Förordning (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-02-23
Ändring införd
SFS 2006:94 i lydelse enligt SFS 2020:130
Ikraft
2006-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledning

1 §  Socialstyrelsen får föra hälsodataregister enligt 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister i form av ett register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Personuppgiftsansvarig

2 §  Av 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Ändamål för behandling av personuppgifter

3 §  Personuppgifter i registret över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården får behandlas för framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom den hälso- och sjukvård som avses i 12 kap.1 och 2 §§ och 14 kap. 1 §hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt för forskning och epidemiologiska undersökningar. Förordning (2017:93).

Personuppgifter som får behandlas

4 §  Sådana personuppgifter får behandlas som rör personer som fått hälso- och sjukvård enligt 12 kap.1 eller 2 § eller 14 kap. 1 §hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Behandlingen får avse uppgifter om

  1. personnummer, bosättningsort, kommun som utfört vårdinsatser, nummer i Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR-nummer) för utföraren av vårdinsatserna, åtgärder, tidpunkter för åtgärder, omfattning av åtgärder räknad i tid och om åtgärder vidtagits av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården eller av annan personal på delegation,
  2. folkbokföringsort, födelsehemort eller födelseort för den registrerade och dennes föräldrar, medborgarskap, civilstånd, inflyttning från och utflyttning till utlandet, personnummerförändringar och dödsdatum. Förordning (2017:93).

Uppgiftsskyldighet

5 §  Kommunerna ska, för de ändamål som anges i 3 § lagen (1998:543) om hälsodataregister, lämna de uppgifter som avses i 4 § 1 till registret över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

[S2]Statistiska centralbyrån ska lämna de personuppgifter som avses i 4 § 2 till registret över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

[S3]Socialstyrelsen får, efter att ha gett Sveriges Kommuner och Regioner tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om hur den uppgiftsskyldighet som avses i första stycket ska fullgöras. Förordning (2020:130).

  • SOSFS 2008:16: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:8) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården
  • SOSFS 2007:8: Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården
  • HSLF-FS 2017:67: Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Information

6 §  Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ska den som är personuppgiftsansvarig enligt denna förordning lämna information till den registrerade om

  1. innebörden och omfattningen av det sekretess- och säkerhetsskydd som gäller för registret, och
  2. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling.

[S2]Socialstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten om registret. Förordning (2018:463).

Ändringar

Förordning (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2007:869) om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2017:93) om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2018:463) om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2020:130) om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2020-05-01