KVFS 2011:7

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring av Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelse (KVFS 2011:1) beslutade den 16 mars 2011. Kriminalvården föreskriver med stöd av 40-41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelse (KVFS 2011:1) dels att 1 kap. 9 §, 3 kap. 2, 5 och 6 §§, 7 kap. 26 och 28 §§, 10 kap. 3 § samt 13 kap. 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse, dels att bestämmelserna om ikraftträdande ska ha följande lydelse, dels att det närmast före bestämmelserna om ikraftträdande ska föras in en rubrik med följande lydelse, dels att det i föreskrifterna ska föras in en ny paragraf, 10 kap. 6 a §, av följande lydelse samt beslutar att det allmänna rådet under 1 kap. 9 § ska utgå.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS 2011:7

Utkom från trycket den

25 mars 2011

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring av

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

för fängelse (KVFS 2011:1)

beslutade den 16 mars 2011.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 40-41 §§ fängelseförordningen

(2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelse

(KVFS 2011:1)

dels att 1 kap. 9 §, 3 kap. 2, 5 och 6 §§, 7 kap. 26 och 28 §§, 10 kap. 3 § samt 13

kap. 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse,

dels att bestämmelserna om ikraftträdande ska ha följande lydelse,

dels att det närmast före bestämmelserna om ikraftträdande ska föras in en rubrik

med följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska föras in en ny paragraf, 10 kap. 6 a §, av följande

lydelse

samt beslutar att det allmänna rådet under 1 kap. 9 § ska utgå.

1 kap. Inledande bestämmelser

9 §

Innan en dömd tas in i anstalt ska kontroll av verkställighetshandlingar och

av att rätt person tas in ske enligt bestämmelserna i Kriminalvårdens föreskrifter

och allmänna råd om doms befordran till verkställighet samt strafftidsberäkning

m.m. (FARK DomB).

3 kap. Sysselsättning och ersättning

2 §

En intagen har rätt till ersättning med elva kronor per timme (normaler-

sättning) för tid som han eller hon deltar i eller utför anvisad sysselsättning (syssel-

sättningstid), om inte annat följer av 5-6 §§.

KVFS

2011:7

2

En intagen i anstalten Luleå får, inom ramen för ett lokalt förmånssystem för

yngre intagna, beviljas normalersättning med tretton kronor per timme.

5 §

En intagen har rätt till dubbel normalersättning för arbete som en viss dag

utförs utöver den tid som normalt gäller för sysselsättning i anstalten.

6 §

En intagen har rätt till ersättning med tre kronor per timme utöver normal-

ersättningen för arbete som utförs på annan tid än helgfri måndag till fredag

klockan 07.30 – 19.00, om inte ersättning utgår enligt 5 §.

7 kap. Besök och andra kontakter

26 § Den som en intagen vill ta emot besök av eller kommunicera elektroniskt

med ska tillfrågas om han eller hon samtycker till att kontakten ska äga rum. I

samband med det ska den som kontakten ska äga rum med informeras om

– att han eller hon, om samtycke till kontakt lämnas, kan komma att registreras i

Kriminalvårdens datasystem,

– att Kriminalvården, om samtycke till kontakt lämnas, kan komma att under-

söka om han eller hon är dömd eller misstänkt för brott eller för att utöva brottslig

verksamhet och inhämta upplysningar om hans eller hennes personliga förhållan-

den i övrigt, samt

– att han eller hon kan komma att bli föremål för kroppsvisitation eller ytlig

kroppsbesiktning vid ett besök.

Den intagne ansvarar för att samtycke inhämtas på en blankett som fastställs av

Kriminalvården. Det gäller dock inte

– om den som kontakten ska äga rum med är brottsoffer till den intagne och

Kriminalvården inhämtar samtycke, eller

– om det finns särskilda skäl.

28 § Vad som anges i 26-27 §§ gäller inte

1. om den som kontakten ska äga rum med är advokat eller tjänsteman på eller

uppdragstagare till en svensk myndighet eller ett internationellt organ som har av

Sverige erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda, och kontakten sker i

anledning av den ställningen,

2. vid telefonsamtal som är av stor vikt för den intagnes frigivningsförberedelser

och samtalet sker utanför INTIK-systemet,

3. när en intagen underrättar en närstående om var han eller hon befinner sig

enligt bestämmelsen i 3 § fängelseförordningen (2010:2010),

4. om kontakten med hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart befogad

och en tillfredsställande kontroll kan uppnås, eller

5. om det gäller tillstånd till elektronisk kommunikation, den som kontakten ska

äga rum med inte registreras i Kriminalvårdens datasystem och någon under-

sökning enligt 7 kap. 10 § fängelselagen (2010:610) inte görs.

KVFS

2011:7

3

10 kap. Permission och särskild permission

3 §

En intagen får inom en period som omfattar tre månader (permissions-

period) beviljas en eller flera permissioner. Permission som sker under bevakning

eller åtföljande av personal får beviljas vid högst två tillfällen per permissions-

period. En intagen i anstalten Luleå får dock, inom ramen för ett lokalt förmåns-

system för yngre intagna, beviljas permission under bevakning eller åtföljande av

personal vid högst fyra tillfällen per permissionsperiod.

Permission får beviljas med det antal dygn per permissionsperiod som anges i

4–6 §§ (permissionstid). Förhållandena på permissionsperiodens första dag avgör

hur många dygns permission som kan beviljas. Nödvändig restid till och från den

intagnes permissionsadress räknas inte in i permissionstiden.

En intagen får inte påbörja permission oftare än varannan vecka, om det inte

finns särskilda skäl.

En permission får omfatta högst tre dygn. Den första permissionen får dock

omfatta högst ett dygn. En permission som sker under bevakning eller åtföljande

av personal får omfatta högst sex timmar inklusive restid, om det inte finns särskil-

da skäl.

6 a § Utöver vad som framgår av 4-6 §§ får en intagen i anstalten Luleå, inom

ramen för ett lokalt förmånssystem för yngre intagna, beviljas permission under

ytterligare högst tolv timmar per permissionsperiod.

13 kap. Bidrag av allmänna medel

1 §

En intagen får beviljas bidrag enligt bestämmelserna i detta kapitel, om det

är skäligt med hänsyn till den intagnes ekonomiska förhållanden och att verkstäl-

ligheten ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Bidrag för telefonsamtal

som är av stor vikt för den intagnes frigivningsförberedelser samt bidrag för

telefonsamtal

till en intagen i anstalten Luleå inom ramen för ett lokalt

förmånssystem för yngre intagna får dock beviljas oavsett den intagnes

ekonomiska förhållanden.

3 §

En intagen får beviljas bidrag för ett kortare telefonsamtal per vecka med

närstående barn, om det kan antas vara till barnets bästa. En intagen får också

beviljas bidrag för telefonsamtal som är av stor vikt för hans eller hennes

frigivningsförberedelser eller som annars är särskilt angelägna.

En intagen i anstalten Luleå får, inom ramen för ett lokalt förmånssystem för

yngre intagna, beviljas bidrag även för andra telefonsamtal.

Övergångsbestämmelser

1.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 april 2011. Genom

författningen upphävs

a.

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om ersättningar

m.m. till intagna i anstalt och häkte (KVFS 2006:8),

b.

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om placering av

dömda i kriminalvårdsanstalt (KVFS 2006:13),

KVFS

2011:7

4

c.

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om bidrag till

glasögon för intagna m.fl.(KVFS 2006:22),

d.

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens före-

skrifter och allmänna råd (KVFS 2006:22) om bidrag till glasögon

för intagna m.fl. (KVFS 2006:33),

e.

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om tandvård för in-

tagna m.fl. (KVFS 2007:5),

f.

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om prov för drog-

kontroll (KVFS 2008:4),

g.

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om särskilda ut-

slussningsåtgärder (KVFS 2008:5),

h.

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens före-

skrifter och allmänna råd (KVFS 2006:13) om placering av dömda

i kriminalvårdsanstalt (KVFS 2008:7),

i.

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om fortsatt försöks-

verksamhet med förmånssystem vid anstalten Luleå (KVFS

2008:13)

j.

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för verkställighet i

anstalt (KVFS 2009:4),

k.

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens före-

skrifter och allmänna råd (KVFS 2008:4) om prov för drogkontroll

(KVFS 2009:5)

l.

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens

föreskrifter och allmänna råd om placering av dömda i kriminal-

vårdsanstalt (KVFS 2006:13) (KVFS 2009:8)

m.

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för verkställighet i

anstalt (KVFS 2009:4) (KVFS 2009:10),

n.

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för verkställighet i

anstalt (KVFS 2009:4) (KVFS 2010:1) samt

o.

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om planering av

kriminalvårdspåföljd och häktesvistelse (KVFS 2010:4).

2.

För särskilda villkor beslutade före den 1 april 2011 gäller följande.

a.

Det som enligt villkoren gäller sluten anstalt eller anstalts-

avdelning ska gälla anstalt eller anstaltsavdelning i säkerhetsklass

A-D. Det som gäller öppen anstalt eller anstaltsavdelning ska gälla

anstalt eller anstaltsavdelning i säkerhetsklass E.

b.

Om det i villkoren anges en tidpunkt för när normalpermission

tidigast får beviljas får permission enligt 10 kap. 3 § och extra

permission enligt 10 kap. 7 § inte beviljas före den tidpunkten. Vad

som i övrigt gäller för normalpermission ska gälla permission

enligt 10 kap. 3 §.

c.

Om villkoren reglerar förutsättningarna för särskild permission ska

motsvarande villkor gälla för permission innan kvalifikationstiden

enligt 10 kap. 1 § tredje stycket fängelselagen och extra permission

enligt 10 kap. 7 §.

KVFS

2011:7

5

d.

Om ett visst permissionstillfälle för en intagen omfattas av

begränsningar till följd av villkoren får den intagne beviljas högst

tre permissioner i den permissionsperiod som permissionstillfället

infaller i.

e.

Om en intagen enligt villkoren får beviljas permission var tredje

månad eller permissionsperiod får han eller hon efter den 1 april

2011 beviljas permission en gång per permissionsperiod. Om den

intagne som en följd av villkoren får beviljas permission varannan

månad får han eller hon efter den 1 april 2011 beviljas sammanlagt

tre permissioner på två permissionsperioder, dock högst två

permissioner i samma period.

3.

En intagen som under perioden den 1–13 april 2011 saknar pengar kan vid

ett tillfälle få förskott med högst det belopp som anges i 3 kap. 12 §.

Återbetalning av förskottet ska ske enligt samma bestämmelse.

4.

Bestämmelserna om strukturerad och regelbunden permission i 10 kap. 3 §

ska, såvitt gäller en intagen som är inne i en permissionsperiod den 1 april

2011, börja tillämpas vid utgången av den permissionsperioden.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2011.

LARS NYLÉN

Ulf Jonson