Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:891 i lydelse enligt SFS 2024:177
Ikraft
1994-01-01
Upphäver
Lag (1978:882) om säkerhet för skattefordringar m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-06-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag gäller vid handläggning hos Kronofogdemyndigheten av allmänna mål om verkställighet enligt utsökningsbalken.

[S2]Handläggning av mål som avses i första stycket kallas i denna lag indrivning. Lag (2006:715).

1 a §  I lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter finns bestämmelser om Skatteverkets uppgifter som borgenärsföreträdare beträffande statliga fordringar m.m. Lag (2007:327).

Prop. 2006/07:99: I paragrafen, som är ny, erinras om att det i den nya lagen om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter finns bestämmelser om Skatteverkets befattning med frågor som tidigare ankommit på Kronofogdemyndigheten.

2 §  Under indrivningen gäller bestämmelserna i 7 kap. 14 § utsökningsbalken om företrädesrätt vid utmätning av lön för böter och viten samt för fordringar som påförts enligt

 1. lagen (1972:435) om överlastavgift,
 2. lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
 3. vägtrafikskattelagen (2006:227),
 4. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,
 5. lagen (1994:419) om brottsofferfond,
 6. skatteförfarandelagen (2011:1244),
 7. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,
 8. 19 kap.socialförsäkringsbalken,
 9. lagen (2004:629) om trängselskatt, eller
 10. bestämmelser som har meddelats med stöd av lagen (2024:172) om infrastrukturavgifter på väg, i fråga om avgifter på allmän väg. Lag (2024:177).

Prop. 2005/06:65: Hänvisningarna i första stycket punkterna 4 och 5 ersätts med hänvisningar till vägtrafikskattelagen och till lagen med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

Prop. 2003/04:145: Lagen om trängselskatt tas in som en ny punkt 10 i paragrafens uppräkning av skatte- och avgiftsförfattningar.

3 §  Bestämmelserna i 7 § andra stycket och 18 § skall, om inte regeringen föreskriver något annat, tillämpas endast i fråga om en fordran som tillkommer staten och inte grundas på studiestödslagen (1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395). Lag (2007:327).

Prop. 2006/07:99: Ändringen är en följdändring till att 15 och 16 §§ föreslås upphöra att gälla samt att ett nytt andra stycke har lagts till i 7 § och att det nya stycket inte skall tillämpas på alla fordringar som i övrigt omfattas av lagen. Redan tidigare har 17 § upphävts, dock utan att någon följdändring gjorts i 3 §.

4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att indrivning i vissa fall skall ske med förtur.

5 § Har upphävts genom lag (2007:327).

Gäldenärsutredning

6 §  Kronofogdemyndigheten skall, utöver vad som följer av 4 kap. 9 § utsökningsbalken, göra den utredning om gäldenärens ekonomiska förhållanden som behövs för att bedöma en fråga om uppskov m.m. enligt 7-13 och 18 §§ (gäldenärsutredning). Lag (2007:332).

Prop. 2006/07:34: I paragrafen, som behandlar utredningsskyldigheten i allmänna mål, har en följdändring gjorts.

Prop. 2006/07:99: Ändringen är föranledd av att det direkta syftet med att göra en gäldenärsutredning i fortsättningen endast skall vara att bedöma förutsättningarna för en betalningsuppgörelse, i förekommande fall kombinerad med mottagande av säkerhet, och för avbrytande av indrivningen. Se vidare det som sägs i avsnitt 5.4 under rubriken Kronofogdemyndighetens gäldenärsutredning (s. 44 f.).

Uppskov

7 §  Kronofogdemyndigheten får bevilja uppskov med betalningen

 1. om det kan antas vara till fördel för det allmänna,
 2. om det är påkallat med hänsyn till gäldenärens personliga förhållanden, eller
 3. i avvaktan på att fråga om anstånd med betalningen prövats av behörig myndighet.

[S2]Uppskov enligt första stycket får beviljas endast om Skatteverket, efter utredning enligt 3 § lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, inte har något att invända mot det eller om verkets inställning uppenbarligen saknar betydelse.

[S3]Uppskov med betalningen får förenas med villkoret att gäldenären betalar sin skuld i poster vid olika tidpunkter (avbetalning). Lag (2007:327).

Prop. 2006/07:99: I paragrafen har ett nytt andra stycke lagts till med krav på att Skatteverket har förklarat sig inte ha något att invända mot uppskov, för att sådant skall kunna medges. Detta är en del av mekanismen för att säkerställa samordning i agerandet mellan Kronofogdemyndigheten och Skatteverket, jfr kommentaren till 3 § i den föreslagna lagen om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter. Kravet skall inte gälla om Skatteverkets inställning uppenbarligen saknar betydelse. Ett exempel på när ...

 • RÅ 2000:25:En allmän försäkringskassa har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan om anstånd med återbetalning av underhållsstöd även sedan återbetalningsfordringen överlämnats till kronofogdemyndigheten för indrivning.

7 a §  Bestämmelser om uppskov med eller stoppande av verkställigheten, säkerhetsåtgärder och fortsatt indrivning av en annan medlemsstats fordran vid sådant bistånd som avses i rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder finns i 16 § lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen. Lag (2011:1540).

7 b §  Bestämmelser om uppskov med förfarandet vid sådant bistånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) finns i 5 § lagen (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering. Lag (2016:1233).

8 §  Uppskov får inte beviljas för längre tid än vad som behövs för att gäldenären skall kunna betala sin skuld.

[S2]Endast om det finns synnerliga skäl får uppskov som inte förenas med villkor om avbetalning beviljas för längre tid än ett år.

9 §  Om ett belopp som avses i 1 § lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter skall återbetalas eller annars betalas ut till gäldenären, får beloppet tas i anspråk för betalning av gäldenärens skuld trots att uppskov har beviljats.

[S2]Uppskov får återkallas om gäldenären underlåter att betala skatter och avgifter allteftersom de förfaller, inte följer den uppgjorda avbetalningsplanen eller om det i annat fall finns särskild anledning till återkallelse.

 • RH 1997:10:Sedan kronofogdemyndigheten beviljat gäldenären uppskov med betalning av restförda skatteskulder och i samband därmed träffat överenskommelse om avbetalningsplan har kronofogdemyndigheten utmätt gäldenärens fastighet. Kronofogdemyndigheten har, oavsett om gäldenären lämnat medgivande till utmätning, inte ansetts ha haft rätt att utmäta fastigheten.

Säkerhet

10 §  När uppskov beviljas får kronofogdemyndigheten ta emot säkerhet som gäldenären eller, där gäldenären kan antas medge det, någon annan erbjuder sig att ställa.

11 §  Säkerhet får bestå av pant, borgen eller företagshypotek.

[S2]Borgen ska ställas såsom för egen skuld. Om borgen ställs av två eller flera personer gemensamt ska den vara solidarisk. Lag (2008:996).

Prop. 2007/08:161: Paragrafen innehåller bestämmelser om säkerheter som kan ställas för en gäldenärs skuld vid uppskov med betalning av en statlig fordran. Paragrafen ändras till följd av att begreppet företagshypotek införs som benämning på säkerhet som upplåtits genom överlämnande av företagsinteckningsbrev.

 • RH 1997:10:Sedan kronofogdemyndigheten beviljat gäldenären uppskov med betalning av restförda skatteskulder och i samband därmed träffat överenskommelse om avbetalningsplan har kronofogdemyndigheten utmätt gäldenärens fastighet. Kronofogdemyndigheten har, oavsett om gäldenären lämnat medgivande till utmätning, inte ansetts ha haft rätt att utmäta fastigheten.

12 §  Kronofogdemyndigheten skall vid mottagandet av säkerhet besluta under vilka förutsättningar säkerheten får tas i anspråk. Beslutet får ändras när det finns anledning till det.

13 §  Sedan Kronofogdemyndigheten beslutat att ta säkerhet i anspråk gäller, om säkerheten utgörs av

 1. pant: att den får tillgodogöras i den ordning som gäller för utmätt egendom,
 2. borgen: att den genast får utsökas och att bestämmelserna om indrivning i denna lag då gäller samt att utmätning av lön med företrädesrätt enligt 2 § får äga rum om det är medgivet för den fordran som säkerheten avser,
 3. företagshypotek: att utmätning genast får ske i den egendom som omfattas av företagshypoteket, även när detta gäller i annan näringsverksamhet än gäldenärens. Lag (2011:1540).

Prop. 2007/08:161: Paragrafen innehåller bestämmelser om hantering av säkerheter som ställts för en gäldenärs skuld. Paragrafen ändras till följd av att begreppet företagshypotek införs som benämning på säkerhet som upplåtits genom överlämnande av företagsinteckningsbrev.

Prop. 2005/06:200: Ändringen i tredje stycket föranleds av att institutet företagshypoteket numera har ersatts av företagsinteckning (se prop. 2002/03:49).

14 § Har upphävts genom lag (2007:327).
15 § Har upphävts genom lag (2007:327).
16 § Har upphävts genom lag (2007:327).
17 § Har upphävts genom lag (2006:715).

Avbrytande av indrivning

18 §  Kronofogdemyndigheten får avbryta indrivningen tills vidare om ytterligare indrivningsåtgärder framstår som utsiktslösa eller inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna och indrivning inte heller krävs från allmän synpunkt. Kronofogdemyndigheten får även avbryta indrivningen om Skatteverket överväger att vidta eller har vidtagit åtgärd enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

[S2]Har indrivningen avbrutits enligt första stycket första meningen skall den återupptas, om det visar sig att betalning kan fås utan större kostnader än vad som är skäligt. Har indrivningen avbrutits enligt första stycket andra meningen får den återupptas, om det finns skäl för det.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf. Lag (2007:327).

Prop. 2006/07:99: I första stycket har en ny grund för att avbryta indrivningen förts in. Bestämmelsen tar sikte på den situationen att Skatteverket avvaktar med

Avräkningsordning i vissa fall

19 §  Om mer än en skattefordran enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ska drivas in hos samma gäldenär, ska belopp som kan användas för betalning av någon av skattefordringarna i första hand räknas av från den fordran vars preskriptionstid går ut först.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Kronofogdemyndigheten tillgodoräkna beloppet på annat sätt. Lag (2011:1355).

 • NJA 2018 s. 1117:Kvittningsförbudet för Skatteverket i 71 kap. 4 § skatteförfarandelagen är inte analogt tillämpligt på en enskilds fordran på Skatteverket för rättegångskostnader i ett utmätningsmål rörande skatteskulder.

Överklagande

20 §  Kronofogdemyndighetens beslut att ta säkerhet i anspråk enligt 13 § får överklagas. Vid överklagande skall bestämmelserna om överklagande i 18 kap.utsökningsbalken tillämpas.

[S2]I övrigt får beslut enligt denna lag inte överklagas. Lag (2007:327).

Prop. 2006/07:99: I paragrafen har termen ”besvär” bytts ut mot ”överklagande” med anledning av att en ändrad terminologi sedan länge används i utsökningsbalken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 då lagen (1978:882) om säkerhet för skattefordringar m. m. skall upphöra att gälla. Bestämmelserna om uppskov och om säkerhet i 9 och 19 §§ respektive 10--13 och 19 §§ i den nya lagen tillämpas också i fråga om uppskov som beviljats och säkerhet som tagits emot före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:222) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen av 2 § gäller dock fortfarande i fråga om mervärdesskatt som belöper på tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:170, Prop. 1993/94:99, Bet. 1993/94:SkU29
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:423) om ändring i lagen (1994:222) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:320, Prop. 1993/94:143, Bet. 1993/94:JuU25
  Omfattning
  ändr. 2 § i 1994:222

Lag (1995:312) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:172, Prop. 1994/95:49, Bet. 1994/95:LU6
  Omfattning
  ändr. 2, 6, 13 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1996:133) om ändring i lagen (1995:312) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:167
  Omfattning
  ändr. 2 § i 1995:312

Lag (1996:778) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:279, Prop. 1995/96:5, Bet. 1995/96:LU11
  Omfattning
  ändr. 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1996-09-01

Lag (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före utgången av år 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:500) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.
  Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om fordringar som har påförts enligt
  1. uppbördslagen (1953:272),
  2. lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare,
  3. lagen (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten,
  4. lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller
  5. mervärdesskattelagen (1994:200).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  nuvarande 19 § betecknas 20 §; ändr. 2 §; ny 19 §, rubr. närmast före 19 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:501) om ändring i lagen (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 2 § i 1996:1346

Lag (1997:1139) om ändring i lagen (1997:501) om ändring i lagen (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:72, Prop. 1997/98:12, Bet. 1997/98:SkU7
  Omfattning
  ändr. 2 § i 1997:501

Lag (1998:1682) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:68, Prop. 1998/99:18, Bet. 1998/99:SkU6
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:1404) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:96, Prop. 1999/2000:10, Bet. 1999/2000:UbU7
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2002:417) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:545) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. I fråga om företagshypotek på grund av inteckning som har beviljats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser fram till den 1 januari 2005.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:222, Prop. 2002/03:49, Bet. 2002/03:LU17
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:706) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:492) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2003/04:250, Prop. 2003/04:96, Bet. 2003/04:SfU14
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:632) om ändring i lagen (2004:492) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2003/04:265, Prop. 2003/04:145, Bet. 2003/04:SkU35
Omfattning
ändr. 2 § i 2004:492

Lag (2006:232) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:167, Prop. 2005/06:65, Bet. 2005/06:SkU15
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-05-01

Lag (2006:552) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:286, Prop. 2005/06:124, Bet. 2005/06:LU35
Omfattning
ändr. 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:715) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
upph. 17 §; ändr. 1, 13, 16, 19 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:164) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för skrotningsavgift där avgiftsskyldighet enligt bilskrotningslagen (1975:343) inträtt före den 1 juni 2007.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:131, Prop. 2006/07:40, Bet. 2006/07:MJU8
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-06-01

Lag (2007:278) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:128, Prop. 2006/07:34, Bet. 2006/07:CU15
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:327) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Uppskov som beviljats före denna tidpunkt gäller även efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:178, Prop. 2006/07:99, Bet. 2006/07:SkU17
Omfattning
upph. 5, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 5, 14, 15 §§; ändr. 3, 7, 18, 20 §§; ny 1 a §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:332) om ändring i lagen (2007:278) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:178, Prop. 2006/07:99, Bet. 2006/07:SkU17
Omfattning
ändr. 6 § i 2007:278

Lag (2008:996) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 2. I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528) om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:34, Prop. 2007/08:161, Bet. 2008/09:CU5
Omfattning
ändr. 11, 13 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2010:1257) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om underhållsstöd som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1355) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fordringar som har påförts enligt bestämmelserna i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. eller skattebetalningslagen (1997:483).
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 2, 19 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1540) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:71, Prop. 2011/12:15, Bet. 2011/12:SkU7
Omfattning
ändr. 13 §; ny 7 a §
CELEX-nr
32010L0024
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2014:55) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:147, Prop. 2013/14:25, Bet. 2013/14:TU8
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-03-01

Lag (2016:1233) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:88, Prop. 2016/17:26, Bet. 2016/17:SkU12
Omfattning
ny 7 b §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2024:177) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2024.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordringar som har påförts före den 1 maj 2024.
Förarbeten
Rskr. 2023/24:148, Prop. 2023/24:64, Bet. 2023/24:TU11
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2024-05-01