HSLF-FS 2017:67

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

HSLF-FS

2017:67

Utkom från trycket

den 19 december 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-12-27

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om uppgiftsskyldighet till register över insatser

inom den kommunala hälso- och sjukvården;

beslutade den 21 november 2017.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen

(2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den

kommunala hälso- och sjukvården.

Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Sveriges Kommuner

och Landsting.

Ledningssystem

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att varje

YnUGJLYDUHDQVYDUDUI|UDWWGHW¿QQVVnGDQDSURFHVVHURFKUXWLQHUVRP

EHK|YV I|U DWW VlNHUVWlOOD DWW YHUNVDPKHWHQ XSSI\OOHU GH NUDY VRP

ställs i dessa föreskrifter.

Uppgiftsskyldighet

2 §

9DUMH NRPPXQ VND OlPQD XSSJLIWHU RP GH SHUVRQHU VRP KDU

fått kommunal hälso- och sjukvård, dvs. sådan hälso- och sjukvård

VRPDYVHVLNDSRFKRFKNDSKlOVRRFKVMXNYnUGVODJHQ

(2017:30).

8SSJLIWHUQDVNDOlPQDVLHQOLJKHWPHGYDGVRPIUDPJnUDYbilaga 1.

3 §

9DUMHNRPPXQVNDOlPQDXSSJLIWHURPGHYnUGnWJlUGHUVRPKDU

YLGWDJLWVDYVHHQGHSDWLHQWHULGHQNRPPXQDODKlOVRRFKVMXNYnUGHQ

8SSJLIWHU VND GRFN HQGDVW OlPQDV RP OHJLWLPHUDG KlOVR RFK VMXN

YnUGVSHUVRQDOKDUYLGWDJLWYnUGnWJlUGHUQD

8SSJLIWHUQDVNDLQWHRPIDWWDGHYnUGnWJlUGHUVRPKDUYLGWDJLWVDY

någon annan vårdgivare än kommunen.

8SSJLIWHUQDVNDOlPQDVLHQOLJKHWPHGYDGVRPIUDPJnUDYbilaga 2.

HSLF-FS

2017:67

2

4 §

8SSJLIWHUQD L RFK VND OlPQDV VHQDVW GHQ VLVWD GDJHQ L

månaden, två månader efter den månad då kommunal hälso- och sjuk-

vård har getts.

5 §

8SSJLIWHUQD VND OlPQDV WLOO 6RFLDOVW\UHOVHQ JHQRP P\QGLJKH-

WHQVHOHNWURQLVNDWMlQVWHUI|U¿O|YHUI|ULQJ

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019.

*HQRPI|UIDWWQLQJHQXSSKlYV6RFLDOVW\UHOVHQVI|UHVNULIWHU626)6

RPXSSJLIWVVN\OGLJKHWWLOOUHJLVWHU|YHULQVDWVHULQRPGHQ

kommunala hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Marie Zernig

HSLF-FS

2017:67

3

Bilaga 1

Uppgifter om personer som fått kommunal hälso- och sjukvård

8SSJLIWHUQDVNDOlPQDVLHQWH[W¿O

• Filen ska namnges i enlighet med vad som anges efter ”Filnamn” ovanför tabellen nedan.

LLKK

VWnUI|UOlQVRFKNRPPXQNRGVRPXSSJLIWHUQDJlOOHUI|U

ÅÅÅÅMM

VWnUI|UGHWnURFKGHQPnQDGVRPXSSJLIWHUQDJlOOHUI|U

ÅÅÅÅMMDDTHHMM

VWnUI|UWLGSXQNWHQQlUXSSJLIWHUQDOlPQDV

8SSJLIWHUQDVNDVNLOMDVnWPHGVHPLNRORQ

• En rad får inte avslutas med semikolon.

Filnamn: KHSL1_LLKK_ÅÅÅÅMM_ÅÅÅÅMMDDTHHMM.txt

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

Grunduppgifter

1

Läns- och kommunkod

4

LLKK

Ska registreras enligt Statistiska centralbyråns förteckning över läns-

och kommunkoder.

2

Stadsdelsnämnd/

motsvarande

30

Ska lämnas av kommuner med stadsdelsnämnd eller motsvarande.

2PVnGDQLQGHOQLQJLQWH¿QQVVNDXWU\PPHWI|UXSSJLIWHQOlPQDV

tomt.

3

Personnummer

12

eller 3

ÅÅÅÅMMDDNNNN/

ÅÅÅÅMMNNNNNN

2PSHUVRQQXPPHULQWH¿QQVVNDVDPRUGQLQJVQXPPHUDQJHV

2PLQJHWDYGHVVD¿QQVVND´QD´DQJHV

4

,GHQWL¿HULQJVDOWHUQDWLY

1

HOOHU

9LONHWDOWHUQDWLYVRPDQJLYLWVI|UXSSJLIWHQPersonnummer.

SHUVRQQXPPHU

2 = samordningsnummer

SHUVRQQXPPHURFKVDPRUGQLQJVQXPPHU¿QQVLQWH

5

Reservnummer

12

2PSHUVRQQXPPHURFKVDPRUGQLQJVQXPPHULQWH¿QQVVNDHWW

reservnummer anges. Det ska vara unikt för varje kommun.

Övrig uppgift

6

År och månad

6

ÅÅÅÅMM

Det år och den månad då kommunal hälso- och sjukvård getts.

HSLF-FS

2017:67

4

Uppgifter om vårdåtgärder som vidtagits avseende patienter i kommunal

hälso- och sjukvård

8SSJLIWHUQDVNDOlPQDVLHQWH[W¿O

• Filen ska namnges i enlighet med vad som anges efter ”Filnamn” ovanför tabellen nedan.

LLKK

VWnUI|UOlQVRFKNRPPXQNRGVRPXSSJLIWHUQDJlOOHUI|U

ÅÅÅÅMM

VWnUI|UGHWnURFKGHQPnQDGVRPXSSJLIWHUQDJlOOHUI|U

ÅÅÅÅMMDDTHHMM

VWnUI|UWLGSXQNWHQQlUXSSJLIWHUQDOlPQDV

8SSJLIWHUQDVNDVNLOMDVnWPHGVHPLNRORQ

• En rad får inte avslutas med semikolon.

Filnamn: KHSL2_LLKK_ÅÅÅÅMM_ÅÅÅÅMMDDTHHMM.txt

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

Grunduppgifter

1

Läns- och kommunkod

4

LLKK

Ska registreras enligt Statistiska centralbyråns förteckning över

läns- och kommunkoder.

2

Stadsdelsnämnd/

motsvarande

30

Ska lämnas av kommuner med stadsdelsnämnd eller motsvarande.

2PVnGDQLQGHOQLQJLQWH¿QQVVNDXWU\PPHWI|UXSSJLIWHQOlPQDV

tomt.

3

Personnummer

12

eller 3

ÅÅÅÅMMDDNNNN/

ÅÅÅÅMMNNNNNN

2PSHUVRQQXPPHULQWH¿QQVVNDVDPRUGQLQJVQXPPHUDQJHV

2PLQJHWDYGHVVD¿QQVVND´QD´DQJHV

4

,GHQWL¿HULQJVDOWHUQDWLY

1

HOOHU

9LONHWDOWHUQDWLYVRPDQJLYLWVI|UXSSJLIWHQPersonnummer.

SHUVRQQXPPHU

2 = samordningsnummer

SHUVRQQXPPHURFKVDPRUGQLQJVQXPPHU¿QQVLQWH

5

Reservnummer

12

2PSHUVRQQXPPHURFKVDPRUGQLQJVQXPPHULQWH¿QQVVNDHWW

reservnummer anges. Det ska vara unikt för varje kommun.

Åtgärder

6

Åtgärdskod

7

6NDUHJLVWUHUDVHQOLJW´.ODVVL¿NDWLRQDYYnUGnWJlUGHU´.9cPHG

IRUWO|SDQGHlQGULQJDU

6NDDQJHVSnGHQPHVWGHWDOMHUDGHQLYnQL.9c

.RGHQVNDDQJHVXWDQSXQNW

2PHQnWJlUGPHGVDPPDNRGYLGWDJLWVÀHUDJnQJHUXQGHUHWW

NDOHQGHUG\JQEHK|YHUNRGHQHQGDVWDQJHVHQJnQJI|UGHWG\JQHW

7

Åtgärdsdatum

8

ÅÅÅÅMMDD

'DWXPGnnWJlUGHQSnE|UMDGHV

8

Kod för yrkesbeteckning 1

7

Avser yrkesbeteckning för den legitimerade hälso- och sjukvårds-

SHUVRQDOVRPYLGWDJLWnWJlUGHQ

6NDUHJLVWUHUDVHQOLJW´.ODVVL¿NDWLRQDYYnUGnWJlUGHU´PHGIRUW

O|SDQGHlQGULQJDU

.RGHQVNDDQJHVXWDQSXQNW

2PÀHUlQHQNDWHJRULOHJLWLPHUDGKlOVRRFKVMXNYnUGVSHUVRQDO

JHPHQVDPWYLGWDJLWnWJlUGHQVNDNRGHUDQJHVI|UVDPWOLJD\UNHV

NDWHJRULHU0D[LPDOWIHPNRGHUSHUnWJlUG.RGHUQDVNDDQJHV

VHSDUDWVHNRGI|U\UNHVEHWHFNQLQJ±

9

Kod för yrkesbeteckning 2

7

Se kod för yrkesbeteckning 1

10

Kod för yrkesbeteckning 3

7

Se kod för yrkesbeteckning 1

11

Kod för yrkesbeteckning 4

7

Se kod för yrkesbeteckning 1

12

Kod för yrkesbeteckning 5

7

Se kod för yrkesbeteckning 1

Bilaga 2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

6RFLDOVW\UHOVHQVSXEOLNDWLRQVVHUYLFH

ZHEEZZZVRFLDOVW\UHOVHQVHSXEOLNDWLRQHU

HSRVWSXEOLNDWLRQVVHUYLFH#VRFLDOVW\UHOVHQVH

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2017