KFMFS 2008:1

Kronofogdemyndighetens föreskrifter om hantering av vissa borgenärsuppgifter

Kronofogdemyndighetens

författningssamling

ISSN 1653-9915

%

KFMFS 2008:1

Verkställighet och

indrivning

Utkom från trycket

den 9 januari 2008

1

Kronofogdemyndighetens föreskrifter

om hantering av vissa borgenärsuppgifter

beslutade den 3 januari 2008

Kronofogdemyndigheten föreskriver med stöd av 26 §

indrivningsförordningen (1993:1229) följande

Uppskov m.m.

1 § Uppskov får medges i enlighet med bestämmelserna i 7 § lag

(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Uppskov kan bara medges på begäran av gäldenären.

2 § I uppskovsutredningen (gäldenärsutredningen) ska Kronofogde-

myndigheten utreda och dokumentera samtliga omständigheter som är

av betydelse för uppskovsfrågan. Av utredningen ska också framgå

vilket beslut myndigheten avser att fatta.

3 § Uppskov bör förenas med avbetalning och får endast i

undantagsfall beviljas för längre tid än tolv månader. Omfattar

uppskovet längre tid än så ska det omprövas efter tolv månader.

4 § Uppskov avseende näringsidkare bör kombineras med säkerhet.

5 § Uppskov får inte medges när Skatteverket överväger att vidta

eller har vidtagit en åtgärd enligt lag (2007:324) om Skatteverkets

hantering av vissa borgenärsuppgifter m.m.

6 § Uppskov ska omprövas om gäldenären

- inte betalar enligt medgivandet

- inte betalar löpande skatter och avgifter

- inte deklarerar

- har lämnat oriktiga uppgifter när uppskov medgavs

- blir misstänkt för ekonomisk brottslighet

- har brustit i sin informationsskyldighet.

Uppskov ska också omprövas när

- gäldenärens F-skattsedel återkallas

- betalningsförmågan avsevärt förbättras

- ställd säkerhet förlorar i värde

KFMFS 2008:1

2

- en enskild borgenär ansöker om verkställighet

- det på annan grund föreligger skäl att ompröva uppskovet.

Såväl villkoren för uppskovet och avbetalningsplanen som de

förutsättningar under vilka uppskovet och avbetalningsplanen kan

omprövas ska framgå av det skriftliga medgivandet.

7 § Indrivningen kan avbrytas enligt 18 § första stycket första

meningen lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

endast om gäldenären är ett skiftat dödsbo eller ett bolag som trätt i

likvidation.

Bedömningen av om indrivningen ska avbrytas enligt 18 § första

stycket andra meningen lagen (1993:891) om indrivning av statliga

fordringar m.m. ska grunda sig på vilken åtgärd Skatteverket avser att

vidta eller har vidtagit.

Är åtgärden

- konkurs bör verkställigheten fortgå

- likvidation eller preskriptionsförlängning ska verkställigheten fortgå

- ackord ska verkställigheten avbrytas. Har en enskild borgenär ansökt

om verkställighet och överväger Skatteverket att anta ett erbjudande

om ackord, ska en bedömning göras av om verkställigheten ska

avbrytas.

Information under verkställighetsarbetet

8 § Kronofogdemyndigheten ska underrätta Skatteverket om beslut

om utmätning i mål där Skatteverket företräder sökanden enligt 1 § lag

(2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

m.m. Underrättelseskyldigheten gäller inte beslut om utmätning av

lön.

Kronofogdemyndigheten ska underrätta Skatteverket om innehållet

i och resultatet av en avslutad tillgångsundersökning när det finns mål

som avses i första stycket för handläggning hos myndigheten.

Får Kronofogdemyndigheten kännedom om andra förhållanden som

Skatteverket kan behöva känna till för att utöva sin borgenärsroll ska

dessa, i mål som avses i första stycket, dokumenteras och överlämnas

till Skatteverket.

Information under borgenärsarbetet

9 § Överväger Kronofogdemyndigheten att besluta om uppskov ska

Skatteverket informeras om innehållet i uppskovsutredningen

(gäldenärsutredningen) om inte annat framgår av andra stycket.

Skatteverket behöver inte informeras innan beslut i uppskovsfrågan

fattas om

- uppskovets längd understiger 5 arbetsdagar

KFMFS 2008:1

3

- Kronofogdemyndigheten överväger att medge uppskov för en

näringsidkare och uppskovets längd understiger 30 dagar från

utgången av det rådrum som ges i underrättelsen enligt 4 kap. 12 §

utsökningsbalken

- Kronofogdemyndigheten överväger att medge uppskov för en

privatperson eller ett dödsbo som inte driver näringsverksamhet.

Skatteverket ska alltid informeras om verket kan behöva

uppgifterna i uppskovsutredningen för att utöva sin borgenärsroll.

10 § Kronofogdemyndigheten ska informera Skatteverket när

- uppskov medges

- uppskov återkallas.

____________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 9 januari 2008.

På Kronofogdemyndighetens vägnar

EVA LIEDSTRÖM ADLER

Sven Kihlgren

(Indrivningsprocessens

kansli)