KVFS 2018:2

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS 2018:2

Utkom från trycket den

16 augusti 2018

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:1) om fängelse;

beslutade den 4 juni 2018.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010) i

fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om

fängelse1

dels att 7 kap. 31 § ska upphävas,

dels att 7 kap. 24 § ska ha följande lydelse och beslutar

dels att de allmänna råden till 7 kap. 31 § ska upphävas,

dels att de allmänna råden till 11 kap.2 och 5 §§fängelselagen (2010:610) ska ha

följande lydelse.

7 kap. Besök och andra kontakter

F örsändelser

1

Senaste lydelse av

7 kap. 31 § KVFS 2013:4

allmänna råden till 7 kap. 31 § KVFS 2013:4.

KVFS

2018:2

2

24 § Den intagne ska underrättas när en försändelse har granskats. Underrättelsen

ska innehålla information om

1. vilken försändelse som har granskats,

2. med stöd av vilket lagrum granskningen har skett,

3. vilken typ av granskning som har utförts,

4. datum för granskningen, samt

5. vem eller vilka som medverkat vid granskningen.

11 kap. Särskilda utslussningsåtgärder

Särskilt om frigång

Allmänna råd till 11 kap. 2 § fängelselagen (2010:610)

Frigång syftar till att en intagen ska ha arbete eller annan ordnad sysselsättning

vid frigivningen. Vid prövningen av om en intagen ska beviljas frigång bör det

särskilt beaktas om den intagne behöver inskolning i arbetslivet eller om frigång

kan antas väsentligt förbättra den intagnes möjlighet att försörja sig efter frigiv-

ningen.

Frigång kan bl.a. beviljas en intagen som behöver återinskolas i ett tidigare ar-

bete efter ett längre fängelsestraff eller om en intagen behöver omskolning,

arbets-

träning eller praktik för att komma in på arbetsmarknaden eller för att börja

arbeta inom ett nytt område

eller driva egen näringsverksamhet. Frigång kan

också beviljas för deltagande i grundläggande utbildning, yrkesutbildning eller

högskolestudier. Frigång kan även beviljas om en intagens behov av missbruksbe-

handling eller annan behandling enligt verkställighetsplanen (VSP) kan tillgodoses

bättre genom frigång än genom behandling i anstalt.

Särskilt om utökad frigång

Allmänna råd till 11 kap. 5 § fängelselagen (2010:610)

Utökad frigång kan t.ex. beviljas en intagen som inte har sådana behov som endast

kan tillgodoses genom en vårdvistelse eller en vistelse i halvvägshus. Utökad

frigång bör normalt inte beviljas för kortare tid än en månad.

__________

Denna författning träder i kraft den 1 september 2018.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Hanna Jarl