KVFS 2015:1

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse beslutade den 12 januari 2015. Kriminalvården beslutar att de allmänna råden till 12 kap. 2 § fängelselagen (2010:610) och 26 kap. 6 och 7 §§ brottsbalken ska ha följande lydelse.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2015:1

Utkom från trycket den

18 februari 2015

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:1) om fängelse

beslutade den 12 januari 2015.

Kriminalvården beslutar att de allmänna råden till 12 kap. 2 § fängelselagen

(2010:610) och 26 kap.6 och 7 §§brottsbalken ska ha följande lydelse.

12 kap. Varning och uppskjuten villkorlig frigivning

Uppskjuten villkorlig frigivning

Allmänna råd till 12 kap. 2 § fängelselagen (2010:610) och 26 kap. 6 och 7 §§

brottsbalken

Vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning ska en

helhetsbedömning göras av allt som har inträffat under verkställigheten.

Beslut om varning utgör ett viktigt underlag vid den samlade bedömningen av

verkställigheten. Att en varning har meddelats är dock inte någon formell förut-

sättning för att en händelse ska kunna läggas till grund för ett beslut om uppskju-

ten villkorlig frigivning. Även misskötsamhet vid placering i häkte under verkstäl-

lighet av fängelsestraff samt under vistelse utanför anstalt enligt 9-11 kap. fängel-

selagen bör vägas in vid helhetsbedömningen.

Om den villkorliga frigivningen skjuts upp kan de omständigheter, som ligger till

grund för det beslutet, inte läggas till grund för senare beslut om att ytterligare

skjuta upp den villkorliga frigivningen. Om den villkorliga frigivningen däremot

KVFS

2015:1

2

inte skjuts upp, kan redan inträffad misskötsamhet, tillsammans med ytterligare

misskötsamhet, senare medföra att den villkorliga frigivningen skjuts upp.

För att inte riskera dubbelbestraffning kan en händelse, som har polisanmälts,

läggas till grund för beslut om uppskjuten villkorlig frigivning endast om det står

klart att lagföring inte kommer att ske.

Denna författning träder i kraft den 18 mars 2015.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Hanna Jarl Källberg