HSLF-FS 2017:81

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:34) om praktisk tjänstgöring för psykologer

HSLF-FS

2017:81

Utkom från trycket

den 23 januari 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-12-43

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:34) om

praktisk tjänstgöring för psykologer;

beslutade den 19 december 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 3 kap. 9 § tredje stycket,

5 kap. 19 § 5, 6 kap. 4 § och 8 kap. 5 § andra stycket första meningen

patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) i fråga om Socialstyrel-

sens föreskrifter (SOSFS 2008:34) om praktisk tjänstgöring för psy-

kologer1

dels att 5 § och bilagan till föreskrifterna ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 5 § ska utgå,

dels att 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 7 a §, samt närmast före 7 a §

en ny rubrik av följande lydelse.

7 § 2

Den praktiska tjänstgöringen som psykolog ska fullgöras under

handledning av en legitimerad psykolog som har minst tre års erfaren-

het av yrket. Handledningen ska omfatta minst en timme per vecka.

Handledaren ska

1. kontinuerligt och i dialogform stödja och vägleda psykologen i

dennes professionella utveckling,

2. i samråd med psykologen utforma en individuell skriftlig tjänst-

göringsplan snarast efter påbörjad tjänstgöring, och

3. tillsammans med psykologen regelbundet utvärdera tjänstgör-

ingen.

1 Senaste lydelse av

5 § HSLF-FS 2016:39

rubriken närmast före 5 § HSLF-FS 2016:39.

2 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

HSLF-FS

2017:81

2

Intyg om den praktiska tjänstgöringen

7 a § Psykologen ska vid ansökan om legitimation för yrket ge in

ett intyg om den praktiska tjänstgöringen som har utfärdats av hand-

ledaren.

Intyget ska innehålla

1. en beskrivning av tjänstgöringens innehåll,

2. ett utlåtande om psykologens lämplighet för att arbeta som psyko-

log i självständig ställning,

3. uppgifter om tjänstgöringens omfattning angiven i kalendertid och

procent, och

4. uppgifter om hur stor del av tiden som psykologen har ägnat åt

individinriktat psykologarbete i enlighet med 4 § andra stycket

respektive övrigt psykologarbete i enlighet med 4 § tredje stycket.

Av intyget ska det även framgå vilket år handledaren fick legitima-

tion som psykolog.

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2018.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Jonas Widell

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018