KVFS 2016:6

Kriminalvårdens föreskrifter om dels fortsatt giltighet av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2016:1) om försöksverksamhet med GPSövervakning vid permission och särskilda utslussningsåtgärder, dels ändring i samma föreskrifter beslutade den 12 december 2016. Kriminalvården föreskriver med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010) att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2016:1) om försöksverksamhet med GPSövervakning vid permission och särskilda utslussningsåtgärder, som gäller till och med den 31 december 2016, ska fortsätta att gälla till och med den 31 december 2017, samt att 1 § ska ha följande lydelse. 1 § Under tiden den 15 juli 2016 till och med den 31 december 2017 ska på anstalten Johannesberg, anstalten Kolmården, anstalten Västervik Norra, VO Frivården Stockholm stad, VO Stockholms län och VO Frivården Östergötland genomföras försöksverksamhet med att använda elektronisk positionsövervakning (GPSövervakning) för att kontrollera att meddelade villkor för permission enligt 10 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) och för särskilda utslussningsåtgärder enligt 11 kap. 2-5 §§ fängelselagen (2010:610) följs.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS 2016:6

Utkom från trycket den

3 januari 2017

Kriminalvårdens föreskrifter om dels fortsatt

giltighet av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS

2016:1) om försöksverksamhet med GPS-

övervakning vid permission och särskilda

utslussningsåtgärder, dels ändring i samma

föreskrifter

beslutade den 12 december 2016.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010)

att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2016:1) om försöksverksamhet med GPS-

övervakning vid permission och särskilda utslussningsåtgärder, som gäller till och

med den 31 december 2016, ska fortsätta att gälla till och med den 31 december

2017, samt att 1 § ska ha följande lydelse.

1 § Under tiden den 15 juli 2016 till och med den 31 december 2017 ska på an-

stalten Johannesberg, anstalten Kolmården, anstalten Västervik Norra, VO Frivår-

den Stockholm stad, VO Stockholms län och VO Frivården Östergötland genomfö-

ras försöksverksamhet med att använda elektronisk positionsövervakning (GPS-

övervakning) för att kontrollera att meddelade villkor för permission enligt 10 kap.

1 § fängelselagen (2010:610) och för särskilda utslussningsåtgärder enligt 11 kap.

2-5 §§fängelselagen (2010:610) följs.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017.

NILS ÖBERG

Hanna Jarl