HSLF-FS 2017:79

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

HSLF-FS

2017:79

Utkom från trycket

den 10 januari 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-12-41

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter

i socialtjänstens barn- och ungdomsvård;

beslutade den 19 december 2017.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 a kap. 3 § och

8 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937) och beslutar följande

allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska gälla vid bedömning och prövning av

behörighet enligt 3 kap. 3 a § andra stycket och 3 c § första stycket

socialtjänstlagen (2001:453).

Bestämmelserna i 1, 3 och 4 kap. ska tillämpas av Socialstyrelsen.

Bestämmelserna i 1–3 kap. ska tillämpas av socialnämnden.

2 kap. Ledningssystem

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår

det att den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det finns sådana

processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten

uppfyller de krav som ställs i 3 kap.

3 kap. Behörighet för den som har svensk utbildning

1 § Bestämmelser om att socialnämnden ska använda handläggare

som har avlagt svensk socionomexamen eller någon annan relevant

examen på minst grundnivå i högskolan för utförande av vissa upp-

gifter inom socialtjänsten rörande barn och unga finns i 3 kap. 3 a §

andra stycket socialtjänstlagen (2001:453).

2 § För att någon annan examen än svensk socionomexamen ska

anses vara relevant ska den examen handläggaren har innefatta eller

HSLF-FS

2017:79

2

kompletterats så att handläggaren sammantaget har gått högskolekur-

ser på områdena

1. socialt arbete,

2. socialrätt,

3. förvaltningsrätt, och

4. psykologi.

Svårighetsgraden på de högskolekurser i socialt arbete som handläg-

garen har gått ska ha höjts stegvis så att kunskaperna i ämnet succes-

sivt fördjupats.

3 § Innehållet i och omfattningen av handläggarens utbildning ska

sammantaget förmedla tillräckliga kunskaper så att hon eller han ska

kunna utföra de uppgifter som anges i 3 kap. 3 a § socialtjänstlagen

(2001:453) med god kvalitet och på ett rättssäkert sätt.

Allmänna råd

Utbildningen bör ha ett sådant innehåll och en sådan omfattning att

den förmedlar tillräckliga kunskaper för att ge handläggaren för-

måga att

– söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i

en problemställning,

– självständigt identifiera, formulera och lösa problem,

– muntligt och skriftligt redogöra för samt diskutera information

och problem,

– göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,

samhälleliga och etiska aspekter, och

– förstå barns behov.

Kurserna i socialt arbete bör förmedla kunskaper om vetenskaplig

grund och tillämpliga metoder på området.

4 kap. Behörighet för den som har utbildning enligt

3 kap. 3 c § SoL

1 § Den som har genomgått en sådan utbildning som avses i 3 kap.

3 c § socialtjänstlagen (2001:453) och vill ha ett bevis om behörighet

enligt 7 a kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska ansöka om

det hos Socialstyrelsen.

Om det är styrkt att sökanden uppfyller förutsättningarna i 2–4 §§,

ska han eller hon få ett skriftligt bevis om behörighet från Social-

styrelsen.

HSLF-FS

2017:79

3

2 § Av 7 a kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) framgår det

att den sökande som har genomgått en sådan utbildning som avses i

3 kap. 3 c § socialtjänstlagen (2001:453) ska få ett bevis om behörig-

het om

1. utbildningens längd, nivå och innehåll motsvarar svensk socio-

nomexamen eller någon annan relevant examen enligt föreskrif-

ter som meddelats med stöd av 8 kap. 3 § socialtjänstförordning-

en, och

2. han eller hon har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska,

danska eller norska språket samt om svenska författningar.

3 § Sökanden ska ha visat att han eller hon har nödvändiga kunska-

per i svenska, danska eller norska språket.

Allmänna råd

Nödvändiga kunskaper i svenska språket kan visas genom intyg

om godkänt resultat i Svenska 3, i Svenska som andraspråk 3 eller

från någon annan kurs som ger behörighet till högskolestudier.

Även intyg om godkänt resultat på något prov som ger behörighet

till högskolestudier kan godtas.

Nödvändiga kunskaper i danska eller norska språket kan visas

genom intyg om godkänt resultat på sådana prov som ger behörig-

het till högskolestudier i Danmark eller Norge.

Nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket

kan vidare visas genom godkänt resultat på prov i något av dessa

språk på nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensra-

men för språk (GERS).

4 § Som nödvändiga kunskaper om svenska författningar ska anses

kunskaper i socialrätt och förvaltningsrätt.

Kurserna i socialrätt och förvaltningsrätt ska ha en sådan omfatt-

ning att de förmedlar tillräckliga kunskaper så att handläggaren ska

kunna utföra de uppgifter som anges i 3 kap. 3 a § socialtjänstlagen

(2001:453) med god kvalitet och på ett rättssäkert sätt.

1. Denna författning träder i kraft den 1 februari 2018.

2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS

2014:7) om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjäns-

tens barn- och ungdomsvård.

3. En handläggare som före ikraftträdandet av denna författning är

anställd för att utföra uppgifterna som anges i 3 kap. 3 a § andra

stycket socialtjänstlagen (2001:453) är till och med den 30 juni

2019 behörig att utföra sådana uppgifter.

HSLF-FS

2017:79

4

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Katrin

Westlund

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018