Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1958-12-12
Ändring införd
SFS 1958:642 i lydelse enligt SFS 2014:606
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I mål om förklaring att en viss man inte är far eller om fastställande av faderskap kan rätten på yrkande av någon av parterna eller när det annars behövs förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper som kan ske utan nämnvärt men. Förordnandet kan avse modern och barnet samt, i mål om förklaring att en viss man inte är far, mannen i äktenskapet och, i mål om fastställande av faderskap, man mot vilken talan förs. Finns det anledning att anta att någon annan man har haft samlag med modern under den tid då barnet kan vara avlat, får förordnandet avse också denne.

[S2]Innan förordnande meddelas, skall den som förordnandet skulle avse beredas tillfälle att yttra sig. Lag (1985:369).

1 a §  Sedan ett faderskap har fastställts genom bekräftelse eller genom dom som har vunnit laga kraft, kan rätten förordna om en sådan undersökning som avses i 1 §, om det först efter bekräftelsen eller domen har framkommit omständigheter som ger anledning till antagande att någon annan man än den som har fastställts vara far har haft samlag med modern under tid då barnet kan vara avlat. Förordnandet kan avse den som har fastställts vara far, modern, barnet eller den andre mannen.

[S2]Har faderskapet fastställts genom bekräftelse, kan förordnande enligt första stycket meddelas i mål om att bekräftelsen saknar verkan mot den som har lämnat den. Ett sådant förordnande kan begäras av någon av parterna i målet. Har någon talan inte väckts om att bekräftelsen saknar verkan, prövas frågan om förordnande enligt första stycket enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Ett sådant förordnande kan begäras av den som kan vara part i ett mål om att bekräftelsen saknar verkan.

[S3]Har faderskapet fastställts genom dom som har vunnit laga kraft, prövas frågan om förordnande enligt första stycket enligt lagen om domstolsärenden. Ett sådant förordnande kan begäras av någon av parterna i det tidigare målet.

[S4]Innan förordnande enligt första stycket meddelas, skall den som förordnandet skulle avse beredas tillfälle att yttra sig. Lag (1996:254).

 • NJA 2016 s. 1157:Rätten till respekt för privat- och familjelivet i artikel 8 i Europakonventionen har ansetts inte kunna läggas till grund för ett förordnande om DNA-undersökning vid utredning av faderskap i ett fall som inte omfattas av lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap.
 • NJA 1986 s. 646:Sedan faderskap fastställts genom erkännande, ansökte mannen om förordnande om blodundersökning under åberopande av att modern efter erkännandet sagt sig ha haft samlag med andra män under konceptionstiden. Modern förnekade att hon gjort sådant uttalande. Då mannens påstående inte kunde lämnas utan avseende, har frågan huruvida det fanns anledning till antagande att modern under konceptionstiden haft samlag med någon annan man ansetts böra bedömas efter muntligt hörande av parterna. 1 a § lagen (1958:642) om blodundersökning m m vid utredning av faderskap och 4 § 2 st lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden.
 • NJA 1984 s. 896:Rättshjälp, som beviljats sökande i sådant ärende om blodundersökning som avses i 1 a § 2 st lagen (1958:642) om blodundersökning m m vid utredning av faderskap, har ansetts omfatta resningsärende som väcks med stöd av undersökningsresultatet.

1 b §  Beslut om förordnande enligt 1 a § i ett ärende som avses i lagen (1996:242) om domstolsärenden får överklagas särskilt. Sedan utlåtande över undersökningen har avgetts eller frågan om undersökning har förfallit, får ärendet avskrivas.

[S2]Ärenden om förordnande enligt 1 a § tas upp av rätten i den ort där barnet har sitt hemvist eller, om det har avlidit, av den rätt som har att ta upp tvist om arv efter barnet. Finns det inte någon annan behörig domstol, tas ärendet upp av Stockholms tingsrätt. Lag (1996:254).

2 §  Rätten kan vid vite förelägga den som avses med förordnande enligt 1 eller 1 a § att med intyg av behörig sakkunnig visa att sådant blodprov som behövs för blodundersökning har tagits på honom eller henne eller att han eller hon har undergått annan undersökning rörande ärftliga egenskaper. I fråga om barn som inte har fyllt arton år skall föreläggandet ges barnets vårdnadshavare. Lag (1982:1060).

Prop. 2020/21:176: I första stycket ersätts ”blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper som kan ske utan nämnvärt men” med begreppet rättsgenetisk undersökning. För en ytterligare kommentar se inledningen till författningskommentaren och kommentaren till 1 §. Vidare flyttas bestämmelsen i det hittillsvarande andra stycket till förevarande stycke. Övriga ändringar är endast språkliga eller redaktionella.

2 a §  Följs inte ett föreläggande vid vite enligt 2 §, kan rätten i stället för att förelägga nytt vite besluta om biträde av Polismyndigheten för att undersökningen ska komma till stånd.

[S2]I fråga om barn som inte har fyllt arton år får beslut om biträde av Polismyndigheten meddelas endast om det finns särskilda skäl. Sådant biträde får inte lämnas om det finns risk, som inte är ringa, för att barnet ska ta skada av detta.

[S3]Om kostnad för biträde av Polismyndigheten har betalats av allmänna medel, ska den som har varit föremål för biträdet betala tillbaka kostnaden till staten. I fråga om barn som inte har fyllt arton år ska betalningsskyldigheten i stället fullgöras av barnets vårdnadshavare. Lag (2014:606).

3 §  Har rätten förordnat om undersökning enligt denna lag, skall kostnad för att ta blodprov, kostnad för blodundersökning samt skälig ersättning för annan undersökning betalas av allmänna medel.

[S2]Har undersökningen utförts på anmodan av socialnämnd skall nämnden betala de kostnader som anges i första stycket. Lag (1996:1629).

4 § har upphävts genom lag (1996:1629).
5 § har upphävts genom lag (1996:1629).
6 § har upphävts genom lag (1996:1629).

Ändringar

Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Ändring, SFS 1969:619

  Omfattning
  ändr. författningsrubr.; nuvarande 5 § betecknas 7 §; nya 5, 6 §§

Ändring, SFS 1973:125

Ändring, SFS 1973:804

Lag (1976:620) om ändring i lagen (1958:642) angående blodundersökning m.m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning av faderskapet till barn utom äktenskap

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:170
  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. författningsrubr., 1, 5, 6 §§; omtryck

Lag (1981:27) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Lag (1982:1060) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:8
  Omfattning
  ändr. 2 §; nya 1 a, 1 b, 2 a §§; omtryck

Lag (1985:369) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Lag (1990:1530) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:8
  Omfattning
  ändr. 1 a §
  Ikraftträder
  1991-03-01

Lag (1996:254) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:193, Prop. 1995/96:115, Bet. 1995/96:JuU17
  Omfattning
  ändr. 1 a, 1 b §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1629) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning om faderskap

Förarbeten
Rskr. 1996/97:55, Prop. 1996/97:9, Bet. 1996/97:JuU3
Omfattning
upph. 4, 5, 6 §§; ändr. 3 §
Ikraftträder
1997-12-01

Lag (2014:606) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2015-01-01