KOVFS 2009:3

Konsumentverkets föreskrifter om ändring i Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1993:9) om leksakers säkerhet

Konsumentverkets föreskrifter om ändring i

Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1993:9) om

leksakers säkerhet;

beslutade den 9 mars 2009.

Konsumentverket föreskriver, med stöd av 2 och 3 §§ förordningen

(1993:971) om leksakers säkerhet, att 3, 5 och 13 §§ i verkets före-

skrifter (KOVFS 1993:9) skall ha följande lydelse och att en ny punkt C

i bilaga 2, kapitel 2. Särskilda risker, avsnitt Kemiska egenskaper, skall

föras in.

3 § En näringsidkare får tillhandahålla en leksak bara om den uppfyller

de krav som anges i 4 – 12 §§ i dessa föreskrifter.

Förutom dessa föreskrifter gäller de strängare regler som kan finnas i

annan författning i fråga om leksaker som innehåller farliga ämnen.

5 § En leksak skall förutsättas uppfylla de väsentliga säkerhetskraven

om den utformas i överensstämmelse med harmoniserade standarder

inom ramen för leksaksdirektivet (Rådets direktiv 88/378/EG) jämte

därtill hörande, och i Europeiska unionens officiella tidning publicerade,

noter.1

Överensstämmer leksaken inte alls eller endast delvis med sådana

standarder eller saknas standarder skall leksaken förutsättas uppfylla

kraven enligt första stycket, om leksaken utformas i överensstämmelse

med en godkänd leksaksprototyp enligt det förfarande som beskrivs i

9 §.

13 § Produktsäkerhetslagen (2004:451) skall tillämpas på leksaker som

kan medföra risk för personskada, även om leksakerna uppfyller kraven

enligt dessa föreskrifter.

1 En förteckning över de vid varje tidpunkt gällande standarderna och

aktuella noterna återfinns på Konsumentverkets webbplats,

www.konsumentverket.se

.

KOVFS

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

__________________________________________________________________________________________________

2009:3

Utkom från trycket

den 16 mars 2009

Bilaga 2, 2. Särskilda risker, Kemiska egenskaper

C. För skydd av barnens hälsa gäller speciellt som målsättning att

biotillgängligheten per dag till följd av användning inte får överstiga

0,2 μg antimon

0,1 μg arsenik

25,0 μg barium

0,6 μg kadmium

0,3 μg krom

0,7 μg bl y

0,5 μg kvicksilver

5,0 μg selen

eller andra värden för dessa eller andra ämnen som på vetenskapliga

grunder kan komma att fastställas i gemenskapens lagstiftning.

Med biotillgänglighet för dessa ämnen menas det lösliga extrakt av

ifrågavarande ämnen som har toxikologisk betydelse.2

_______________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2009, då bilaga 3 till verkets

föreskrifter (KOVFS 1993:9) upphör att gälla.

GUNNAR LARSSON

Ulrika Forsman

2 Jämför rådets direktiv 88/378/EEG bilaga 2 annex II punkt 2.3 avsnitt 2

(EGT L 187, 16.7.1988, s. 9)