Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2007-05-31
Ändring införd
SFS 2007:324 i lydelse enligt SFS 2022:991
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Lag (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag tillämpas på skatter, avgifter, böter eller andra statens fordringar som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål. Lagen gäller dock inte i fråga om fordringar som grundas på studiestödslagen (1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395).

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om att lagen skall tillämpas även på andra liknande fordringar som inte är statens men som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål.

Prop. 2006/07:99: I paragrafen anges lagens tillämpningsområde. Det område som anges i första stycket överensstämmer med tillämpningsområdet för lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m. (skatteackordslagen), och med det tillämpningsområde för 1518 §§ lagen (<a href="https://lagen.nu/1993:891" ...

Utredning om gäldenärens ekonomiska förhållanden

2 §  Skatteverket skall göra den utredning om gäldenärens ekonomiska förhållanden som behövs för att en lämplig åtgärd enligt denna lag skall kunna bestämmas.

Prop. 2006/07:99: I paragrafen anges en allmän skyldighet för Skatteverket att skaffa sig det underlag som behövs för att bedöma behovet av borgenärsåtgärder. En viktig del av underlaget kommer i många fall att utgöras av uppgifter som förekommer i beskattningsverksamheten, t.ex. förekomsten av latenta skattefordringar, men det kan också röra sig om uppgifter som behöver inhämtas från exempelvis andra myndigheter. Bestämmelsen skall inte förstås på det sättet att det i varje enskilt fall skall göras en utredning. ...

Kronofogdemyndighetens beslut om uppskov

3 §  Om Kronofogdemyndigheten överväger att meddela uppskov enligt 7 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., skall Skatteverket utreda om det finns skäl att i stället vidta någon åtgärd enligt denna lag. Vidtar Skatteverket ingen sådan åtgärd, anses verket inte ha någon invändning mot uppskov.

Ackord

4 §  Skatteverket får anta ett förslag om ackord eller ett förslag till rekonstruktionsplan under företagsrekonstruktion, om det kan anses ekonomiskt fördelaktigt för det allmänna och det inte med hänsyn till gäldenärens personliga förhållanden eller av någon annan anledning framstår som olämpligt från allmän synpunkt.

[S2]Ackordsförslag som inte framställts i konkurs får antas endast om övriga berörda borgenärer godkänner det. Lag (2022:991).

Prop. 2021/22:215: I första stycket görs ett tillägg om att Skatteverket, under samma förutsättningar som gäller för ackord, får anta förslag till en rekonstruktionsplan enligt den nya lagen om företagsrekonstruktion.

Prop. 2006/07:99: Paragrafen motsvarar nuvarande 3 § skatteackordslagen.

Nedsättning av fordran, skuldsanering och F-skuldsanering

5 §  Skatteverket får fatta beslut om nedsättning av fordran, om förutsättningarna för skuldsanering eller F-skuldsanering är uppfyllda och övriga berörda borgenärer gör motsvarande eftergift.

[S2]Skatteverket är borgenärsföreträdare vid skuldsanering och F-skuldsanering. Lag (2016:687).

Konkurs m.m.

6 §  Skatteverket får ansöka om att en gäldenär skall försättas i konkurs. Skatteverket får också ansöka om likvidation och företagsrekonstruktion.

7 §  Skatteverket skall göra gällande fordringar i konkurs och även i övrigt bevaka fordringarnas rätt i konkursen. Skatteverket är också borgenärsföreträdare vid företagsrekonstruktion.

Prop. 2006/07:99: Paragraferna motsvarar nuvarande 15 och 16 §§ indrivningslagen, med den skillnaden att det är Skatteverket som agerar som borgenärsföreträdare. I 7 § har en enklare formulering valts än i nuvarande 16 § indrivningslagen. Någon ändring i sak är dock inte åsyftad.

Talan om betalningsansvar för någon annans skulder till det allmänna

8 §  Talan om betalningsansvar för någon annans skulder till det allmänna enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) eller någon annan författning förs av Skatteverket. Lag (2011:1420).

Prop. 2006/07:99: Behörigheten att föra talan om betalningsansvar är i dag inte reglerad i lag. Skälen för att nu införa en sådan reglering framgår av avsnitt 5.2 (s. 33).

Ett antal myndigheter är debiterande myndigheter i fråga om fordringar som på grund av hänvisningar i lagarna på respektive område omfattas av vissa av bestämmelserna om betalningsskyldighet i 12 ...

Begäran om boutredningsman

9 §  Skatteverket får begära att en boutredningsman förordnas enligt 19 kap. 1 § ärvdabalken.

Prop. 2006/07:99: Bestämmelsen saknar motsvarighet i dag. Det torde ha setts som en självklarhet att det faller inom Kronofogdemyndighetens kompetens att vid indrivning i allmänt mål i förekommande fall begära att boutredningsman förordnas. Den situation som avses med bestämmelsen är att ett dödsbo har skiftats utan att skulderna har betalts och att dödsbodelägarna inte frivilligt återbär vad de fått ur boet så att skulderna kan bli betalda. Den väg som då anvisas för bl.a. borgenärerna är att få en boutredningsman ...

Preskriptionsförlängning m.m.

10 §  Bestämmelser om preskriptionsförlängning finns i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

[S2]Av 2 kap. 30 § andra stycket utsökningsbalken framgår att Skatteverket för talan i tvister som avses i 4 kap.20-23 och 26 §§, 9 kap. 11 § tredje stycket och 13 kap. 7 § andra stycket samma balk samt i överklagade utsökningsmål.

Prop. 2006/07:99: Paragrafen utgör endast en erinran om att det finns bestämmelser om Skatteverkets befattning med frågor om preskriptionsförlängning och vissa andra borgenärsuppgifter även i andra författningar.

Överklagande

11 §  Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prop. 2006/07:99: Bestämmelsen motsvarar i sak den reglering som i dag finns i 20 § indrivningslagen och 6 § skatteackordslagen.

Ikraftträdande Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2008, utan någon övergångsreglering.

Ändringar

Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

Förarbeten
Rskr. 2006/07:178, Prop. 2006/07:99, Bet. 2006/07:SkU17
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2011:1420) om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2016:687) om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

Förarbeten
Rskr. 2015/16:235, Prop. 2015/16:125, Bet. 2015/16:CU19
Omfattning
ändr. 5 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2016-11-01

Lag (2022:991) om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

Förarbeten
Rskr. 2021/22:375, Prop. 2021/22:215, Bet. 2021/22:CU22
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2022-08-01