2004:168), och

4. erbjudas samtal för att motiveras att upphöra med sitt missbruk.

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2017.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Åsa Lindberg

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017