KVFS 2014:3

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse beslutade den 15 december 2014. Kriminalvården föreskriver med stöd av 40 och 41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse dels att 1 kap. 12 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 10 §, 8 kap. 1 a § samt 11 kap. 11 och 17 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 20 a § med följande lydelse och beslutar dels att de allmänna råden till 5 kap. 2 § fängelselagen (2010:610) ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 1 kap. 20 a §.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2014:3

Utkom från trycket den

22 december 2014

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:1) om fängelse

beslutade den 15 december 2014.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 40 och 41 §§fängelseförordningen

(2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS

2011:1) om fängelse

dels att 1 kap. 12 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 10 §, 8 kap. 1 a § samt 11 kap.

11 och 17 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 20 a § med följande lydelse och

beslutar

dels att de allmänna råden till 5 kap. 2 § fängelselagen (2010:610) ska ha följande

lydelse,

dels följande allmänna råd till 1 kap. 20 a §.

1 kap. Inledande bestämmelser

Allmänna rättigheter

12 § Den intagne har

rätt att få mat som är anpassad efter hans eller hennes me-

dicinska behov. I den utsträckning det är möjligt ska hänsyn även tas till den intag-

nes religion. En intagen har dock alltid rätt att få vegetarisk mat.

En intagen har rätt att få mat vid sedvanliga mattider. Den intagne ska dock ges

möjlighet att inta sina måltider vid tider som är anpassade efter hans eller hennes

medicinska behov eller religion.

KVFS

2014:3

2

En intagen har rätt att under sin fritid själv bereda eller få varm dryck, om det

inte kan äventyra ordningen eller säkerheten.

20 a § Inför studiebesök av utomstående ska berörda intagna informeras i god tid.

Besökarna får endast ges tillträde till en intagens bostadsrum efter medgivande av

den intagne.

Allmänna råd

Kriminalvårdens personal betraktas inte som utomstående.

5 kap. Personliga tillhörigheter

Mottagande och innehav

Övriga personliga tillhörigheter

7 §

En intagen får inte ta emot och inneha

– pass,

– alkohol eller annat berusningsmedel,

– rökverk och tillbehör, annat än i samband med tillåten rökning, eller

– utrustning för elektronisk kommunikation eller lagring av data.

Omhändertagande och förvaring

Allmänt

Allmänna råd till 5 kap. 2 § fängelselagen (2010:610)

Ett omhändertagande enligt 5 kap. 2 § fängelselagen (2010:610) av andra tillhö-

righeter än pass och pengar innebär inte någon annan inskränkning i den intagnes

rätt att disponera tillhörigheterna utöver att han eller hon inte får inneha dem.

Omhändertagande av personliga tillhörigheter kan ske t.ex. vid kontroll av

bostadsrum, kroppsvisitation eller granskning av försändelser. Skriftliga handling-

ar, t.ex. brev, böcker, tidskrifter eller tidningar, får dock inte omhändertas enligt

5 kap. 2 § fängelselagen (2010:610) vid granskning, dvs. innan befordran. Detta

hindrar inte att försändelsen i vissa fall hålls kvar med stöd av 7 kap. 8 § fängelse-

lagen ( 2010:610 ).

Personliga tillhörigheter som en intagen inte får ta emot och inneha behöver

inte alltid omhändertas. Den intagne kan istället, efter en skriftlig överenskom-

melse med Kriminalvården, förvara tillhörigheterna på särskilt anvisad plats inom

anstalten, t.ex. i ett skåp som både den intagne och Kriminalvården har nyckel till.

Tillhörigheter som den intagne förvarar på detta sätt behöver inte dokumenteras.

KVFS

2014:3

3

6 kap. Vistelse i gemensamhet och avskildhet

2 §

I en anstalt av säkerhetsklass 3 får intagna vara inlåsta på sina bostadsavdel-

ningar i anslutning till dygnsvilan under tiden klockan 21.00 - 08.00. Utöver tid för

inlåsning och upplåsning av en avdelning får en intagen inte vara inlåst mer än tio

timmar per dygn enligt denna bestämmelse.

Inlåsning får påbörjas 30 minuter före den tid som vid anstalten gäller för inlås-

ning på avdelningen. Upplåsning ska avslutas senast 30 minuter efter den tid som

vid anstalten gäller för upplåsning av avdelningen.

7 kap. Besök och andra kontakter

Elektronisk kommunikation

Utrustning för elektronisk kommunikation

10 § En intagen får använda annan utrustning för elektronisk kommunikation än

sådan som tillhandahålls av Kriminalvården om han eller hon utan åtföljande per-

sonal vistas utanför anstalten enligt 9 eller 10 kap.fängelselagen (2010:610).

8 kap. Särskilda kontroll- och tvångsåtgärder

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

1 a § Kroppsbesiktning i form av en rektal eller vaginal undersökning ska genom-

föras på sjukhus.

Kroppsbesiktning i form av en undersökning av en intagens munhåla, som avser

annat än en okulär besiktning, ska utföras av läkare eller sjuksköterska i enlighet

med av läkare meddelade anvisningar.

11 kap. Särskilda utslussningsåtgärder

Kontroll

Särskilt om halvvägshus

11 § En intagen får, för att underlätta hans eller hennes anpassning i samhället,

beviljas tillstånd att vistas utanför halvvägshuset enligt andra och tredje stycket.

En intagen får beviljas vistelser utanför halvvägshuset under högst sju timmar per

vecka samt ytterligare fem timmar per vecka för aktiviteter som särskilt syftar till

att bygga upp, vidmakthålla eller förstärka ett positivt socialt nätverk för den in-

tagne. Efter hälften av den planerade vistelsen i halvvägshuset, dock minst en

månad, får tillstånd beviljas för ytterligare fyra timmar per vecka.

KVFS

2014:3

4

En intagen får, vid högst fyra tillfällen per månad, beviljas vistelser utanför halv-

vägshuset under sammanlagt högst tre dygn. Vistelserna får inte förläggas i direkt

anslutning till vistelser utanför halvvägshuset enligt andra stycket.

I tid för vistelse utanför halvvägshuset enligt andra och tredje stycket ingår restid.

Särskilt om utökad frigång

17 § En intagen får, för att underlätta hans eller hennes anpassning i samhället,

beviljas tillstånd att vistas utanför bostaden enligt andra och tredje stycket.

En intagen får beviljas vistelser utanför bostaden under högst 13 timmar per

vecka samt ytterligare fem timmar per vecka för aktiviteter som särskilt syftar till

att bygga upp, vidmakthålla eller förstärka ett positivt socialt nätverk för den in-

tagne. Efter en tredjedel av den planerade utökade frigången, dock minst en månad,

får tillstånd beviljas för ytterligare sex timmar per vecka. Efter två tredjedelar,

dock minst två månader, får tillstånd beviljas för ytterligare sex timmar per vecka.

För det fall den utökade frigången genomförs i direkt anslutning till en vistelse i

halvvägshus är det den sammanlagda utslussningstiden som är avgörande för hur

många timmar klienten får beviljas tillstånd att vistas utanför bostaden.

En intagen får, vid högst två tillfällen per månad, beviljas vistelser utanför bosta-

den under sammanlagt högst ett dygn. Vistelserna får inte förläggas i direkt anslut-

ning till vistelser enligt andra stycket.

I tiden för vistelser utanför bostaden enligt andra och tredje stycket ingår restid.

Denna författning träder i kraft den 12 januari 2015.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Ulf Jonson