HSLF-FS 2017:77

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

HSLF-FS

2017:77

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018

HSLF-FS-2017 77 omslag_k2.indd 1

2018-03-13 08:03

HSLF-FS

2017:77

Utkom från trycket

den 28 mars 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-12-40

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring;

beslutade den 12 december 2017.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 § 1–5, 6 kap.

4 § och 8 kap. 5 § andra stycket första meningen patientsäkerhets-

förordningen (2010:1369) samt 13 § andra stycket tandvårdsförord-

ningen (1998:1338) och beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Inledande bestämmelser

Författningens innehåll

1 § Denna författning omfattar

– grundläggande bestämmelser (2 kap.),

– specialiteter (3 kap.),

– ansvarsfördelning (4 kap.),

– individuell utbildningsplan (5 kap.),

– handledning (6 kap.),

– bedömningar (7 kap.),

– tillgodoräknande av kompetens m.m. (8 kap.),

– ansökan om bevis om specialistkompetens (9 kap.),

– övriga bestämmelser (10 kap.),

– målbeskrivningar (bilagorna 1–9), och

– intyg (bilagorna 10–13).

Tillämpningsområde

2 § Föreskrifterna ska tillämpas vid legitimerade tandläkares

vidareutbildning för att uppnå specialistkompetens enligt 4 kap. 8 §

patientsäkerhetslagen (2010:659).

Definitioner och uttryck

3 § I föreskrifterna och de allmänna råden används beteckningen

EES-land för en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet. Vad som anges om EES-land gäller även för Schweiz.

HSLF-FS

2017:77

2

Beteckningen tredjeland används för ett land som inte omfattas av

första stycket.

2 kap. Grundläggande bestämmelser

1 § Enligt 4 kap. 2 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska

en legitimerad tandläkare för att uppnå specialistkompetens utöva all-

män tandläkarpraktik under minst två år efter att ha fått legitimation

som tandläkare. Den legitimerade ska därefter förvärva de kunskaper,

färdigheter och förhållningssätt som föreskrivs för specialistkompe-

tensen genom specialiseringstjänstgöring under minst tre år. Den ska

fullgöras genom tjänstgöring som tandläkare under handledning och

genom deltagande i kompletterande utbildning. Meriter från utbild-

ning på forskarnivå får tillgodoräknas i specialiseringstjänstgöringen.

Målbeskrivningar

2 § För att få ett bevis om specialistkompetens i en specialitet ska

den legitimerade tandläkare som genomgår specialiseringstjänstgö-

ring (ST-tandläkaren) ha uppfyllt de krav om kunskaper, färdigheter

och förhållningssätt (kompetenskrav) som anges i målbeskrivningen

för specialiteten (bilagorna 1–9).

Specialiseringstjänstgöringens omfattning

3 § Specialiseringstjänstgöringen ska vara av en sådan omfattning

och ha en sådan kontinuitet att ST-tandläkaren kan uppfylla kompe-

tenskraven i målbeskrivningen för specialiteten.

Om specialiseringstjänstgöringen genomförs på deltid, ska tjänst-

göringstiden förlängas så att den sammanlagt motsvarar heltid under

minst tre år.

3 kap. Specialiteter

1 § För de specialiteter som specialistkompetens kan uppnås i ska

följande indelning och benämning gälla:

– Bettfysiologi

– Endodonti

– Käkkirurgi

– Odontologisk radiologi

– Oral protetik

– Orofacial medicin

– Ortodonti

– Parodontologi

– Pedodonti

HSLF-FS

2017:77

3

4 kap. Ansvarsfördelning

Vårdgivare

1 § Vårdgivaren ska ansvara för att det i sådan verksamhet som tar

emot tandläkare för specialiseringstjänstgöring finns förutsättningar

för att kunna genomföra specialiseringstjänstgöring av hög och jämn

kvalitet.

Vårdgivaren ska vidare ansvara för att det finns tillgång till

1. handledare som kan ge den handledning som behövs, och

2. medarbetare som kan ge ST-tandläkare nödvändiga instruktioner

om verksamhetsspecifika tekniker och tillvägagångssätt.

Allmänna råd

Vårdgivaren bör se till att kompetenskraven i målbeskrivningarna

för de olika specialiteterna är möjliga att uppfylla genom att t.ex.

tillhandahålla ett patientunderlag som är relevant samt utrustning

och anpassade lokaler.

Vårdgivaren bör vidare se till att det finns tillgång till en studie-

rektor som är specialistkompetent och har handledarutbildning. Han

eller hon bör samordna utbildningsaktiviteter för specialiserings-

tjänstgöringen. Studierektorn kan även utgöra en organisatorisk

stödfunktion till verksamhetschefer, handledare och ST-tandläkare.

Vårdgivaren bör även se till att ST-tandläkare, utöver handled-

ning, fortlöpande ges sådana instruktioner som anges i 1 § andra

stycket 2 med återkoppling från dem som har gett instruktionerna.

2 § Vårdgivaren ska som ett led i egenkontrollen enligt 5 kap. 2 §

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ansvara för att verk-

samheten regelbundet granskas och utvärderas för att säkerställa spe-

cialiseringstjänstgöringens kvalitet.

Verksamhetschef

3 § Verksamhetschefen vid det tjänstgöringsställe där en ST-tand-

läkare genomför sin huvudsakliga specialiseringstjänstgöring ska utse

en huvudansvarig handledare till honom eller henne.

Verksamhetschefen ska vidare utse en extern examinator för att

göra bedömningarna enligt 7 kap. 3 §. Examinatorn ska ha ett bevis

om specialistkompetens i den specialitet som ST-tandläkaren avser att

uppnå specialistkompetens i. Examinatorn får inte ha organisatoriska

kopplingar till vårdgivaren.

Allmänna råd

Den externa examinatorn bör ha doktorsexamen eller motsvarande.

HSLF-FS

2017:77

4

4 § Verksamhetschefen ska ansvara för att det till ST-tandläkaren

tas fram en individuell utbildningsplan som regelbundet följs upp och

vid behov revideras.

Verksamhetschefen ska vidare ansvara för att framtagandet, upp-

följningen och revideringen av planen görs i samråd mellan den huvud-

ansvariga handledaren och ST-tandläkaren. Om den huvudansvariga

handledaren inte är vetenskapligt välmeriterad, ska verksamhets-

chefen utse ytterligare en person som är det för att delta i samrådet.

Allmänna råd

I samrådet om den individuella utbildningsplanen kan även en stu-

dierektor ingå.

5 kap. Individuell utbildningsplan

1 § ST-tandläkarens individuella utbildningsplan ska utgå från mål-

beskrivningen för specialiteten. Planen ska omfatta den tjänstgöring

och kompletterande utbildning som behövs för att ST-tandläkaren ska

kunna uppfylla kompetenskraven i målbeskrivningen.

I 4 kap. 4 § finns bestämmelser om att ta fram, följa upp och revi-

dera den individuella utbildningsplanen.

Allmänna råd

Den individuella utbildningsplanen bör innehålla uppgifter om in-

tern och extern utbildning samt avsatt tid för självstudier.

6 kap. Handledning

1 § Handledningen av ST-tandläkaren ska ges

1. med utgångspunkt i den individuella utbildningsplanen,

2. kontinuerligt, och

3. i form av stöd och vägledning.

Allmänna råd

Handledningen bör planeras in i den ordinarie tjänstgöringen för

både ST-tandläkare och handledare.

2 § Den huvudansvariga handledaren ska tjänstgöra där ST-tand-

läkaren genomför sin huvudsakliga specialiseringstjänstgöring. Den

huvudansvariga handledaren ska

1. ha ett bevis om specialistkompetens i den specialitet som ST-tand-

läkaren avser att uppnå specialistkompetens i, och

2. ha genomgått handledarutbildning.

HSLF-FS

2017:77

5

Allmänna råd

Handledarutbildningen bör omfatta regelverket för specialiserings-

tjänstgöringen samt pedagogik, metoder för bedömning, kommuni-

kation och etik.

3 § Under varje del av specialiseringstjänstgöringen ska ST-tand-

läkaren ha tillgång till en handledare som har relevant specialistkom-

petens och har genomgått handledarutbildning.

Allmänna råd

Minst en av de handledare som ST-tandläkaren ska ha tillgång till

under specialiseringstjänstgöringen bör ha doktorsexamen eller

motsvarande.

Handledarutbildningen bör omfatta regelverket för specialise-

ringstjänstgöringen samt pedagogik, metoder för bedömning, kom-

munikation och etik.

7 kap. Bedömningar

Kontinuerlig bedömning

1 § Den huvudansvariga handledaren och verksamhetschefen vid

det tjänstgöringsställe där ST-tandläkaren genomför sin huvudsakliga

specialiseringstjänstgöring ska bedöma ST-tandläkarens kompetens-

utveckling kontinuerligt.

Om verksamhetschefen själv inte har den kompetens som krävs för

att göra bedömningarna, ska han eller hon utse en tandläkare med

sådan kompetens.

Bedömningarna ska göras med utgångspunkt i målbeskrivningen

för specialiteten och den individuella utbildningsplanen.

Allmänna råd

Den kontinuerliga bedömningen bör göras med på förhand kända

och överenskomna metoder.

Om det vid bedömningen framkommer att ST-tandläkaren inte

har uppfyllt kompetenskraven i målbeskrivningen för specialiteten,

bör det tas fram en åtgärdsplan för hans eller hennes fortsatta utbild-

ning.

2 § Den kontinuerliga bedömningen ska dokumenteras och ligga till

grund för den sammantagna bedömningen enligt 3 §.

Sammantagen bedömning

3 § Innan ett intyg om fullgjord specialiseringstjänstgöring kan ut-

färdas ska det göras en sammantagen bedömning av om ST-tandläka-

ren uppfyller kompetenskraven i målbeskrivningen för specialiteten.

HSLF-FS

2017:77

6

Bedömningen ska göras av den huvudansvariga handledaren och den

externa examinatorn.

Allmänna råd

En del av den sammantagna bedömningen kan grunda sig på ett

slutprov.

8 kap. Tillgodoräknande av kompetens m.m.

Specialisttandläkare med kompetens från annat EES-land

1 § För specialisttandläkare som har förvärvat sina yrkeskvalifika-

tioner i ett annat EES-land än Sverige eller fått dem erkända i ett så-

dant land finns bestämmelser i

1. lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer,

2. förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer,

3. patientsäkerhetsförordningen (2010:1369), samt

4. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:64)

om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvår-

den.

Tidigare specialiseringstjänstgöring

2 § Om en tandläkare har ett bevis om specialistkompetens i en spe-

cialitet och vill uppnå sådan kompetens i ytterligare en specialitet,

får tidigare specialiseringstjänstgöring tillgodoräknas efter prövning.

Detta gäller under förutsättning att kompetenskraven i målbeskriv-

ningen för den ytterligare specialiteten är uppfyllda.

Meriter från forskarutbildning

3 § Den tandläkare som har en svensk doktorsexamen ska få ett

bevis om specialistkompetens om han eller hon

1. har uppfyllt kompetenskraven i målbeskrivningen för specialiteten,

och

2. har fullgjort minst två och ett halvt års specialiseringstjänstgöring.

Även den tandläkare vars utländska doktorsexamen har bedömts mot-

svara en svensk doktorsexamen av ett svenskt universitet, en svensk

högskola eller Universitets- och högskolerådet ska få ett bevis om

specialistkompetens om han eller hon uppfyllt kraven i första stycket

1 och 2.

Specialisttandläkare med kompetens från tredjeland

4 § Den tandläkare som har ett bevis från tredjeland om specialist-

kompetens i en specialitet efter att ha fullgjort tjänstgöring som mot-

svarar två års allmän tandläkarpraktik och tre års specialiserings-

HSLF-FS

2017:77

7

tjänstgöring ska få ett bevis om specialistkompetens i motsvarande

specialitet i Sverige om han eller hon

1. genomför minst ett års specialiseringstjänstgöring i Sverige efter

att ha fått svensk legitimation,

2. uppfyller kompetenskraven i målbeskrivningen för specialiteten,

och

3. uppfyller kraven i övrigt enligt denna författning.

Delar av tjänstgöringen från annat EES-land eller tredjeland

5 § En tandläkare får tillgodoräkna sig upp till två års tjänstgöring

som tandläkare i ett annat EES-land än Sverige eller i tredjeland om

han eller hon

1. har fullgjort tjänstgöring som motsvarar två års allmän tandläkar-

praktik,

2. har genomfört tjänstgöringen under handledning,

3. har fått ett intyg om tjänstgöringen som innefattar en beskrivning

av dess innehåll och omfattning från en verksamhetschef eller mot-

svarande i tjänstgöringslandet,

4. uppfyller kompetenskraven i delmålen i målbeskrivningen för spe-

cialiteten enligt en handledare i Sverige, och

5. har genomfört tjänstgöringen efter att ha fått behörighet att utöva

tandläkaryrket i tjänstgöringslandet.

9 kap. Ansökan om bevis om specialistkompetens

1 § För att få ett bevis om specialistkompetens i en specialitet ska

en ansökan göras hos Socialstyrelsen. Den ska göras på en särskild

blankett (bilaga 10).

2 § Intyg ska bifogas ansökan för att styrka

1. uppnådda delmål enligt målbeskrivningen för specialiteten (bilaga

11),

2. fullgjord specialiseringstjänstgöring (bilaga 12), och

3. uppnådd specialistkompetens enligt målbeskrivningen för speciali-

teten (bilaga 13).

3 § Intyg ska därutöver bifogas ansökan om ST-tandläkaren vill till-

godoräkna sig

1. godkänd svensk doktorsexamen,

2. utländsk doktorsexamen som har bedömts motsvara en svensk,

3. utländsk tjänstgöring enligt 8 kap. 4 §, eller

4. utländsk tjänstgöring enligt 8 kap. 5 §.

HSLF-FS

2017:77

8

10 kap. Övriga bestämmelser

1 § Av 4 kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) framgår

det att om det finns särskilda skäl får Socialstyrelsen meddela bevis

om specialistkompetens trots att en tandläkares utbildning inte upp-

fyller kraven i 4 kap. 2 § förordningen eller i föreskrifter meddelade

med stöd av 4 kap. 5 § förordningen.

2 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i des-

sa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

1. Denna författning träder i kraft den 1 juni 2018.

2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och all-

männa råd (SOSFS 1993:4) Tandläkarnas specialiseringstjänstgö-

ring.

3. Den upphävda författningen gäller dock fortfarande för tandläkare

som har fått legitimation i Sverige eller motsvarande bevis om be-

hörighet i annat EES-land före den 1 juni 2018, under förutsättning

att tandläkaren begär att få sin ansökan prövad enligt den författ-

ningen och ansökan kommer in senast den 31 maj 2023.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Helene Klackenberg Ingrao

9

HSLF-FS

2017:77

Bettfysiologi

Om specialiteten

Specialiteten bettfysiologi karaktäriseras av utredning, diagnostise-

ring och behandling av patienter som har smärta eller funktionsstör-

ningar i käksystemet och närliggande organsystem. Särskilt fokuseras

på sambandet mellan funktionsstörningar i käksystemet hos patien-

terna och deras övriga sjukdomar och tillstånd.

Kompetensområdet omfattar bl.a.

• fördjupade kunskaper om käksystemets normala struktur och funk-

tion,

• diagnostisering vid funktionsstörningar och smärttillstånd i käk-

systemet,

• utredning vid ansiktssmärta och huvudvärk,

• fördjupade kunskaper om sjukdomar och tillstånd i övriga delar av

kroppen samt beteenden som manifesterar sig i käksystemet, och

• behandlingar som syftar till beteendeförändring, rehabilitering,

bettstabilisering, smärtlindring och smärthantering.

Samverkan med andra specialiteter och professioner eller yrkesgrup-

per i tandvården såväl som i hälso- och sjukvården är centralt för

specialiteten.

Bilaga 1

10

HSLF-FS

2017:77

Om målbeskrivningen

Tandläkarnas ST är en målstyrd utbildning vilket innebär att den utgår

från uppsatta mål. Dessa mål finns presenterade i en målbeskrivning

för varje specialitet. I målbeskrivningen anges den kompetens som

en nybliven specialist inom specialiteten ska ha. Den ska användas i

utformningen av en ST-tandläkares utbildning och vid bedömningen

av hans eller hennes kompetens.

Målbeskrivningen är indelad i olika delmål. De har olika omfatt-

ning och kan ta olika lång tid att uppnå. Några av delmålen är speciali-

tetsövergripande (SÖ). De är likadant formulerade och gäller för flera

specialiteter. Andra är specialitetsspecifika och gäller alltså endast för

en specialitet.

Delmålen består av strecksatser. Vissa av dem inleds med formule-

ringen ”uppvisa kunskap om” och anger vilka kunskaper som en ST-

tandläkare ska ha tillägnat sig under utbildningen. Andra inleds med

ordet ”kunna” och anger antingen färdigheter eller förhållningssätt

som en ST-tandläkare ska ha utvecklat under sin utbildning.

Odontologiskt omhändertagande används i målbeskrivningen som

en vid benämning för de åtgärder som en tandläkare vidtar inom

ramen för sin specifika specialistkompetens, såväl polikliniskt som i

sluten vård. Åtgärderna omfattar t.ex. utredning, bedömning, diagnos-

tisering, prognostisering, behandling och uppföljning. Behandlingen

kan vara såväl förebyggande som rehabiliterande, såväl kirurgisk som

icke-kirurgisk. Även remittering till andra aktörer i vård (tandvård

och hälso- och sjukvård) och omsorg kan ingå i odontologiskt omhän-

dertagande.

Bilaga 1

11

HSLF-FS

2017:77

Målbeskrivning för specialiteten bettfysiologi

Denna målbeskrivning innehåller delmålen:

SÖ 1 – SÖ 9

Bettfysiologi 1 – Bettfysiologi 9

Specialitetsövergripande delmål

SÖ 1

Kompetenskrav

Leda professions-

utvecklingen

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna ta ansvar för utvecklingen av undersöknings- eller behand-

lingsrutiner inom den egna specialiteten

– kunna förmedla kunskaper inom den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper

– kunna ta ansvar för samverkan mellan den egna specialiteten

och t.ex. andra specialiteter, professioner och organisationer

– kunna ta ansvar för det kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen

– kunna ta ansvar för att förbättrande åtgärder genomförs med ut-

gångspunkt i systematiska utvärderingar av arbetsplatsens pro-

cesser och rutiner

– kunna ta ansvar för integrering och utfasning av tekniker och me-

toder

SÖ 2

Kompetenskrav

Samhällsodonto-

logi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna tillämpa lagar och andra författningar som gäller för spe-

cialisttandvården

– uppvisa kunskap om specialisttandvårdens styrning och organi-

sation

– uppvisa kunskap om faktorer som påverkar hälsan och skillnader

mellan olika grupper i samhället i fråga om den orala hälsan

– uppvisa kunskap om hur insatser på samhällsnivå kan påverka

den orala hälsan hos befolkningen och hur insatserna kan orga-

niseras

Bilaga 1

12

HSLF-FS

2017:77

SÖ 3

Kompetenskrav

Kommunikation,

pedagogik och

samarbete

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna presentera och förklara odontologisk eller medicinsk infor-

mation på ett tydligt och tillgängligt sätt, såväl muntligt som skrift-

ligt

– kunna anpassa sättet att kommunicera med patienter och när-

stående med utgångspunkt i individuella behov och kommunika-

tiva förmågor

– kunna ge patienter och närstående svåra besked respektfullt,

empatiskt och med lyhördhet

– kunna planera och genomföra undervisning för olika målgrupper

– kunna handleda och instruera kollegor och andra medarbetare

– kunna ta ansvar för det multiprofessionella teamarbetet kring en-

skilda patienter

SÖ 4

Kompetenskrav

Vetenskap

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna delta i kunskapsutvecklingen inom den egna specialiteten

– kunna kritiskt granska och värdera odontologisk eller medicinsk

vetenskaplig information

– kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i det dagliga ar-

betet

SÖ 5

Kompetenskrav

Etik

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna identifiera etiska problem och analysera dem på ett struk-

turerat sätt

– kunna hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet

Bilaga 1

13

HSLF-FS

2017:77

SÖ 6

Kompetenskrav

Mångfald och

jämlikhet

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur diskriminering och ojämlikhet i samhäl-

let uppstår

– uppvisa kunskap om hur diskriminering och ojämlikhet i tandvår-

den kan förebyggas och motverkas

SÖ 7

Kompetenskrav

Patienter med

särskilda behov

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna identifiera patienter med särskilda behov och vidta adekv-

ata åtgärder

– kunna samarbeta i nätverk kring patienter med särskilda behov

SÖ 8

Kompetenskrav

Barn

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om barns normala utveckling

– uppvisa kunskap om förhållanden under vilka barn kan fara illa,

risk- och skyddsfaktorer i samband med att barn far illa samt

tecken på att barn far illa

SÖ 9

Kompetenskrav

Geriatrik

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna anpassa det odontologiska omhändertagandet av äldre

patienter med utgångspunkt i deras särskilda förutsättningar och

behov

Bilaga 1

14

HSLF-FS

2017:77

Specialitetsspecifika delmål

Bettfysiologi 1

Kompetenskrav

Psykologi och

psykiatri

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdo-

mar och tillstånd kan interagera med smärta och funktionsstör-

ningar i käksystemet

– kunna genomföra och utvärdera behandlingar som syftar till be-

teendeförändring vid smärta eller funktionsstörningar i käksyste-

met

Bettfysiologi 2

Kompetenskrav

Reumatologiska

sjukdomar och

tillstånd och övriga

systemsjukdomar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om reumatologiska sjukdomar och tillstånd och

övriga systemsjukdomar som kan påverka smärta och funktions-

störningar i käksystemet

– kunna bedöma hur reumatologiska sjukdomar eller tillstånd eller

övriga systemsjukdomar hos en patient interagerar med smärta

eller funktionsstörningar i käksystemet

Bettfysiologi 3

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid neurologiska

sjukdomar och

tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om neurologiska sjukdomar och tillstånd som

kan påverka smärta och funktionsstörningar i käksystemet

– kunna bedöma hur neurologiska sjukdomar eller tillstånd hos en

patient interagerar med smärta eller funktionsstörningar i käk-

systemet

Bilaga 1

15

HSLF-FS

2017:77

Bettfysiologi 4

Kompetenskrav

Öron-, näs- och

halssjukdomar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om sjukdomar och tillstånd i öron-, näs- och

halsområdet som kan påverka orofaciala sjukdomar och tillstånd

– uppvisa kunskap om hur sjukdomar och tillstånd i öron-, näs- och

halsområdet kan interagera med smärta och funktionsstörningar

i käksystemet

Bettfysiologi 5

Kompetenskrav

Oralpatologiska

sjukdomar och

tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om orsaker till patologiska sjukdomar och till-

stånd i munhålan och närliggande organsystem

– uppvisa kunskap om diagnostisering och behandling av patolo-

giska sjukdomar och tillstånd i munhålan och närliggande organ-

system

Bettfysiologi 6

Kompetenskrav

Radiologi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om metoder inom radiologi som har betydelse

för diagnostisering av och behandlingsplanering vid smärta och

funktionsstörningar i käksystemet

Bettfysiologi 7

Kompetenskrav

Läkemedel

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna anpassa en specifik läkemedelsbehandling till en patients

övriga läkemedelsbehandling och hans eller hennes samtliga

sjukdomar och tillstånd

– kunna ordinera läkemedel vid diagnostisering och behandling av

smärta eller funktionsstörningar i käksystemet samt utvärdera

resultatet av ordineringen

Bilaga 1

16

HSLF-FS

2017:77

Bettfysiologi 8

Kompetenskrav

Sömnapné och

andra snarksjuk-

domar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna genomföra odontologiska utredningar av sömnapné och

andra snarksjukdomar

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med sömnapné eller

andra snarksjukdomar

Bettfysiologi 9

Kompetenskrav

Smärta och funk-

tionsstörningar i

käksystemet

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna tillämpa en helhetssyn vid omhändertagande av patienter

med smärta eller funktionsstörningar i käksystemet

– kunna diagnostisera smärta och funktionsstörningar i käksyste-

met

– kunna behandla patienter med smärta eller funktionsstörningar i

käksystemet med beaktande av deras samtliga sjukdomar och

tillstånd

Bilaga 1

17

HSLF-FS

2017:77

Endodonti

Om specialiteten

Specialiteten endodonti karaktäriseras av utredning, diagnostisering

och behandling av patienter som har sjukdomar eller förändringar i

tandpulpan och de periradikulära vävnaderna vilket kräver avancerad

endodontisk behandling.

Kompetensområdet omfattar bl.a.

• fördjupade kunskaper om etiologi till och diagnostisering vid pato-

logiska tillstånd i tandpulpan och de periradikulära vävnaderna,

• kunskaper om sambanden mellan patologiska tillstånd i tandpul-

pan, patologiska tillstånd i de periradikulära vävnaderna och det

allmänna hälsotillståndet,

• utredning vid akut och långvarig smärta i de orofaciala vävnaderna,

och

• behandling vid infektiösa och inflammatoriska tillstånd i tandpul-

pan och de periradikulära vävnaderna.

Samverkan med andra specialiteter och professioner eller yrkesgrup-

per i tandvården såväl som i hälso- och sjukvården är centralt för

specialiteten.

Bilaga 2

18

HSLF-FS

2017:77

Om målbeskrivningen

Tandläkarnas ST är en målstyrd utbildning vilket innebär att den utgår

från uppsatta mål. Dessa mål finns presenterade i en målbeskrivning

för varje specialitet. I målbeskrivningen anges den kompetens som

en nybliven specialist inom specialiteten ska ha. Den ska användas i

utformningen av en ST-tandläkares utbildning och vid bedömningen

av hans eller hennes kompetens.

Målbeskrivningen är indelad i olika delmål. De har olika omfatt-

ning och kan ta olika lång tid att uppnå. Några av delmålen är speciali-

tetsövergripande (SÖ). De är likadant formulerade och gäller för flera

specialiteter. Andra är specialitetsspecifika och gäller alltså endast för

en specialitet.

Delmålen består av strecksatser. Vissa av dem inleds med formule-

ringen ”uppvisa kunskap om” och anger vilka kunskaper som en ST-

tandläkare ska ha tillägnat sig under utbildningen. Andra inleds med

ordet ”kunna” och anger antingen färdigheter eller förhållningssätt

som en ST-tandläkare ska ha utvecklat under sin utbildning.

Odontologiskt omhändertagande används i målbeskrivningen som

en vid benämning för de åtgärder som en tandläkare vidtar inom

ramen för sin specifika specialistkompetens, såväl polikliniskt som i

sluten vård. Åtgärderna omfattar t.ex. utredning, bedömning, diagnos-

tisering, prognostisering, behandling och uppföljning. Behandlingen

kan vara såväl förebyggande som rehabiliterande, såväl kirurgisk som

icke-kirurgisk. Även remittering till andra aktörer i vård (tandvård

och hälso- och sjukvård) och omsorg kan ingå i odontologiskt omhän-

dertagande.

Bilaga 2

19

HSLF-FS

2017:77

Målbeskrivning för specialiteten endodonti

Denna målbeskrivning innehåller delmålen:

SÖ 1 – SÖ 9

Endodonti 1 – Endodonti 11

Specialitetsövergripande delmål

SÖ 1

Kompetenskrav

Leda professions-

utvecklingen

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna ta ansvar för utvecklingen av undersöknings- eller behand-

lingsrutiner inom den egna specialiteten

– kunna förmedla kunskaper inom den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper

– kunna ta ansvar för samverkan mellan den egna specialiteten

och t.ex. andra specialiteter, professioner och organisationer

– kunna ta ansvar för det kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen

– kunna ta ansvar för att förbättrande åtgärder genomförs med ut-

gångspunkt i systematiska utvärderingar av arbetsplatsens pro-

cesser och rutiner

– kunna ta ansvar för integrering och utfasning av tekniker och me-

toder

SÖ 2

Kompetenskrav

Samhällsodonto-

logi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna tillämpa lagar och andra författningar som gäller för spe-

cialisttandvården

– uppvisa kunskap om specialisttandvårdens styrning och organi-

sation

– uppvisa kunskap om faktorer som påverkar hälsan och skillnader

mellan olika grupper i samhället i fråga om den orala hälsan

– uppvisa kunskap om hur insatser på samhällsnivå kan påverka

den orala hälsan hos befolkningen och hur insatserna kan orga-

niseras

Bilaga 2

20

HSLF-FS

2017:77

SÖ 3

Kompetenskrav

Kommunikation,

pedagogik och

samarbete

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna presentera och förklara odontologisk eller medicinsk infor-

mation på ett tydligt och tillgängligt sätt, såväl muntligt som skrift-

ligt

– kunna anpassa sättet att kommunicera med patienter och när-

stående med utgångspunkt i individuella behov och kommunika-

tiva förmågor

– kunna ge patienter och närstående svåra besked respektfullt,

empatiskt och med lyhördhet

– kunna planera och genomföra undervisning för olika målgrupper

– kunna handleda och instruera kollegor och andra medarbetare

– kunna ta ansvar för det multiprofessionella teamarbetet kring en-

skilda patienter

SÖ 4

Kompetenskrav

Vetenskap

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna delta i kunskapsutvecklingen inom den egna specialiteten

– kunna kritiskt granska och värdera odontologisk eller medicinsk

vetenskaplig information

– kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i det dagliga ar-

betet

SÖ 5

Kompetenskrav

Etik

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna identifiera etiska problem och analysera dem på ett struk-

turerat sätt

– kunna hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet

Bilaga 2

21

HSLF-FS

2017:77

SÖ 6

Kompetenskrav

Mångfald och

jämlikhet

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur diskriminering och ojämlikhet i samhäl-

let uppstår

– uppvisa kunskap om hur diskriminering och ojämlikhet i tandvår-

den kan förebyggas och motverkas

SÖ 7

Kompetenskrav

Patienter med

särskilda behov

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna identifiera patienter med särskilda behov och vidta adekv-

ata åtgärder

– kunna samarbeta i nätverk kring patienter med särskilda behov

SÖ 8

Kompetenskrav

Barn

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om barns normala utveckling

– uppvisa kunskap om förhållanden under vilka barn kan fara illa,

risk- och skyddsfaktorer i samband med att barn far illa samt

tecken på att barn far illa

SÖ 9

Kompetenskrav

Geriatrik

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna anpassa det odontologiska omhändertagandet av äldre

patienter med utgångspunkt i deras särskilda förutsättningar och

behov

Bilaga 2

22

HSLF-FS

2017:77

Specialitetsspecifika delmål

Endodonti 1

Kompetenskrav

Psykologi och

psykiatri

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdo-

mar och tillstånd kan interagera med smärta och övrig symtom-

bild

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med psykisk ohälsa

eller psykiatriska sjukdomar eller tillstånd

Endodonti 2

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid invärtesmedi-

cinska sjukdomar

och tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna bedöma hur sjukdomar eller förändringar i tandpulpan och

de periradikulära vävnaderna hos en patient påverkar invärtes-

medicinska sjukdomar eller tillstånd

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med invärtesmedicin-

ska sjukdomar eller tillstånd

Endodonti 3

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid hematologiska

och onkologiska

sjukdomar och

tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hematologiska och onkologiska sjukdomar

och tillstånd som kan påverka orala sjukdomar och tillstånd

– uppvisa kunskap om hur orala sjukdomar och tillstånd kan på-

verka hematologiska och onkologiska sjukdomar och tillstånd

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med hematologiska

eller onkologiska sjukdomar eller tillstånd

Bilaga 2

23

HSLF-FS

2017:77

Endodonti 4

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid neurologiska

sjukdomar och

tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om neurologiska sjukdomar och tillstånd som

kan påverka orofaciala sjukdomar och tillstånd

– kunna bedöma hur neurologiska sjukdomar eller tillstånd hos en

patient påverkar odontologiska symtom

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med neurologiska

sjukdomar eller tillstånd

Endodonti 5

Kompetenskrav

Öron-, näs- och

halssjukdomar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om sjukdomar och tillstånd i öron-, näs- och

halsområdet som kan påverka orofaciala sjukdomar och tillstånd

– uppvisa kunskap om hur sjukdomar och tillstånd i öron-, näs- och

halsområdet kan interagera med orofaciala sjukdomar och till-

stånd

Endodonti 6

Kompetenskrav

Toxikologi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om toxiska och allergiska reaktioner som kan

sättas i samband med dentala material som används i behand-

ling av sjukdomar eller förändringar i tandpulpan och de periradi-

kulära vävnaderna

– kunna utreda patienter med symtom som kan sättas i samband

med dentala material

– kunna omhänderta patienter med symtom som kan sättas i sam-

band med dentala material

Bilaga 2

24

HSLF-FS

2017:77

Endodonti 7

Kompetenskrav

Oralpatologiska

sjukdomar och

tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om etiologi till samt patogenes och histopato-

logi vid orala slemhinneförändringar

– uppvisa kunskap om symtom på och diagnostisering av orala

slemhinneförändringar

– uppvisa kunskap om etiologi till samt patogenes och histopato-

logi vid förändringar i orala hårdvävnader och angränsande mjuk-

vävnader

– uppvisa kunskap om symtom på och diagnostisering av föränd-

ringar i orala hårdvävnader och angränsande mjukvävnader

Endodonti 8

Kompetenskrav

Läkemedel

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna anpassa en specifik läkemedelsbehandling till en patients

övriga läkemedelsbehandling och hans eller hennes samtliga

sjukdomar och tillstånd

– kunna ordinera läkemedel vid behandling av akut och långvarig

smärta samt inflammatoriska tillstånd som har sitt ursprung i oro-

faciala vävnader

Endodonti 9

Kompetenskrav

Radiologi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om metoder inom radiologi som har betydelse

för behandlingsplanering och odontologisk behandling vid in-

flammatoriska tillstånd i orofaciala vävnader

– kunna bedöma radiologiska undersökningsresultat vid odontolo-

giskt omhändertagande av patienter med inflammatoriska till-

stånd i orofaciala vävnader

Bilaga 2

25

HSLF-FS

2017:77

Endodonti 10

Kompetenskrav

Smärta

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna utreda och diagnostisera patienter med smärta i huvud-

och halsområdet som har sitt ursprung i sjukdomar eller föränd-

ringar i tandpulpan och de periradikulära vävnaderna

Endodonti 11

Kompetenskrav

Diagnostisering,

behandling och

uppföljning

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna värdera och tillämpa de undersöknings- och diagnostise-

ringsmetoder som används inom endodonti

– kunna utreda patienter med oklara dentala infektionstillstånd el-

ler tandrelaterade smärtor av akut eller långvarig karaktär

– kunna prognostisera sjukdomar och förändringar i tandpulpan

och de periradikulära vävnaderna samt behandlingen av dessa

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med oklara dentala

infektionstillstånd eller tandrelaterade smärtor av akut eller lång-

varig karaktär

– kunna omhänderta patienter med behov av avancerad endodon-

tisk behandling

– uppvisa kunskap om hur valet av rehabiliterande åtgärd påverkar

den endodontiska behandlingen

Bilaga 2

26

HSLF-FS

2017:77

Käkkirurgi

Om specialiteten

Specialiteten käkkirurgi karaktäriseras av utredning, diagnostisering

och behandling av patienter som har missbildningar, vävnadsförluster

eller skador i munhålan, käkarna och omgivande vävnader. Inom spe-

cialiteten omhändertas patienter såväl polikliniskt som i sluten vård.

Kompetensområdet omfattar bl.a.

• fördjupade kunskaper om systemsjukdomar och medicinska be-

handlingar,

• utredning och diagnostisering vid komplicerade missbildningar,

vävnadsförluster och skador i munhålan, käkarna och omgivande

vävnader,

• kirurgisk och icke-kirurgisk behandling vid komplicerade miss-

bildningar, vävnadsförluster och skador i munhålan, käkarna och

omgivande vävnader, och

• fördjupade kunskaper om angränsande odontologiska och medicin-

ska kompetensområden.

Samverkan med andra specialiteter och professioner eller yrkesgrup-

per i tandvården såväl som i hälso- och sjukvården är centralt för

specialiteten.

Bilaga 3

27

HSLF-FS

2017:77

Om målbeskrivningen

Tandläkarnas ST är en målstyrd utbildning vilket innebär att den utgår

från uppsatta mål. Dessa mål finns presenterade i en målbeskrivning

för varje specialitet. I målbeskrivningen anges den kompetens som

en nybliven specialist inom specialiteten ska ha. Den ska användas i

utformningen av en ST-tandläkares utbildning och vid bedömningen

av hans eller hennes kompetens.

Målbeskrivningen är indelad i olika delmål. De har olika omfatt-

ning och kan ta olika lång tid att uppnå. Några av delmålen är speciali-

tetsövergripande (SÖ). De är likadant formulerade och gäller för flera

specialiteter. Andra är specialitetsspecifika och gäller alltså endast för

en specialitet.

Delmålen består av strecksatser. Vissa av dem inleds med formule-

ringen ”uppvisa kunskap om” och anger vilka kunskaper som en ST-

tandläkare ska ha tillägnat sig under utbildningen. Andra inleds med

ordet ”kunna” och anger antingen färdigheter eller förhållningssätt

som en ST-tandläkare ska ha utvecklat under sin utbildning.

Odontologiskt omhändertagande används i målbeskrivningen som

en vid benämning för de åtgärder som en tandläkare vidtar inom

ramen för sin specifika specialistkompetens, såväl polikliniskt som i

sluten vård. Åtgärderna omfattar t.ex. utredning, bedömning, diagnos-

tisering, prognostisering, behandling och uppföljning. Behandlingen

kan vara såväl förebyggande som rehabiliterande, såväl kirurgisk som

icke-kirurgisk. Även remittering till andra aktörer i vård (tandvård

och hälso- och sjukvård) och omsorg kan ingå i odontologiskt omhän-

dertagande.

Bilaga 3

28

HSLF-FS

2017:77

Målbeskrivning för specialiteten käkkirurgi

Denna målbeskrivning innehåller delmålen:

SÖ 1 – SÖ 9

Käkkirurgi 1 – Käkkirurgi 19

Specialitetsövergripande delmål

SÖ 1

Kompetenskrav

Leda professions-

utvecklingen

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna ta ansvar för utvecklingen av undersöknings- eller behand-

lingsrutiner inom den egna specialiteten

– kunna förmedla kunskaper inom den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper

– kunna ta ansvar för samverkan mellan den egna specialiteten

och t.ex. andra specialiteter, professioner och organisationer

– kunna ta ansvar för det kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen

– kunna ta ansvar för att förbättrande åtgärder genomförs med ut-

gångspunkt i systematiska utvärderingar av arbetsplatsens pro-

cesser och rutiner

– kunna ta ansvar för integrering och utfasning av tekniker och me-

toder

SÖ 2

Kompetenskrav

Samhällsodonto-

logi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna tillämpa lagar och andra författningar som gäller för spe-

cialisttandvården

– uppvisa kunskap om specialisttandvårdens styrning och organi-

sation

– uppvisa kunskap om faktorer som påverkar hälsan och skillnader

mellan olika grupper i samhället i fråga om den orala hälsan

– uppvisa kunskap om hur insatser på samhällsnivå kan påverka

den orala hälsan hos befolkningen och hur insatserna kan orga-

niseras

Bilaga 3

29

HSLF-FS

2017:77

SÖ 3

Kompetenskrav

Kommunikation,

pedagogik och

samarbete

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna presentera och förklara odontologisk eller medicinsk infor-

mation på ett tydligt och tillgängligt sätt, såväl muntligt som skrift-

ligt

– kunna anpassa sättet att kommunicera med patienter och när-

stående med utgångspunkt i individuella behov och kommunika-

tiva förmågor

– kunna ge patienter och närstående svåra besked respektfullt,

empatiskt och med lyhördhet

– kunna planera och genomföra undervisning för olika målgrupper

– kunna handleda och instruera kollegor och andra medarbetare

– kunna ta ansvar för det multiprofessionella teamarbetet kring en-

skilda patienter

SÖ 4

Kompetenskrav

Vetenskap

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna delta i kunskapsutvecklingen inom den egna specialiteten

– kunna kritiskt granska och värdera odontologisk eller medicinsk

vetenskaplig information

– kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i det dagliga ar-

betet

SÖ 5

Kompetenskrav

Etik

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna identifiera etiska problem och analysera dem på ett struk-

turerat sätt

– kunna hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet

Bilaga 3

30

HSLF-FS

2017:77

SÖ 6

Kompetenskrav

Mångfald och

jämlikhet

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur diskriminering och ojämlikhet i samhäl-

let uppstår

– uppvisa kunskap om hur diskriminering och ojämlikhet i tandvår-

den kan förebyggas och motverkas

SÖ 7

Kompetenskrav

Patienter med

särskilda behov

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna identifiera patienter med särskilda behov och vidta adekv-

ata åtgärder

– kunna samarbeta i nätverk kring patienter med särskilda behov

SÖ 8

Kompetenskrav

Barn

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om barns normala utveckling

– uppvisa kunskap om förhållanden under vilka barn kan fara illa,

risk- och skyddsfaktorer i samband med att barn far illa samt

tecken på att barn far illa

SÖ 9

Kompetenskrav

Geriatrik

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna anpassa det odontologiska omhändertagandet av äldre

patienter med utgångspunkt i deras särskilda förutsättningar och

behov

Bilaga 3

31

HSLF-FS

2017:77

Specialitetsspecifika delmål

Käkkirurgi 1

Kompetenskrav

Psykologi och

psykiatri

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdo-

mar och tillstånd kan påverka orofaciala sjukdomar och tillstånd

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med psykisk ohälsa

eller psykiatriska sjukdomar eller tillstånd

Käkkirurgi 2

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid invärtesmedi-

cinska sjukdomar

och tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om invärtesmedicinska sjukdomar och tillstånd

som kan påverka orofaciala sjukdomar och tillstånd

– kunna beakta invärtesmedicinska diagnoser hos en patient vid

planering och genomförande samt prognostisering av käkkirur-

gisk behandling

– kunna bedöma hur invärtesmedicinska sjukdomar eller tillstånd

hos en patient interagerar med orofaciala sjukdomar eller till-

stånd

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med invärtesmedicin-

ska sjukdomar eller tillstånd

Bilaga 3

32

HSLF-FS

2017:77

Käkkirurgi 3

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid hematologiska

och onkologiska

sjukdomar och

tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hematologiska och onkologiska sjukdomar

och tillstånd som kan påverka orofaciala sjukdomar och tillstånd

– kunna bedöma hur hematologiska eller onkologiska sjukdomar

eller tillstånd hos en patient interagerar med orofaciala sjukdo-

mar eller tillstånd

– kunna utreda och diagnostisera patienter med onkologiska sjuk-

domar eller tillstånd i munhålan och omgivande vävnader

– kunna tillämpa kirurgiska och icke-kirurgiska metoder för be-

handling av onkologiska sjukdomar och tillstånd som ett led i det

odontologiska omhändertagandet av patienter

Käkkirurgi 4

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid neurologiska

sjukdomar och

tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om neurologiska sjukdomar och tillstånd som

kan påverka orofaciala sjukdomar och tillstånd

– uppvisa kunskap om hur neurologiska sjukdomar och tillstånd

kan påverka orofaciala sjukdomar och tillstånd

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med neurologiska

sjukdomar eller tillstånd

Käkkirurgi 5

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid reumatologiska

sjukdomar och

tillstånd och övriga

systemsjukdomar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om reumatologiska sjukdomar och tillstånd och

övriga systemsjukdomar som kan påverka orala sjukdomar och

tillstånd

– uppvisa kunskap om hur reumatologiska sjukdomar och tillstånd

och övriga systemsjukdomar kan påverka orala sjukdomar och

tillstånd

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med reumatologiska

sjukdomar eller tillstånd eller övriga systemsjukdomar

Bilaga 3

33

HSLF-FS

2017:77

Käkkirurgi 6

Kompetenskrav

Öron-, näs- och

halssjukdomar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om sjukdomar och tillstånd i öron-, näs- och

halsområdet

– kunna bedöma hur sjukdomar eller tillstånd i öron-, näs- och

halsområdet hos en patient interagerar med orofaciala sjukdo-

mar eller tillstånd

Käkkirurgi 7

Kompetenskrav

Laboratoriemedicin Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om laboratoriemedicinska metoder som har be-

tydelse för behandling av patienter som omhändertas inom spe-

cialiteten

– kunna bedöma behov av och initiera laboratoriemedicinska un-

dersökningar för patienter som omhändertas inom specialiteten

– kunna bedöma laboratoriemedicinska undersökningsresultat vid

odontologiskt omhändertagande

Käkkirurgi 8

Kompetenskrav

Omhändertagande

i livets slutskede

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om palliativt omhändertagande i livets slutske-

de

– kunna bedöma behov av och initiera palliativ vård i livets slutske-

de

– kunna odontologiskt omhänderta patienter i livets slutskede med

beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov

Bilaga 3

34

HSLF-FS

2017:77

Käkkirurgi 9

Kompetenskrav

Bemötande vid

odontologiskt

omhändertagande

av barn och ung-

domar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna göra barn och ungdomar delaktiga vid odontologiskt om-

händertagande med utgångspunkt i deras särskilda förutsätt-

ningar och behov

Käkkirurgi 10

Kompetenskrav

Patienter med ned-

satt autonomi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna samarbeta med patienter som har nedsatt autonomi och

deras närstående med beaktande av etiska och juridiska

aspekter

– kunna samarbeta med personal i vård och omsorg om patienters

orala hälsa och behandling med respekt för patienternas självbe-

stämmande och integritet

Käkkirurgi 11

Kompetenskrav

Smärta

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna utreda och diagnostisera patienter med smärta i huvud-

och halsområdet oberoende av om smärtan påverkas av sjukdo-

mar eller tillstånd i närliggande vävnader eller organsystem

– kunna odontologiskt omhänderta patienter i syfte att ge smärt-

lindring

Käkkirurgi 12

Kompetenskrav

Nutrition och

vätskebalans

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om pre- och postoperativ nutritionsbehandling

– kunna tillämpa metoder för nutrition och vätskebalans vid käkki-

rurgisk behandling

Bilaga 3

35

HSLF-FS

2017:77

Käkkirurgi 13

Kompetenskrav

Anestesi och

sedering

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om metoder inom anestesi och sedering

– kunna initiera anestesi och sedering vid odontologiskt omhän-

dertagande

– kunna tillämpa metoder för sedering och smärtlindring som ett

led i odontologiskt omhändertagande

Käkkirurgi 14

Kompetenskrav

Läkemedel

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur läkemedelsbehandling kan påverka

orala sjukdomar och tillstånd

– uppvisa kunskap om hälsoekonomiska aspekter av läkemedels-

behandling

– kunna anpassa en specifik läkemedelsbehandling till en patients

övriga läkemedelsbehandling och hans eller hennes samtliga

sjukdomar och tillstånd

– kunna samarbeta med patienter och deras närstående för att

uppnå följsamhet till läkemedelsbehandling

Käkkirurgi 15

Kompetenskrav

Radiologi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om metoder inom radiologi som har betydelse

för behandlingsplanering samt käkkirurgisk behandling vid sjuk-

domar, missbildningar, vävnadsförluster och skador i käkar, an-

siktsskelett och omgivande vävnader

– kunna bedöma radiologiska undersökningsresultat vid odontolo-

giskt omhändertagande av patienter med sjukdomar, missbild-

ningar, vävnadsförluster eller skador i käkar, ansiktsskelett och

omgivande vävnader

Bilaga 3

36

HSLF-FS

2017:77

Käkkirurgi 16

Kompetenskrav

Oralpatologiska

sjukdomar och

tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om etiologi till samt patogenes och histopato-

logi vid orala slemhinneförändringar

– uppvisa kunskap om symtom på och diagnostisering av orala

slemhinneförändringar

– uppvisa kunskap om etiologi till samt patogenes och histopato-

logi vid förändringar i hårdvävnader i munnen och angränsande

områden

– uppvisa kunskap om symtom på och diagnostisering av för-

ändringar i hårdvävnader i munnen och angränsande områden

– uppvisa kunskap om etiologi till samt patogenes och histopato-

logi vid förändringar i spottkörtlarna

– uppvisa kunskap om symtom på och diagnostisering av föränd-

ringar i spottkörtlarna

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med förändringar och

sjukdomar i orala slemhinnor eller hårdvävnader i munnen och

angränsande områden

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med förändringar i

spottkörtlarna

Käkkirurgi 17

Kompetenskrav

Infektioner

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna utreda och diagnostisera infektioner som har sitt ursprung

i käkar och munhåla

– kunna behandla infektioner som har sitt ursprung i käkar och

munhåla

Bilaga 3

37

HSLF-FS

2017:77

Käkkirurgi 18

Kompetenskrav

Trauma

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om etiologi till dentala, orala och maxillofaciala

skador

– kunna undersöka och diagnostisera patienter med dentala, orala

eller maxillofaciala skador

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med dentala, orala el-

ler maxillofaciala skador

– uppvisa kunskap om omhändertagande av patienter med livsho-

tande tillstånd

Käkkirurgi 19

Kompetenskrav

Diagnostisering,

behandling och

uppföljning

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna tillämpa metoder för diagnostisering vid dentoalveolär ki-

rurgi, implantatbehandling, ortognatkirurgi, käkledskirurgi och

rekonstruktiv kirurgi

– uppvisa kunskap om plastikkirurgiska behandlingsmetoder vid

rekonstruktiv kirurgi

– kunna göra en behandlingsplanering vid dentoalveolär kirurgi,

implantatkirurgi, ortognatkirurgi, käkledskirurgi och rekonstruktiv

kirurgi

– kunna tillämpa metoder för dentoalveolär kirurgi, implantatkirur-

gi, ortognatkirurgi, käkledskirurgi och rekonstruktiv kirurgi

– kunna prognostisera, utvärdera och följa upp behandling vid

dentoalveolär kirurgi, implantatkirurgi, ortognatkirurgi, käkledski-

rurgi och rekonstruktiv kirurgi

Bilaga 3

38

HSLF-FS

2017:77

Odontologisk radiologi

Om specialiteten

Specialiteten odontologisk radiologi karaktäriseras av bildgivande

morfologiska och funktionella metoder för att diagnostisera samt

utvärdera behandling av patienter som har orofaciala sjukdomar eller

tillstånd.

Kompetensområdet omfattar bl.a.

• fördjupade kunskaper om tändernas, käkarnas, ansiktsskelettets

och de omgivande vävnadernas anatomi och funktion,

• fördjupade kunskaper om orofaciala sjukdomar och tillstånds upp-

komstmekanismer och förlopp,

• fördjupade kunskaper om bildgivande morfologiska och funktio-

nella metoders styrkor, begränsningar och risker, och

• fördjupade kunskaper om strålningsbiologi samt strålskydd inklu-

sive bedömning av berättigande och optimering.

Samverkan med remitterande och andra enheter som använder funk-

tionella och morfologiska metoder är centralt för specialiteten.

Bilaga 4

39

HSLF-FS

2017:77

Om målbeskrivningen

Tandläkarnas ST är en målstyrd utbildning vilket innebär att den utgår

från uppsatta mål. Dessa mål finns presenterade i en målbeskrivning

för varje specialitet. I målbeskrivningen anges den kompetens som

en nybliven specialist inom specialiteten ska ha. Den ska användas i

utformningen av en ST-tandläkares utbildning och vid bedömningen

av hans eller hennes kompetens.

Målbeskrivningen är indelad i olika delmål. De har olika omfatt-

ning och kan ta olika lång tid att uppnå. Några av delmålen är speciali-

tetsövergripande (SÖ). De är likadant formulerade och gäller för flera

specialiteter. Andra är specialitetsspecifika och gäller alltså endast för

en specialitet.

Delmålen består av strecksatser. Vissa av dem inleds med formule-

ringen ”uppvisa kunskap om” och anger vilka kunskaper som en ST-

tandläkare ska ha tillägnat sig under utbildningen. Andra inleds med

ordet ”kunna” och anger antingen färdigheter eller förhållningssätt

som en ST-tandläkare ska ha utvecklat under sin utbildning.

Odontologiskt omhändertagande används i målbeskrivningen som

en vid benämning för de åtgärder som en tandläkare vidtar inom

ramen för sin specifika specialistkompetens, såväl polikliniskt som i

sluten vård. Åtgärderna omfattar t.ex. utredning, bedömning, diagnos-

tisering, prognostisering, behandling och uppföljning. Behandlingen

kan vara såväl förebyggande som rehabiliterande, såväl kirurgisk som

icke-kirurgisk. Även remittering till andra aktörer i vård (tandvård

och hälso- och sjukvård) och omsorg kan ingå i odontologiskt omhän-

dertagande.

Bilaga 4

40

HSLF-FS

2017:77

Målbeskrivning för specialiteten odontologisk radiologi

Denna målbeskrivning innehåller delmålen:

SÖ 1 – SÖ 9

Odontologisk radiologi 1 – Odontologisk radiologi 10

Specialitetsövergripande delmål

SÖ 1

Kompetenskrav

Leda professions-

utvecklingen

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna ta ansvar för utvecklingen av undersöknings- eller behand-

lingsrutiner inom den egna specialiteten

– kunna förmedla kunskaper inom den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper

– kunna ta ansvar för samverkan mellan den egna specialiteten

och t.ex. andra specialiteter, professioner och organisationer

– kunna ta ansvar för det kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen

– kunna ta ansvar för att förbättrande åtgärder genomförs med ut-

gångspunkt i systematiska utvärderingar av arbetsplatsens pro-

cesser och rutiner

– kunna ta ansvar för integrering och utfasning av tekniker och me-

toder

SÖ 2

Kompetenskrav

Samhällsodonto-

logi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna tillämpa lagar och andra författningar som gäller för spe-

cialisttandvården

– uppvisa kunskap om specialisttandvårdens styrning och organi-

sation

– uppvisa kunskap om faktorer som påverkar hälsan och skillnader

mellan olika grupper i samhället i fråga om den orala hälsan

– uppvisa kunskap om hur insatser på samhällsnivå kan påverka

den orala hälsan hos befolkningen och hur insatserna kan orga-

niseras

Bilaga 4

41

HSLF-FS

2017:77

SÖ 3

Kompetenskrav

Kommunikation,

pedagogik och

samarbete

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna presentera och förklara odontologisk eller medicinsk infor-

mation på ett tydligt och tillgängligt sätt, såväl muntligt som skrift-

ligt

– kunna anpassa sättet att kommunicera med patienter och när-

stående med utgångspunkt i individuella behov och kommunika-

tiva förmågor

– kunna ge patienter och närstående svåra besked respektfullt,

empatiskt och med lyhördhet

– kunna planera och genomföra undervisning för olika målgrupper

– kunna handleda och instruera kollegor och andra medarbetare

– kunna ta ansvar för det multiprofessionella teamarbetet kring en-

skilda patienter

SÖ 4

Kompetenskrav

Vetenskap

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna delta i kunskapsutvecklingen inom den egna specialiteten

– kunna kritiskt granska och värdera odontologisk eller medicinsk

vetenskaplig information

– kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i det dagliga ar-

betet

SÖ 5

Kompetenskrav

Etik

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna identifiera etiska problem och analysera dem på ett struk-

turerat sätt

– kunna hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet

Bilaga 4

42

HSLF-FS

2017:77

SÖ 6

Kompetenskrav

Mångfald och

jämlikhet

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur diskriminering och ojämlikhet i samhäl-

let uppstår

– uppvisa kunskap om hur diskriminering och ojämlikhet i tandvår-

den kan förebyggas och motverkas

SÖ 7

Kompetenskrav

Patienter med

särskilda behov

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna identifiera patienter med särskilda behov och vidta adekv-

ata åtgärder

– kunna samarbeta i nätverk kring patienter med särskilda behov

SÖ 8

Kompetenskrav

Barn

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om barns normala utveckling

– uppvisa kunskap om förhållanden under vilka barn kan fara illa,

risk- och skyddsfaktorer i samband med att barn far illa samt

tecken på att barn far illa

SÖ 9

Kompetenskrav

Geriatrik

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna anpassa det odontologiska omhändertagandet av äldre

patienter med utgångspunkt i deras särskilda förutsättningar och

behov

Bilaga 4

43

HSLF-FS

2017:77

Specialitetsspecifika delmål

Odontologisk

radiologi 1

Kompetenskrav

Psykologi och

psykiatri

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur patienter och deras närstående kan re-

agera på akuta och långvariga sjukdomar och tillstånd

Odontologisk

radiologi 2

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid hematologiska

och onkologiska

sjukdomar och

tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hematologiska och onkologiska sjukdomar

och tillstånd som kan påverka orofaciala sjukdomar och tillstånd

– uppvisa kunskap om multidisciplinär handläggning vid hematolo-

giska och onkologiska sjukdomar och tillstånd

Odontologisk

radiologi 3

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid infektiösa

tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om infektiösa tillstånd i huvud- och halsområ-

det samt deras spridningsvägar

– kunna bedöma radiografiska tecken på infektiösa tillstånd i hu-

vud- och halsområdet

– uppvisa kunskap om multidisciplinär handläggning vid infektiösa

tillstånd

Odontologisk

radiologi 4

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid endokrina och

metabola sjukdo-

mar och tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om endokrina och metabola sjukdomar och till-

stånd som drabbar käkarna och ansiktsskelettet

Bilaga 4

44

HSLF-FS

2017:77

Odontologisk

radiologi 5

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid reumatologiska

sjukdomar och

tillstånd och övriga

systemsjukdomar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om reumatologiska sjukdomar och tillstånd och

övriga systemsjukdomar som drabbar käkarna och ansiktsske-

lettet

Odontologisk

radiologi 6

Kompetenskrav

Öron-, näs- och

halssjukdomar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om sjukdomar och tillstånd som påverkar and-

ning och andningsorganen samt tal och sväljning

– uppvisa kunskap om sjukdomar och tillstånd som påverkar spott-

körtlarna

– uppvisa kunskap om sjukdomar och tillstånd som påverkar hör-

sel- och balansorganen

– uppvisa kunskap om samband mellan oral motorik, oral funktion

och kraniofacial utveckling

– kunna tillämpa radiologisk undersökningsteknik vid diagnostise-

ring av tal- och sväljningsproblem

Odontologisk

radiologi 7

Kompetenskrav

Läkemedel

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur läkemedelsbehandling kan påverka

orala sjukdomar och tillstånd

Bilaga 4

45

HSLF-FS

2017:77

Odontologisk

radiologi 8

Kompetenskrav

Barn och ung-

domar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna anpassa det odontologiska omhändertagandet av barn

och ungdomar med utgångspunkt i deras särskilda förutsättning-

ar och behov

– uppvisa kunskap om radiologiska metoder för odontologisk ål-

dersbedömning

– uppvisa kunskap om symtom på samt diagnostisering och be-

handling vid sällsynta diagnoser och syndrom som har betydelse

för odontologiskt omhändertagande

Odontologisk

radiologi 9

Kompetenskrav

Tekniker och

strålskydd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om undersökningsmetoder inom odontologisk

radiologi samt kompletterande metoder för undersökning och dia-

gnostisering

– kunna värdera radiologiska undersökningsmetoder

– kunna tillämpa digital teknik, bildbearbetning samt bildtolkning

inom odontologisk radiologi

– uppvisa kunskap om strålningsfysik, strålningsbiologi och strål-

skydd som har betydelse för odontologisk radiologi

– uppvisa kunskap om metoder för mätning av stråldoser

– uppvisa kunskap om principer för optimering vid radiologiska un-

dersökningar

– kunna ta ansvar för berättigandebedömningar vid radiologiska

undersökningar

Bilaga 4

46

HSLF-FS

2017:77

Odontologisk

radiologi 10

Kompetenskrav

Undersökning och

omhändertagande

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om etiologi till och behandling av dentala, orala

och maxillofaciala skador

– uppvisa kunskap om etiologi till och behandling av dentala, orala

och maxillofaciala anomalier

– kunna bedöma behov av samt välja metod för och omfattning av

radiologisk undersökning vid sjukdomar och tillstånd, anomalier

samt trauma som drabbar tänder, käkar, ansiktsskelett och omgi-

vande vävnader

– kunna genomföra radiologiska undersökningar vid sjukdomar

och tillstånd, anomalier samt trauma som drabbar tänder, käkar,

ansiktsskelett och omgivande vävnader

– uppvisa kunskap om indikationer för radiologiska efterkontroller

vid odontologiska behandlingar

Bilaga 4

47

HSLF-FS

2017:77

Oral protetik

Om specialiteten

Specialiteten oral protetik karaktäriseras av diagnostisering och be-

handling av patienter som på grund av t.ex. trauma eller medfödda

eller förvärvade sjukdomar eller tillstånd har komplicerade vävnads-

förluster i tänder, käkar och ansikte. I behandlingen ingår ersättning

av förlorad vävnad med proteser av olika slag. Syftet med behand-

lingen är att återskapa funktion, komfort och estetik.

Kompetensområdet omfattar bl.a.

• fördjupade kunskaper om dentala material,

• kunskaper om toxikologi,

• fördjupade kunskaper om oralmotorisk funktion och parafunktion,

• kunskaper om psykologi, fonetik och estetik, och

• avancerad bettrehabilitering.

Samverkan med andra specialiteter och professioner eller yrkesgrup-

per i tandvården såväl som i hälso- och sjukvården är centralt för

specialiteten.

Bilaga 5

48

HSLF-FS

2017:77

Om målbeskrivningen

Tandläkarnas ST är en målstyrd utbildning vilket innebär att den utgår

från uppsatta mål. Dessa mål finns presenterade i en målbeskrivning

för varje specialitet. I målbeskrivningen anges den kompetens som

en nybliven specialist inom specialiteten ska ha. Den ska användas i

utformningen av en ST-tandläkares utbildning och vid bedömningen

av hans eller hennes kompetens.

Målbeskrivningen är indelad i olika delmål. De har olika omfatt-

ning och kan ta olika lång tid att uppnå. Några av delmålen är speciali-

tetsövergripande (SÖ). De är likadant formulerade och gäller för flera

specialiteter. Andra är specialitetsspecifika och gäller alltså endast för

en specialitet.

Delmålen består av strecksatser. Vissa av dem inleds med formule-

ringen ”uppvisa kunskap om” och anger vilka kunskaper som en ST-

tandläkare ska ha tillägnat sig under utbildningen. Andra inleds med

ordet ”kunna” och anger antingen färdigheter eller förhållningssätt

som en ST-tandläkare ska ha utvecklat under sin utbildning.

Odontologiskt omhändertagande används i målbeskrivningen som

en vid benämning för de åtgärder som en tandläkare vidtar inom

ramen för sin specifika specialistkompetens, såväl polikliniskt som i

sluten vård. Åtgärderna omfattar t.ex. utredning, bedömning, diagnos-

tisering, prognostisering, behandling och uppföljning. Behandlingen

kan vara såväl förebyggande som rehabiliterande, såväl kirurgisk som

icke-kirurgisk. Även remittering till andra aktörer i vård (tandvård

och hälso- och sjukvård) och omsorg kan ingå i odontologiskt omhän-

dertagande.

Bilaga 5

49

HSLF-FS

2017:77

Målbeskrivning för specialiteten oral protetik

Denna målbeskrivning innehåller delmålen:

SÖ 1 – SÖ 9

Oral protetik 1 – Oral protetik 11

Specialitetsövergripande delmål

SÖ 1

Kompetenskrav

Leda professions-

utvecklingen

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna ta ansvar för utvecklingen av undersöknings- eller behand-

lingsrutiner inom den egna specialiteten

– kunna förmedla kunskaper inom den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper

– kunna ta ansvar för samverkan mellan den egna specialiteten

och t.ex. andra specialiteter, professioner och organisationer

– kunna ta ansvar för det kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen

– kunna ta ansvar för att förbättrande åtgärder genomförs med ut-

gångspunkt i systematiska utvärderingar av arbetsplatsens pro-

cesser och rutiner

– kunna ta ansvar för integrering och utfasning av tekniker och me-

toder

SÖ 2

Kompetenskrav

Samhällsodonto-

logi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna tillämpa lagar och andra författningar som gäller för spe-

cialisttandvården

– uppvisa kunskap om specialisttandvårdens styrning och organi-

sation

– uppvisa kunskap om faktorer som påverkar hälsan och skillnader

mellan olika grupper i samhället i fråga om den orala hälsan

– uppvisa kunskap om hur insatser på samhällsnivå kan påverka

den orala hälsan hos befolkningen och hur insatserna kan orga-

niseras

Bilaga 5

50

HSLF-FS

2017:77

SÖ 3

Kompetenskrav

Kommunikation,

pedagogik och

samarbete

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna presentera och förklara odontologisk eller medicinsk infor-

mation på ett tydligt och tillgängligt sätt, såväl muntligt som skrift-

ligt

– kunna anpassa sättet att kommunicera med patienter och när-

stående med utgångspunkt i individuella behov och kommunika-

tiva förmågor

– kunna ge patienter och närstående svåra besked respektfullt,

empatiskt och med lyhördhet

– kunna planera och genomföra undervisning för olika målgrupper

– kunna handleda och instruera kollegor och andra medarbetare

– kunna ta ansvar för det multiprofessionella teamarbetet kring en-

skilda patienter

SÖ 4

Kompetenskrav

Vetenskap

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna delta i kunskapsutvecklingen inom den egna specialiteten

– kunna kritiskt granska och värdera odontologisk eller medicinsk

vetenskaplig information

– kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i det dagliga ar-

betet

SÖ 5

Kompetenskrav

Etik

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna identifiera etiska problem och analysera dem på ett struk-

turerat sätt

– kunna hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet

Bilaga 5

51

HSLF-FS

2017:77

SÖ 6

Kompetenskrav

Mångfald och

jämlikhet

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur diskriminering och ojämlikhet i samhäl-

let uppstår

– uppvisa kunskap om hur diskriminering och ojämlikhet i tandvår-

den kan förebyggas och motverkas

SÖ 7

Kompetenskrav

Patienter med

särskilda behov

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna identifiera patienter med särskilda behov och vidta adekv-

ata åtgärder

– kunna samarbeta i nätverk kring patienter med särskilda behov

SÖ 8

Kompetenskrav

Barn

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om barns normala utveckling

– uppvisa kunskap om förhållanden under vilka barn kan fara illa,

risk- och skyddsfaktorer i samband med att barn far illa samt

tecken på att barn far illa

SÖ 9

Kompetenskrav

Geriatrik

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna anpassa det odontologiska omhändertagandet av äldre

patienter med utgångspunkt i deras särskilda förutsättningar och

behov

Bilaga 5

52

HSLF-FS

2017:77

Specialitetsspecifika delmål

Oral protetik 1

Kompetenskrav

Psykologi och

psykiatri

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdo-

mar och tillstånd kan interagera med odontologiska behandlingar

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med psykisk ohälsa

eller psykiatriska sjukdomar eller tillstånd

Oral protetik 2

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid hematologiska

och onkologiska

sjukdomar och

tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur hematologiska och onkologiska sjukdo-

mar och tillstånd kan interagera med orala sjukdomar och till-

stånd

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med hematologiska

eller onkologiska sjukdomar eller tillstånd

Oral protetik 3

Kompetenskrav

Reumatologiska

sjukdomar och

tillstånd och övriga

systemsjukdomar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om reumatologiska sjukdomar och tillstånd och

övriga systemsjukdomar som kan påverka orala sjukdomar och

tillstånd

– kunna bedöma hur reumatologiska sjukdomar eller tillstånd eller

övriga systemsjukdomar hos en patient interagerar med protetisk

rehabilitering

Bilaga 5

53

HSLF-FS

2017:77

Oral protetik 4

Kompetenskrav

Öron-, näs- och

halssjukdomar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om sjukdomar och tillstånd i öron-, näs- och

halsområdet som kan påverka orofaciala sjukdomar och tillstånd

– uppvisa kunskap om hur protetisk rehabilitering kan orsaka pro-

blem i öron-, näs- och halsområdet

Oral protetik 5

Kompetenskrav

Röst- och talrubb-

ningar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om normal röst- och talfunktion

– uppvisa kunskap om hur protetiska konstruktioner kan påverka

talfunktionen

– kunna bedöma hur protetisk rehabilitering påverkar patienters tal-

funktion

– kunna omhänderta patienter som har talrubbningar till följd av

protetisk rehabilitering

Oral protetik 6

Kompetenskrav

Oralpatologiska

sjukdomar och

tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om etiologi till samt patogenes och histopato-

logi vid orala slemhinneförändringar

– uppvisa kunskap om symtom på och diagnostisering av orala

slemhinneförändringar

– uppvisa kunskap om etiologi till samt patogenes och histopato-

logi vid förändringar i orala hårdvävnader och angränsande

mjukvävnader

– uppvisa kunskap om symtom på och diagnostisering av för-

ändringar i orala hårdvävnader och angränsande mjukvävnader

Bilaga 5

54

HSLF-FS

2017:77

Oral protetik 7

Kompetenskrav

Toxikologi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om toxiska och allergiska reaktioner som kan

sättas i samband med dentala material

– uppvisa kunskap om utredning och diagnostisering vid symtom

som kan sättas i samband med dentala material

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med symtom som

kan sättas i samband med dentala material

– uppvisa kunskap om hantering av dentala material som kan ge

toxiska eller allergiska reaktioner

Oral protetik 8

Kompetenskrav

Radiologi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om metoder inom radiologi som har betydelse

för behandlingsplanering och odontologisk behandling vid miss-

bildningar och vävnadsförluster i tänder, käkar och omgivande

vävnader

– kunna bedöma radiologiska undersökningsresultat vid odontolo-

giskt omhändertagande av patienter med missbildningar eller

vävnadsförluster i tänder, käkar och omgivande vävnader

Oral protetik 9

Kompetenskrav

Läkemedel

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur läkemedelsbehandling kan påverka

orala sjukdomar och tillstånd

– kunna bedöma hur läkemedelsbehandling av patienter påverkar

prognosen för rehabiliterande insatser

Bilaga 5

55

HSLF-FS

2017:77

Oral protetik 10

Kompetenskrav

Protetisk rehabili-

tering av barn och

ungdomar

Den specialistkompetenta tandläkarens ska

– kunna anpassa planering, genomförande och uppföljning av re-

habiliterande åtgärder med utgångspunkt i växande individers

särskilda förutsättningar och behov

Oral protetik 11

Kompetenskrav

Diagnostisering,

behandling och

uppföljning

Den specialistkompetenta tandläkarens ska

– kunna värdera och tillämpa metoder för undersökning och dia-

gnostisering som används inom oral protetik

– uppvisa kunskap om dentala materials och protetiska konstruk-

tioners egenskaper och användningsområden

– uppvisa kunskap om plastikkirurgiska behandlingsmetoder för

korrigering av orofaciala defekter

– uppvisa kunskap om dentoalveolär kirurgi, implantatbehandling,

ortognatkirurgi och rekonstruktiv kirurgi

– kunna planera och prognostisera protetisk rehabilitering

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med behov av rehabi-

literande åtgärder till följd av implantatbehandling, ortognatkirur-

gi eller rekonstruktiv kirurgi

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med behov av rehabi-

literande åtgärder till följd av orala sjukdomar, trauma eller stör-

ningar i tändernas hårdvävnad

– kunna tillämpa och följa upp kostrådgivning i samband med pro-

tetisk behandling

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med smärta eller

funktionsstörningar till följd av rehabiliterande åtgärder

Bilaga 5

56

HSLF-FS

2017:77

Orofacial medicin

Om specialiteten

Specialiteten orofacial medicin karaktäriseras av diagnostisering och

behandling av vuxna patienter som har orofaciala sjukdomar eller till-

stånd och även t.ex. systemsjukdomar, funktionsnedsättningar eller

psykisk ohälsa. Inom specialiteten omhändertas patienter såväl poli-

kliniskt som inom sluten vård.

Kompetensområdet omfattar bl.a.

• fördjupade kunskaper om systemsjukdomar, medicinska behand-

lingar, funktionsnedsättningar och geriatrik,

• fördjupade kunskaper om psykologi och psykiatri,

• fördjupade kunskaper om slemhinnesjukdomar samt orala manifes-

tationer av systemsjukdomar och medicinska behandlingar,

• omhändertagande av patienter som har nedsatt autonomi, och

• fördjupade kunskaper om sambanden mellan patienters fysiska,

psykiska, sociala och existentiella behov.

Samverkan med andra specialiteter och professioner eller yrkesgrup-

per i såväl vård (tandvård och hälso- och sjukvård) som omsorg är

centralt för specialiteten.

Bilaga 6

57

HSLF-FS

2017:77

Om målbeskrivningen

Tandläkarnas ST är en målstyrd utbildning vilket innebär att den utgår

från uppsatta mål. Dessa mål finns presenterade i en målbeskrivning

för varje specialitet. I målbeskrivningen anges den kompetens som

en nybliven specialist inom specialiteten ska ha. Den ska användas i

utformningen av en ST-tandläkares utbildning och vid bedömningen

av hans eller hennes kompetens.

Målbeskrivningen är indelad i olika delmål. De har olika omfatt-

ning och kan ta olika lång tid att uppnå. Några av delmålen är speciali-

tetsövergripande (SÖ). De är likadant formulerade och gäller för flera

specialiteter. Andra är specialitetsspecifika och gäller alltså endast för

en specialitet.

Delmålen består av strecksatser. Vissa av dem inleds med formule-

ringen ”uppvisa kunskap om” och anger vilka kunskaper som en ST-

tandläkare ska ha tillägnat sig under utbildningen. Andra inleds med

ordet ”kunna” och anger antingen färdigheter eller förhållningssätt

som en ST-tandläkare ska ha utvecklat under sin utbildning.

Odontologiskt omhändertagande används i målbeskrivningen som

en vid benämning för de åtgärder som en tandläkare vidtar inom

ramen för sin specifika specialistkompetens, såväl polikliniskt som i

sluten vård. Åtgärderna omfattar t.ex. utredning, bedömning, diagnos-

tisering, prognostisering, behandling och uppföljning. Behandlingen

kan vara såväl förebyggande som rehabiliterande, såväl kirurgisk som

icke-kirurgisk. Även remittering till andra aktörer i vård (tandvård

och hälso- och sjukvård) och omsorg kan ingå i odontologiskt omhän-

dertagande.

Bilaga 6

58

HSLF-FS

2017:77

Målbeskrivning för specialiteten orofacial medicin

Denna målbeskrivning innehåller delmålen:

SÖ 1 – SÖ7, SÖ 9

Orofacial medicin 1 – Orofacial medicin 18

Specialitetsövergripande delmål

SÖ 1

Kompetenskrav

Leda professions-

utvecklingen

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna ta ansvar för utvecklingen av undersöknings- eller behand-

lingsrutiner inom den egna specialiteten

– kunna förmedla kunskaper inom den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper

– kunna ta ansvar för samverkan mellan den egna specialiteten

och t.ex. andra specialiteter, professioner och organisationer

– kunna ta ansvar för det kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen

– kunna ta ansvar för att förbättrande åtgärder genomförs med ut-

gångspunkt i systematiska utvärderingar av arbetsplatsens pro-

cesser och rutiner

– kunna ta ansvar för integrering och utfasning av tekniker och me-

toder

SÖ 2

Kompetenskrav

Samhällsodonto-

logi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna tillämpa lagar och andra författningar som gäller för spe-

cialisttandvården

– uppvisa kunskap om specialisttandvårdens styrning och organi-

sation

– uppvisa kunskap om faktorer som påverkar hälsan och skillnader

mellan olika grupper i samhället i fråga om den orala hälsan

– uppvisa kunskap om hur insatser på samhällsnivå kan påverka

den orala hälsan hos befolkningen och hur insatserna kan orga-

niseras

Bilaga 6

59

HSLF-FS

2017:77

SÖ 3

Kompetenskrav

Kommunikation,

pedagogik och

samarbete

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna presentera och förklara odontologisk eller medicinsk infor-

mation på ett tydligt och tillgängligt sätt, såväl muntligt som skrift-

ligt

– kunna anpassa sättet att kommunicera med patienter och när-

stående med utgångspunkt i individuella behov och kommunika-

tiva förmågor

– kunna ge patienter och närstående svåra besked respektfullt,

empatiskt och med lyhördhet

– kunna planera och genomföra undervisning för olika målgrupper

– kunna handleda och instruera kollegor och andra medarbetare

– kunna ta ansvar för det multiprofessionella teamarbetet kring en-

skilda patienter

SÖ 4

Kompetenskrav

Vetenskap

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna delta i kunskapsutvecklingen inom den egna specialiteten

– kunna kritiskt granska och värdera odontologisk eller medicinsk

vetenskaplig information

– kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i det dagliga ar-

betet

SÖ 5

Kompetenskrav

Etik

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna identifiera etiska problem och analysera dem på ett struk-

turerat sätt

– kunna hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet

Bilaga 6

60

HSLF-FS

2017:77

SÖ 6

Kompetenskrav

Mångfald och

jämlikhet

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur diskriminering och ojämlikhet i samhäl-

let uppstår

– uppvisa kunskap om hur diskriminering och ojämlikhet i tandvår-

den kan förebyggas och motverkas

SÖ 7

Kompetenskrav

Patienter med

särskilda behov

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna identifiera patienter med särskilda behov och vidta adekv-

ata åtgärder

– kunna samarbeta i nätverk kring patienter med särskilda behov

SÖ 9

Kompetenskrav

Geriatrik

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna anpassa det odontologiska omhändertagandet av äldre

patienter med utgångspunkt i deras särskilda förutsättningar och

behov

Bilaga 6

61

HSLF-FS

2017:77

Specialitetsspecifika delmål

Orofacial

medicin 1

Kompetenskrav

Psykologi och

psykiatri

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdo-

mar och tillstånd kan påverka orofaciala sjukdomar och tillstånd

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med psykisk ohälsa

eller psykiatriska sjukdomar eller tillstånd

Orofacial

medicin 2

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid invärtesmedi-

cinska sjukdomar

och tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om invärtesmedicinska sjukdomar och tillstånd

som kan påverka orala sjukdomar och tillstånd

– kunna bedöma hur invärtesmedicinska sjukdomar eller tillstånd

hos en patient interagerar med orala sjukdomar eller tillstånd

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med invärtesmedicin-

ska sjukdomar eller tillstånd

Orofacial

medicin 3

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid hematologiska

och onkologiska

sjukdomar och

tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hematologiska och onkologiska sjukdomar

och tillstånd som kan påverka orala sjukdomar och tillstånd

– kunna bedöma hur hematologiska eller onkologiska sjukdomar

eller tillstånd hos en patient interagerar med orala sjukdomar el-

ler tillstånd

– kunna utreda patienter med onkologiska sjukdomar eller tillstånd

i munhålan och omgivande vävnader

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med hematologiska

eller onkologiska sjukdomar eller tillstånd

Bilaga 6

62

HSLF-FS

2017:77

Orofacial

medicin 4

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid geriatriska

sjukdomar och

tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om geriatriska sjukdomar och tillstånd som kan

påverka orala sjukdomar och tillstånd

– kunna bedöma hur geriatriska sjukdomar eller tillstånd hos en

patient interagerar med orala sjukdomar eller tillstånd

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med geriatriska sjuk-

domar eller tillstånd

Orofacial

medicin 5

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid neurologiska

sjukdomar och

tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om neurologiska sjukdomar och tillstånd som

kan påverka orala sjukdomar och tillstånd

– kunna bedöma hur neurologiska sjukdomar eller tillstånd hos en

patient påverkar orala sjukdomar eller tillstånd

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med neurologiska sjuk-

domar eller tillstånd

Orofacial

medicin 6

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid reumatologiska

sjukdomar och

tillstånd och övriga

systemsjukdomar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om reumatologiska sjukdomar och tillstånd och

övriga systemsjukdomar som kan påverka orala sjukdomar och

tillstånd

– uppvisa kunskap om hur reumatologiska sjukdomar och tillstånd

och övriga systemsjukdomar kan påverka orala sjukdomar och

tillstånd

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med reumatologiska

sjukdomar eller tillstånd eller övriga systemsjukdomar

Bilaga 6

63

HSLF-FS

2017:77

Orofacial

medicin 7

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid infektionssjuk-

domar och infek-

tiösa tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om infektionssjukdomar och infektiösa tillstånd

som kan orsaka orofaciala sjukdomar och tillstånd

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med infektionssjuk-

domar eller infektiösa tillstånd

– kunna bedöma hur infektioner i tänder, munhåla, käkar eller om-

givande vävnader hos en patient påverkar det allmänna hälsotill-

ståndet

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med infektioner i tän-

der, munhåla, käkar eller omgivande vävnader inför medicinsk

behandling

Orofacial

medicin 8

Kompetenskrav

Öron-, näs- och

halssjukdomar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om sjukdomar och tillstånd i öron-, näs- och

halsområdet som kan påverka orofaciala sjukdomar och tillstånd

– uppvisa kunskap om hur sjukdomar och tillstånd i öron-, näs- och

halsområdet kan interagera med orofaciala sjukdomar och till-

stånd

Bilaga 6

64

HSLF-FS

2017:77

Orofacial

medicin 9

Kompetenskrav

Laboratoriemedicin Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om laboratoriemedicinska metoder som har be-

tydelse för behandlingsplanering för patienter som omhändertas

inom specialiteten

– uppvisa kunskap om laboratoriemedicinska metoder som har be-

tydelse för odontologisk behandling av patienter som omhänder-

tas inom specialiteten

– kunna bedöma behov av och initiera laboratoriemedicinska un-

dersökningar för patienter som omhändertas inom specialiteten

– kunna bedöma laboratoriemedicinska undersökningsresultat vid

odontologiskt omhändertagande

Orofacial

medicin 10

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

i livets slutskede

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om palliativt omhändertagande i livets slutskede

– kunna odontologiskt omhänderta patienter i livets slutskede med

beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov

Orofacial

medicin 11

Kompetenskrav

Patienter med ned-

satt autonomi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna samarbeta med patienter med nedsatt autonomi och de-

ras närstående med beaktande av etiska och juridiska aspekter

– kunna samarbeta med personal i vård och omsorg om patienters

orala hälsa och behandling med respekt för patienternas självbe-

stämmande och integritet

Bilaga 6

65

HSLF-FS

2017:77

Orofacial

medicin 12

Kompetenskrav

Patienter och

närstående som

far illa

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna identifiera tecken på att patienter eller deras barn eller

andra närstående far illa samt kunna vidta adekvata åtgärder

Orofacial

medicin 13

Kompetenskrav

Slemhinneföränd-

ringar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om etiologi till samt patogenes och histopato-

logi vid orala slemhinneförändringar

– uppvisa kunskap om symtom på samt diagnostisering av orala

slemhinneförändringar

– kunna utreda, diagnostisera och prognostisera patienter med

orala slemhinneförändringar

– kunna omhänderta patienter med orala slemhinneförändringar

Orofacial

medicin 14

Kompetenskrav

Radiologi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om metoder inom radiologi som har betydelse

för behandlingsplanering för och odontologisk behandling av pa-

tienter som omhändertas inom specialiteten

– kunna bedöma radiologiska undersökningsresultat vid odontolo-

giskt omhändertagande av patienter som omhändertas inom

specialiteten

Bilaga 6

66

HSLF-FS

2017:77

Orofacial

medicin 15

Kompetenskrav

Anestesi och

sedering

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om metoder inom anestesi och sedering

– kunna bedöma behov av anestesi och sedering vid odontologiskt

omhändertagande

– kunna tillämpa metoder för sedering som ett led i odontologiskt

omhändertagande

– kunna odontologiskt omhänderta patienter som är sederade eller

under narkos

Orofacial

medicin 16

Kompetenskrav

Läkemedel

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur läkemedelsbehandling kan påverka

orala sjukdomar och tillstånd

– kunna anpassa en specifik läkemedelsbehandling till en patients

övriga läkemedelsbehandling och hans eller hennes samtliga

sjukdomar eller tillstånd

Orofacial

medicin 17

Kompetenskrav

Oralmotorisk

dysfunktion

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om sjukdomar och tillstånd som kan ge upphov

till oralmotorisk dysfunktion

– uppvisa kunskap om diagnostisering och behandling av oralmo-

torisk dysfunktion

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med oralmotorisk dys-

funktion

Bilaga 6

67

HSLF-FS

2017:77

Orofacial

medicin 18

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid medicinska,

fysiska, psykiska

och intellektuella

funktionsnedsätt-

ningar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna bedöma hur funktionsnedsättningar hos en patient intera-

gerar med orofaciala sjukdomar eller tillstånd

– kunna diagnostisera orofaciala sjukdomar och tillstånd hos pa-

tienter med medicinska, fysiska, psykiska eller intellektuella funk-

tionsnedsättningar

– kunna göra en behandlingsplanering som är anpassad efter en

patients särskilda förutsättningar och behov

– kunna odontologiskt omhänderta patienter som har medicinska,

fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar

Bilaga 6

68

HSLF-FS

2017:77

Ortodonti

Om specialiteten

Specialiteten ortodonti karaktäriseras av omhändertagande av patien-

ter som har medfödda eller förvärvade käk-, bett- eller tandpositions-

avvikelser.

Kompetensområdet omfattar bl.a.

• fördjupade kunskaper om ansiktets, käkarnas och bettets utveck-

ling och tillväxt,

• diagnostisering och behandling av patienter som har medfödda och

förvärvade käk-, bett- och tandpositionsavvikelser,

• värdering av käk-, bett- och tandpositionsavvikelser samt priorite-

ring i förhållande till gällande regelverk och ersättningssystem,

• fördjupade kunskaper om faktorer som styr motivation och koope-

ration, och

• behandling av patienter som har käkanomalier i samarbete med and-

ra odontologiska och medicinska specialiteter.

Samverkan med andra specialiteter och professioner eller yrkesgrup-

per i tandvården såväl som i hälso- och sjukvården är centralt för

specialiteten.

Bilaga 7

69

HSLF-FS

2017:77

Om målbeskrivningen

Tandläkarnas ST är en målstyrd utbildning vilket innebär att den utgår

från uppsatta mål. Dessa mål finns presenterade i en målbeskrivning

för varje specialitet. I målbeskrivningen anges den kompetens som

en nybliven specialist inom specialiteten ska ha. Den ska användas i

utformningen av en ST-tandläkares utbildning och vid bedömningen

av hans eller hennes kompetens.

Målbeskrivningen är indelad i olika delmål. De har olika omfatt-

ning och kan ta olika lång tid att uppnå. Några av delmålen är speciali-

tetsövergripande (SÖ). De är likadant formulerade och gäller för flera

specialiteter. Andra är specialitetsspecifika och gäller alltså endast för

en specialitet.

Delmålen består av strecksatser. Vissa av dem inleds med formule-

ringen ”uppvisa kunskap om” och anger vilka kunskaper som en ST-

tandläkare ska ha tillägnat sig under utbildningen. Andra inleds med

ordet ”kunna” och anger antingen färdigheter eller förhållningssätt

som en ST-tandläkare ska ha utvecklat under sin utbildning.

Odontologiskt omhändertagande används i målbeskrivningen som

en vid benämning för de åtgärder som en tandläkare vidtar inom

ramen för sin specifika specialistkompetens, såväl polikliniskt som i

sluten vård. Åtgärderna omfattar t.ex. utredning, bedömning, diagnos-

tisering, prognostisering, behandling och uppföljning. Behandlingen

kan vara såväl förebyggande som rehabiliterande, såväl kirurgisk som

icke-kirurgisk. Även remittering till andra aktörer i vård (tandvård

och hälso- och sjukvård) och omsorg kan ingå i odontologiskt omhän-

dertagande.

Bilaga 7

70

HSLF-FS

2017:77

Målbeskrivning för specialiteten ortodonti

Denna målbeskrivning innehåller delmålen:

SÖ 1 – SÖ 8

Ortodonti 1 – Ortodonti 14

Specialitetsövergripande delmål

SÖ 1

Kompetenskrav

Leda professions-

utvecklingen

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna ta ansvar för utvecklingen av undersöknings- eller behand-

lingsrutiner inom den egna specialiteten

– kunna förmedla kunskaper inom den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper

– kunna ta ansvar för samverkan mellan den egna specialiteten

och t.ex. andra specialiteter, professioner och organisationer

– kunna ta ansvar för det kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen

– kunna ta ansvar för att förbättrande åtgärder genomförs med ut-

gångspunkt i systematiska utvärderingar av arbetsplatsens pro-

cesser och rutiner

– kunna ta ansvar för integrering och utfasning av tekniker och me-

toder

SÖ 2

Kompetenskrav

Samhällsodonto-

logi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna tillämpa lagar och andra författningar som gäller för spe-

cialisttandvården

– uppvisa kunskap om specialisttandvårdens styrning och organi-

sation

– uppvisa kunskap om faktorer som påverkar hälsan och skillnader

mellan olika grupper i samhället i fråga om den orala hälsan

– uppvisa kunskap om hur insatser på samhällsnivå kan påverka

den orala hälsan hos befolkningen och hur insatserna kan orga-

niseras

Bilaga 7

71

HSLF-FS

2017:77

SÖ 3

Kompetenskrav

Kommunikation,

pedagogik och

samarbete

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna presentera och förklara odontologisk eller medicinsk infor-

mation på ett tydligt och tillgängligt sätt, såväl muntligt som skrift-

ligt

– kunna anpassa sättet att kommunicera med patienter och när-

stående med utgångspunkt i individuella behov och kommunika-

tiva förmågor

– kunna ge patienter och närstående svåra besked respektfullt,

empatiskt och med lyhördhet

– kunna planera och genomföra undervisning för olika målgrupper

– kunna handleda och instruera kollegor och andra medarbetare

– kunna ta ansvar för det multiprofessionella teamarbetet kring en-

skilda patienter

SÖ 4

Kompetenskrav

Vetenskap

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna delta i kunskapsutvecklingen inom den egna specialiteten

– kunna kritiskt granska och värdera odontologisk eller medicinsk

vetenskaplig information

– kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i det dagliga ar-

betet

SÖ 5

Kompetenskrav

Etik

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna identifiera etiska problem och analysera dem på ett struk-

turerat sätt

– kunna hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet

Bilaga 7

72

HSLF-FS

2017:77

SÖ 6

Kompetenskrav

Mångfald och

jämlikhet

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur diskriminering och ojämlikhet i samhäl-

let uppstår

– uppvisa kunskap om hur diskriminering och ojämlikhet i tandvår-

den kan förebyggas och motverkas

SÖ 7

Kompetenskrav

Patienter med

särskilda behov

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna identifiera patienter med särskilda behov och vidta adekv-

ata åtgärder

– kunna samarbeta i nätverk kring patienter med särskilda behov

SÖ 8

Kompetenskrav

Barn

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om barns normala utveckling

– uppvisa kunskap om förhållanden under vilka barn kan fara illa,

risk- och skyddsfaktorer i samband med att barn far illa samt

tecken på att barn far illa

Bilaga 7

73

HSLF-FS

2017:77

Specialitetsspecifika delmål

Ortodonti 1

Kompetenskrav

Psykologi och

psykiatri

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdo-

mar och tillstånd kan påverka det odontologiska omhänderta-

gandet

– uppvisa kunskap om vilka faktorer som styr motivation och ko-

operation hos patienter och deras närstående vid odontologiskt

omhändertagande

– uppvisa kunskap om hur samhälleliga kroppsideal kan påverka

patienters självbilder

– kunna beakta patienters reaktioner på förändringar i utseendet

vid planering och genomförande av odontologiska behandlingar

– kunna tillämpa metoder som syftar till ökad motivation och ko-

operation hos patienter och deras närstående

Ortodonti 2

Kompetenskrav

Bemötande vid

odontologiskt

omhändertagande

av barn och ung-

domar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om närståendes betydelse vid odontologiskt

omhändertagande av barn och ungdomar

– kunna beakta patienters hela livssituation vid odontologiskt om-

händertagande

– kunna göra barn och ungdomar delaktiga vid odontologiskt om-

händertagande med utgångspunkt i deras särskilda förutsätt-

ningar och behov

Ortodonti 3

Kompetenskrav

Teamarbete

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna tillämpa teamarbete inom ortodonti inklusive ett delegerat

arbetssätt

Bilaga 7

74

HSLF-FS

2017:77

Ortodonti 4

Kompetenskrav

Genetik

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om genetiskt betingade kraniofaciala missbild-

ningar och bett- och tandavvikelser

– uppvisa kunskap om genetisk rådgivning om kraniofaciala miss-

bildningar och bett- och tandavvikelser

Ortodonti 5

Kompetenskrav

Öron-, näs- och

halssjukdomar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om sjukdomar och tillstånd som påverkar and-

ning och andningsorgan

– kunna bedöma hur öron-, näs- och halssjukdomar hos en patient

påverkar kraniofaciala strukturer, inklusive deras tillväxt

Ortodonti 6

Kompetenskrav

Kirurgi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om kirurgiska behandlingsmetoder samt deras

effekter och bieffekter vid kraniofaciala missbildningar

Ortodonti 7

Kompetenskrav

Barn och ung-

domars fysiska

utveckling

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om avvikelser från barn och ungdomars nor-

mala fysiska utveckling och tillväxt som har betydelse för dental

och kraniofacial utveckling

Bilaga 7

75

HSLF-FS

2017:77

Ortodonti 8

Kompetenskrav

Bettutveckling och

tillväxt

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om ansiktsskelettets och bettets normala och

avvikande utveckling och tillväxt från embryonal differentiering

till naturligt åldrande

– kunna bestämma tidpunkt för behandling av en patient med ut-

gångspunkt i prediktion av hans eller hennes fysiska utveckling

eller tillväxt

Ortodonti 9

Kompetenskrav

Oral motorik och

talrubbningar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna analysera samband mellan oral motorik, oral funktion och

kraniofacial utveckling

– uppvisa kunskap om talrubbningar vid kraniofaciala missbild-

ningar

Ortodonti 10

Kompetenskrav

Käk- och muskel-

funktion

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur ocklusionen kan påverka käk- och mus-

kelfunktionen

– kunna bedöma hur bettavvikelser hos en patient samt behand-

ling av sådana påverkar käk- eller muskelfunktionen

Bilaga 7

76

HSLF-FS

2017:77

Ortodonti 11

Kompetenskrav

Radiologi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om metoder inom radiologi som har betydelse

för behandlingsplanering och odontologisk behandling vid kranio-

faciala missbildningar och bett- och tandpositionsavvikelser

– kunna bedöma radiologiska undersökningsresultat vid odontolo-

giskt omhändertagande av patienter med kraniofaciala missbild-

ningar eller bett- eller tandavvikelser

Ortodonti 12

Kompetenskrav

Traumaskadade

tänder

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna bedöma hur traumaskadade tänder påverkas av tandför-

flyttning

– kunna värdera behandlingsalternativ vid ortodontisk behandling

av traumaskadade tänder

Ortodonti 13

Kompetenskrav

Parodontalt

skadade tänder

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna bedöma och prognostisera ortodontisk behandling av pa-

rodontalt skadade tänder

Bilaga 7

77

HSLF-FS

2017:77

Ortodonti 14

Kompetenskrav

Diagnostisering,

behandling och

uppföljning

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna diagnostisera och bedöma käk-, bett- och tandpositions-

avvikelser samt analysera orsaker till dessa

– kunna värdera undersöknings- och analysmetoder för ortodon-

tisk prioritering

– kunna tillämpa undersöknings- och analysmetoder för ortodon-

tisk diagnostisering och behandlingsplanering

– kunna bedöma hur käk-, bett- eller tandpositionsavvikelser hos

en patient samt behandlingen av dessa påverkar oral hälsa och

allmänt välbefinnande

– kunna planera behandling vid käk-, bett- och tandpositionsavvi-

kelser

– kunna behandla vanligt förekommande käk-, bett- och tandposi-

tionsavvikelser

– kunna bedöma vilka ortodontiska behandlingsmetoder som är

lämpliga för olika patienter

– kunna diagnostisera och omhänderta patienter med komplikatio-

ner till ortodontisk behandling

– kunna prognostisera ortodontiska behandlingar både före och

efter behandling

Bilaga 7

78

HSLF-FS

2017:77

Parodontologi

Om specialiteten

Specialiteten parodontologi karaktäriseras av diagnostisering och be-

handling av patienter som har infektioner och sjukdomstillstånd i väv-

nader som omger tänder och dentala implantat.

Kompetensområdet omfattar bl.a.

• fördjupade kunskaper om infektioner i vävnader som omger tänder

och dentala implantat,

• kirurgiska och icke-kirurgiska behandlingsmetoder vid parodonta-

la sjukdomar och tillstånd,

• regeneration och rekonstruktion av vävnader som omger tänder och

dentala implantat,

• rekonstruktion av vävnad som förlorats på grund av parodontala

sjukdomar och tillstånd, och

• kunskaper om sambanden mellan sjukdomar och tillstånd i vävna-

der som omger tänder och dentala implantat och det allmänna häl-

sotillståndet.

Samverkan med andra specialiteter och professioner eller yrkesgrup-

per i tandvården såväl som i hälso- och sjukvården är centralt för

specialiteten.

Bilaga 8

79

HSLF-FS

2017:77

Om målbeskrivningen

Tandläkarnas ST är en målstyrd utbildning vilket innebär att den utgår

från uppsatta mål. Dessa mål finns presenterade i en målbeskrivning

för varje specialitet. I målbeskrivningen anges den kompetens som

en nybliven specialist inom specialiteten ska ha. Den ska användas i

utformningen av en ST-tandläkares utbildning och vid bedömningen

av hans eller hennes kompetens.

Målbeskrivningen är indelad i olika delmål. De har olika omfatt-

ning och kan ta olika lång tid att uppnå. Några av delmålen är speciali-

tetsövergripande (SÖ). De är likadant formulerade och gäller för flera

specialiteter. Andra är specialitetsspecifika och gäller alltså endast för

en specialitet.

Delmålen består av strecksatser. Vissa av dem inleds med formule-

ringen ”uppvisa kunskap om” och anger vilka kunskaper som en ST-

tandläkare ska ha tillägnat sig under utbildningen. Andra inleds med

ordet ”kunna” och anger antingen färdigheter eller förhållningssätt

som en ST-tandläkare ska ha utvecklat under sin utbildning.

Odontologiskt omhändertagande används i målbeskrivningen som

en vid benämning för de åtgärder som en tandläkare vidtar inom

ramen för sin specifika specialistkompetens, såväl polikliniskt som i

sluten vård. Åtgärderna omfattar t.ex. utredning, bedömning, diagnos-

tisering, prognostisering, behandling och uppföljning. Behandlingen

kan vara såväl förebyggande som rehabiliterande, såväl kirurgisk som

icke-kirurgisk. Även remittering till andra aktörer i vård (tandvård

och hälso- och sjukvård) och omsorg kan ingå i odontologiskt omhän-

dertagande.

Bilaga 8

80

HSLF-FS

2017:77

Målbeskrivning för specialiteten parodontologi

Denna målbeskrivning innehåller delmålen:

SÖ 1 – SÖ 9

Parodontologi 1 – Parodontologi 9

Specialitetsövergripande delmål

SÖ 1

Kompetenskrav

Leda professions-

utvecklingen

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna ta ansvar för utvecklingen av undersöknings- eller behand-

lingsrutiner inom den egna specialiteten

– kunna förmedla kunskaper inom den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper

– kunna ta ansvar för samverkan mellan den egna specialiteten

och t.ex. andra specialiteter, professioner och organisationer

– kunna ta ansvar för det kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen

– kunna ta ansvar för att förbättrande åtgärder genomförs med ut-

gångspunkt i systematiska utvärderingar av arbetsplatsens pro-

cesser och rutiner

– kunna ta ansvar för integrering och utfasning av tekniker och me-

toder

SÖ 2

Kompetenskrav

Samhällsodonto-

logi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna tillämpa lagar och andra författningar som gäller för spe-

cialisttandvården

– uppvisa kunskap om specialisttandvårdens styrning och organi-

sation

– uppvisa kunskap om faktorer som påverkar hälsan och skillnader

mellan olika grupper i samhället i fråga om den orala hälsan

– uppvisa kunskap om hur insatser på samhällsnivå kan påverka

den orala hälsan hos befolkningen och hur insatserna kan orga-

niseras

Bilaga 8

81

HSLF-FS

2017:77

SÖ 3

Kompetenskrav

Kommunikation,

pedagogik och

samarbete

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna presentera och förklara odontologisk eller medicinsk infor-

mation på ett tydligt och tillgängligt sätt, såväl muntligt som skrift-

ligt

– kunna anpassa sättet att kommunicera med patienter och när-

stående med utgångspunkt i individuella behov och kommunika-

tiva förmågor

– kunna ge patienter och närstående svåra besked respektfullt,

empatiskt och med lyhördhet

– kunna planera och genomföra undervisning för olika målgrupper

– kunna handleda och instruera kollegor och andra medarbetare

– kunna ta ansvar för det multiprofessionella teamarbetet kring en-

skilda patienter

SÖ 4

Kompetenskrav

Vetenskap

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna delta i kunskapsutvecklingen inom den egna specialiteten

– kunna kritiskt granska och värdera odontologisk eller medicinsk

vetenskaplig information

– kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i det dagliga ar-

betet

SÖ 5

Kompetenskrav

Etik

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna identifiera etiska problem och analysera dem på ett struk-

turerat sätt

– kunna hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet

Bilaga 8

82

HSLF-FS

2017:77

SÖ 6

Kompetenskrav

Mångfald och

jämlikhet

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur diskriminering och ojämlikhet i samhäl-

let uppstår

– uppvisa kunskap om hur diskriminering och ojämlikhet i tandvår-

den kan förebyggas och motverkas

SÖ 7

Kompetenskrav

Patienter med

särskilda behov

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna identifiera patienter med särskilda behov och vidta adekv-

ata åtgärder

– kunna samarbeta i nätverk kring patienter med särskilda behov

SÖ 8

Kompetenskrav

Barn

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om barns normala utveckling

– uppvisa kunskap om förhållanden under vilka barn kan fara illa,

risk- och skyddsfaktorer i samband med att barn far illa samt

tecken på att barn far illa

SÖ 9

Kompetenskrav

Geriatrik

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna anpassa det odontologiska omhändertagandet av äldre

patienter med utgångspunkt i deras särskilda förutsättningar och

behov

Bilaga 8

83

HSLF-FS

2017:77

Specialitetsspecifika delmål

Parodontologi 1

Kompetenskrav

Psykologi och

psykiatri

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdo-

mar och tillstånd kan interagera med odontologiska behandlingar

– kunna tillämpa metoder som syftar till beteendeförändring samt

ökad motivation och kooperation

Parodontologi 2

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid hematologiska

och onkologiska

sjukdomar och

tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hematologiska och onkologiska sjukdomar

och tillstånd som kan påverka orala sjukdomar och tillstånd

– uppvisa kunskap om hur hematologiska och onkologiska sjukdo-

mar och tillstånd kan interagera med orala sjukdomar och till-

stånd

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med hematologiska

eller onkologiska sjukdomar eller tillstånd

Parodontologi 3

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid invärtesmedi-

cinska sjukdomar

och tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om undersökningsmetoder för diagnostisering

av invärtesmedicinska sjukdomar och tillstånd

– uppvisa kunskap om hur invärtesmedicinska sjukdomar och till-

stånd kan interagera med orala sjukdomar och tillstånd

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med invärtesmedicin-

ska sjukdomar eller tillstånd

Bilaga 8

84

HSLF-FS

2017:77

Parodontologi 4

Kompetenskrav

Immunologiska

sjukdomar och

tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om etiologi till samt patogenes och histopato-

logi vid immunologiska sjukdomar och tillstånd

– uppvisa kunskap om symtom på och diagnostisering av immuno-

logiska sjukdomar och tillstånd

– uppvisa kunskap om hur immunologiska sjukdomar och tillstånd

samt inflammatoriska processer kan påverka parodontala sjuk-

domar och tillstånd

Parodontologi 5

Kompetenskrav

Oralpatologiska

sjukdomar och

tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om etiologi till samt patogenes och histopato-

logi vid orala slemhinneförändringar

– uppvisa kunskap om symtom på och diagnostisering av orala

slemhinneförändringar

– uppvisa kunskap om etiologi till samt patogenes och histopato-

logi vid förändringar i orala hårdvävnader och angränsande

mjukvävnader

– uppvisa kunskap om symtom på och diagnostisering av föränd-

ringar i orala hårdvävnader och angränsande mjukvävnader

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med oralpatologiska

sjukdomar eller tillstånd

Bilaga 8

85

HSLF-FS

2017:77

Parodontologi 6

Kompetenskrav

Radiologi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om metoder inom radiologi som har betydelse

för behandlingsplanering och odontologisk behandling vid in-

flammatoriska tillstånd som har sitt ursprung i tänder, dentala im-

plantat, käkar och omgivande vävnader

– kunna bedöma radiologiska undersökningsresultat vid odontolo-

giskt omhändertagande av patienter med inflammatoriska till-

stånd som har sitt ursprung i tänder, dentala implantat, käkar el-

ler omgivande vävnader

– kunna bedöma radiologiska undersökningsresultat vid rekon-

struktion av vävnad som förlorats på grund av sjukdomar eller

tillstånd i tänder, käkar eller omgivande vävnader

Parodontologi 7

Kompetenskrav

Läkemedel

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna anpassa en specifik läkemedelsbehandling till en patients

övriga läkemedelsbehandling och hans eller hennes samtliga

sjukdomar eller tillstånd

– kunna ordinera läkemedel vid behandling av akuta och långvari-

ga inflammatoriska tillstånd som har sitt ursprung i tänder, den-

tala implantat, käkar och omgivande vävnader

Parodontologi 8

Kompetenskrav

Laboratoriemedicin Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om laboratoriemedicinska metoder som har be-

tydelse för odontologisk behandling av patienter som omhänder-

tas inom specialiteten

– kunna bedöma behov av och initiera laboratoriemedicinska un-

dersökningar för patienter som omhändertas inom specialiteten

– kunna bedöma laboratoriemedicinska undersökningsresultat vid

odontologiskt omhändertagande

Bilaga 8

86

HSLF-FS

2017:77

Parodontologi 9

Kompetenskrav

Diagnostisering,

behandling och

uppföljning

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om orsaker till sjukdomar och tillstånd i vävna-

der som omger tänder och dentala implantat

– kunna värdera undersöknings- och analysmetoder för diagnosti-

sering och behandlingsplanering vid sjukdomar och tillstånd i

vävnader som omger tänder och dentala implantat

– uppvisa kunskap om protetisk rehabilitering vid rekonstruktion av

vävnad som förlorats på grund av sjukdomar eller tillstånd i tän-

der, käkar eller omgivande vävnader

– kunna tillämpa undersöknings- och analysmetoder för diagnosti-

sering och behandlingsplanering vid sjukdomar och tillstånd i

vävnader som omger tänder och dentala implantat

– kunna diagnostisera och analysera orsaker till sjukdomar och till-

stånd i vävnader som omger tänder och dentala implantat

– kunna bedöma hur sjukdomar och tillstånd i vävnader som om-

ger tänder och dentala implantat hos en patient samt behand-

lingen av dessa påverkar det allmänna hälsotillståndet, inklusive

övrig oral hälsa

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med sjukdomar eller

tillstånd i vävnader som omger tänder eller dentala implantat

– kunna tillämpa kirurgiska tekniker för rekonstruktion av vävnad

som förlorats på grund av sjukdomar eller tillstånd i vävnader

som omger tänder eller dentala implantat

Bilaga 8

87

HSLF-FS

2017:77

Pedodonti

Om specialiteten

Specialiteten pedodonti karaktäriseras av utredning, diagnostisering

och behandling av patienter som utgörs av barn och ungdomar med

komplexa vårdbehov. Patienterna kan ha såväl systemsjukdomar och

funktionsnedsättningar som en komplicerad odontologisk problema-

tik.

Kompetensområdet omfattar bl.a.

• fördjupade kunskaper om den normala utvecklingen och tillväxten

hos barn och ungdomar,

• fördjupade kunskaper om sjukdomar och tillstånd som specifikt

drabbar växande individer,

• kunskaper om sambanden mellan livsstilsfaktorer och hälsa hos

barn och ungdomar,

• utredning, diagnostisering, förebyggande, behandling och uppfölj-

ning av barn och ungdomar som har orala sjukdomar eller tillstånd

eller störningar, och

• fördjupade kunskaper om barn och ungdomars särskilda förutsätt-

ningar och behov vid odontologiskt omhändertagande.

Samverkan med andra specialiteter och professioner eller yrkesgrup-

per i tandvården såväl som i hälso- och sjukvården är centralt för

specialiteten.

Bilaga 9

88

HSLF-FS

2017:77

Om målbeskrivningen

Tandläkarnas ST är en målstyrd utbildning vilket innebär att den utgår

från uppsatta mål. Dessa mål finns presenterade i en målbeskrivning

för varje specialitet. I målbeskrivningen anges den kompetens som

en nybliven specialist inom specialiteten ska ha. Den ska användas i

utformningen av en ST-tandläkares utbildning och vid bedömningen

av hans eller hennes kompetens.

Målbeskrivningen är indelad i olika delmål. De har olika omfatt-

ning och kan ta olika lång tid att uppnå. Några av delmålen är speciali-

tetsövergripande (SÖ). De är likadant formulerade och gäller för flera

specialiteter. Andra är specialitetsspecifika och gäller alltså endast för

en specialitet.

Delmålen består av strecksatser. Vissa av dem inleds med formule-

ringen ”uppvisa kunskap om” och anger vilka kunskaper som en ST-

tandläkare ska ha tillägnat sig under utbildningen. Andra inleds med

ordet ”kunna” och anger antingen färdigheter eller förhållningssätt

som en ST-tandläkare ska ha utvecklat under sin utbildning.

Odontologiskt omhändertagande används i målbeskrivningen som

en vid benämning för de åtgärder som en tandläkare vidtar inom

ramen för sin specifika specialistkompetens, såväl polikliniskt som i

sluten vård. Åtgärderna omfattar t.ex. utredning, bedömning, diagnos-

tisering, prognostisering, behandling och uppföljning. Behandlingen

kan vara såväl förebyggande som rehabiliterande, såväl kirurgisk som

icke-kirurgisk. Även remittering till andra aktörer i vård (tandvård

och hälso- och sjukvård) och omsorg kan ingå i odontologiskt omhän-

dertagande.

Bilaga 9

89

HSLF-FS

2017:77

Målbeskrivning för specialiteten pedodonti

Denna målbeskrivning innehåller delmålen:

SÖ 1 – SÖ 8

Pedodonti 1 – Pedodonti 14

Specialitetsövergripande delmål

SÖ 1

Kompetenskrav

Leda professions-

utvecklingen

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna ta ansvar för utvecklingen av undersöknings- eller behand-

lingsrutiner inom den egna specialiteten

– kunna förmedla kunskaper inom den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper

– kunna ta ansvar för samverkan mellan den egna specialiteten

och t.ex. andra specialiteter, professioner och organisationer

– kunna ta ansvar för det kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen

– kunna ta ansvar för att förbättrande åtgärder genomförs med ut-

gångspunkt i systematiska utvärderingar av arbetsplatsens pro-

cesser och rutiner

– kunna ta ansvar för integrering och utfasning av tekniker och me-

toder

SÖ 2

Kompetenskrav

Samhällsodonto-

logi

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna tillämpa lagar och andra författningar som gäller för spe-

cialisttandvården

– uppvisa kunskap om specialisttandvårdens styrning och organi-

sation

– uppvisa kunskap om faktorer som påverkar hälsan och skillnader

mellan olika grupper i samhället i fråga om den orala hälsan

– uppvisa kunskap om hur insatser på samhällsnivå kan påverka

den orala hälsan hos befolkningen och hur insatserna kan orga-

niseras

Bilaga 9

90

HSLF-FS

2017:77

SÖ 3

Kompetenskrav

Kommunikation,

pedagogik och

samarbete

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna presentera och förklara odontologisk eller medicinsk infor-

mation på ett tydligt och tillgängligt sätt, såväl muntligt som skrift-

ligt

– kunna anpassa sättet att kommunicera med patienter och när-

stående med utgångspunkt i individuella behov och kommunika-

tiva förmågor

– kunna ge patienter och närstående svåra besked respektfullt,

empatiskt och med lyhördhet

– kunna planera och genomföra undervisning för olika målgrupper

– kunna handleda och instruera kollegor och andra medarbetare

– kunna ta ansvar för det multiprofessionella teamarbetet kring en-

skilda patienter

SÖ 4

Kompetenskrav

Vetenskap

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna delta i kunskapsutvecklingen inom den egna specialiteten

– kunna kritiskt granska och värdera odontologisk eller medicinsk

vetenskaplig information

– kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i det dagliga ar-

betet

SÖ 5

Kompetenskrav

Etik

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna identifiera etiska problem och analysera dem på ett struk-

turerat sätt

– kunna hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet

Bilaga 9

91

HSLF-FS

2017:77

SÖ 6

Kompetenskrav

Mångfald och

jämlikhet

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur diskriminering och ojämlikhet i samhäl-

let uppstår

– uppvisa kunskap om hur diskriminering och ojämlikhet i tandvår-

den kan förebyggas och motverkas

SÖ 7

Kompetenskrav

Patienter med

särskilda behov

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna identifiera patienter med särskilda behov och vidta adekv-

ata åtgärder

– kunna samarbeta i nätverk kring patienter med särskilda behov

SÖ 8

Kompetenskrav

Barn

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om barns normala utveckling

– uppvisa kunskap om förhållanden under vilka barn kan fara illa,

risk- och skyddsfaktorer i samband med att barn far illa samt

tecken på att barn far illa

Bilaga 9

92

HSLF-FS

2017:77

Specialitetsspecifika delmål

Pedodonti 1

Kompetenskrav

Psykologi och

psykiatri

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdo-

mar och tillstånd kan påverka orofaciala sjukdomar och tillstånd

– uppvisa kunskap om vilka faktorer som styr motivation och ko-

operation hos patienter och deras närstående vid odontologiskt

omhändertagande

– kunna bedöma hur orofaciala sjukdomar eller tillstånd påverkar

patienter och deras närstående

– kunna tillämpa metoder som syftar till ökad motivation och ko-

operation hos patienter och deras närstående

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med psykisk ohälsa

eller psykiatriska sjukdomar eller tillstånd

Pedodonti 2

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid invärtesmedi-

cinska sjukdomar

och tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om invärtesmedicinska sjukdomar och tillstånd

som kan påverka orala sjukdomar och tillstånd

– kunna bedöma hur invärtesmedicinska sjukdomar eller tillstånd

hos en patient interagerar med orala sjukdomar eller tillstånd

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med invärtesmedicin-

ska sjukdomar eller tillstånd

Bilaga 9

93

HSLF-FS

2017:77

Pedodonti 3

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid hematologiska

och onkologiska

sjukdomar och

tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hematologiska och onkologiska sjukdomar

och tillstånd som kan påverka orala sjukdomar och tillstånd

– kunna bedöma hur orala sjukdomar eller tillstånd hos en patient

påverkar hematologiska eller onkologiska sjukdomar eller till-

stånd

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med hematologiska

eller onkologiska sjukdomar eller tillstånd

Pedodonti 4

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid reumatologiska

sjukdomar och

tillstånd och övriga

systemsjukdomar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om reumatologiska sjukdomar och tillstånd och

övriga systemsjukdomar som kan påverka orala sjukdomar och

tillstånd

– uppvisa kunskap om hur reumatologiska sjukdomar och tillstånd

och övriga systemsjukdomar kan påverka orala sjukdomar och

tillstånd

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med reumatologiska

sjukdomar eller tillstånd eller övriga systemsjukdomar

Pedodonti 5

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid sällsynta

diagnoser och

syndrom

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om etiologi till sällsynta diagnoser och syndrom

som har betydelse för odontologiskt omhändertagande

– uppvisa kunskap om symtom på samt diagnostisering och be-

handling vid sällsynta diagnoser och syndrom som har betydelse

för odontologiskt omhändertagande

– kunna bedöma hur sällsynta diagnoser eller syndrom hos en pa-

tient interagerar med orala sjukdomar eller tillstånd

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med sällsynta dia-

gnoser eller syndrom

Bilaga 9

94

HSLF-FS

2017:77

Pedodonti 6

Kompetenskrav

Odontologiskt

omhändertagande

vid infektionssjuk-

domar och infek-

tiösa tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om infektionssjukdomar och infektiösa tillstånd

som kan orsaka orofaciala sjukdomar och tillstånd

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med infektionssjuk-

domar eller infektiösa tillstånd

– uppvisa kunskap om hur infektioner i tänder, munhåla, käkar och

omgivande vävnader kan påverka det allmänna hälsotillståndet

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med infektioner i tän-

der, munhåla, käkar eller omgivande vävnader inför medicinsk

behandling

Pedodonti 7

Kompetenskrav

Utveckling och

tillväxt

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om avvikelser från barn och ungdomars nor-

mala fysiska utveckling och tillväxt

– uppvisa kunskap om avvikelser från barn och ungdomars nor-

mala psykiska och intellektuella utveckling

– kunna odontologiskt omhänderta barn och ungdomar med ned-

satt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga

Pedodonti 8

Kompetenskrav

Bemötande

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om närståendes betydelse vid odontologiskt

omhändertagande av barn och ungdomar

– kunna beakta patienters hela livssituation vid odontologiskt om-

händertagande

– kunna göra barn och ungdomar delaktiga vid odontologiskt om-

händertagande med utgångspunkt i deras särskilda förutsätt-

ningar och behov

Bilaga 9

95

HSLF-FS

2017:77

Pedodonti 9

Kompetenskrav

Läkemedel

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om hur läkemedelsbehandling kan påverka

orala sjukdomar och tillstånd

– kunna samarbeta med patienter och deras närstående för att

uppnå följsamhet till läkemedelsbehandling

Pedodonti 10

Kompetenskrav

Anestesi och

sedering

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om metoder inom anestesi och sedering

– kunna bedöma behov av anestesi och sedering vid odontologiskt

omhändertagande

– kunna tillämpa metoder för sedering som ett led i odontologiskt

omhändertagande

– kunna odontologiskt omhänderta patienter som är sederade eller

under narkos

Pedodonti 11

Kompetenskrav

Oral motorik och

talrubbningar

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om samband mellan oral motorik, oral funktion

och kraniofacial utveckling

– uppvisa kunskap om utredning och diagnostisering vid avvikel-

ser i det oralmotoriska systemet

Bilaga 9

96

HSLF-FS

2017:77

Pedodonti 12

Kompetenskrav

Trauma

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om etiologi till dentala, orala och maxillofaciala

skador

– kunna undersöka och diagnostisera patienter med dentala, orala

eller maxillofaciala skador

– kunna göra en behandlingsplanering vid dentala, orala eller maxillo-

faciala skador

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med dentala, orala el-

ler maxillofaciala skador

Pedodonti 13

Kompetenskrav

Hälsofrämjande

arbete

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– uppvisa kunskap om livsstilsfaktorer och hur de kan orsaka orala

sjukdomar och tillstånd samt andra sjukdomar och tillstånd

– kunna ge patienter vägledning i fråga om livsstil med utgångs-

punkt i deras orala hälsa

Pedodonti 14

Kompetenskrav

Omhändertagande

av barn och ung-

domar med kom-

plexa odontologis-

ka sjukdomar och

tillstånd

Den specialistkompetenta tandläkaren ska

– kunna diagnostisera sjukdomar och tillstånd samt anomalier i

tänder, munhåla, käkar och omgivande vävnader hos barn och

ungdomar

– kunna diagnostisera och bedöma samt analysera orsaker till

käk-, bett- och tandpositionsavvikelser hos patienter i förskole-

åldern och den tidiga skolåldern

– kunna odontologiskt omhänderta patienter med sjukdomar eller

tillstånd eller anomalier i tänder, munhåla, käkar och omgivande

vävnader

Bilaga 9

HSLF-FS

2017:77

97

1 (3)

HSLF-FS 2017:77 - Bilaga 10

ANSÖKAN

om bevis om specialistkompetens

Till

Socialstyrelsen

106 30 STOCKHOLM

Sökande

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon privat (inkl. riktnummer)

E-postadress

Arbetsplats

Telefon arbetet (inkl. riktnummer)

Personuppgifter som lämnas på denna ansökningsblankett

registreras av Socialstyrelsen i ett ärendehanteringssystem.

Med stöd av förordningen ( 2006:196 ) om register över

hälso- och sjukvårdspersonal överförs uppgifter om utfärdat

behörighetsbevis till Socialstyrelsens register över hälso- och

sjukvårdspersonal, HOSP. Både ärendehanteringssystemet

och HOSP uppdateras med vissa folkbokföringsuppgifter.

Specialitet som ansökan avser

Utbildning

Tandläkarexamen

Land

Datum (ååmmdd)

Legitimation/motsvarande bevis om behörighet

Land

Datum (ååmmdd)

Land

Datum (ååmmdd)

Allmän tandläkarpraktik

Land

Datum (ååmmdd – ååmmdd)

$QVRŴNDQRPEHYLVRPVSHFLDONRPSHWHQV.LQGG

Bilaga 10

HSLF-FS

2017:77

98

2 (3)

HSLF-FS 2017:77 - Bilaga 10

Tjänsteförteckning

Redovisning av specialiseringstjänstgöring

Tjänstgöringsställe

NOLQLNHQKHWHOOHUDQQDQVSHFLÀFHULQJ

Period

(ååmmdd – ååmmdd)

Tjänstgöringens

omfattning i pro-

cent av heltid

Tjänstgöringens

omfattning om-

räknad till måna-

der på heltid

Summa

Har sedan tidigare bevis om specialistkompetens

Specialitet

Land

Datum (ååmmdd)

Specialitet

Land

Datum (ååmmdd)

$QVRŴNDQRPEHYLVRPVSHFLDONRPSHWHQV.LQGG

Bilaga 10

HSLF-FS

2017:77

99

3 (3)

HSLF-FS 2017:77 - Bilaga 10

Underskrift

Ort och datum

Sökandens namnteckning

Avgift

Enligt 11 § avgiftsförordningen (1992:191) ska avgiften betalas när ansökan ges in.

Förteckning över övriga bifogade handlingar

Godkänd svensk doktorsexamen (9 kap. 3 § 1)

Bilaga nr

Bedömning av utländsk doktorsexamen (9 kap. 3 § 2)

Bilaga nr

Intyg om utländsk tjänstgöring (9 kap. 3 § 3 eller 4 )

Bilaga nr

Avgiften betalad (ååmmdd)

Förteckning över bifogade intyg

Allmän tandläkarpraktik (2 kap. 1 §)

Bilaga nr

Uppnådda delmål %LODJD

Bilaga nr

Fullgjord specialiseringstjänstgöring %LODJD

Bilaga nr

Uppnådd specialistkompetens %LODJD

Bilaga nr

$QVRŴNDQRPEHYLVRPVSHFLDONRPSHWHQV.LQGG

Bilaga 10

HSLF-FS

2017:77

100

1 (1)

HSLF-FS 2017:

77 - Bilaga 11

Bilaga nr:

INTYG

om delmål

Sökande

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Specialitet som ansökan avser

Sökanden har uppnått delmålet (t.ex. SÖ 1 eller Bettfysiologi 1)

Utbildningsaktiviteter som sökanden genomfört för att uppnå delmålet (t.ex. kliniska tjänstgöringar under handledning, kurser eller

auskultationer)

Handledare

Specialitet

Handledarutbildning (årtal)

Tjänsteställe

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Personnummer

Hur det kontrollerats att sökanden uppnått delmålet (t.ex. bedömningar av kliniskt omhändertagande eller kursexaminationer)

Intyg om delmål K1.indd 1

2017-05-23 15:09

Bilaga 11

HSLF-FS

2017:77

101

1 (1)

HSLF-FS 2017:

77 - Bilaga 12

Bilaga nr:

INTYG

om fullgjord specialiseringstjänstgöring

Sökande

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Specialitet som ansökan avser

Sökanden har fullgjort minst tre års specialiseringstjänstgöring i Sverige.

Sökanden har fullgjort minst ett års specialiseringstjänstgöring i Sverige enligt 8 kap. 4 § 1 (tredjeland).

Verksamhetschefen

vid det tjänstgöringsställe där sökanden huvudsakligen har genomfört sin specialiseringstjänstgöring

Tjänsteställe

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Personnummer

Intyg om fullgjord specialiseringstjänstgöring K2.indd 1

2017-05-29 15:14

Bilaga 12

HSLF-FS

2017:77

102

1 (1)

HSLF-FS 2017:77 - Bilaga 13

Bilaga nr:

Sökande

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Specialitet som ansökan avser

INTYG

om uppnådd specialistkompetens

Extern examinator

som har utsetts enligt 4 kap. 3 §

Specialitet

Tjänsteställe

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Personnummer

Huvudansvarig handledare

som har utsetts enligt 4 kap. 3 §

Specialitet

Handledarutbildning (årtal)

Tjänsteställe

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Personnummer

Sökanden har uppnått samtliga delmål i målbeskrivningen för specialiteten.

Intyg om uppnådd specialkompetens K4.indd 1

2018-02-01 09:49

Bilaga 13

HSLF-FS

2017:77

103

HSLF-FS

2017:77

104

HSLF-FS

2017:77

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018

HSLF-FS-2017 77 omslag_k3.indd 1

2018-03-13 08:03