Upphävd författning

Förordning (2007:1139) med instruktion för Konsumentverket

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1139 i lydelse enligt SFS 2008:518
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1995:868) med instruktion för Konsumentverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Konsumentverket är förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor.

2 §  Myndigheten ska särskilt svara för att

 1. de konsumentskyddande regler som ligger inom myndighetens tillsynsansvar följs,
 2. konsumenter har tillgång till information i den mån ingen annan myndighet har den uppgiften.

[S2]Myndigheten ska även stödja och vara pådrivande i integreringen av konsumentaspekter i annan statlig verksamhet.

3 §  Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som följer av bl.a.

4 §  Myndigheten ska därutöver

 1. följa och analysera utvecklingen inom sitt verksamhetsområde av konsumenternas förhållande och ställning på olika marknader,
 2. ha ett samlat ansvar för konsumentrelaterade miljö- och hållbarhetsfrågor samt ett särskilt ansvar för miljömålsarbetet inom sitt verksamhetsområde,
 3. ha ett särskilt ansvar för handikappfrågor inom sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar stödja samt vara samlande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,
 4. med utbildning och information stödja kommunernas konsumentverksamhet i frågor som rör konsumentskydd och konsumentlagstiftning, och
 5. inom sitt verksamhetsområde, då det är möjligt, med kön som övergripande indelningsgrund redovisa statistik, uppföljningar och analyser uppdelade på ålder, inrikes respektive utrikes födda samt bostadsort.

5 §  Myndigheten får

 1. meddela föreskrifter dels om skyldigheten att lämna prisinformation och om beräkningen av pris och jämförpris enligt prisinformationslagen (2004:347), dels om verkställighet av lag enligt särskilda bemyndiganden,
 2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden verka för lagenligheten, följdriktigheten och enhetligheten vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet, och
 3. mot ersättning utföra undersökningar på uppdrag av myndigheter, organisationer eller enskilda.

[S2]Konsumentombudsmannen får

 1. göra anmälan om grupptalan till Allmänna reklamationsnämnden under de förutsättningar som närmare anges i författning, och
 2. väcka offentlig grupptalan enligt lagen (2002:599) om grupprättegång i tvister mellan konsumenter och näringsidkare som rör varor, tjänster eller andra nyttigheter som tillhandahålls huvudsakligen för enskilt bruk, när ombudsmannen anser att det är motiverat från allmän synpunkt.

6 §  Myndigheten ska

 1. vara kontaktmyndighet för svenska myndigheters samarbete med myndigheter inom EES och med Europeiska gemenskapernas kommission i konsumentrelaterade frågor som rör informationssamhällets tjänster enligt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,
 2. vara kontaktmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen, och
 3. fullgöra de uppgifter som behörig myndighet har enligt samma förordning, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som verket har tillsyn över.

Samverkan

7 §  Myndigheten ska löpande samråda med Finansinspektionen och Läkemedelsverket på de områden där myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar.

[S2]Myndigheten ska samråda med Socialstyrelsen i arbetet med att ta fram underlag till regeringens beslut om riksnorm enligt 2 kap. 1 § första stycket socialtjänstförordning (2001:937).

Rapportering

8 §  Myndigheten ska

 1. årligen den 1 juni till regeringen i en rapport redovisa resultatet av sitt analysarbete enligt 4 § 1, och
 2. i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 4 § 2 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

Ledning

9 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tolv ledamöter.

Anställningar och uppdrag

11 §  Generaldirektören är myndighetschef och konsumentombudsman (KO).

Personalansvarsnämnd

12 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Ändringar

Förordning (2007:1139) med instruktion för Konsumentverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:518) om ändring i förordningen (2007:1139) med instruktion för Konsumentverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-07-01

Ändring, SFS 2009:607

Omfattning
upph.