Förordning (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-03-23
Ändring införd
SFS 2006:196 i lydelse enligt SFS 2021:69
Ikraft
2006-05-01
Upphäver
Förordning (1997:92) om förskrivarregister
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Inledning

1 §  För de ändamål som anges i 4 och 5 §§ skall Socialstyrelsen med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över hälso- och sjukvårdspersonal.

2 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

[S2]Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning. Förordning (2018:464).

3 §  En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning.

Personuppgiftsansvarig

3 a §  Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för registret. Förordning (2013:639).

Registrets ändamål

4 §  Personuppgifterna i registret får behandlas för att föra en aktuell förteckning över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

5 §  Personuppgifterna i registret får, utöver det som anges i 4 §, behandlas endast för att

 1. utöva tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal,
 2. lämna uppgifter till den nationella läkemedelslistan enligt lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista,
 3. lämna uppgifter till myndigheter och enskilda i enlighet med det som föreskrivs i annan författning eller avtal,
 4. i samband med E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifter enligt lagen om nationell läkemedelslista lämna uppgifter till den myndigheten för kontroll av identitet och behörighet i fråga om förskrivare, legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att förskriva läkemedel, apotekare, receptarier och dietister.
 5. lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten för kontroll av förskrivares identitet och behörighet vid expediering på öppenvårdsapotek av läkemedel och andra varor som förskrivits,
 6. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet i samband med tjänstetillsättning och under anställning eller uppdrag, och
 7. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet att utfärda intyg. Förordning (2021:69).

Registrets innehåll

6 §  Registret får innehålla endast följande uppgifter:

 1. namn, personnummer, samordningsnummer eller andra liknande identitetsbeteckningar och kön,
 2. folkbokföringsort,
 3. yrke,
 4. grundyrke, läroanstalt, utbildningsland och datum för utfärdande av examen,
 5. specialitet,
 6. datum för utfärdande av legitimation respektive bevis om specialist-kompetens,
 7. datum när ett tidsbegränsat behörighetsbevis enligt 6 upphör att gälla,
 8. beslut om partiellt tillträde,
 9. beslut om prövotid och återkallelse av legitimation,
 10. förskrivarkod och omfattning av förskrivningsrätt, och
 11. sådana tekniska och administrativa uppgifter som är nödvändiga för att registerändamålen ska kunna tillgodoses. Förordning (2016:163).

Utlämnande

7 §  Personuppgifterna i registret får lämnas ut på medium för automatiserad behandling om uppgifterna skall behandlas för de ändamål som anges i 4 och 5 §§.

Direktåtkomst

7 a §  Inspektionen för vård och omsorg får ha direktåtkomst till uppgifterna i registret.

[S2]En offentlig vårdgivare får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 6 § 1, 3 och 5–10.

[S3]Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 6 § 1, 3, 5 och 7–9. Förordning (2016:163).

7 b §  En myndighet som har medgetts direktåtkomst ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje användare behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

[S2]Direktåtkomst får inte medges innan Socialstyrelsen har försäkrat sig om att behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt. Förordning (2013:639).

Utlämnande av uppgifter till myndigheter

7 c §  Socialstyrelsen ska på begäran av Inspektionen för vård och omsorg lämna ut uppgifter för det ändamål som anges i 5 § 1.

[S2]Inspektionen för vård och omsorg har rätt att ta del av uppgifterna i registret vid direktåtkomst enligt 7 a § första stycket. Förordning (2013:639).

7 d §  En offentlig vårdgivare har rätt att ta del av uppgifterna i registret vid direktåtkomst enligt 7 a § andra stycket. Förordning (2013:639).

7 e §  Transportstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i registret vid direktåtkomst enligt 7 a § tredje stycket. Förordning (2013:639).

Information

8 §  Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning ska den som är personuppgiftsansvarig enligt denna förordning lämna information till den registrerade om

 1. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
 2. rätten enligt artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning och 7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna förordning,
 3. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling, och
 4. huruvida registreringen är frivillig eller inte. Förordning (2018:464).

9 § Har upphävts genom förordning (2018:464).

Ändringar

Förordning (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Ikraftträder
2006-05-01

Förordning (2007:1204) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:394) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-06-01

Förordning (2009:635) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1244) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2013:639) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Omfattning
ändr. 5, 6 §§; nya 3 a, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, e §§, rubr. närmast före 3 a, 7 a, 7 c §§
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:1037) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2016:163) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Omfattning
ändr. 6, 7 a §§
Ikraftträder
2016-04-15

Förordning (2018:464) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Omfattning
upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 2, 8 §§
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2021:69) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2021-05-01