HSLF-FS 2018:18

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler

HSLF-FS

2018:18

Utkom från trycket

den 9 maj 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-5-5

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om

donation och tillvaratagande av vävnader och celler;

beslutade den 24 april 2018.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § andra stycket för-

sta meningen patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att 4 kap. 5 §

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) om donation och tillva-

ratagande av vävnader och celler ska ha följande lydelse.

4 kap.

5 § Vid donation av vävnader och celler ska även information läm-

nas till den tilltänkta donatorn om

1. vilka uppgifter om en donator och donationen som ska rapporteras

till en vävnadsinrättning eller, vid direktdistribution, till en sjuk-

vårdsinrättning för att säkerställa spårbarheten, och

2. den behandling av personuppgifter som får göras enligt 21 § lagen

(2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

mänskliga vävnader och celler.

Informationen i 2 ska uppfylla kraven i Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för

fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och

om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direk-

tiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt kraven i lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsför-

ordning och i patientdatalagen (2008:355). Om det behövs, ska infor-

mationen ges muntligt.

Denna författning träder i kraft den 25 maj 2018.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Erik Blandin

HSLF-FS

2018:18

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018