HSLF-FS 2020:73

Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård

HSLF-FS

2020:73

Utkom från trycket

den 10 december 2020

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2020-11-7029

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Socialstyrelsens föreskrifter

om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2005:27)

om samverkan vid in- och utskrivning av patienter

i sluten vård;

beslutade den 10 november 2020.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 och 2 §§ hälso- och

sjukvårdsförordningen (2017:80), 2 § 3 förordningen (1985:796) med

vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter

m.m. samt 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § första stycket 1 och andra stycket

första meningen patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att Social-

styrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och

utskrivning av patienter i sluten vård ska upphöra att gälla vid utgång-

en av 2020.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Camilla Damell

HSLF-FS

2020:73

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2020

2