HSLF-FS 2018:11

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade

HSLF-FS

2018:11

Utkom från trycket

den 4 maj 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-4-16

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21)

om kommunens skyldighet att lämna uppgifter

till statistik om stöd och service till vissa

funktionshindrade;

beslutade den 11 april 2018.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 3 § förordningen (2004:16)

om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa

funktionshindrade att 1 och 2 §§ Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS

2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik

om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Sveriges Kommuner

och Landsting.

1 § Varje kommun ska lämna uppgifter enligt 2 § till Socialstyrelsen.

2 § Av 2 § förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som

avser stöd och service till vissa funktionshindrade framgår att varje

kommun ska lämna uppgifter om de personer som kommunen beslu-

tat om och verkställt insatser för enligt lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade.

Uppgifterna ska lämnas enligt blanketten (bilagan) eller i elektro-

nisk form i enlighet med blanketten.

Uppgifterna ska lämnas en gång per år senast den 25 oktober och

avse förhållandena den 1 oktober innevarande år.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2018.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Marie Zernig

HSLF-FS

2018:11

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018