Förordning (1969:624) om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1969-12-05
Ändring införd
SFS 1969:624 i lydelse enligt SFS 2021:1048
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

1 §  Sådana rättsgenetiska undersökningar som avses i lagen (1958:642) om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap och 2 kap. 6 § föräldrabalken ska utföras av Rättsmedicinalverket. Förordning (2021:1048).

2 §  En domstol som har beslutat om rättsgenetisk undersökning ska inom en vecka underrätta Rättsmedicinalverket om beslutet. En socialnämnd har samma skyldighet, om nämnden har initierat en sådan undersökning. Förordning (2021:1048).

3 §  Om en rättsgenetisk undersökning har utförts på grund av ett domstolsbeslut, ska utlåtandet över undersökningen skickas till domstolen. Ett utlåtande över en undersökning som har utförts på initiativ av en socialnämnd ska i stället skickas till nämnden.

[S2]Om ett insänt prov som har tagits på grund av ett domstolsbeslut inte kan användas för att utföra en rättsgenetisk undersökning, ska Rättsmedicinalverket underrätta domstolen om att ett nytt prov behövs. Om provet har tagits på initiativ av en socialnämnd, ska i stället nämnden underrättas. Förordning (2021:1048).

4 §  Rättsmedicinalverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1958:642) om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap. Förordning (2021:1048).

 • HSLF-FS 2021:89: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap
5 § Har upphävts genom förordning (1997:412).

6 §  Har betecknats 4 § genom förordning (2021:1048).

 • SOSFS 2013:20: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap

Ändringar

Förordning (1969:624) om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap

Ändring, SFS 1973:139

  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1973:811

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Ändring, SFS 1974:968

  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 5 §

Förordning (1976:629) om ändring i kungörelsen (1969:624) om blodundersökning m.m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning av faderskapet till barn utom äktenskap

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 6 §§

Förordning (1979:955) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

  Omfattning
  ändr. 5 §

Förordning (1981:877) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Förordning (1991:946) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 6 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1997:412) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

  Omfattning
  upph. 5 §
  Ikraftträder
  1997-12-01

Förordning (2002:955) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2021:1048) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Omfattning
nuvarande 6 § betecknas 4 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§, den nya 4 §
Ikraftträder
2022-01-01