KVFS 2016:2

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse beslutade den 19 september 2016. Kriminalvården föreskriver med stöd av 40 och 41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse dels att nuvarande 1 kap. 31 § ska upphävas, dels att 1 kap. 26, 29 och 30 §§ och 2 kap. 5 § samt underrubriken närmast före 1 kap. 30 § ska ha följande lydelse, och beslutar dels att de allmänna råden till 1 kap. 31 § ska upphöra att gälla, dels att de allmänna råden till 1 kap. 26, 27 och 29 §§ samt till 6 § första och tredje styckena fängelseförordningen (2010:2010) ska ha följande lydelse.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS 2016:2

Utkom från trycket den

30 september 2016

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:1) om fängelse

beslutade den 19 september 2016.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 40 och 41 §§fängelseförordningen

(2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS

2011:1) om fängelse

dels att nuvarande 1 kap. 31 § ska upphävas,

dels att 1 kap. 26, 29 och 30 §§ och 2 kap. 5 § samt underrubriken närmast före

1 kap. 30 § ska ha följande lydelse, och beslutar

dels att de allmänna råden till 1 kap. 31 § ska upphöra att gälla,

dels att de allmänna råden till 1 kap. 26, 27 och 29 §§ samt till 6 § första och tredje

styckena fängelseförordningen (2010:2010) ska ha följande lydelse.

1 kap. Inledande bestämmelser

Verkställighetens planering och utformning

26 § En verkställighetsplan ska tas fram i syfte att utforma verkställigheten på ett

ändamålsenligt sätt och förbereda frigivningen. Den ska vara individuellt utformad

efter omständigheterna i det enskilda fallet. Den intagne ska få en kopia av verk-

ställighetsplanen.

KVFS

2016:2

2

Allmänna råd

Med att verkställigheten utformas på ett ändamålsenligt sätt avses såväl att kravet

på samhällsskydd och ordning och säkerhet i anstalt tillgodoses som att åtgärder

vidtas för att minska risken för återfall i brott, underlätta den intagnes anpassning

i samhället eller motverka negativa följder av frihetsberövandet.

Frågan om en intagen får inneha en kopia av verkställighetsplanen prövas

enligt bestämmelserna i 5 kap. fängelselagen (2010:610) .

27 § Verkställighetsplanen ska för varje intagen vara baserad på en riskbe-

dömning och en behovsbedömning. En förnyad risk- eller behovsbedömning ska

göras när det finns anledning till det.

Allmänna råd

Verkställighetsplanen ska baseras på en sammanställning och bedömning av

identifierade risker och behov som har betydelse för innehållet i verkställigheten

och för möjligheterna att minska risken för återfall i brott.

Riskbedömningen bör identifiera

de

risker

som har starkast samband med risken

för återfall i brott.

En identifierad risk anges i termer av låg, medel eller hög risk.

Utifrån en samlad bedömning bör identifieras vilka

riskreducerande

åtgärder som

är nödvändiga.

Behovsbedömningen bör identifiera vilka åtgärder som kan underlätta den in-

tagnes anpassning i samhället eller övergången till ett liv i frihet, motverka nega-

tiva följder av frihetsberövandet samt tillgodose behov av hälso- och sjukvård.

Skäl att göra en förnyad risk- eller behovsbedömning kan föreligga

t.ex. om en

intagen döms på nytt under pågående verkställighet eller om ny information fram-

kommer som motiverar en ny bedömning.

Verkställighetsplanens innehåll

29 § I verkställighetsplanen ska verkställighetsinnehållet preciseras i åtgärder

med hänsyn tagen till

– de risker och behov som identifierats enligt 27 §,

– kravet på samhällsskydd,

– behovet av att upprätthålla ordningen och säkerheten i anstalt och

– praktiska förutsättningar.

Åtgärderna ska vara tidsatta och uppföljningsbara. De ska vid behov planeras

och utformas i samverkan med berörda myndigheter.

Allmänna råd

En sådan begränsad verkställighetsplan som avses i 1 kap. 30 § andra stycket bör

fokusera på den eller de mest prioriterade åtgärderna och genomförandet av

dessa.

KVFS

2016:2

3

Med praktiska förutsättningar avses t.ex. de resurser som finns tillgängliga vid

den anstalt som den intagne är placerad i eller kan komma att omplaceras till.

Allmänna råd till 6 § första stycket fängelseförordningen (2010:2010)

Förutsättningarna att bevilja den intagne särskilda utslussningsåtgärder bör

normalt övervägas redan i samband med att verkställighetsplanen tas fram. Det

bör framgå när planerade åtgärder tidigast kan påbörjas. För en långtidsdömd

kan planeringen initialt begränsas till att ange en tidpunkt för när den mer kon-

kreta planeringen bör inledas.

Fastställande och ändring

30 § Verkställighetsplanen ska fastställas inom 30 dagar från det att den intagne

skrivits in i anstalt. För en intagen som varit placerad i riksmottagning ska verkstäl-

lighetsplanen dock fastställas inom 30 dagar från omplacering till en annan anstalt

eller avdelning.

För en intagen med två månader eller kortare återstående verkställighetstid

som

inte kan antas komma att ställas under övervakning efter villkorlig frigivning, ska

en begränsad verkställighetsplan fastställas inom 14 dagar.

Verkställighetsplanen ska ändras när det finns anledning till det. När en ändring

innebär att en åtgärd läggs till, tas bort eller avbryts ska verkställighetsplanen fast-

ställas på nytt. Verkställighetsplanen ska också fastställas på nytt när det annars är

motiverat, och alltid minst var fjärde månad från senaste fastställande.

De tidsfrister som anges i första till tredje styckena får överskridas om det finns

särskilda skäl.

Allmänna råd till 6 § tredje stycket fängelseförordningen (2010:2010)

Anledning att ändra verkställighetsplanen kan t.ex. vara att åtgärder genomförts

och det finns behov av ytterligare åtgärder, att en förnyad risk- eller

behovsbedömning föranleder ändrade eller nya åtgärder eller att planerade

åtgärder avbrutits eller inte kommit till stånd.

Det får avgöras i varje enskilt fall om det med hänsyn till åtgärdernas karaktär,

utformning och tidsplan m.m. är motiverat att fastställa verkställighetsplanen utan

att fyra månader har förflutit.

2 kap. Placering

Vissa särskilda anstaltsplaceringar

Annan placering i riksmottagning

5 §

Utöver vad som framgår av 4 § ska en intagen som är kvinna, som avtjänar

fängelse i lägst två år och som vistas i häkte när domen blir verkställbar, placeras i

riksmottagning för utredning inför att verkställighetsplan tas fram, om det inte

finns särskilda skäl mot det.

KVFS

2016:2

4

Denna författning träder i kraft den 8 oktober 2016.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Hanna Jarl Källberg