Lag (1958:642) om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1958-12-12
Ändring införd
SFS 1958:642 i lydelse enligt SFS 2021:784
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

1 §  I denna lag finns bestämmelser om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap enligt föräldrabalken.

[S2]En sådan undersökning får endast innefatta provtagning som kan ske utan nämnvärt men. Lag (2021:784).

1 a § Har upphävts genom lag (2021:784).
1 b § Har upphävts genom lag (2021:784).

2 §  I mål om förklaring att en viss man som på grund av äktenskap ska anses som far till ett barn inte är det eller om fastställande av faderskap får rätten på begäran av någon av parterna eller när det annars behövs besluta om en rättsgenetisk undersökning. Beslutet får avse barnet, modern samt, i mål om förklaring att en viss man inte är far, mannen i äktenskapet och, i mål om fastställande av faderskap, den man mot vilken talan förs. Om det finns anledning att anta att någon annan man har haft samlag med modern under den tid då barnet kan ha tillkommit, får beslutet avse också honom. Innan ett beslut enligt detta stycke meddelas, ska den som beslutet skulle avse ges tillfälle att yttra sig.

[S2]Om den man som talan om fastställande av faderskap avser är avliden, får rätten besluta att en rättsgenetisk undersökning ska göras med hjälp av humanbiologisk vävnad från den avlidne. Ett sådant beslut får meddelas endast om det finns anledning att anta att mannen har haft samlag med modern under den tid då barnet kan ha tillkommit och skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär i förhållande till den frid som bör tillkomma den avlidne eller för något annat motstående intresse.

[S3]Ett beslut om rättsgenetisk undersökning enligt andra stycket får överklagas särskilt. Beslutet får dock verkställas omedelbart, om inte annat beslutas av högre rätt. Lag (2021:784).

Prop. 2020/21:176: I första stycket ersätts ”blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper som kan ske utan nämnvärt men” med begreppet rättsgenetisk undersökning. För en ytterligare kommentar se inledningen till författningskommentaren och kommentaren till 1 §. Vidare flyttas bestämmelsen i det hittillsvarande andra stycket till förevarande stycke. Övriga ändringar är endast språkliga eller redaktionella.

2 a § Har upphävts genom lag (2021:784).

3 §  Har ett faderskap fastställts genom bekräftelse eller dom som har fått laga kraft, får rätten besluta om en rättsgenetisk undersökning, om det efter bekräftelsen eller domen har framkommit omständigheter som ger anledning att anta att någon annan man än den som har fastställts vara far har haft samlag med modern under den tid då barnet kan ha tillkommit. Beslutet får avse barnet, modern, den man som har fastställts vara far och den andre mannen.

[S2]Om faderskapet har fastställts genom bekräftelse, får ett beslut enligt första stycket meddelas i mål om att bekräftelsen saknar verkan mot den som har lämnat den. Ett sådant beslut får begäras av någon av parterna i målet. Om en talan om att bekräftelsen saknar verkan inte har väckts, prövas frågan om beslut enligt första stycket enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Ett sådant beslut får begäras av den som kan vara part i ett mål om att bekräftelsen saknar verkan.

[S3]Om faderskapet har fastställts genom dom som har fått laga kraft, prövas frågan om beslut enligt första stycket enligt lagen om domstolsärenden. Ett sådant beslut får begäras av någon av parterna i det tidigare målet.

[S4]Innan ett beslut enligt första stycket meddelas, ska den som beslutet skulle avse ges tillfälle att yttra sig. Lag (2021:784).

4 §  Ett beslut om rättsgenetisk undersökning i ett ärende som enligt 3 § handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden får överklagas särskilt. Ärendet får avskrivas när ett utlåtande över undersökningen har avgetts eller frågan om undersökning har förfallit.

[S2]Ett ärende som avses i första stycket tas upp av rätten i den ort där barnet har sin hemvist eller, om barnet har avlidit, av den rätt som har att ta upp tvist om arv efter barnet. Om det inte finns någon annan behörig domstol, tas ärendet upp av Stockholms tingsrätt. Lag (2021:784).

5 §  Rätten får vid vite förelägga den som ett beslut om rättsgenetisk undersökning avser att med intyg från en behörig inrättning visa att ett sådant prov som behövs för undersökningen har tagits på honom eller henne. I fråga om barn som inte har fyllt 18 år ska i stället barnets vårdnadshavare föreläggas. Lag (2021:784).

6 §  Om ett föreläggande vid vite enligt 5 § inte följs, får rätten i stället för att besluta ett nytt sådant föreläggande besluta om biträde av Polismyndigheten för att provtagningen ska komma till stånd.

[S2]I fråga om barn som inte har fyllt 18 år får beslut om biträde av Polismyndigheten meddelas endast om det finns särskilda skäl. Sådant biträde får inte lämnas om det finns risk för att barnet ska ta skada av det.

[S3]Om kostnaden för biträde av Polismyndigheten har betalats av allmänna medel, ska den som har varit föremål för biträdet betala tillbaka kostnaden till staten. I fråga om barn som inte har fyllt 18 år ska betalningsskyldigheten i stället fullgöras av barnets vårdnadshavare. Det belopp som ska betalas tillbaka får sättas ned helt eller delvis, om det finns särskilda skäl. Lag (2021:784).

Prop. 2020/21:176: I första stycket byts ordet undersökning ut mot ordet provtagning. Någon ändring i sak är inte avsedd. Vidare ändras hänvisningen till följd av att hittillsvarande 2 § ändrar beteckning till 5 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1958:642) om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap

Ändring, SFS 1969:619

  Omfattning
  ändr. författningsrubr.; nuvarande 5 § betecknas 7 §; nya 5, 6 §§

Ändring, SFS 1973:125

Ändring, SFS 1973:804

Lag (1976:620) om ändring i lagen (1958:642) angående blodundersökning m.m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning av faderskapet till barn utom äktenskap

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:170
  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. författningsrubr., 1, 5, 6 §§; omtryck

Lag (1981:27) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Lag (1982:1060) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:8
  Omfattning
  ändr. 2 §; nya 1 a, 1 b, 2 a §§; omtryck

Lag (1985:369) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Lag (1990:1530) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:8
  Omfattning
  ändr. 1 a §
  Ikraftträder
  1991-03-01

Lag (1996:254) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:193, Prop. 1995/96:115, Bet. 1995/96:JuU17
  Omfattning
  ändr. 1 a, 1 b §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1629) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning om faderskap

Förarbeten
Rskr. 1996/97:55, Prop. 1996/97:9, Bet. 1996/97:JuU3
Omfattning
upph. 4, 5, 6 §§; ändr. 3 §
Ikraftträder
1997-12-01

Lag (2014:606) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2021:784) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
 2. För en undersökning av prov som har utförts före ikraftträdandet gäller 3 § i lydelsen före den 1 januari 2022 i stället för den nya bestämmelsen i 7 §.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:404, Prop. 2020/21:176, Bet. 2020/21:CU16
Omfattning
nuvarande 1, 1 a, 1 b, 2, 2 a, 3 §§ betecknas 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§; ändr. författningsrubr., de nya 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§; ny 1 §
Ikraftträder
2022-01-01