KOVFS 2011:4

Konsumentverkets föreskrifter om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt

Konsumentverkets föreskrifter om konsumentskydd vid

avtal om tidsdelat boende eller långfristig semester-

produkt;

beslutade den 9 augusti 2011.

Konsumentverket föreskriver följande med stöd av förordning

(2011:917) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller

långfristig semesterprodukt.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter tillämpas på sådana avtal som omfattas av lagen

(2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller

långfristig semesterprodukt.

Krav på information till konsument

2 § Sådana blanketter som avses i 2 kap. 9 § andra stycket och 3 kap. 5

§ andra stycket lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om

tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt ska överensstämma

med formulären i bilagan.

________________

Denna författning träder i kraft den 1 september 2011.

På Konsumentverkets vägnar

GUNNAR LARSSON

KOVFS

2011:4

Utkom från trycket

den 19 augusti 2011

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

__________________________________________________________________________________________________