KOVFS 1993:9

Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-804 1

KOVFS

Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet; 1993: 9

Utkom från trycket

beslutade den 21 oktober 1993.

den 22 december 1993

Konsumentverket föreskriver’ följande med stöd av 2 och 3 §§ föord-

ningen (1993: 97 1) om leksakers säkerhet.

1 § Dessa föreskrifter meddelas för att Sverige skall uppfylla sina för-

pliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

(EES).

Föreskrifternas tillämpningsområde

2 §

Föreskrifterna tillämpas på sådana leksaker som avses i 2 § lagen

(1992: 1327) om leksakers säkerhet.

Lagen, forordningen och dessa föreskrifter om leksakers säkerhet gäller

inte varor som anges i bilaga 1 till föreskrifterna.

Krav på leksaker

3 §

En näringsidkare får tillhandahålla en leksak bara om den uppfyller

de krav som anges i 4- 12 §§ i dessa föreskrifter.

Förutom dessa föreskrifter gäller de strängare regler som kan finnas i

annan författning i fråga om leksaker som innehåller farliga ämnen. Såda-

na bestämmelser finns i lagen (1985:426) om kemiska produkter, i vissa

regeringsförordningar och i vissa av Kemikalieinspektionens föreskrifter.

Skydd för hälsa och säkerhet

4 §

En leksak

1. får inte vara utformad så att den innebär risk for användarens eller

någon annan persons säkerhet och hälsa när den används på avsett eller

förutsebart sätt med tanke på barns normala beteende.

2. skall uppfylla de väsentliga säkerhetskrav som anges i bilaga 2 till

dessa föreskrifter med beaktande av den förutsebara och normala tidsperi-

od den kommer att användas.

1 Jfr EES-avtalet bilaga II avsnitt XXIII och rådets direktiv 88/378/EEG (EGT nr. L

187, 16.7.1988, s. 1).

KOVFS 1993: 9 5 §

En leksak skall förutsättas uppfylla de väsentliga säkerhetskraven,

om den utformas i överensstämmelse med de harmoniserade standarder

som anges i bilaga 3 till dessa föreskrifter.

Överensstämmer leksaken inte alls eller endast delvis med sådana stan-

darder eller saknas standarder skall leksaken förutsättas uppfylla kraven

enligt första stycket, om leksaken utformas i överensstämmelse med en

godkänd leksaksprototyp enligt det forfarande som beskrivs i 9 §

Märkning

6 §

En leksak skall vara försedd med ett sådant EG-märke som avses i

lagen (1992: 1534) om EG-märket.

Leksaken får förses med EG-märket endast om den är utformad i över-

ensstämmelse med en standard eller med en godkänd prototyp enligt 5 §

7 § EG-märket och tillverkarens varumärke eller annat kännetecken

samt uppgift om adressen till tillverkaren, till dennes behöriga represen-

tant eller till importören inom EES skall sitta fast på leksaken eller på

förpackningen och vara väl synliga, lätta att läsa och outplånliga.

När det gäller små leksaker och leksaker som består av små delar får

dessa upplysningar på samma sätt lämnas på förpackningen, på en etikett

eller i någon annan trycksak. Om upplysningarna inte sitter fast på leksa-

ken skall konsumenten uppmärksammas på att det är lämpligt att spara

dem.

Upplysningarna får förkortas, om det trots förkortningen går att identi-

fiera tillverkaren, dennes behöriga representant eller importören inom

EES.

Om det finns särskilda skäl, kan Konsumentverket medge undantag från

kravet i första stycket.

Säkerhetsinformation m. m.

8 §

Om det finns risk för personskador vid användning av en leksak,

skall den åtföljas av lämpliga och lättlästa upplysningar på svenska om

vilka förebyggande säkerhetsåtgärder som behöver vidtas.

Den typ av säkerhetsinformation och information om försiktighetsåt-

gärder som särskilt skall anges finns i bilaga 4 till dessa föreskrifter.

Typkontroll

9 § För att säkerställa att en leksaksprototyp som inte överensstämmer

med en harmoniserad standard uppfyller de väsentliga säkerhetskraven

enligt bilaga 2, skall en EG-typkontroll genomföras enligt bilaga 5. Kon-

trollen skall genomföras av ett organ som anmälts (anmält organ) för

sådana uppgifter enligt 3 § lagen (1992: 1119) om teknisk kontroll.

-

l

Teknisk dokumentation KOVFS 1993: 9

10 § Beträffande leksaker som är tillverkade enligt de standarder som

omnämns i 5 § första stycket skall tillverkaren eller dennes behöriga repre-

sentant eller importören inom EES hålla följande upplysningar och hand-

lingar tillgängliga för kontroll.

1. En beskrivning av de hjälpmedel som tillverkaren använder, t. ex. en

provningsrapport eller en teknisk dossier, för att säkerställa att produktio-

nen överensstämmer med standarderna.

2. 1 förekommande fall en beskrivning av det slag som anges i 1. för att

säkerställa att produktionen överensstämmer med ett EG-typkontrollintyg

samt kopior av de dokument som tillverkaren har överlämnat till det

anmälda organet och en beskrivning av hur tillverkaren säkerställer att

hans produkter överensstämmer med den godkända leksaksprototypen.

3. Adresserna till tillverknings- och lagerlokalerna.

4. Detaljerad information om produkternas utformning och tillverk-

ningen av dem.

11 § Beträffande leksaker som inte alls eller endast delvis är tillverkade

enligt standarder skall tillverkaren eller dennes behöriga representant eller

importören inom EES hålla följande upplysningar och handlingar tillgäng-

liga for kontroll.

1. En detaljerad beskrivning av tillverkningen.

2. En beskrivning av de hjälpmedel som tillverkaren använder, t. ex. en

provningsrapport eller en teknisk dossier, för att säkerställa att hans pro-

dukter överensstämmer med den godkända leksaksprototypen.

3. Adresserna till tillverknings- och lagerlokalerna.

4. Kopior av de dokument som tillverkaren har överlämnat till det

anmälda organet.

5. Typkontrollintyget for provexemplaret eller en vidimerad kopia av

intyget.

0

Bestämmelser i annat land

12 § 1 stället för 9- 11 §§4 får tillämpas motsvarande bestämmelser i

annat land inom EES, som överför rådets direktiv 88/378/EEG om till-

närmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet.

l

Produktsäkerhetslagens tillämplighet

13 § Produktsäkerhetslagen (1988: 1604) skall tillämpas på leksaker som

kan medföra risk for personskada, även om leksakerna uppfyller kraven

enligt dessa föreskrifter.

tl-KOVFS 1993:9

KOVFS 1993: 9

Bilaga 1

Produkter som inte betraktas som leksaker

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Juldekorationer

Detaljerade och skalenliga modeller för vuxna samlare

Utrustning avsedd att användas kollektivt på lekplatser

Sportutrustning

Utrustning för vattensport avsedd att användas på djupt vatten

Dockor i folkdräkt och prydnadsdockor samt andra liknande artiklar

avsedda för vuxna samlare

“Professionella” leksaker installerade på offentliga platser (affärscent-

ra, stationer etc.)

Pussel med mer än 500 bitar eller utan bild, avsedda för specialister

Luftgevär och luftpistoler

Fyrverkerier, inklusive slagtändsats

Slungor och slangbågar

Pilkastningssatser (satser av pilar med metallspetsar)

Elektriska ugnar, strykjärn eller andra specialiserade produkter som

drivs med en märkspänning som överstiger 24 volt

Produkter som innehåller värmekällor och som är avsedda att använ-

das i undervisningssammanhang under tillsyn av en vuxen

Fordon med forbränningsmotor

Leksaksångmaskiner

Cyklar avsedda för idrottsutövning eller för framförande på allmän

väg

Videoleksaker som kan kopplas till en videoskärm som drivs med en

märkspänning som överstiger 24 volt

Tröstnappar för småbarn

Trogna kopior av skjutvapen

Bijouterier för barn

Slagtändsatser enligt 10. som särskilt är avsedda att användas i leksaker

betraktas dock som leksaker.

Bilaga 2

KOVFS 1993: 9

I

-

Väsentliga säkerhetskrav för leksaker

1. Allmänna principer

A. 1

enlighet med kraven i 4 § i dessa föreskrifter ska11 såväl användare av

leksaker som annan person skyddas mot hälso- och säkerhetsrisker som

uppstår när leksaker används på avsett sätt eller på sätt som kunnat

förutses med hänsyn till barns normala beteende. Det rör sig om risker

- som har samband med leksakers utformning, konstruktion, samman-

sättning och innehåll,

- som är förenade med leksakers användning och som inte helt kan

undanröjas genom ändrad konstruktion, sammansättning och innehåll

utan att funktionen hos leksaken förändras eller den berövas sina viktigas-

te egenskaper.

B.

Graden av risk som den som använder en leksak utsätter sig för skal1 stå

i rimlig proportion till den förmåga att hantera risken som barnet eller den

som ser till barnet har. Detta gäller särskilt för leksaker som på grund av

sin funktion, storlek och särskilda egenskaper är avsedda för barn under 3

år.

För att denna princip skall kunna efterlevas måste det i tillämpliga fall

särskilt anges

- en lägsta åldersgräns för den som använder leksaken och

- behovet av tillsyn av en annan person för att leksaken ska11 kunna

användas säkert.

C. Etiketter som sätts på leksaken eller förpackningen samt medföljande

bruksanvisning skall innehålla information som utförligt och effektivt

uppmärksammar användaren eller tillsynshavaren på de risker som är

förbundna med användning av leksaken samt hur dessa risker skall undvi-

kas.

2.

Särskilda risker

Fysikaliska och mekaniska egenskaper

A.

Leksaker och dess beståndsdelar, liksom även fastanordningar när det

gäller fast monterade leksaker, skall ha erforderlig mekanisk hållfasthet

och, i förekommande fall, tillräcklig stabilitet for att tåla de påfrestningar

som de utsätts för vid användning. De får inte brytas sönder eller deforme-

ras så att det uppkommer risk för fysisk personskada.

B.

Åtkomliga kanter, utskjutande partier, rep, snören, kablar, fastanord-

ningar och liknande skall vara utformade och utförda på sådant sätt att

risken för skador vid beröring skall vara nedbringad så långt det är möjligt.

5

KOVFS 1993: 9

C. Leksaker skall vara utformade och tillverkade på ett sådant sätt att

risken för personskador när leksakens olika delar sätts i rörelse skall vara

nedbringad till ett minimum.

D. Leksaker och deras beståndsdelar samt delar som kan tas loss från

leksaker som uppenbarligen är avsedda för barn under 3 år skall ha sådana

dimensioner att de inte kan sväljas eller inandas.

E. Leksaker och deras delar samt de forpackningar i vilka de saluförs till

konsumenter får inte medfora risk för strypning eller kvävning.

F. Leksaker avsedda att användas på grunt vatten och för att hålla barn

över vatten eller för att stödja dem skall vara utformade och tillverkade på

sådant sätt att risken begränsas för att flytkraft och stöd för barnet går

förlorad. Riskbegränsningen skall göras så långt det är möjligt med hänsyn

till rekommenderat användningssätt.

G. Leksaker som det går att krypa in i och som därvid kan bilda ett slutet

rum för användaren skall ha en utgång som användaren lätt kan öppna

inifrån.

H. Leksaker med vars hjälp användaren kan förflytta sig skall i erforderlig

utsträckning vara försedda med broms, anpassad till leksaken och till den

rörelseenergi som leksaken utvecklar. Bromssystemet skall vara enkelt att

använda och får inte medföra vare sig risk för användaren att kastas ur

leksaken eller risk för skada på denne eller annan person.

I. Projektiler skall vara utformade och sammansatta så att risk för skada på

användaren eller annan person kan undvikas. Den rörelseenergi som

projektiler förmår utveckla när de skjuts ut från en leksak avsedd för sådan

projektilutskjutning skall anpassas så att risk för personskada kan undvi-

kas.

J. Leksaker som innehåller värmekällor skall vara utformade så att de

förhindrar

- att den högsta temperaturen på åtkomliga ytor kan orsaka brännskador

vid beröring,

- att ånga eller gas inne i leksaken uppnår sådan temperatur eller sådant

tryck att ångan eller gasen kan vålla brännskada, skållning eller annan

fysisk kroppsskada när ångan eller gasen släpps ut från leksaken på annat

sätt än vad som är avsett.

Brännbarhet

6

A. Leksaker får inte utgöra eldfarliga inslag i barnets omgivning. De skall

därför bestå av något av följande material.

1. Material som inte brinner under direkt inverkan av en öppen låga,

gnista eller annan möjlig antändningskälla.

2. Material som inte är lättantändligt, vilket visar sig genom att lågan

slocknar så snart som brandorsaken avlägsnas.

-

l

3. Material som, i de fall det antänds, brinner långsamt och med låga

som sprids med låg hastighet.

KOVFS 1993: 9

4. Material som, oavsett leksakens kemiska sammansättning, behandlats

så att förbränningsprocessen fördröjs.

Brännbara material får inte utgöra en antändningsrisk för andra materi-

al som ingår i leksaken.

B. Leksaker får inte innehålla ämnen eller preparat som kan bli antändliga

efter det att oantändliga flyktiga beståndsdelar försvunnit.

C. Leksaker, med undantag för slagtändsatser som är särskilt avsedda att

användas i leksaker, får inte vara explosiva eller innehålla beståndsdelar

eller ämnen som kan explodera vid användning.

D. Leksaker får inte innehålla ämnen eller preparat som kan explodera när

de blandas genom kemisk reaktion eller upphettning eller med oxiderande

ämnen.

Leksaker får inte heller innehålla flyktiga ämnen som är antändliga i luft

och därför riskerar att bilda antändliga eller explosiva gas- eller luftbland-

ningar.

Kemiska egenskaper

A. Leksaker skall vara så utformade och tillverkade att de vid användning

enligt 4 § i dessa föreskrifter inte medför hälso- eller skaderisk vid ned-

sväljning, inandning eller kontakt med hud, slemhinnor eller ögon.

B. Leksaker skall uppfylla kraven enligt bestämmelserna i gällande svensk

lagstiftning om vissa produktkategorier samt om förbud, begränsad an-

vändning eller märkning av vissa farliga ämnen och preparat.

Elektriska egenskaper

A. Elektriska leksaker får inte drivas med en märkspänning som överstiger

24 volt. Ingen del av leksaken får ge en spänning över 24 volt.

B. Delar av leksaker som är eller kan komma i kontakt med en elektrisk

strömkälla som kan orsaka elektriska stötar samt kablar eller ledningar

genom vilka elektricitet leds till dessa delar skall vara väl isolerade och

mekaniskt skyddade för att förhindra risk för sådana stötar.

C. Elektriska leksaker skall vara utformade och tillverkade på ett sätt som

säkerställer att den högsta temperatur som direkt åtkomliga ytor kan

komma upp till inte ger brännskador vid beröring.

Hygien

En leksak måste vara utformad så att den uppfyller krav på hygien och

renlighet för att undvika infektion, sjukdom och smitta.

7

KOVFS

1993: 9

Radioaktivitet

Leksaker får inte innehålla radioaktiva delar eller ämnen i sådana former

eller i sådana mängder att leksakerna kan vara skadliga för barns hälsa.

Bilaga 3

KOVFS 1993: 9

Standarder

SS-EN 71-1 Leksaker - Säkerhetsregler - Mekaniska och fysikaliska egen-

skaper

SS-EN 7 1-2 Leksaker - Säkerhetsregler - Brännbarhet

SS-EN 7 1-3 Leksaker - Säkerhetsregler - Migrering av vissa ämnen

Bilaga 4

KOVFS 1993: 9

Säkerhetsinformation och information om

försiktighetsåtgärder vid användning

Leksaker skall åtföljas av lämplig och lättläst skriftlig information om hur

användningsrisker av det slag som beskrivs i bilaga 2, punkt 2. kan undvi-

kas eller minskas. För följande slag av leksaker är sådana upplysningar

särskilt viktiga:

Leksaker som inte är avsedda för barn under 3 års ålder

Leksaker som kan vara farliga för barn under 3 års ålder skall vara

försedda med varningstext, t. ex. “Varning! Inte lämplig för barn under 3

år”, kompletterad med en kortfattad upplysning, som även kan finnas i

bruksanvisningen, om vilka specifika risker som ligger till grund för denna

begränsning.

Denna bestämmelse gäller inte leksaker som på grund av funktion,

storlek, utmärkande drag, egenskaper eller andra viktigare omständigheter

är uppenbart olämpliga för barn under 3 år.

Rutschbanor, hänggungor, romerska ringar, trapetser, rep och liknande

leksaker monterade på ställningar

Dessa leksaker skall åtföljas av bruksanvisning som uppmärksammar an-

vändaren på att det är nödvändigt att regelbundet kontrollera och under-

hålla de viktigaste delarna (upphängnings- och fastanordningar, forank-

ring i marken etc.). I bruksanvisningen skall understrykas att leksaker, om

dessa kontroller inte utfors, kan förorsaka fallolyckor eller välta.

I bruksanvisningen skall anges hur leksaken skall monteras. Det skall

också anges på vilket sätt fara för personskada kan uppstå, om montering-

en inte utförs korrekt.

Funktionella leksaker

Med funktionella leksaker avses sådana leksaker som har samma funktion

som apparater eller produkter avsedda för vuxna. Leksaken är i sådana fall

ofta en skalenlig modell.

Funktionella leksaker eller deras emballage skall vara försedda med

texten: “Varning! Skall användas under tillsyn av vuxen”. Dessa leksaker

skall dessutom åtföljas av bruksanvisning med information om leksakens

funktionssätt och uppgift om vilka försiktighetsåtgärder som skall vidtas

av användaren. Det skall också finnas upplysning om att underlåtenhet att

iaktta dessa forsiktighetsåtgärder innebär att användaren utsätter sig för

sådana skaderisker som är normalt forknippade med den apparat eller

produkt leksaken efterliknar. Riskerna skall preciseras. Vidare skall anges

att leksaken måste hållas utom räckhåll för mycket små barn.

_

l

-

l

10

Leksaker som innehåller farliga ämnen eller preparat. Kemiska leksaker

Utöver vad som anges i bilaga 2 under rubriken Kemiska egenskaper skall

bruksanvisningar för leksaker som innehåller farliga ämnen eller preparat

innehålla information om dessa ämnens farlighet samt om vilka försiktig-

hetsåtgärder som skall vidtas för att undvika de risker som är förbundna

med användningen av dem. Dessa risker skall kortfattat preciseras. Vidare

skall anges vilka första-hjälpen-åtgärder som skall vidtas i händelse av

allvarliga olycksfall i samband med användning av denna typ av leksaker.

Slutligen skall påpekas att leksaken skall hållas utom räckhåll för mycket

små barn.

Emballage till kemiska leksaker skall vara märkta med texten: “Varning!

Endast för barn över . . år. Skall användas under tillsyn av vuxen”. Åldern

skall fastställas av tillverkaren.

Som kemiska leksaker räknas t.ex. kemisatser, lådor för inbakning av

föremål i plast samt miniatyrverkstäder för keramik, emaljering och foto-

grafering.

KOVFS 1993: 9

Rullbrädor och rullskridskor för barn

Om dessa produkter säljs som leksaker skall de vara försedda med texten:

“Varning! Skall användas tillsammans med skyddsutrustning”. Dessutom

skall bruksanvisningen innehålla en erinran om att bruket av leksaken

kräver stor skicklighet och att leksaken skall användas med försiktighet för

att förhindra skador genom fall eller till följd av kollision mellan använda-

ren och någon annan person. Vidare skall anvisningar lämnas rörande

rekommenderad skyddsutrustning (hjälm, handskar? knäskydd, armbågs-

skydd etc.).

Vattenleksaker

Vattenleksaker avsedda att användas på grunt vatten enligt definitionen i

bilaga 2, punkt 2, skall vara försedda med följande text: “Varning! Får

endast användas i vatten där barnet bottnar samt under övervakning”.

I l

Bilaga 5

KOVFS 1993: 9

EG-typkontroll

Definition

En EG-typkontroll är ett förfarande genom vilket ett anmält organ faststäl-

ler och intygar att en leksaksprototyp uppfyller de väsentliga säkerhetskra-

ven enligt bilaga 2.

Ansökan om typkontroll

Tillverkaren eller dennes behöriga representant eller importören inom

EES skall inge en ansökan om EG-typkontroll till ett anmält organ.

Ansökan skall omfatta

- en beskrivning av leksaken,

- tillverkarens namn och adress eller namn och adress till dennes behöri-

ga representant eller till importören inom EES och till platsen där leksaken

tillverkas,

- fullständiga uppgifter om tillverkning och utformning.

Ansökan skall åtföljas av en prototyp av den leksak som skall tillverkas.

Utförande av typkontroll

Det anmälda organet skall utföra EG-typkontrollen på följande sätt.

1. Det skall granska dokumenten som den sökande givit in och fastställa

om de kan godtas.

2. Det skall kontrollera att leksaken inte kan utgöra en risk för säkerhet

eller hälsa enligt 4 § i dessa föreskrifter.

3. Det skall utföra de tillämpliga undersökningarna och proven. Därvid

skall de harmoniserade standarder som anges i bilaga 3 i förekommande

fall tillämpas för att kontrollera om prototypen uppfyller de väsentliga

krav som omnämns i bilaga 2.

4. Det kan begära in ytterligare exemplar av prototypen.

Om prototypen uppfyller de väsentliga kraven enligt bilaga 2 skall det

anmälda organet utfärda ett EG-typkontrollintyg som skall tillställas sö-

kanden. Intyget skall innehålla undersökningsresultaten och alla de villkor

som organet föreskrivit. Intyget skall åtföljas av beskrivningar och ritning-

ar på den godkända leksaken.

Dessa föreskrifter träder i kraft samma dag som förordningen

(1993: 971) om leksakers säkerhet träder i kraft. Konsumentverkets rikt-

linjer (KOVFS 1984: 1) för leksakers säkerhet upphör då att gälla.

AXEL EDLING

Stig Håkansson

Postadress

Box 503

162 §§ Vällingby

Gatuadress

Sorterargatan 26

Telefon

08-759 83 00

Telefax

08-38 22 15

12

Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 1993

-

a