HSLF-FS 2020:66

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m.

HSLF-FS

2020:66

Utkom från trycket

den 10 december 2020

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2020-11-6997

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om

ambulanssjukvård m.m.;

beslutade den 22 oktober 2020.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 och 2 §§ hälso- och

sjukvårdsförordningen (2017:80) och 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § första

stycket 1 och andra stycket första meningen patientsäkerhetsförord-

ningen (2010:1369) att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1 §, 5 kap. 1 § och

7 kap. 4 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10) om ambu-

lanssjukvård m.m. ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

1

Dessa föreskrifter ska tillämpas i sådan verksamhet som omfat-

tas av 7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), oavsett om den

bedrivs på land, vatten eller i luften.

Vad som i föreskrifterna sägs om regioner gäller också kommuner

som inte ingår i en region.

2 § Följande begrepp och termer används i dessa föreskrifter:

ambulans

transportmedel avsett och utrustat för am-

bulanssjukvård och transport av sjuka och

skadade

ambulanssjukvård

hälso- och sjukvård som utförs av hälso-

och sjukvårdspersonal i eller i anslutning

till ambulans

hälso- och sjukvårds-

personal

person eller personer som i sitt yrke utför

hälso- och sjukvård

1 Senaste lydelse HSLF-FS 2017:15.

HSLF-FS

2020:66

prehospital akutsjukvård omedelbara medicinska åtgärder som vid-

tas av hälso- och sjukvårdspersonal utanför

sjukhus

vårdenhet

organisatorisk enhet inom hälso- och sjuk-

vården som tillhandahåller hälso- och sjuk-

vård

vårdgivare

statlig myndighet, region och kommun i

fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverk-

samhet som myndigheten, regionen eller

kommunen har ansvar för (offentlig vård-

givare) eller annan juridisk person eller en-

skild näringsidkare som bedriver hälso- och

sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare)

verksamhetschef

befattningshavare som svarar för verksam-

heten

2 kap.

1 § Varje region ska upprätta en plan för ambulanssjukvården inom

sitt geografiska område. Av planen ska det framgå

1. vilka mål som har fastställts,

2. vilka resurser som ska finnas, och

3. hur ambulanssjukvården ska vara organiserad.

Regionen ska samordna planen för ambulanssjukvården med den

fredstida katastrofmedicinska beredskapsplanen och planläggningen

inför höjd beredskap2.

5 kap.

1 § Den region som anlitar en larmcentral för larmning av ambulans

ska i ett avtal med centralen reglera

1. centralens tillgång till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

som har kompetens för uppgiften,

2. centralens rätt att disponera ambulanser (dispositionsrätt), och

3. vilka tekniska lösningar för larm och övrig kommunikation som

ska användas mellan centralen och en ambulans.

2 Jfr Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) om fredstida

katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.

2

HSLF-FS

2020:66

7 kap.

4 § De regioner och kommuner som har ingått IVPA-avtal ska lö-

pande följa upp dessa vad gäller patientsäkerhet och dokumentation.

Denna författning träder i kraft den dag den kommit ut från trycket.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Jonas Widell

3

HSLF-FS

2020:66

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2020

4