KOVFS 2009:7

Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter

Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av

tobaksvaror till konsumenter;

beslutade den 24 juli 2009.

Dessa allmänna råd ansluter till bestämmelserna om marknadsföring i

tobakslagen och till marknadsföringslagen.

Inledande bestämmelser

Tillämpning

1 Dessa allmänna råd gäller vid tillämpning av regler om marknadsföring

av tobaksvaror till konsumenter i tobakslagen.

Reglerna om marknadsföring av tobaksvaror i tobakslagen tillämpas när

marknadsföringen anses huvudsakligen riktad mot den svenska

marknaden. Frågan om marknadsföringen kan anses riktad till den

svenska marknaden får avgöras efter en helhetsbedömning i det enskilda

fallet där språk, valutor och andra nationella kännetecken som används är

av betydelse.

2 Dessa allmänna råd omfattar inte marknadsföringsåtgärder som inte

faller under tillämpningsområdet för marknadsföringslagen, exempelvis

TV-utsändningar som inte omfattas av Radio-_och_TV-lagen.

Om inte annat anges omfattar dessa allmänna råd heller inte regler om

försäljning av tobaksvaror samt utformning av förpackning för

tobaksvaror.

Syfte

3 Syftet med dessa allmänna råd är att precisera hur marknadsföring av

tobaksvaror får ske samt att främja en enhetlig tolkning av tobakslagens

regler om marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter.

Definitioner

4 En tobaksvara är en vara som till någon del innehåller tobak och som är

avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på. Hit räknas t.ex. cigaretter,

KOVFS

2009:7

Utkom från trycket

den 29 juli 2009

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

__________________________________________________________________________________________________

cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak,

råtobak och tobak till vattenpipa.

5 Produkter för rökavvänjning och andra produkter än tobaksvaror som

innehåller nikotin klassificeras i regel som läkemedel och omfattas inte av

dessa allmänna råd.

Regler för all marknadsföring

Huvudregeln om totalförbud

6 Som huvudregel är enligt tobakslagen all marknadsföring av

tobaksvaror till konsumenter förbjuden.

7 Huvudregeln om totalförbud omfattar, om inte annat anges nedan, all

marknadsföring riktad till konsumenter, till exempel val av reklammedel

(reklambärare), reklamens innehåll och utformning samt särskilda

marknadsföringsmetoder (säljfrämjande åtgärder).

Tillåten marknadsföring

8 Marknadsföringsförbudet omfattar inte försäljning av tobaksvaror.

9 Marknadsföringsförbudet omfattar inte kommersiella meddelanden inne

på försäljningsställen för tobaksvaror.

Utformning av tillåten marknadsföring

10 Kommersiella meddelanden inne på försäljningsställe för tobak får

inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.

Inbjudande eller övertalande marknadsföring är inte tillåten.

Utformningen av kommersiella meddelanden ska begränsas till relevanta

fakta rörande varan och dess egenskaper, presenterade i så saklig form

som möjligt och utan ovidkommande inslag. Rubrik och layout bör inte

vara särskilt uppseendeväckande.

Det kommersiella meddelandet bör bedömas som en helhet. Förutom

själva bild- och textinnehållet bör beaktas sådana faktorer som

meddelandets storlek, layout och färgsättning.

11 Kommersiellt meddelande inne på försäljningsställe får inte utgöra ett

dominerande inslag i miljön.

Vid bedömningen om det kommersiella meddelandet utgör ett

dominerande inslag i miljön bör en helhetsbedömning göras utifrån

exempelvis meddelandets storlek, utformning i övrigt och säljställets

storlek. Här bör beaktas att flera mindre kommersiella meddelanden

sammantaget (exempelvis om de placeras bredvid varandra) kan anses

utgöra ett dominerande inslag i miljön.

12 Framställning i text bör endast innehålla saklig information om varans

beskaffenhet och egenskaper, varans/råvarans ursprung,

tillverkningsort/land, förpackningens beskaffenhet och egenskaper, pris

samt tillverkare/importör. Värdeomdömen får inte användas.

13 Framställning i bild bör endast återge enstaka vara och/eller dess

förpackning. Förpackningen bör vara stängd. Bakgrunden bör vara

neutral utan att ge associationer i något bestämt avseende.

14 Kommersiella meddelanden som appellerar till barn eller ungdomar

får inte förekomma med hänsyn till den åldersgräns som gäller för inköp

av tobaksvaror.

15 Återhållsam neutral information om att det säljs tobak är tillåten,

liksom varulistor, prislistor och liknande. Kommersiella meddelanden

eller märkningar som endast fyller funktionen att göra det möjligt för

konsumenter att skilja mellan olika tobaksvaror är tillåtna. Det kan vara

fråga om en återhållsam exponering av varumärken som endast fyller en

särskiljande funktion på det ställe i butiken där varorna saluförs,

exempelvis symboler för olika varor på en tobaksvaruautomat.

Placering av tillåten marknadsföring

16 Marknadsföringen ska enligt tobakslagen vara placerad inne på

försäljningsstället. Den ska i den omfattning det är möjligt placeras så att

den inte kan ses från utsidan av försäljningsstället. Skyltar med

kommersiella meddelanden om tobaksvaror bör förekomma endast på den

plats på säljstället där tobaksvarorna säljs, annars bör meddelandena

anses som uppsökande.

Särskilt om utformning av förpackning

17 Enligt tobakslagen är det förbjudet att på förpackningar till

tobaksvaror använda texter, namn, varumärken och figurativa eller andra

märken som ger intryck av att en viss tobaksvara är mindre skadlig än

andra.

Varukännetecken (indirekt tobaksreklam)

18 I tobakslagen finns ett begränsat förbud mot att utforma

marknadsföring av andra varor än tobaksvaror eller tjänster så att de

genom hela eller del av dess varukännetecken (exempelvis varumärke

eller namn) även kan uppfattas som marknadsföring av en tobaksvara.

Användningen av t.ex. ordkombinationer vars ena led utgör ett för

tobaksvaror registrerat eller inarbetat varukännetecken, faller inom

bestämmelsens tillämpningsområde.

Det krävs även att varukännetecknet till någon del antingen samtidigt är i

bruk för en tobaksvara eller att det – utan att faktiskt användas för en

sådan vara – är registrerat eller inarbetat för varan. Att varukännetecknet

är i bruk för en tobaksvara innebär att kännetecknet faktiskt används som

benämning på en sådan vara. Det uppställs dock inte några krav på viss

kvalificerad användning av kännetecknet för tobaksvaror för att dess

användning i samband med marknadsföring av andra varor skall träffas

av förbudet. Det är vidare inte möjligt att undgå förbudet genom att häva

registreringen av varumärket i klassen för tobaksvaror, om märket

fortfarande är i bruk för en sådan vara. Användningen av märket som

beteckning för tobaksvaror måste ha upphört.

19 Enligt tobakslagen ska en näringsidkare, som använder ett sådant

varukännetecken som avses i punkt 18 i dessa allmänna råd, vid

marknadsföring till konsumenter på något annat sätt än som där sägs,

iaktta den måttfullhet som är betingad av att kännetecknet också kan

förknippas med tobaksvaran. Närmare innebörd av begreppet särskild

måttfullhet lämnas i punkterna 21-22 i dessa allmänna råd.

20 Bestämmelserna som återges i punkterna 18-19 i dessa allmänna råd

ska enligt tobakslagen inte tillämpas i fråga om ett varukännetecken som i

endast begränsad omfattning förekommer vid marknadsföring av

tobaksvaror. De tillämpas heller inte i fråga om ett varukännetecken som

framträder i en form som tydligt skiljer sig från utseendet på tobaksvarans

kännetecken eller i andra fall om det är oskäligt.

Innebörden av särskild måttfullhet vid indirekt tobaksreklam

Följande marknadsföringsmetoder bör anses oförenliga med kravet på

särskild måttfullhet.

21 Direktreklam (t.ex. brevlådereklam, telemarketing) eller annan

marknadsföring som direkt vänder sig till en enskild konsument.

Efter uttrycklig begäran från konsumenten bör sådan marknadsföring

anses tillåten.

22 Kommersiellt meddelande på plats dit allmänheten har tillträde,

exempelvis på eller vid allmän plats, på allmänt kommunikationsmedel, i

väntsal eller liknande för allmänt kommunikationsmedel, på allmän

idrottsplats, på biografer eller liknande.

Reklam på säljställen för varan eller tjänsten samt marknadsföring i direkt

anslutning till sådant säljställe, exempelvis skyltfönster eller skylt

monterad på fasad, är dock tillåten.

Sponsring

23 Enligt tobakslagen är det förbjudet för tillverkare, partihandlare och

importörer av tobaksvaror att sponsra ett evenemang eller en verksamhet

dit allmänheten har tillträde eller som kan antas få gränsöverskridande

effekt, om sponsringen kan antas medföra att avsättningen av tobaksvaror

främjas. Ett förbud mot sponsringen av program i radio och TV

finns i radio-_och_TV-lagen.

________________________________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 september 2009.

GUNAR LARSSON

Mattias Grundström