KVFS 2009:7

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om användning av pepparspray (OC-spray) i Kriminalvården beslutade den 15 december 2009. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och meddelar följande allmänna råd.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2009:7

Utkom från trycket den

18 december 2009

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om

användning av pepparspray (OC-spray) i

Kriminalvården

beslutade den 15 december 2009.

Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 14 § förordningen (2007:1172)

med instruktion för Kriminalvården och meddelar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 §

Med pepparspray avses i denna föreskrift en vätska som består av ett

pepparextrakt och som med hjälp av drivgas kan sprutas i form av en koncentrerad

stråle i avsikt att reta ögonen på och tillfälligt förblinda den mot vilken strålen

riktas. Den aktiva substansen i pepparspray är capsaicin (oleoresin capsicum, OC).

Allmänna råd

En anordning med pepparspray är ett föremål som till verkan och ändamål

är jämförligt med tårgasanordningar och omfattas därför av vapenlagstift-

ningen.

Förvaring

2 §

Pepparsprayburkar ska förvaras var för sig på något av följande sätt:

- I ett låst skåp i en lokal som är bemannad dygnet runt. Skåpet ska stå under

ständig uppsyn av personalen som bemannar lokalen.

- I ett kameraövervakat låst skåp i en annan säker lokal. Bilderna från kameraöver-

vakningen ska stå under ständig uppsyn av personal, och bildmaterialet ska sparas i

enlighet med vad som är särskilt föreskrivet.

- I ett låst innerfack i ett låst säkerhetsskåp eller ett lika säkert förvaringsutrymme

som är placerat i en annan säker lokal.

KVFS

2009:7

2

Förutom chefen för verksamhetsstället eller en tjänsteman som denne har utsett,

får enbart den tjänsteman som förvarar sin pepparspray där ha tillgång till det skåp

eller innerfack som avses i första stycket.

Pepparspray får inte förvaras utanför verksamhetsstället om inte annat följer av

5 §.

Allmänna råd

Rikspolisstyrelsen har utfärdat föreksrifter och allmänna råd om Polisens

och andra statliga myndigheters förvaring och transport av skjutvapen och

ammunition (FAP 943-1).

Tilldelning av pepparspray m.m.

3 §

Inom Kriminalvården får endast sådan pepparspray som omfattas av ett

ramavtal som har ingåtts av Rikspolisstyrelsen användas.

Huvudkontoret eller den som är utsedd av huvudkontoret köper in pepparspray

från polisens centrallager till Kriminalvårdens säkerhetsutrustningsförråd för

vidare distribution till verksamhetsställena.

4 §

Huvudkontoret beslutar om vid vilka verksamhetsställen pepparspray får

användas. Kriminalvårdschefen vid dessa verksamhetsställen ska besluta om lokala

instruktioner för tillämpning av dessa föreskrifter.

Kriminalvårdschefen vid det lokala verksamhetsstället beslutar efter samråd

med huvudkontorets säkerhetsgrupp om vilka tjänstemän som får tilldelas peppar-

spray. Pepparspray ska i första hand tilldelas tjänstemän med renodlade

säkerhetsbefattningar och larmchefen. I övrigt ska tilldelning ske restriktivt. Vid

slutna enheter ska det normalt finnas tjänstemän som har tilldelats pepparspray i

tjänst dygnet runt.

Varje verksamhetsställe där pepparspray får användas ska förteckna de tjänste-

män som har godkänts för användande av pepparspray och som har tilldelats

pepparspray samt när sprayen ska bytas ut och när den har kasserats. Förteck-

ningen över vilka tjänstemän som tilldelats pepparspray ska skickas till huvud-

kontoret.

Skyldighet att bära pepparspray

5 §

En tjänsteman ska, om inte annat följer av denna paragraf, under tjänst-

göring bära den pepparspray som har tilldelats honom eller henne.

En tjänsteman som stadigvarande vistas tillsammans med intagna ska, med

undantag av larmchefen, inte bära pepparspray.

Pepparspray ska inte bäras under transporter, om det inte föreligger särskilda

skäl för det. Den som beslutar om transporten ska även besluta om pepparspray ska

bäras under denna. Beslutet ska dokumenteras på färdhandlingen.

Pepparspray ska inte bäras under utbildningsverksamhet och liknande eller

under transporter till och från sådan verksamhet

I övrigt får chefen för det lokala verksamhetsstället besluta om undantag från

skyldigheten att bära pepparspray, om det föreligger särskilda skäl för det.

KVFS

2009:7

3

Allmänna råd

Skyldigheten att bära pepparspray föreligger oavsett om tjänstgöringen

sker inom eller utanför tjänstemannens ordinarie verksamhetsställe. Om en

tjänsteman som tilldelats pepparspray förstärker vid ett annat verksamhets-

ställe vid en incident får han använda pepparsprayen även där. Vid ett

sådant tillfälle står tjänstemannen under ansvarigt befäl på platsen.

Med stadigvarande vistelse tillsammans med intagna avses även bl.a. att

en tjänsteman kortvarigt ersätter annan tjänsteman på en klientavdelning,

t.ex. under en halv dag. Tjänstemän på avdelningar där intagna normalt

vistas i sina bostadsrum, exempelvis avskildhets- och restriktionsavdel-

ningar, vistas inte stadigvarande tillsammans med intagna. Detsamma

gäller nattpersonal samt promenadvakter som inte befinner sig på rast-

gården.

Särskilda skäl för undantag från skyldigheten att bära pepparspray kan

föreligga i olika situationer, t.ex. när arbetsuppgifter eller personliga

omständigheter gör det olämpligt eller omotiverat att en tjänstman bär

pepparspray.

Krav för att få bära pepparspray

6 §

Pepparspray får endast tilldelas tjänsteman som med godkänt resultat har

genomgått utbildning enligt 7 §.

7 §

Kriminalvården ska bedriva utbildning för tjänstemän om hur pepparspray

ska handhas. Utbildningen ska följa en utbildningsplan som är fastställd av

huvudkontoret och ledas av instruktörer som är utsedda av huvudkontoret.

Kriminalvården ska i erforderlig utsträckning fortbilda tjänstemän i hand-

havande av pepparspray och kontrollera att de uppfyller de krav som ställs enligt

den utbildningsplan som anges i första stycket.

Användande

8 §

Pepparsprayen ska bäras dold och lättåtkomlig för bäraren i särskilt för

ändamålet avsett hölster.

9 §

En tjänsteman som tilldelats pepparspray får i situationer som avses i

24 kap. 2 § brottsbalken använda hjälpmedlet för att genomföra en tjänsteåtgärd,

om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt. Pepparspray får enbart

användas där andra metoder inte bedöms vara tillräckliga eller ändamålsenliga för

att hantera situationen. Användning av pepparspray ska ske med hänsyn tagen till

den smärta och det obehag som åtgärden innebär för den som utsätts för sprayen.

Allmänna råd

Den vägledande principen i kriminalvårdsarbetet ska vara att våld så långt

som möjligt ska undvikas och endast får utövas när det är försvarligt

(behovsprincipen). Om våld måste användas får åtgärden inte medföra

större skada eller olägenhet än vad som är nödvändigt för att en uppgift ska

kunna fullgöras (proportionalitetsprincipen).

Om ett ingripande kan verkställas med hjälp av kroppskraft bör peppar-

spray användas endast om de skadeverkningar som kan förutses är mindre

KVFS

2009:7

4

än dem som skulle bli följden av ett ingripande med kroppskraft.

Pepparspray bör främst användas vid hot och våld mot en person.

10 § En person som utsatts för pepparspray ska snarast befrias från sprayen

(sanering). Vid behov ska även lokaler och föremål saneras. Den tjänsteman som

använt pepparspray ska se till att sanering sker.

11 § En använd pepparsprayburk ska lämnas till chefen för verksamhetsstället

eller till en tjänsteman som denne har utsett. Burken ska destrueras och snarast

ersättas med ny oanvänd burk. Destruktionen ska dokumenteras.

Första stycket gäller även pepparsprayburk med utgånget bäst före-datum.

Allmänna råd

Med destruktion avses att pepparsprayburken görs helt obrukbar.

Rapportering, kontroll m.m.

12 §

När en tjänsteman har använt pepparspray mot en person ska han eller hon

så snart som möjligt underrätta sin närmaste chef samt upprätta en skriftlig

redogörelse för omständigheterna vid ingripandet och skälen för att pepparspray

använts. Rapporten ska lämnas till kriminalvårdschefen, regionchefen och huvud-

kontoret.

Kriminalvårdschefen ska bedöma om användningen av pepparspray var

befogad. Om kriminalvårdschefen anser att det inte var befogat att använda

pepparspray ska han eller hon ange vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av

användningen.

Huvudkontoret ska utöva särskild kontroll över hur pepparspray används inom

Kriminalvården. Huvudkontoret ska som ett led i kontrollen följa upp varje enskild

användning av pepparspray. Vid uppföljningen ska en bedömning av om använd-

ningen var befogad göras. Huvudkontoret ska underrätta verksamhetsstället om sin

bedömning av användningen och omständigheterna kring denna. Erfarenheter från

huvudkontorets uppföljningsverksamhet ska spridas till verksamhetsställena via

regionkontoren samt tillämpas vid sådan verksamhet som avses i 7 §.

Huvudkontoret ska också göra en årlig sammanställning av all användning av

pepparspray.

Första - tredje styckena gäller inte när pepparspray används i samband med

utbildning.

KVFS

2009:7

5

Allmänna råd

Kriminalvården har tagit fram en särskild blankett, ”Rapport för

användande av OC”, som bör användas vid rapportering.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2010, då Kriminal-

vårdens föreskrifter och allmänna råd om användning av pepparspray (OC-spray) i

Kriminalvården (KVFS 2006:1) upphör att gälla.

LARS NYLÉN

Ulf

Jonson