HSLF-FS 2020:57

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

HSLF-FS

2020:57

Utkom från trycket

den 10 december 2020

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2020-11-6987

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad behand-

ling vid opioidberoende;

beslutade den 22 oktober 2020.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 § hälso- och sjuk-

vårdsförordningen (2017:80) att 4 kap. 7 och 12 §§ Socialstyrelsens

föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassis-

terad behandling vid opioidberoende ska ha följande lydelse.

4 kap.

7 §1 Bestämmelser om att regionen ska ingå en överenskommelse

med kommunen om samarbete avseende personer som missbrukar

alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel

eller dopningsmedel finns i 16 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen

(2017:30) och 5 kap. 9 a § socialtjänstlagen (2001:453).

12 §2 Bestämmelser om att regionen tillsammans med kommunen

ska upprätta en individuell plan när en enskild har behov av insatser

från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns i 16 kap. 4 §

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § socialtjänstlagen

(2001:453).

Denna författning träder i kraft den dag den kommit ut från trycket.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Jonas Widell

1 Senaste lydelse HSLF-FS 2017:4.

2 Senaste lydelse HSLF-FS 2017:4.

HSLF-FS

2020:57

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2020