KOVFS 2008:5

Konsumentverkets allmänna råd om glaciärsäkerhet

Konsumentverkets allmänna råd om glaciärsäkerhet;

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

__________________________________________________________________________________________________

KOVFS

2008:5

Utkom från trycket

beslutade den 11 april 2008.

den 18 april 2008

Konsumentverket beslutar följande allmänna råd, med stöd av 5 § 2

förordningen (2007:1139) med instruktion för Konsumentverket.

1. Omfattning

Dessa allmänna råd gäller tillämpningen av bestämmelsen om säkra varor

och tjänster i 7 § produktsäkerhetslagen (2004:451) för tjänster som

omfattar verksamhet på glaciär eller i annan högfjällsterräng där särskild

fallrisk föreligger.

2. Kompetenskrav

Näringsidkare som tillhandahåller tjänster enligt punkten 1 bör se till att

den person som leder verksamheten är behörig bergsguide.

3. Definitioner

Glaciär: En massa av snö och is som rör sig av sin egen tyngd och har en

årlig omsättning av snö och is.

Högfjällsterräng: Kalfjällsmiljö belägen ovanför trädgränsen med brutet

eller inget växttäcke, branta sluttningar och stup samt fleråriga snölegor

eller glaciärer.

Särskild fallrisk: Då terrängen är av sådan beskaffenhet och lutning att

den som färdas behöver använda både händer och fötter för att kunna

genomföra önskvärd förflyttning, och då ett fall kan medföra allvarliga

eller fatala skador.

Näringsidkare: En fysisk eller juridisk person som vid mer än något

enstaka tillfälle tillhandahåller tjänster enligt punkten 1 är att anse som

näringsidkare. Det krävs inte att verksamheten är inriktad på vinst.

Behörig bergsguide: Person som enligt UIAGM (Union Internationale

des Associations de Guide de Montagne) är behörig att vara bergsguide

eller annars bedöms ha motsvarande utbildning och erfarenhet.

______________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 oktober 2008.

GUNNAR LARSSON

Ulrika Forsman