HSLF-FS 2017:28

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare

HSLF-FS

2017:28

Utkom från trycket

den 28 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-39

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2000:6) om

särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke

legitimerade läkare;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 3 kap. 12 § första stycket och

8 kap. 5 § andra stycket första meningen patientsäkerhetsförordningen

(2010:1369) att 2 och 3 §§ Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:6)

om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läka-

re ska ha följande lydelse.

2 § En sådan nämnd som avses i 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårds-

lagen (2017:30) får i följande fall anställa läkare som inte har svensk

legitimation.

1. Den som avlagt läkarexamen i Sverige eller i ett annat nordiskt land

eller av Socialstyrelsen föreskrivits allmäntjänstgöring som villkor

för legitimation får anställas som läkare för allmäntjänstgöring el-

ler med ett vikariatsförordnande.

2. Den som genomgått utländsk utbildning och enligt ett särskilt be-

slut av Socialstyrelsen fullgör provtjänstgöring under sex månader

får anställas med ett vikariatsförordnande under handledning.

3. Den som genomgår medicinsk grundutbildning vid en svensk fa-

kultet och har fullbordat studier till och med den nionde terminen

med godkända kurser och prov får anställas med ett vikariatsför-

ordnande under handledning. Om vikariatet avser ett ämne som

den studerande genomgår efter den nionde terminen, krävs god-

känd kurs och godkänt prov även i detta ämne.

Anställning av medicine studerande i primärvården får inte förekom-

ma. Vad som avses med primärvård framgår av 2 kap. 6 § hälso- och

sjukvårdslagen (2017:30).

HSLF-FS

2017:28

2

3 § Dessa föreskrifter innebär inte något undantag från bestämmel-

serna i 5 kap. 12 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80). Ett

vikariatsförordnande som omfattar minst sex månader ska alltså till-

sättas i samma ordning som en anställning tills vidare.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017