HSLF-FS 2018:22

Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS om ändring i föreskrifterna och allmänna råden 2018:22 (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling Utkom från trycket den 9 maj 2018 av personuppgifter i hälso- och sjukvården

HSLF-FS

2018:22

Utkom från trycket

den 9 maj 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-5-9

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling

av personuppgifter i hälso- och sjukvården;

beslutade den 24 april 2018.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 3 förordningen (1985:796)

med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter

m.m. att 1 kap. 3 § och 6 kap. 6 § samt rubriken närmast före 1 kap. 3 §

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om

journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvår-

den ska ha följande lydelse.

1 kap.

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

3 § I 1 kap. 4 § patientdatalagen (2008:355) anges hur lagen och

föreskrifter som har meddelats i anslutning till den förhåller sig till

annan dataskyddsreglering.

6 kap.

6 § Vårdgivaren ska säkerställa att uppgifter i en patientjournal

inte kan ändras eller utplånas annat än med stöd av patientdatala-

gen (2008:355) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med

avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av

sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän

dataskyddsförordning).

Denna författning träder i kraft den 25 maj 2018.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Erik Blandin

HSLF-FS

2018:22

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018