Lag (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2011-06-22
Ändring införd
SFS 2011:914 i lydelse enligt SFS 2016:312
Ikraft
2011-08-01
Upphäver
Lag (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna lag gäller avtal mellan en näringsidkare och en konsument enligt vilket näringsidkaren mot ersättning ger konsumenten rätt att

 1. under återkommande tidsperioder utnyttja ett eller flera övernattningsboenden (avtal om tidsdelat boende),
 2. under semesterresa eller annars utnyttja boenderabatter eller liknande förmåner (avtal om långfristig semesterprodukt),
 3. få hjälp av näringsidkaren att överlåta eller förvärva rätt till ett tidsdelat boende eller en långfristig semesterprodukt (förmedlingsavtal), eller
 4. gå med i ett system som ger tillgång till övernattningsboende eller andra tjänster i utbyte mot att någon annan under viss tid får utnyttja konsumentens rätt enligt ett avtal om tidsdelat boende (avtal om bytessystem).

[S2]Som avtal om tidsdelat boende eller avtal om långfristig semesterprodukt anses endast ett avtal som ingås för en tid om mer än ett år, ett avtal som ingås för en tid om ett år eller kortare tid men som enligt avtalsvillkoren förlängs utan särskild åtgärd från konsumentens sida och ett avtal som inte är tidsbegränsat.

[S3]Lagen gäller även när en näringsidkare åtar sig att som ombud för någon som inte är näringsidkare ingå ett avtal om tidsdelat boende eller ett avtal om långfristig semesterprodukt med en konsument.

Prop. 2010/11:85: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde och motsvarar delvis 1 § i 1997 års lag. I paragrafen genomförs delvis artiklarna 1 och 2 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Av första stycket framgår att lagen är tillämplig på avtal om tidsdelat boende, avtal om långfristig semesterprodukt, förmedlingsavtal och avtal om bytessystem. Innebörden av respektive avtalstyp preciseras i punkterna ...

Definitioner

[K1]2 §  I lagen avses med

[S2]konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

[S3]näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.

Prop. 2010/11:85: näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.

Paragrafen överensstämmer med 2 § i 1997 års lag och innehåller definitioner av begreppen konsument och näringsidkare. I paragrafen genomförs delvis artikel 2 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Definitionerna av begreppen konsument och näringsidkare ...

Avtalsvillkor som avviker från lagen

[K1]3 §  Ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot honom eller henne.

Prop. 2010/11:85: Paragrafen, som motsvarar 3 § i 1997 års lag, anger lagens tvingande karaktär. I paragrafen genomförs artikel 12.1 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Paragrafen har utformats med motsvarande bestämmelser i annan lagstiftning på det konsumenträttsliga området som förebild. Lagen är tvingande till konsumentens förmån på så sätt att konsumenten inte är bunden av avtalsvillkor som i jämförelse ...

Skydd mot lagval som ger konsumenten ett sämre skydd

[K1]4 §  Även om rättsordningen i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är tillämplig på avtalet, ska förevarande lag tillämpas i den mån lagen ger konsumenten ett bättre skydd. Detta gäller under förutsättning att avtalet avser boende i en byggnad som är belägen inom samarbetsområdet eller, om avtalet avser annat än boende i en byggnad, näringsidkaren bedriver sin verksamhet inom samarbetsområdet eller riktar sin verksamhet mot ett land inom detta.

Prop. 2010/11:85: I paragrafen finns en internationellt privaträttslig bestämmelse om tillämplig lag. Den motsvarar delvis 18 § i 1997 års lag. I paragrafen genomförs artikel 12.2 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.14.

Paragrafen ger konsumenten ett visst skydd mot att rättsordningen i ett land utanför EES-området med ett sämre konsumentskydd än vad som följer av lagen tillämpas på avtalet. Den tar sikte ...

2 kap. Information till konsumenten

Information vid marknadsföring

[K2]1 §  Reklam för avtal som omfattas av denna lag ska innehålla upplysningar om vilken skyldighet näringsidkaren har att lämna information innan ett avtal ingås och var sådan information finns tillgänglig.

[S2]Avtal om tidsdelat boende och avtal om långfristig semesterprodukt får inte marknadsföras som ekonomiska investeringar.

Prop. 2010/11:85: Paragrafen innehåller vissa bestämmelser om den information som ska lämnas vid marknadsföring av avtal som omfattas av lagen och om förbud mot viss form av marknadsföring. Paragrafen och den följande paragrafen kompletterar den marknadsrättsliga reglering som finns framför allt i marknadsföringslagen (2008:486). Första stycket liknar delvis 4 § andra stycket i 1997 års lag. I paragrafen genomförs artiklarna 3.1 och 3.4 i direktivet. ...

[K2]2 §  En näringsidkare som marknadsför avtal vid ett marknadsförings- eller försäljningsevenemang ska i inbjudan till detta tydligt ange evenemangets natur och dess kommersiella syfte. Information enligt 38 §§ ska finnas tillgänglig under hela evenemanget.

Prop. 2010/11:85: Paragrafen behandlar marknadsföring vid marknadsförings- och säljevenemang. Den saknar motsvarighet i 1997 års lag. I paragrafen genomförs artiklarna 3.2 och 3.3 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.4. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Näringsidkaren är skyldig att i inbjudan till evenemanget tydligt upplysa konsumenten om evenemangets natur och kommersiella ...

Information innan ett avtal ingås

[K2]3 §  Näringsidkaren ska i rimlig tid innan ett avtal ingås ge konsumenten en kortfattad beskrivning av avtalet med information om

 1. näringsidkarens namn, adress och organisationsnummer,
 2. avtalstiden, med uppgift om när konsumenten kan börja utnyttja sin rätt enligt avtalet,
 3. det boende som avtalet avser och den rättighet som avtalet ger konsumenten,
 4. de tjänster och anläggningar som konsumenten får tillgång till,
 5. pris och andra avgifter,
 6. konsumentens ångerrätt och förbudet för näringsidkaren att ta emot betalning och säkerhet under ångerfristen, och
 7. tillämpliga uppförandekoder.

Prop. 2010/11:85: I paragrafen anges viss grundläggande information som ska lämnas innan ett avtal som omfattas av lagen ingås. Den motsvarar närmast 4 § första stycket i 1997 års lag. I paragrafen genomförs delvis artikel 4.1 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

Informationen ska ...

Information innan ett avtal om tidsdelat boende ingås

[K2]4 §  Utöver vad som följer av 3 § ska näringsidkaren i rimlig tid innan ett avtal om tidsdelat boende ingås ge konsumenten utförlig information om

 1. det boende med tillhörande anläggningar och tjänster som avtalet avser,
 2. kostnaderna med anledning av avtalet, med uppgift om hur kostnaderna fördelas och kan ändras och hur avgifterna för att använda boendet beräknas,
 3. villkoren för utnyttjandet av boendet och tillhörande anläggningar och tjänster,
 4. begränsningar i konsumentens möjligheter att utnyttja boenden i näringsidkarens utbud,
 5. vad som gäller i fråga om uppsägning av avtalet,
 6. vad som gäller i fråga om underhåll och förvaltning,
 7. vilka villkor för deltagande i bytessystem som gäller,
 8. på vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera under avtalstiden, och
 9. möjligheter till tvistlösning utom domstol.

Prop. 2010/11:85: Paragrafen innehåller en reglering om information som, utöver vad som följer av 3 §, ska lämnas innan ett avtal om tidsdelat boende ingås. I

paragrafen genomförs delvis artikel 4.1 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

I paragrafen anges i nio punkter ...

[K2]5 §  Om boendet med tillhörande anläggningar och tjänster inte är färdigt att utnyttja, ska näringsidkaren i rimlig tid innan avtalet ingås ge konsumenten utförlig information om

 1. hur långt arbetet med färdigställandet har kommit och när det beräknas vara klart,
 2. bygglov och motsvarande tillstånd samt ansvarig myndighet för det, och
 3. vilken säkerhet som har ställts enligt 5 kap. 1 § och villkoren för den.

Prop. 2010/11:85: Paragrafen innehåller en reglering om information som, utöver vad som följer av 3 och 4 §§, ska lämnas innan ett avtal om tidsdelat boende ingås, om boendet med tillhörande anläggningar och tjänster inte är färdigt att utnyttja när avtalet ingås. I paragrafen genomförs delvis artikel 4.1 i direktivet. En liknande reglering finns i 5 § i 1997 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

I paragrafen anges ...

Information innan ett avtal om långfristig semesterprodukt ingås

[K2]6 §  Utöver vad som följer av 3 § ska näringsidkaren i rimlig tid innan ett avtal om långfristig semesterprodukt ingås ge konsumenten utförlig information om

 1. förmånerna, med uppgift om begränsningar i konsumentens möjligheter att utnyttja dem,
 2. vad som gäller i fråga om uppsägning av avtalet,
 3. på vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera under avtalstiden, och
 4. möjligheter till tvistlösning utom domstol.

Prop. 2010/11:85: Paragrafen innehåller en reglering om information som, utöver vad som följer av 3 §, ska lämnas innan ett avtal om långfristig semesterprodukt ingås. I paragrafen genomförs delvis artikel 4.1 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

I paragrafen anges i fyra punkter vilken information som ska lämnas. Vad beträffar kravet på att informationen ska vara utförlig, se kommentaren till 4 §.

Enligt ...

Information innan ett förmedlingsavtal ingås

[K2]7 §  Utöver vad som följer av 3 § ska näringsidkaren i rimlig tid innan ett förmedlingsavtal ingås ge konsumenten utförlig information om

 1. vad som gäller i fråga om uppsägning av avtalet,
 2. på vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera under avtalstiden, och
 3. möjligheter till tvistlösning utom domstol.

Prop. 2010/11:85: Paragrafen innehåller en reglering om information som, utöver vad som följer av 3 §, ska lämnas innan ett förmedlingsavtal ingås. Med förmedlingsavtal avses enligt 1 kap. 1 § första stycket 3 ett avtal som ger konsumenten rätt att få hjälp av näringsidkaren att överlåta eller förvärva rätt till ett tidsdelat boende eller en långfristig semesterprodukt. I paragrafen genomförs delvis artikel 4.1 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt ...

Information innan ett avtal om bytessystem ingås

[K2]8 §  Utöver vad som följer av 3 § ska näringsidkaren i rimlig tid innan ett avtal om bytessystem ingås ge konsumenten utförlig information om

 1. bytessystemet, med uppgift om begränsningar i konsumentens möjligheter att utnyttja det,
 2. tillkommande avgifter,
 3. vad som gäller i fråga om uppsägning av avtalet,
 4. på vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera under avtalstiden, och
 5. möjligheter till tvistlösning utom domstol.

Prop. 2010/11:85: Paragrafen innehåller en reglering om information som, utöver vad som följer av 3 §, ska lämnas innan ett avtal om bytessystem ingås. Med ett avtal om bytessystem avses enligt 1 kap. 1 § första stycket 4 ett avtal som ger konsumenten rätt att gå med i ett system som ger tillgång till övernattningsboende eller andra tjänster i utbyte mot att någon annan under viss tid får utnyttja konsumentens rätt enligt ett avtal om tidsdelat boende. I paragrafen genomförs delvis artikel 4.1 i direktivet. Övervägandena ...

Krav på informationen

[K2]9 §  Den information som avses i 28 §§ ska lämnas på ett klart och begripligt sätt och utan kostnad för konsumenten.

[S2]Informationen ska ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Detta ska göras i en blankett som överensstämmer med formulär som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. I fråga om information som avses i 48 §§ är det dock tillräckligt att det i blanketten i stället anges var konsumenten kan få informationen.

[S3]Näringsidkaren ska lämna informationen på ett språk i den stat där konsumenten är bosatt eller medborgare, under förutsättning att det är något av de officiella språken inom Europeiska unionen, isländska eller norska. Kan flera språk komma i fråga, får konsumenten välja vilket språk som ska användas.

Prop. 2010/11:85: Paragrafen innehåller informationskrav och motsvarar delvis 4 § i 1997 års lag. Bestämmelserna är tillämpliga på alla avtalstyper som omfattas av lagen. I paragrafen genomförs delvis artikel 4 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

I paragrafens första stycke anges allmänna krav som information enligt 2–8 §§ ska uppfylla. Såvitt avser 2 § tar paragrafen sikte på den information som ...

Påföljd vid utebliven information

[K2]10 §  Om näringsidkaren inte lämnar information i enlighet med 19 §§, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas med undantag av bestämmelserna i 2936 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket den lagen.

Prop. 2010/11:85: Paragrafen innehåller bestämmelser om sanktioner, om näringsidkaren inte lämnar föreskriven information. Den motsvarar 6 § i 1997 års lag. I

paragrafen genomförs artikel 15 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.12.

I paragrafen finns en hänvisning ...

Upprättande av avtalet

[K3]1 §  Ett avtal som omfattas av denna lag ska upprättas skriftligen och undertecknas av parterna.

[S2]Konsumenten är inte bunden av ett avtal som har upprättats i strid med första stycket. I ett sådant fall ska 4 kap.4 och 5 §§ tillämpas på motsvarande sätt.

[S3]Näringsidkaren ska ge konsumenten en kopia av avtalet när det har ingåtts.

Prop. 2010/11:85: Paragrafen innehåller bestämmelser om upprättande av avtalet. Den motsvarar delvis 7 § första stycket och 11 § första stycket i 1997 års lag. I paragrafen genomförs delvis artiklarna 5.1 (första stycket), 15 (andra stycket) och 5.5 (tredje stycket). Övervägandena finns i avsnitt 6.6.

I första stycket föreskrivs att avtalet ska upprättas skriftligen. Både konsumenten och näringsidkaren ska underteckna ...

Språk

[K3]2 §  Avtalet ska upprättas på ett språk i den stat där konsumenten är bosatt eller är medborgare, under förutsättning att det är något av de officiella språken inom Europeiska unionen, isländska eller norska. Kan flera språk komma i fråga, får konsumenten välja vilket språk som ska användas.

[S2]Om ett avtal om tidsdelat boende avser en byggnad som är belägen i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, är näringsidkaren skyldig att tillhandahålla konsumenten en bestyrkt översättning av avtalet till ett språk i det landet som är något av de officiella språken inom Europeiska unionen, isländska eller norska.

Prop. 2010/11:85: I paragrafen behandlas tillämpligt språk för avtalet samt krav på översättning av avtalet. Den motsvarar 7 § andra och tredje styckena i 1997 års lag. I paragrafen genomförs delvis artikel 5.1 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.6.

I första stycket, som är tillämpligt på samtliga avtalstyper som omfattas av lagen, regleras vilket språk som avtalet ska upprättas på. Bestämmelserna överensstämmer ...

Information i avtalet

[K3]3 §  Avtalet ska innehålla den information som anges i 2 kap.38 §§. Informationen ska vara klar och begriplig och ges i en sådan blankett som avses i 2 kap. 9 § andra stycket.

[S2]Konsumenten får mot näringsidkaren åberopa en uppgift eller beskrivning som har lämnats enligt 2 kap.38 §§, även om avtalet avviker från informationen. Detta gäller dock inte om konsumenten i avtalet uttryckligen har godkänt avvikelsen eller om avvikelsen är en följd av omständigheter utanför näringsidkarens kontroll och vars följder denne inte har kunnat undvika.

[S3]Innan avtalet ingås ska näringsidkaren för konsumenten särskilt framhålla en sådan avvikelse som avses i andra stycket. Detta ska ske i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

[S4]Avtalet ska innehålla konsumentens namn och adress samt uppgift om datum och plats för undertecknandet.

Prop. 2010/11:85: I paragrafen finns vissa krav i fråga om avtalets innehåll samt följderna av att avtalet avviker från den information som har lämnats till konsumenten. Den motsvarar i huvudsak 8 och 9 §§ i 1997 års lag. I paragrafen genomförs artiklarna 5.2 och 5.3 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.6.

I första stycket finns det en hänvisning till 2 kap. 3–8 §§. Avtalet ska i tillämpliga delar innehålla ...

Information om ångerrätt

[K3]4 §  Innan avtalet ingås ska näringsidkaren uppmärksamma konsumenten på dennes ångerrätt och förbudet för näringsidkaren att ta emot betalning och säkerhet under ångerfristen. Näringsidkaren ska se till att konsumenten undertecknar denna information i avtalet särskilt.

Prop. 2010/11:85: Paragrafen innehåller ytterligare krav på information om ångerrätten. Den saknar motsvarighet i 1997 års lag. I paragrafen genomförs första och andra styckena av artikel 5.4 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.6.

Bestämmelserna är tillämpliga på alla slags avtal som ...

Tillhandahållande av ångerblankett

[K3]5 §  Näringsidkaren ska till avtalet foga en blankett med information om konsumentens ångerrätt och förbudet för näringsidkaren att ta emot betalning och säkerhet under ångerfristen. Blanketten ska också kunna användas för att utöva ångerrätten.

[S2]Blanketten ska överensstämma med formulär som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Prop. 2010/11:85: I paragrafen anges krav på tillhandahållande av ångerblankett m.m. Den saknar motsvarighet i 1997 års lag. I paragrafen genomförs tredje stycket av artikel 5.4 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.6.

Näringsidkaren ska enligt första stycket till avtalet foga en blankett med information om ångerrätten och förbudet att ta emot betalning och säkerhet under ångerfristen. I kravet på att ...

4 kap. Konsumentens ångerrätt

Ångerrätt och ångerfrist

[K4]1 §  Konsumenten har rätt att frånträda ett avtal som omfattas av denna lag (ångerrätt) genom att sända eller lämna ett skriftligt meddelande om detta till näringsidkaren inom 14 dagar från den dag som anges i 2 § (ångerfrist).

[S2]I 3 kap. 1 § andra stycket finns en bestämmelse om att konsumenten under vissa förutsättningar inte är bunden av ett avtal. Enligt 5 kap. 3 § har konsumenten rätt att frånträda ett avtal om långfristig semesterprodukt efter viss betalning.

Prop. 2010/11:85: I paragrafen anges konsumentens rätt att ångra ett avtal som lagen omfattar. I paragrafen genomförs artikel 6.1 och delvis artikel 7 i direktivet. Den motsvarar i huvudsak vad som gäller enligt 12 § första stycket i 1997 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 6.7.

Ångerrätten utövas enligt första stycket genom att konsumenten lämnar eller sänder ett meddelande om det till näringsidkaren (eller ...

[K4]2 §  Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås eller i förekommande fall den senare dag då konsumenten får en kopia av avtalet. Ångerfristen börjar dock löpa först när kraven i 3 kap. 2 §, 3 § första stycket och 5 § uppfylls.

[S2]Trots första stycket upphör ångerrätten tre månader och 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks eller konsumenten fick en kopia av avtalet, om näringsidkaren inte har uppfyllt kraven i 3 kap. 3 § första stycket. Avser underlåtenheten kraven i 3 kap.2 eller 5 §, upphör ångerrätten ett år och 14 dagar efter den dagen.

Prop. 2010/11:85: Paragrafen innehåller bestämmelser om utgångspunkten för ångerfristens beräkning och om utsträckt möjlighet att ångra avtalet om näringsidkaren brister i vissa skyldigheter. Den motsvarar delvis 12 § andra stycket i 1997 års lag. Liknande bestämmelser finns i 2 kap.10 och 11 §§ <a href="https://lagen.nu/2005:59" ...

[K4]3 §  Om konsumenten har ingått ett avtal om bytessystem i anslutning till ett avtal om tidsdelat boende och båda avtalen har erbjudits konsumenten vid samma tillfälle, ska utgångspunkten för beräkningen av ångerfristen för avtalet om tidsdelat boende också vara utgångspunkt för beräkningen av ångerfristen för avtalet om bytessystem.

Prop. 2010/11:85: Paragrafen anger utgångspunkten för beräkning av ångerfristen vid en viss kombination av avtal. I paragrafen, som saknar motsvarighet i 1997 års lag, genomförs artikel 6.5 i direktivet.

Bestämmelsen tar sikte på den situationen att en näringsidkare samtidigt erbjuder en konsument att ingå ett avtal om tidsdelat boende och ett avtal om deltagande i ett bytessystem. Om konsumenten accepterar erbjudandet och ingår avtalen, ska det gälla en och samma utgångspunkt för beräkningen ...

[K4]4 §  Konsumenten är inte skyldig att betala för boende och tjänster som konsumenten har utnyttjat innan avtalet ångras eller för några kostnader i övrigt med anledning av att ångerrätten utnyttjas.

Prop. 2010/11:85: Paragrafen behandlar frågan om ersättning till näringsidkaren om konsumenten ångrar avtalet. Bestämmelser om vissa frågor om ersättning finns i 14 § i 1997 års lag. I paragrafen genomförs artikel 8 i direktivet.

I paragrafen föreskrivs att konsumenten inte är skyldig att betala för att han eller hon har utnyttjat boendet innan avtalet frånträds. Detsamma gäller om konsumenten har utnyttjat tjänster som ingår i avtalet. En näringsidkare som vill undvika risken att boende eller ...

Anknytande avtal

[K4]5 §  Om konsumenten utövar sin ångerrätt och med anledning av avtalet har ingått ett anknytande avtal om kredit eller andra tjänster som tillhandahålls av näringsidkaren eller av någon annan på grund av en överenskommelse mellan denne och näringsidkaren, ska det anknytande avtalet upphöra att gälla utan att konsumenten får åläggas någon påföljd för detta.

Prop. 2010/11:85: Paragrafen innehåller en bestämmelse om återgång av vissa anknytande avtal när konsumenten utövar sin ångerrätt. Den motsvarar delvis 16 § i 1997 års lag och har sin förebild i bl.a. 2 kap. 16 §, 3 kap. 12 § och 4 kap. 10 §distans- ...

Meddelande om att ångerrätten utövas

[K4]6 §  Har konsumenten i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt lämnat eller sänt ett meddelande enligt 1 § om att han eller hon ångrar avtalet, får meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram.

Prop. 2010/11:85: I paragrafen finns en regel om vem som står risken för att ett meddelande om utövande av ångerrätten inte når mottagaren. Den motsvarar 15 § i 1997 års lag. I paragrafen genomförs delvis artikel 7 i direktivet. Frågan berörs i avsnitt 6.7.

Paragrafen har utformats på motsvarande sätt som 23 § konsumentkreditlagen och <a href="https://lagen.nu/2005:59#K5P3" ...

5 kap. Betalning och säkerhet

Säkerhet vid avtal om byggnad m.m. som inte är färdigställd

[K5]1 §  Om boendet med tillhörande anläggningar och tjänster inte är färdigt att utnyttja när ett avtal om tidsdelat boende ingås, ska näringsidkaren ställa säkerhet för att konsumenten får tillbaka det som har betalats om färdigställande inte sker och avtalet upphör.

Prop. 2010/11:85: I paragrafen finns ett krav på att näringsidkaren ska ställa säkerhet i ett visst fall. Paragrafen motsvarar 10 § i 1997 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 6.10.

Paragrafen tar sikte på den situationen att näringsidkaren och konsumenten ingår ett avtal om tidsdelat boende men boendet inte är färdigställt när avtalet ingås. Näringsidkaren är då skyldig att ställa säkerhet för att konsumenten får ...

Förbud mot krav på betalning och säkerhet

[K5]2 §  Näringsidkaren får inte kräva att konsumenten lämnar betalning till eller ställer säkerhet hos näringsidkaren eller någon annan

 1. om näringsidkaren är skyldig att ställa säkerhet enligt 1 §, innan säkerheten har ställts,
 2. i fråga om avtal om tidsdelat boende, avtal om långfristig semesterprodukt och avtal om bytessystem, innan ångerfristen har löpt ut, och
 3. i fråga om förmedlingsavtal, innan förmedlingsuppdraget har slutförts eller avtalet har upphört på något annat sätt.

[S2]Den som uppsåtligen bryter mot första stycket döms till böter.

Prop. 2010/11:85: I paragrafen finns ett straffbelagt förbud för en näringsidkare att kräva att konsumenten erlägger betalning eller ställer säkerhet i vissa fall. Den har en förebild i 13 § i 1997 års lag. I paragrafen genomförs artiklarna 9 och 15 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.9.

Näringsidkaren får i de situationer som anges i tre punkter i första stycket inte kräva att konsumenten erlägger betalning ...

Betalningsplan och rätt att frånträda ett avtal om långfristig semesterprodukt

[K5]3 §  Vid avtal om långfristig semesterprodukt ska betalningen ske enligt en betalningsplan som upprättas av näringsidkaren och konsumenten. Betalningen ska delas upp i lika stora årliga delbetalningar. Detta hindrar inte att beloppen anpassas med hänsyn till förändringar i det allmänna prisläget.

[S2]Konsumenten har rätt att frånträda avtalet sedan ett betalningskrav som avser den andra årliga delbetalningen har tagits emot. Lag (2016:312).

Prop. 2015/16:84: Paragrafen innehåller bestämmelser om konsumentens betalning vid ett avtal om långfristig semesterprodukt och om den rätt som konsumenten har att frånträda ett sådant avtal.

Med långfristig semesterprodukt avses ett avtal som ger konsumenten rätt att mot ersättning under semesterresa eller annars utnyttja boenderabatter eller liknande förmåner (jfr 1 kap. 1 §). I första stycket av förevarande paragraf, som är oförändrat, framgår bl.a. att konsumentens betalning i fråga om ett ...

Prop. 2010/11:85: I paragrafen finns bestämmelser om betalning för långfristiga semesterprodukter samt frånträdande av ett sådant avtal. Den saknar motsvarighet i 1997 års lag. I paragrafen genomförs artikel 10 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.9. Paragrafen har utformats i enlighet med

Lagrådets förslag.

I första stycket finns det vissa särskilda regler om hur betalningen ...

Konsumentens befogenheter vid överlåtelse av fordran

[K5]4 §  Bestämmelserna i 2830 §§konsumentkreditlagen (2010:1846) ska tillämpas då näringsidkaren har lämnat konsumenten anstånd med betalningen eller då någon del ska betalas med ett belopp som konsumenten har lånat av näringsidkaren eller någon annan kreditgivare på grund av en överenskommelse mellan denne och näringsidkaren.

Prop. 2010/11:85: I paragrafen finns en bestämmelse om konsumentens befogenheter vid överlåtelse av fordran på konsumenten. Paragrafen motsvarar 17 § i 1997 års lag. Direktivet saknar någon motsvarande reglering. Övervägandena finns i avsnitt 6.11.

På motsvarande sätt som i 1997 års lag klargörs i paragrafen att 28– <a href="https://lagen.nu/2010:1846#P30" ...

6 kap. Tillsyn

[K6]1 §  Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag följs.

[S2]Tillsynen ska utövas så att den inte vållar större kostnad eller olägenhet för näringsidkaren än som är nödvändigt.

Prop. 2010/11:85: I paragrafen, som motsvarar 19 § i 1997 års lag, anges att Konsumentverket utövar tillsyn över att lagen efterlevs. I och med att tillämpningsområdet har vidgats i förhållande till 1997 års lag, har tillsynsområdet också utvidgats i motsvarande mån. I paragrafen genomförs delvis artiklarna 13 och 15 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.12.

[K6]2 §  För tillsynen har Konsumentverket eller den som verket utser rätt att göra inspektion hos näringsidkaren och ta del av alla handlingar som behövs för tillsynen. Näringsidkaren ska lämna de upplysningar om verksamheten som begärs för tillsynen.

[S2]Om näringsidkaren inte tillhandahåller handlingarna eller lämnar upplysningarna, får Konsumentverket förelägga näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Prop. 2010/11:85: Paragrafen innehåller närmare bestämmelser om vilka befogenheter Konsumentverket har vid utövandet av tillsynen. Bestämmelserna har en motsvarighet i 20 § i 1997 års lag. I paragrafen genomförs delvis artiklarna 13 och 15 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.12.

[K6]3 §  Om Konsumentverket enligt 2 § har förelagt en näringsidkare att tillhandahålla en handling eller upplysning, får beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Konsumentverket enligt 2 § får inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2010/11:85: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av Konsumentverkets beslut i tillsynsfrågor, som motsvarar 21 § i 1997 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 6.12.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011, då lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende ska upphöra att gälla.
 2. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:298, Prop. 2010/11:85, Bet. 2010/11:CU25
CELEX-nr
32008L0122
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2016:312) om ändring i lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
 2. Bestämmelserna i 5 kap. 3 § i paragrafens äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:170, Prop. 2015/16:84, Bet. 2015/16:CU20
Omfattning
ändr. 5 kap. 3 §
Ikraftträder
2016-05-01