Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-06-18
Ändring införd
SFS 1992:860 i lydelse enligt SFS 2018:1112
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Narkotikaförordning (1962:704)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64).

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket skall upprätta och kungöra förteckningar över narkotika.

 • NJA 1999 s. 485:Deuterioamfetamin har ansetts vara narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64).

2 §  Narkotika får föras in till eller ut från landet, tillverkas, bjudas ut till försäljning, överlåtas eller innehas endast för

 1. medicinskt ändamål
 2. vetenskapligt ändamål
 3. annat samhällsnyttigt ändamål som är särskilt angeläget, eller
 4. industriellt ändamål
  1. i de fall regeringen särskilt föreskriver det, eller
  2. om undantag från kravet på tillstånd har meddelats enligt 12 § fjärde stycket.

[S2]Vid tillämpning av denna lag ska en vara anses ha förts in till eller ut från landet när den har förts över gränsen för svenskt territorium. Lag (2011:114).

Prop. 2010/11:4: Paragrafen har i huvudsak utformats enligt Lagrådets förslag.

I första stycket har orden ”importeras” och ”exporteras” ersatts med ”föras in till eller ut från landet”. På Lagrådets inrådan har bestämmelsen ställts upp i punktform. Vidare har det gjorts ett tillägg med innebörd att narkotika även får hanteras för industriellt ändamål om regeringen särskilt föreskriver det eller undantag från kravet på tillstånd har meddelats enligt 12 § fjärde stycket. I ...

Prop. 1997/98:183: Ändringen är föranledd av tillägget i 7 § men innebär också ett förtydligande av att den legala användningen av narkotika är begränsad till vissa särskilt angelägna ändamål. Paragrafens lydelse har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

 • RÅ 2007:77:De svenska restriktionerna för privatinförsel av narkotiska läkemedel har ansetts förenliga med EG-rätten.

Införsel och utförsel

3 §  Narkotika får föras in till eller ut ur landet endast av den som har tillstånd till det.

[S2]Om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat, får dock resande utan tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige och föra ut sådana läkemedel från landet, om de är avsedda för medicinskt ändamål och den resandes personliga bruk.

[S3]Narkotika får inte utan tillstånd sändas genom landet eller, i annat fall än som avses i andra stycket, föras ut ur landet. I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Lag (2011:114).

Prop. 2010/11:4: Frågan behandlas i avsnitt 5.7. Se också kommentaren till 2 §. Direktdelegationen i andra stycket tas bort.

Prop. 1999/2000:64: Den närmare bakgrunden till ändringarna i andra och tredje stycket framgår av avsnitt 9.3.3. Utöver vad som där anförs kan tilläggas följande avseende resandes rätt till införsel och utförsel av narkotiska läkemedel. I

1 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling ...

 • NJA 2015 s. 24:Narkotika har förts in till Sverige via post. Fullbordat smugglingsbrott har ansetts föreligga när narkotikan anlänt till tullen, eftersom någon anmälan om införseln inte hade gjorts.
 • RÅ 2007:77:De svenska restriktionerna för privatinförsel av narkotiska läkemedel har ansetts förenliga med EG-rätten.

3 a §  Den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel får utfärda sådana intyg som avses i artikel 75 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985. Ett intyg får utfärdas att gälla för en period om högst 30 dagar. Lag (2009:369).

Prop. 2001/02:33: Paragrafen är ny men motsvaras av den nuvarande 5 b § i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika. I paragrafen stadgas bl.a. att Apoteket AB utfärdar intyg enligt artikel 75 i Schengenkonventionen. Utfärdande av intyg får anses utgöra myndighetsutövning och överlämnandet av den uppgiften till ett bolag skall därför enligt <a href="https://lagen.nu/1974:152#K11P6" ...

Tillverkning

4 §  Med tillverkning avses i denna lag framställning, omvandling, bearbetning, avvägning, uppräkning, förpackning eller ompackning av narkotika.

[S2]Tillverkning av narkotika får bedrivas endast av den som har tillstånd till det. Tillstånd behövs dock inte för att i vetenskapligt syfte framställa narkotika vid en vetenskaplig institution, som ägs eller stöds av staten. Lag (2016:532).

Prop. 2010/11:4: I första stycket har regleringen att framställning av sådan beredning som innehåller narkotika utan att beredningen anses som narkotika utgått ur lagtexten. Ändringen föranleds av att bestämmelsen ska stämma överens med FN:s konvention om narkotika, se avsnitt 5.7.

Handel

5 §  Handel med narkotika får bedrivas endast av

 1. den som med tillstånd antingen har fört in varan till Sverige eller har vidtagit sådan åtgärd med varan som innebär tillverkning, eller
 2. den som har tillstånd att handla med varan.

[S2]Handel med narkotiska läkemedel får bedrivas utan sådant tillstånd som anges i första stycket av den som enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel får bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument. Lag (2016:532).

Förordnande och utlämnande

6 §  Narkotiska läkemedel får lämnas ut endast efter förordnande av läkare, tandläkare eller veterinär. Sådant förordnande ska ske med största försiktighet.

[S2]Om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har dragit in eller begränsat en läkares eller en tandläkares behörighet att förskriva narkotiska läkemedel enligt 8 kap.10 eller 11 §patientsäkerhetslagen (2010:659) får sådant läkemedel inte lämnas ut på ordination av läkaren eller tandläkaren. Detsamma gäller om Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård har dragit in eller begränsat en veterinärs behörighet att förskriva narkotiska läkemedel. Lag (2010:666).

Prop. 1997/98:109: Paragrafens innehåll har justerats i anledning av att lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ersätter den nuvarande disciplinpåföljdslagen.

Innehav

7 §  Narkotika får innehas endast av

 1. den som har rätt att handla med varan,
 2. en föreståndare för en vetenskaplig institution som ägs eller stöds av staten eller en kommun, i den mån varan behövs för vetenskaplig forskning, undersökning eller undervisning,
 3. en befattningshavare vid försvarsmakten enligt särskilda bestämmelser,
 4. den som fått varan utlämnad till sig enligt 6 § första stycket eller medgetts införsel enligt 3 § första stycket,
 5. den som fått tillstånd till det för utbildningsändamål eller något annat samhällsnyttigt ändamål, eller
 6. den som fått tillstånd till det för industriellt ändamål. Lag (2011:114).

Prop. 2010/11:4: Frågan behandlas i avsnitt 5.2. Se vidare kommentaren till 2 §. Ordet ”särskilt” har tagits bort i punkten 5. Ändringen är redaktionell och någon ändring i sak avses inte. En ny punkt 6 har lagts till i bestämmelsen av vilken framgår att tillstånd till innehav av narkotika även kan ges för industriellt ändamål.

Prop. 1997/98:183: Genom tillägget i paragrafen tydliggörs Läkemedelsverkets möjlighet att ge tillstånd till innehav av narkotika för vissa samhällsnyttiga ändamål, t.ex. för utbildning av narkotikahundar eller för andra utvecklingsändamål i det brottsbekämpande arbetet på området. Sådant tillstånd får liksom hittills förenas med de villkor som behövs enligt 8 § i lagen.

Narkotikaprekursorer

7 b § Har upphävts genom lag (2005:471).

7 c §  Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om

 1. särskilda tillstånd för apotek eller myndigheter att inneha eller släppa ut narkotikaprekursorer på marknaden, och
 2. särskild registrering av apotek eller myndigheter för utsläppande av narkotikaprekursorer på marknaden. Lag (2005:471).

Tillstånd och tillsyn m. m.

8 §  Läkemedelsverket prövar frågor om tillstånd enligt denna lag.

[S2]Tillstånd skall förenas med de villkor som behövs. Vid prövningen skall verket särskilt ta hänsyn till innehållet i de överenskommelser om narkotika som Sverige har biträtt. Ett tillstånd får återkallas av verket, om det behövs för att förebygga missbruk av narkotika. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren har åsidosatt föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen eller om det finns andra särskilda skäl till återkallelse.

[S3]Läkemedelsverket är behörig myndighet enligt förordning (EG) nr 273/2004 och förordning (EG) nr 111/2005. Lag (2005:471).

9 §  Den som för in, för ut, transiterar, tillverkar eller handlar med narkotika ska föra de anteckningar som behövs för att Läkemedelsverket ska kunna kontrollera att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen efterlevs. Sådana anteckningar ska föras också av den som fått tillstånd enligt 7 §5 eller 6 att inneha narkotika. Föreståndare för en vetenskaplig institution där narkotika används i vetenskapligt syfte ska föra sådana anteckningar som behövs för att Läkemedelsverket ska kunna kontrollera användningen av narkotikan. Lag (2011:114).

Prop. 2010/11:4: Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.2. Se kommentaren till 2 § om införsel och utförsel. Paragrafen, som i huvudsak har utformats enligt

Lagrådets förslag, har kompletterats med en regel om att sådana anteckningar som behövs för att kontrollera efterlevnaden av lagen och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska föras även av den som fått tillstånd till innehav av narkotika ...

9 a §  Den som yrkesmässigt, för in, för ut, transiterar, tillverkar eller handlar med narkotika ska på varans förpackning genom märkning eller på annat sätt ange narkotikans namn. Lag (2011:114).

10 §  Läkemedelsverket har tillsynen över efterlevnaden av förordning (EG) nr 273/2004 och förordning (EG) nr 111/2005, av denna lag samt av de föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2005:471).

11 §  Läkemedelsverket har rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen och får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förordning (EG) nr 273/2004, förordning (EG) nr 111/2005, denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas.

[S2]För tillsyn har Läkemedelsverket rätt till tillträde dels till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med införsel, utförsel, transit, agerande som mellanhand, tillverkning, handel, transport, förvaring eller annan hantering av narkotika eller förpackningsmaterial till narkotika, dels till utrymmen där prövning av narkotikans egenskaper utförs. Detsamma gäller sådana utrymmen som används i samband med införsel, utförsel, transit, agerande som mellanhand, tillverkning, handel, transport och förvaring av narkotikaprekursorer eller andra utgångsämnen till narkotika. Verket får i sådana utrymmen göra undersökningar och ta prover. Läkemedelsverket har dock inte med stöd av denna lag rätt till tillträde till bostäder.

[S3]Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs för tillsyn enligt denna paragraf.

[S4]Den som förfogar över sådana varor som avses i andra stycket ska lämna det biträde vid undersökningen som Läkemedelsverket begär.

[S5]För prov som Läkemedelsverket har tagit betalas inte ersättning.

[S6]Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Om tillträde eller biträde vägras får Läkemedelsverket också förelägga vite. Lag (2011:114).

Prop. 2010/11:4: Paragrafen har utformats enligt Lagrådets förslag. I första, tredje och fjärde styckena har språkliga justeringar skett. Avseende ändringarna i andra stycket se kommentaren till 2 §. Det femte stycket har delats upp i tre stycken. Frågan behandlas i avsnitt 5.7. Uttrycket ”med stöd av lagen” har ersatts med ”i anslutning till lagen”, se kommentaren till 9 §.

11 a §  Polismyndigheten ska på uppdrag av Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket med hjälp av fingerade uppgifter göra inköp av varor som kan behöva regleras enligt denna lag och som inte är reglerade enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Lag (2018:1112).

Prop. 2017/18:221: Polismyndigheten ska på uppdrag av Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket med hjälp av fingerade uppgifter göra inköp av varor som kan behöva regleras enligt denna lag och som inte är reglerade enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Paragrafen, som har utformats enligt Lagrådets förslag, är ny. Den reglerar ...

Avgifter

11 b §  För att täcka statens kostnader för kontrollen av narkotika skall den som söker eller har erhållit tillstånd enligt 3-5 §§ betala särskilda avgifter som bestäms av regeringen. Även den som söker tillstånd eller registrering enligt förordning (EG) nr 273/2004 eller förordning (EG) nr 111/2005 skall betala särskilda avgifter som bestäms av regeringen. Lag (2018:1112).

Bemyndiganden

12 §  Regeringen får meddela föreskrifter om vilken narkotika som får användas för industriellt ändamål.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om införsel, utförsel, transit, tillverkning, handel, innehav, transport, förvaring, förordnande, utlämnande, anteckningar och märkning av narkotika.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från kraven i fråga om införsel, utförsel, transit, tillverkning handel, innehav, transport, förvaring, förordnande, utlämnande, anteckningar och märkning när det gäller

 1. beredningar som uteslutande är avsedda att användas för medicinskt eller vetenskapligt ändamål, och
 2. narkotika som används för industriellt ändamål.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd. Lag (2011:114).

Prop. 2010/11:4: Skälen till ändringsförslagen har behandlats i avsnitt 5.2 och 5.7. I bestämmelsens första stycke införs ett nytt bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om vilken narkotika som får användas för industriellt ändamål.

I andra stycket (tidigare första stycket) bemyndigas regeringen eller den myndighet ...

Ansvar m. m.

13 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms, om gärningen inte är belagd med straff enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling, den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. bedriver sådan verksamhet som avses i förordning (EG) nr 273/2004 eller förordning (EG) nr 111/2005 utan erforderligt tillstånd eller utan att föreskriven registrering av verksamheten gjorts,
 2. bryter mot 6 § andra stycket, 9 § eller 9 a §, eller mot bestämmelserna i förordning (EG) nr 273/2004 eller förordning (EG) nr 111/2005 om
  1. att utse, anmäla och uppdatera uppgifter om ansvarig person,
  2. att uppdatera adressuppgifter,
  3. kundförsäkringar,
  4. dokumentation,
  5. märkning, eller
  6. att underrätta om sina transaktioner, eller
 3. lämnar oriktig uppgift i ärende om tillstånd eller registrering av verksamhet enligt denna lag eller enligt förordning (EG) nr 273/2004 eller förordning (EG) nr 111/2005.

[S2]Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter föreskrift som meddelats med stöd av denna lag.

[S3]I ringa fall ska inte dömas till ansvar. Lag (2011:114).

13 a §  Narkotikaprekursor som har varit föremål för brott enligt 13 § eller värdet därav samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (2005:471).

14 §  Beslut i fråga om intyg enligt 3 a § får överklagas till Läkemedelsverket. Beslut som Läkemedelsverket eller Tullverket i ett enskilt fall meddelat enligt denna lag, enligt förordning (EG) nr 273/2004 eller förordning (EG) nr 111/2005 eller enligt en föreskrift som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Beslut som Läkemedelsverket, Tullverket, förvaltningsrätten eller kammarrätten i ett enskilt fall meddelar ska gälla omedelbart, om inte annat anges i beslutet. Lag (2009:812).

Prop. 2001/02:33: I första stycket har lagts till att beslut av Apoteket AB får överklagas till Läkemedelsverket. Beslut som Apoteket AB fattar gäller omedelbart. Något förtydligande i lagtexten av detta behövs inte.

De lokala apotekens beslut i fråga om utfärdande av intyg är att jämställa med sådana på lokal nivå självständigt fattade myndighetsbeslut som vid ett ...

Övrigt

15 §  Den som har tillstånd att hantera en vara för industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor har, om varan förklaras som narkotika, rätt att fortsätta hantera varan under ytterligare två månader eller om tillståndshavaren inom denna tidsfrist ansöker om tillstånd enligt 8 § denna lag, fram till dess att Läkemedelsverket slutligt har avgjort ärendet om tillstånd. Läkemedelsverket får besluta om villkor för hanteringen som ska gälla under tiden fram till dess att ärendet har avgjorts.

[S2]Läkemedelsverkets beslut gäller omedelbart. För det fall en ansökan enligt första stycket avslås ska i beslutet anges den dag då sökanden senast ska ha avhänt sig varan och de villkor som ska gälla under tiden.

[S3]Fram till dess att Läkemedelsverket slutligt avgjort ärendet gäller bestämmelserna om tillsyn i lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor i stället för bestämmelserna om tillsyn i denna lag. Lag (2011:114).

Prop. 2010/11:4: Bestämmelsen blir tillämplig när en substans som används för industriellt ändamål är förklarad som hälsofarlig vara enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor och denna förklaring upphävs samtidigt som substansen i stället förklaras som narkotika. För det fall näringsidkaren vill fortsätta att hantera varan, måste denne senast två månader efter det att den förordningsändring genom vilken varan narkotikaförklarades ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:1276) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Lag (1993:362).
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:53, Bet. 1992/93:SoU6
  Omfattning
  ändr. 5 §; nya 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
  Ikraftträder
  1973-07-01

Lag (1993:361) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:186, Bet. 1992/93:SoU24
  Omfattning
  ändr. 8, 9, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 8, 13 §§, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 7 a, 7 b, 7 c, 9 a, 13 a §§, rubr. närmast före 7 a §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:362) om ändring i lagen (1992:1276) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:186, Bet. 1992/93:SoU24
  Omfattning
  ändr. 11 a §, ikrafttr. best. till 1992:1276

Lag (1994:955) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:410, Prop. 1993/94:149, Bet. 1993/94:SoU26
  Omfattning
  ändr. 6, 13, 14 §§
  Ikraftträder
  1994-10-01

Lag (1995:91) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:476) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:297, Prop. 1994/95:143, Bet. 1994/95:SoU17
  Omfattning
  ändr. 7 a, 7 c, 8, 9 a, 10, 11, 11 a, 13 §§
  CELEX-nr
  393L0046
  Ikraftträder
  1995-06-01

Lag (1996:1154) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:58, Prop. 1996/97:27, Bet. 1996/97:SoU5
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1998:538) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Förarbeten
Rskr. 1997/98:290, Prop. 1997/98:109, Bet. 1997/98:SoU22
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:55) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Förarbeten
Rskr. 1998/99:139, Prop. 1997/98:183, Bet. 1998/99:SoU5
Omfattning
ändr. 2, 7 §§
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (1999:419) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 12, 14 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2000:539) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:215, Prop. 1999/2000:64, Bet. 1999/2000:JuU17
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-03-25

Lag (2000:1247) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:47) om ikraftträdande av lagen (2000:539) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Omfattning
ikrafttr. av 2000:539

Lag (2001:1282) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2002 men skall tillämpas enbart på ansökningar om utfärdande av intyg som inkommit till Apoteket Aktiebolag efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:96, Prop. 2001/02:33, Bet. 2001/02:SoU4
Omfattning
ändr. 14 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2002-04-01

Lag (2005:471) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2005.
 2. Tillstånd som meddelats före ikraftträdandet gäller enligt det meddelade tillståndet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:278, Prop. 2004/05:127, Bet. 2004/05:SoU23
Omfattning
upph. 7 b §; ändr. 7 a, 7 c, 8, 9, 9 a, 10, 11, 11 a, 12, 13, 13 a, 14 §§, rubr. närmast före 7 a §
CELEX-nr
32005R0111
Ikraftträder
2005-08-18

Lag (2009:307) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Förarbeten
Rskr. 2008/09:197, Prop. 2008/09:94, Bet. 2008/09:MJU20
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:369) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Förarbeten
Rskr. 2008/09:226, Prop. 2008/09:145, Bet. 2008/09:SoU21
Omfattning
ändr. 3 a, 5, 14 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:812) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:666) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Förarbeten
Rskr. 2009/10:342, Prop. 2009/10:210, Bet. 2009/10:SoU22
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:114) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Förarbeten
Rskr. 2010/11:158, Prop. 2010/11:4, Bet. 2010/11:SoU5
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 7, 7 a, 9, 9 a, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 3 §; ny 15 §, rubr. närmast före 12, 15 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2016:532) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
 2. Apotek som enligt den äldre lydelsen av 4 § har rätt att tillverka en beredning med narkotiskt ämne som verksam beståndsdel får även efter ikraftträdandet fortsätta med sådan tillverkning utan särskilt tillstånd, dock längst till och med den 31 december 2016.
 3. Den som avses i 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel och som enligt den äldre lydelsen av 5 § har rätt att handla med narkotika som inte är läkemedel får även efter ikraftträdandet fortsätta med sådan handel utan särskilt tillstånd, dock längst till och med den 31 december 2016.
 4. Den som avses i 4 kap. 1 § andra stycket lagen (2009:366) om handel med läkemedel och som enligt den äldre lydelsen av 5 § har rätt att handla med narkotika får även efter ikraftträdandet fortsätta med sådan handel utan särskilt tillstånd, dock längst till och med den 31 december 2016.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:250, Prop. 2015/16:143, Bet. 2015/16:SoU15
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2018:1112) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Förarbeten
Rskr. 2017/18:354, Prop. 2017/18:221, Bet. 2017/18:SoU27
Omfattning
nuvarande 11 a § betecknas 11 b §; ny 11 a §
Ikraftträder
2019-01-01