HSLF-FS 2018:19

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.

HSLF-FS

2018:19

Utkom från trycket

den 9 maj 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-5-6

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och

celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forsk-

ning m.m.;

beslutade den 24 april 2018.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § andra stycket för-

sta meningen patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att 5 kap. 6 §

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:32) om

användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid

klinisk forskning m.m. ska ha följande lydelse.

5 kap.

6 § Mottagaren ska särskilt informeras om

1. vilka uppgifter om honom eller henne som ska rapporteras enligt

5 §, och

2. den behandling av personuppgifter som får göras enligt 21 § lagen

(2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

mänskliga vävnader och celler.

Informationen ska i övrigt uppfylla kraven i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd

för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgif-

ter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av

direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt kraven i lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsför-

ordning och i patientdatalagen (2008:355). Om det behövs, ska infor-

mationen ges muntligt.

Denna författning träder i kraft den 25 maj 2018.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Erik Blandin

HSLF-FS

2018:19

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018