HSLF-FS 2021:89

Rättsmedicinalverkets föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2021-12-7704

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

1

HSLF-FS

2021:89

Utkom från trycket

den 22 december 2021

Rättsmedicinalverkets föreskrifter

om provtagning vid utredning av faderskap;

beslutade den 30 november 2021.

Rättsmedicinalverket föreskriver följande med stöd av 4 § förordningen

(1969:624) om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller vid provtagning inför en sådan under-

sökning som avses i lagen (1958:642) om rättsgenetisk undersökning

vid utredning av faderskap.

Provtagningsintyg

2 § Den som ansvarar för provtagning vid utredning av faderskap ska

innan ett prov tas utfärda ett provtagningsintyg för den person som ska

lämna provet (provgivaren). Intyget ska utfärdas på blanketten ”Prov-

tagningsintyg” (bilagan).

Kontroll av provgivarens identitet

3 § Innan provtagning ska den som ska ta provet (provtagaren) kont-

rollera provgivarens identitet. På provtagningsintyget ska det anges

hur identiteten har styrkts.

Provgivaren ska bekräfta sin identitet genom att underteckna inty-

get innan provet tas. Om provgivarens identitet har styrkts av någon

annan person, ska även denne teckna sitt namn på intyget.

Om provgivaren inte har fyllt 18 år och bedöms inte ha uppnått den

mognad som krävs för att ta ställning i fråga om att lämna prov vid

utredning av faderskap, ska provgivarens vårdnadshavare eller den

person som annars har styrkt provgivarens identitet underteckna inty-

get. Vid bedömningen av provgivarens mognad ska dennes ålder och

andra relevanta faktorer beaktas.

2

HSLF-FS

2021:89

Märkning av prov, m.m.

4 § Innan ett prov tas ska provtagaren märka provet med provgivarens

namn och personnummer eller samordningsnummer. Om dessa saknas

får födelsedatum i stället anges.

5 § Vid blodprovstagning ska EDTA-provrör användas. Provröret ska vän-

das några gånger efter provtagningen.

Hantering av prov

6 § Prov och provtagningsintyg ska skickas i samma försändelse till

Rättsmedicinalverket, Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi i

Linköping.

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2022.

2. Genom författningen upphävs Rättsmedicinalverkets föreskrifter

(SOSFS 2013:20) om provtagning vid utredning av faderskap.

Rättsmedicinalverket

LARS WERKSTRÖM

Maria Utterhall

3

HSLF-FS

2021:89

X

HSLF-FS

2021:89

Provgivare

Tilltalsnamn

Efternamn

Personnr/samordningsnr/födelsedatum

Härstammar från land utanför Europa

Ja

Nej

Provtagningsdatum

Provgivaren är

£

kvinnan

£

barnet

mannen

annan person

Provgivarens identitet styrkt genom

£

legitimationshandling, typ

att provgivaren är känd för provtagaren

£

annan person med legitimationshandling, typ

Typ av prov

£

Munskrapsprov på filterpapper (se instruktion i provkitspåsen)

£

Blodprov, EDTA-provrör 1–3 ml

Annan typ av prov ................................................................................................

Övriga uppgifter

Provgivaren har genomgått benmärgstransplantation

Ja

Nej

Underskrifter

Provgivarens/vårdnadshavares/annans namnteckning

Provtagarens namnteckning och titel

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Provtagningsställe, postadress, telefonnummer och e-postadress

PROVTAGNINGSINTYG

Beställare

.............................................................

.............................................................

För information om Rättsmedicinalverkets

personuppgiftsbehandling, se intygets baksida.

Skicka intyget och provet till

Rättsmedicinalverket

Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi

Box 1383

581 13 LINKÖPING

[Skriv text]

Uppgifterna i detta intyg databehandlas av

Skicka intyget och provet till

Rättsmedicinalverket

Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi

Box 1383

581 13 LINKÖPING

Beställare

………………………………………………...

………………………………………………...

Provgivare

Tilltalsnamn Efternamn

Personnr/samordningsnr

Härstammar från land utanför Europa

Ja

Nej

Provtagningsdatum

Provgivaren är

kvinnan

mannen

annan person

legitimationshandling, typ

att provgivaren är känd för provtagaren

annan person med legitimationshandling, typ

Typ av prov

Munskrapsprov på FTA-kort (se instruktion i provkitspåsen)

Blodprov, EDTA-provrör 1 - 3 ml

Annan typ av prov ………………………………………………………………..

Övriga uppgifter

Provgivaren har genomgått benmärgstransplantation

Ja

Nej

Underskrifter

Provgivarens/vårdnadshavares/annans namnteckning

Provtagarens namnteckning och titel

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Provtagningsställe, adress och telefonnummer

HSLF-FS 2021:

89

Bilaga (20

21

-11

)

Bilaga

SOSFS 2013-20 (M).indd 5

2013-05-28 13.09

bli att den får vara på baksidan istället.

Bilaga

4

HSLF-FS

2021:89

SV

AN

ENMÄRKE

T

Trycksak

3041 0123

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Elanders Sverige AB, Vällingby, 2021

X

HSLF-FS

2021:89

SOSFS 2013-20 (M).indd 4

2013-05-28 13.09

Information om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter

För det fall uppgifter i detta intyg behandlas för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter i

den rättsgenetiska verksamheten (ej brottsutredande eller lagförande syfte) görs det med stöd av

artikel 6.1.e, "uppgift av allmänt intresse", i den allmänna dataskyddsförordningen, 2 kap. 2 § 1

lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 2 § 6 och 8

och 3 § förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket.

För det fall uppgifter i detta intyg behandlas för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter

att utreda eller lagföra brott, eller att fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden

inom det område som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177), görs det med stöd av 3 kap. 1 §

lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter, 2 § 6 och 8 förord-

ningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket.

HSLF-FS 2021:

89

Bilaga (20

21

-11

)

Bilaga