HSLF-FS 2018:34

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88518034HSLF

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter

om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av

läkemedel och teknisk sprit;

beslutade den 21 juni 2018.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 9 kap. 9 § 2 och 11 § läkemedels-

förordningen (2015:458) samt 11 § förordningen (1992:1554) om kontroll av

narkotika i fråga om verkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande

och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit att 1 kap. 7 §, 2 kap. 2 §,

6 kap. 7 § samt bilaga 1 och bilaga 2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

7 §

1

De termer och begrepp som används i läkemedelslagen (2015:315) och

lagen (2009:366) om handel med läkemedel har samma betydelse i dessa

föreskrifter.

I dessa föreskrifter används dessutom följande termer och begrepp med

nedan angiven betydelse.

Bruksfärdigt läkemedel: läkemedel som är färdigt för användning.

Delexpedition: färdigställande och utlämnande av en del av den förordnade

mängden läkemedel och teknisk sprit.

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Elektroniskt recept: ett recept i elektronisk form som tillkommit antingen

genom elektronisk förskrivning eller genom att uppgifter från en recept-

blankett har förts över till ett elektroniskt format.

Expedition: färdigställande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

som förordnats.

Färdigställande: författningsmässig, farmakologisk samt teknisk kontroll

av läkemedel och teknisk sprit inför utlämnande från öppenvårdsapotek.

Förordna: utfärda recept eller rekvisition avseende läkemedel eller teknisk

sprit.

Förordnande: recept eller rekvisition.

Förskrivning: utfärdande av recept.

1

Ändringen innebär att definitionen av farmaceut tas bort.

HSLF-FS

2018:34

Utkom från trycket

den 3 juli 2018

HSLF-FS

2018:34

2

Förskrivare: den som är behörig att förordna läkemedel eller teknisk sprit,

med undantag för den som får rekvirera läkemedel enligt 6 kap. 7 §.

Gängse benämning: det internationella generiska namnet på en aktiv sub-

stans som rekommenderas av Världshälsoorganisationen eller, om sådant inte

finns, den vanligtvis använda benämningen.

Itererat recept: ett recept som är giltigt för flera expeditioner.

Jourdos: läkemedel som vid behandlingstillfället lämnas ut i mindre antal

doser för att täcka patientens eller djurets behov till dess läkemedlet kan ex-

pedieras från öppenvårdsapotek.

Narkotiskt läkemedel: läkemedel som innehåller narkotika enligt Läke-

medelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.

Originalförpackning: den läkemedelsförpackning som förpackats av till-

verkaren eller innehavaren av godkännandet för försäljning av läkemedlet.

Recept: underlag för expediering av läkemedel eller teknisk sprit till en-

skild användare eller djur.

Rekvisition: beställning av läkemedel eller teknisk sprit från öppenvårds-

apotek.

Signum: personlig signatur som anges för hand eller i elektronisk form.

Startförpackning: den minsta förpackning som godkänts för visst läke-

medel och som avser högst en månads förbrukning. Med startförpackning av-

ses inte insättningsförpackning eller titreringsförpackning.

Teknisk sprit: sådan vara som avses i 1 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622).

2 kap.

2 §

Särskilda bestämmelser om behörighet för läkare att förordna vissa läke-

medel finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om be-

gränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel.

6 kap.

7 §

Läkemedel får rekvireras av annan än förskrivare enligt följande:

1. Föreståndare för vetenskaplig institution eller motsvarande vid universitet

eller högskola eller för sådant undersökningslaboratorium, forsknings-

institut eller dylikt, som ägs eller åtnjuter understöd av staten eller kom-

mun, om läkemedlet ska användas för annat ändamål än sjukvård.

2. Sakkunnig person för verksamhet som har tillverknings- eller partihan-

delstillstånd för läkemedel.

3. Farmaceut som tjänstgör i försvarsmaktens förband.

4. Befälhavare på fartyg, fartygets redare eller annan som befälhavaren dele-

gerat uppgifterna till och som tjänstgör ombord på fartyget; enligt Sjöfarts-

verkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2000:21) om sjukvård och

apotek på fartyg, enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart och enligt särskilda beslut

som Transportstyrelsen meddelar om detta.

5. Den som yrkesmässigt utför elektriskt svetsningsarbete får, för behandling

av ögonsmärtor som uppkommit i samband med svetsning, s.k. svets-

blänk, rekvirera ögondroppar innehållande 0.5–1 % tetrakainklorid, 0.4 %

oxibuprokainklorid i avdelade doser eller ögonsalva innehållande 0.5 %

cinkokain i minsta godkända förpackning.

HSLF-FS

2018:34

3

I 6 § första stycket lagen (1992:860) om kontroll av narkotika anges att nar-

kotiska läkemedel endast får lämnas ut efter förordnande av läkare, tandläkare

eller veterinär.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2018.

Läkemedelsverket

JOAKIM BRANDBERG

Kenneth Nordback

HSLF-FS

2018:34

4

Bilaga 1

Tandläkares förskrivningsrätt

MUN OCH SVALG

NÄSA OCH HALS

Huvudgrupp

Undergrupp/substans

ATC-kod

Anmärkning

Medel vid mun- och tandsjuk-

domar

A01

Antiemetika

A04

Antibiotika

A07A A

Medel vid sjukdomar i strupe

och svalg

Diklorbensylalkohol

R02A A03

Gramicidin

R02A B30

Lidokain

R02A D02

Andra medel för lokal behand-

ling i munhålan – sugtabletter

Bensydamin

R02A X03

Huvudgrupp

Undergrupp/substans

ATC-kod

Anmärkning

Medel vid nässjukdomar

Glukokortikoider

R01A D

Avsvällande medel,

perorala

R01B

Hostmedel

R05

Antihistaminer för systemiskt

bruk

Prometazin

R06A D02

Piperazinderivat

R06A E

HSLF-FS

2018:34

5

INFEKTIONER

LUGNANDE

Huvudgrupp

Undergrupp/substans

ATC-kod

Anmärkning

Antibakteriella medel för

systemiskt bruk

J01

Antimykotika för systemiskt

bruk, exkl griseofulvin

Imidazolderivat

J02A B

Triazolderivat

J02A C

Antimykotika för systemiskt

Imidazolderivat

J02A B

Triazolderivat

J02A C

Virushämmande för systemiskt

bruk

Aciklovir

J05A B01

Famciklovir

J05A B09

Valaciklovir

J05A B11

Medel mot protozoer

Nitroimidazolderivat

P01A B

Hud

Utvärtes medel vid

hudmykoser

D01A

Medel vid bakteriella

och virala infektioner

D06

Salvkompresser med

antiinfektiva medel

D09A A

Huvudgrupp

Undergrupp/substans

ATC-kod

Anmärkning

Lugnande medel, ataraktika

N05B

Sömnmedel och lugnande

medel

Nitrazepam

N05C D02

Midazolam

N05C D08

Valeriana

N05C M09

HSLF-FS

2018:34

6

SMÄRTA OCH MUSKELAVSLAPPNANDE

Huvudgrupp

Undergrupp/substans

ATC-kod

Anmärkning

Icke-steroida antiinflamma-

toriska/antireumatiska medel,

NSAID

M01A

Utvärtes medel vid led- och

muskelsmärtor

M02A

Muskelavslappnande medel,

centralt verkande

Klorzoxazon M03B

B03

Orfenadrin, kombina-

tioner

M03B C51

Analgetika och antipyretika

Kodein, kombinationer

N02A A59

N02A J06

N02A J08

N02A J09

Salicylsyraderivat, inkl

kombinationer

N02B A

Pyrazolonderivat

N02B B

Anilider, inkl kombina-

tioner

N02B E

Lokalanestetika

Lidokain

N01B B02

Kombinationer

N01B B20

Opioider

Morfin

N02A A01

Till patient får en-

dast ett av dessa

opioidanalgetika

förskrivas vid

samma tillfälle i en

mängd av högst 30

tabletter, kapslar

eller suppositorier.

Till praktiken får

varje rekvisition

innefatta högst 30

tabletter, kapslar,

suppositorier eller

ampuller.

Ketobemidon

N02A B01

Ketobemidon och spas-

molytika

N02A G02

Tramadol

N02A X02

Ovan angiven be-

gränsning av för-

packningsstorlek

gäller inte vid för-

skrivning av pro-

dukter innehållan-

de tramadol.

HSLF-FS

2018:34

7

ÖVRIGT

Huvudgrupp

Undergrupp/substans

ATC-kod

Anmärkning

Glukokortikoider till utvärtes

bruk

Glukokortikoider till

utvärtes bruk

D07

Kortikosteroider för systemiskt

bruk

Glukokortikoider H02A

B

Medel vid nikotinberoende

Nikotin

N07B A01

Hemostatika

Fibrinolyshämmande

medel

B02A

Antihemofilifaktorer B02B

D

HSLF-FS

2018:34

8

Bilaga 2

Tandhygienisters förskrivningsrätt

Förskrivning till patient

Får rekvireras till praktik

Huvudgrupp

Godkända läkemedel/

läkemedel som

beviljats rikslicens

ATC-kod

Anmärkning

Medel vid mun-

och tandsjukdomar

Natriumfluorid A01A

A01

Exklusive

Duraphat lack

Natriumfluorid, kombi-

nationer

A01A A30

Exklusive Bifluo-

rid 12 lack till tän-

der

Klorhexidin

A01A B03

Exklusive Perio-

Chip dentalinlägg

Andra medel för lokal

behandling i munhålan

A01A D

Andra medel för lokal behand-

ling i munhålan – sugtabletter

Bensydamin

R02A X03

Icke-steroida antiinflamma-

toriska/anti-reumatiska medel,

NSAID

Ibuprofen

M01A E01

Endast receptfria

Lätta analgetika och anti-

pyretika

Acetylsalicylsyra

N02B A01

Endast receptfria

Acetylsalicylsyra,

kombinationer

N02B A51

Endast receptfria

Anilider, inkl kombinationer

Paracetamol

N02B E01

Endast receptfria

Medel vid nikotinberoende

Nikotin

N07B A01

Huvudgrupp

Godkända läkemedel/

läkemedel som

beviljats rikslicens

ATC-kod

Anmärkning

Medel vid mun-

och tandsjukdomar

Natriumfluorid

A01A A

Klorhexidin

A01A B03

Lokalanestetika

N01B

Exklusive

N01B B09

N01B B10

N01B X04

Elanders Sverige AB, 2018

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Norstedts Juridik

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@nj.se

Internet: www.nj.se/offentligapublikationer