KVFS 2019:1

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om inledande av verkställighet av fängelsestraff och strafftidsberäkning

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653­6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS 2019:1

FARK

Strafftid

Utkom från trycket den 21

mars 2019

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

om inledande av verkställighet av fängelsestraff

och strafftidsberäkning

beslutade den 11 mars 2019.

Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 22 och 23 §§ strafftidsförord­

ningen (2019:95) och beslutar följande allmänna råd.

Inledande bestämmelse

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till strafftidslagen

(2018:1251) och strafftidsförordningen (2019:95). Om inte annat anges ska

begrepp och uttryck som används i föreskrifterna ha samma innebörd och

tillämpningsområde som i dessa författningar.

Inledande av verkställighet

Förutsättningar för verkställighet

1

Allmänna råd till 4 § strafftidslagen (2018:1251)

Innan en verkställighet av ett fängelsestraff kan inledas behöver det göras en

kontroll av om ett fängelsestraff är verkställbart. Beroende på omständigheterna i

ett enskilt fall, kan en kontroll av om ett fängelsestraff är verkställbart behöva

göras vid mer än ett tillfälle i ett och samma ärende.

Med en kontroll av om ett fängelsestraff är verkställbart avses dels en kontroll

av om domen eller beslutet i den del som avser fängelsestraff har fått laga kraft

mot den dömde eller på annan grund får verkställas, dels en kontroll av om

fängelsestraffet har bortfallit (preskriberats), om det finns tid kvar att avtjäna med

hänsyn tagen till eventuellt tillgodoräknande av tid för frihetsberövande samt om

det i övrigt finns hinder mot verkställighet.

Allmänna råd till 5 § strafftidslagen (2018:1251)

En dömd som inte är frihetsberövad och som inställer sig i anstalt eller häkte med

en dom eller ett beslut som är verkställbart har rätt att bli mottagen i anstalten

eller häktet i avvaktan på beslut om placering. Detta gäller oavsett platstillgång i

den aktuella anstalten eller häktet. Rätten att påbörja verkställighet gäller även för

en dömd som under pågående verkställighet inställer sig i eller förpassas till

anstalt eller häkte samt för en dömd som hålls i förvar enligt utlänningslagen

( 2005:716 ).

Om det inte är möjligt att kontrollera att det finns en verkställbar dom eller

beslut om fängelsestraff kan den dömdes begäran att påbörja verkställighet inte

tillmötesgås.

I 3 § strafftidsförordningen (2019:95) finns bestämmelser om undantag i vissa

särskilda fall från rätten till egen inställelse enligt 5 § strafftidslagen .

Dömda som inte är frihetsberövade enligt strafftidslagen

(2018:1251)

2 § Innan en dömd som inte är att anse som frihetsberövad enligt denna föreskrift

får skrivas in i anstalt eller häkte ska det kontrolleras att fängelsestraffet är

verkställbart samt att det är rätt person som skrivs in.

För en person som omhändertagits av polis för förpassning till häkte eller anstalt

ska det, så snart som möjligt efter att personen i fråga har anlänt till häktet eller

anstalten, kontrolleras om förutsättningarna för att påbörja verkställighet av

fängelsestraffet är uppfyllda.

Allmänna råd

Med en dömd som inte är frihetsberövad avses i denna föreskrift även en dömd

som är frihetsberövad, men inte på ett sådant sätt som anges i 8 § strafftidslagen

( 2018:1251 ). Det kan t.ex. avse en dömd som omhändertagits av polis för

förpassning till häkte eller anstalt eller som hålls i förvar med stöd av

utlänningslagen (2005:716) .

2

KVFS

2019:1

Kontroll av att det är rätt person som tas in görs genom att personens identitet

kontrolleras mot verkställighetshandlingarna. Om den dömde saknar identitets­

handling kan kontrollen ske t.ex. i register eller genom att en kriminalvårdstjänste­

man eller annan myndighetsperson styrker att det är fråga om rätt person.

Inskrivning kan ske även om det inte helt går att säkerställa att det är fråga om

rätt person, men detta ändå framstår som sannolikt. I sådant fall måste det rätta

förhållandet snarast styrkas.

3 § Om en dömd begär att få påbörja verkställighet av fängelsestraff innan tiden

för att överklaga en dom eller ett beslut har gått ut eller sedan han eller hon har

överklagat en dom eller ett beslut i den del som avser fängelsestraff, ska den

dömde informeras om att verkställighet av fängelsestraffet kan påbörjas om

nöjdförklaring lämnas och straffet i övrigt är verkställbart.

4 § Innan ett föreläggande enligt 6 § strafftidslagen (2018:1251) får utfärdas ska

en kontroll göras av att fängelsestraffet är verkställbart.

Dömda som är frihetsberövade enligt strafftidslagen (2018:1251)

5 § När en häktad eller omhändertagen person tas in i häkte eller anstalt ska det

omgående kontrolleras om det finns fängelsestraff även i annat mål som får

verkställas mot den häktade eller omhändertagne.

6 § Om en dömd är häktad eller omhändertagen i ett annat mål och har beviljats

uppskov eller gett in en ansökan om uppskov som enligt 16 § strafftidslagen

(2018:1251) innebär hinder mot verkställighet, ska den dömde så snart som möjligt

informeras om förutsättningarna för att påbörja verkställighet.

Allmänna råd

Med en omhändertagen person avses en person som är omhändertagen på sätt

som anges i 8 § strafftidslagen (2018:1251) .

Med att den dömde ska informeras om förutsättningarna för att påbörja

verkställighet avses att den dömde ska informeras om under vilka förutsättningar

som verkställighet kan påbörjas. Vid ett redan beviljat uppskov kan verkställighet

påbörjas genom att den dömde begär att få verkställa fängelsestraffet. Har den

dömde lämnat in en ansökan om uppskov kan verkställighet påbörjas genom att

den dömde återkallar ansökan och begär att få verkställa straffet.

I 15 § strafftidslagen (2018:1251) finns bestämmelser om i vilka fall ett beviljat

uppskov får återkallas.

7 § Så snart det kan konstateras att ett fängelsestraff fått laga kraft mot den dömde

eller på annan grund får verkställas mot en dömd som är frihetsberövad på sätt som

anges i 8 § strafftidslagen (2018:1251), ska det kontrolleras att även övriga

förutsättningar för att påbörja verkställighet av fängelsestraffet är uppfyllda.

3

KVFS

2019:1

Intagning i häkte

Allmänna råd till 10 § strafftidslagen (2018:1251)

Särskilda skäl för en längre tids placering i häkte kan finnas när det med hänsyn

till ordning och säkerhet kan vara både tidskrävande och svårt att hitta en

ändamålsenlig placering. Det kan avse t.ex. en dömd med ett stort skyddsbehov

eller med kopplingar till den organiserade brottsligheten eller hög beläggning i

anstalter i den säkerhetsklass eller med den programverksamhet som i det enskilda

fallet anses lämplig. Prövningen av om det finns särskilda skäl ska göras efter en

samlad bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall.

8 § I de fall det bedöms föreligga särskilda skäl för en längre tids placering i

häkte ska detta dokumenteras.

Nöjdförklaring

Dömda som är frihetsberövade enligt strafftidslagen (2018:1251)

Allmänna råd till 10 § strafftidsförordningen (2019:95)

Med att delgivning av en dom eller ett beslut ska ske omedelbart avses att

delgivningen ska ske samma dag som handlingen kommer in till häktet eller

anstalten. När det gäller en dom eller ett beslut som meddelats före

frihetsberövandet och tiden för att överklaga inte har gått ut eller som har

överklagats av den dömde, bör delgivning normalt ske samma dag som den dömde

frihetsberövas.

Allmänna råd till 11 § strafftidsförordningen (2019:95)

Med att den dömde så snart som möjligt ska informeras om sin rätt att lämna

nöjdförklaring samt om när och hur det kan ske avses att sådan information, om

domen eller beslutet har avkunnats i den dömdes närvaro vid rätten, lämnas vid

återkomsten till häktet eller anstalten, dock senast dagen efter det att domen eller

beslutet avkunnades. I annat fall lämnas informationen i anslutning till att den

dömde delges domen eller beslutet i sin helhet.

I att den dömde ska informeras om sin rätt att lämna nöjdförklaring samt om när

och hur det kan ske ingår att han eller hon får information om innebörden och

verkan av en nöjdförklaring samt om att betänketid gäller, vad den innebär och

hur en nöjdförklaring i praktiken går till.

9 § Samtidigt som den dömde informeras om sin rätt att lämna nöjdförklaring, ska

han eller hon även informeras om möjligheten att samråda med sin försvarare

under betänketiden.

4

KVFS

2019:1

10 § Samma dag som betänketiden löpt ut ska den dömde informeras om detta

och om att nöjdförklaring därmed kan lämnas.

11 § Information om rätten att lämna nöjdförklaring och om när och hur det kan

ske, om möjligheten att samråda med sin försvarare samt om att betänketiden löpt

ut ska lämnas muntligen och, om möjligt, skriftligen på den dömdes eget språk

eller på ett annat språk som han eller hon förstår.

12 § Om en intagen som avtjänar fängelse i högst trettio dagar döms på nytt till

fängelse och den sammanlagda fängelsetiden överstiger trettio dagar, ska han eller

hon informeras om de effekter som på grund av reglerna om villkorlig frigivning

kan uppkomma vid sammanläggning av straffen. Informationen ska lämnas när den

dömde informeras om sin rätt att lämna nöjdförklaring.

13 § Åtgärder som avses i 10 och 11 §§strafftidsförordningen (2019:95) samt i 8

och 9 §§ ska dokumenteras. Även uppgift om när åtgärden vidtogs ska

dokumenteras.

Formkrav

Allmänna råd till 12 § strafftidslagen (2018:1251)

Med att den som tar emot nöjdförklaringen på lämpligt sätt ska ha klargjort

innebörden och verkan av nöjdförklaringen för den dömde avses att informationen

i varje enskilt fall har anpassats till den dömdes förutsättningar att ta emot

informationen. Det innebär att informationen kan behöva vara extra tydlig om en

dömd t.ex. är under arton år eller har särskilda behov. Om en dömd har en hörsel­

eller talnedsättning eller inte behärskar svenska kan det finnas behov av att

använda lämpliga tekniska hjälpmedel eller att anlita tolk.

I att den som tar emot nöjdförklaringen ska ha klargjort innebörden och verkan

av nöjdförklaringen för den dömde ingår att den dömde har fått klart för sig dels

vad reglerna om nöjdförklaring innebär, dels vad domen eller beslutet i relevanta

delar konkret innebär för honom eller henne.

Uppskov

Allmänna råd till 14 § strafftidslagen (2018:1251)

Med intresset av samhällsskydd avses t.ex. risk för att den dömde avviker, risk för

fortsatt brottsaktivitet hos den dömde eller hänsyn till brottsoffer.

Beräkning av strafftid

5

KVFS

2019:1

Allmänna råd till 21 § fjärde stycket och 22 § andra meningen strafftidslagen

( 2018:1251 )

Med att ett strafftidsbeslut eller ett beslut om ändring av ett strafftidsbeslut ska

meddelas utan dröjsmål avses att inhämtande av kompletteringar av

beslutsunderlaget och andra handläggningsåtgärder görs skyndsamt och att beslut

utfärdas så snart som möjligt efter påbörjad verkställighet.

14 § En dömd person som inte är att anses som frihetsberövad enligt 8 §

strafftidslagen (2018:1251) börjar verkställa sitt fängelsestraff när han eller hon

skrivs in i anstalt eller häkte eller omhändertas av polis för förpassning till häkte

eller anstalt.

Allmänna råd

För att en verkställighet ska anses påbörjad för en person som har omhändertagits

av polis, ska anledningen till omhändertagandet vara att personen ska förpassas

för att börja verkställa ett fängelsestraff. Har omhändertagandet däremot

inledningsvis skett av annan anledning än förpassning, t.ex. på grund av misstanke

om nya brott, blir den avgörande tidpunkten för strafftidens början i stället när en

kontroll visar att den dömde är begärd förpassad eller efterlyst, eller det på annat

sätt framkommer att personen i fråga har en fängelsedom som ska påbörjas .

Övriga bestämmelser

Bidrag för skälig resekostnad

15 § En dömd som enligt 6 § strafftidslagen (2018:1251) förelagts att inställa sig

vid en anstalt är med anledning av det berättigad till bidrag för skälig resekostnad,

om kostnaden överstiger 50 kronor. Detta gäller även för en dömd person som är

bosatt inom Norden, Europeiska unionen eller Liechtenstein.

Om bosättningsorten ligger i ett annat land än som avses i första stycket gäller i

stället att en dömd är berättigad till ersättning för skälig resekostnad från svenska

gränsen, om kostnaden överstiger 50 kronor.

Allmänna råd

Med skälig resekostnad avses normalt ett belopp som motsvarar billigaste färdsätt

med allmänna kommunikationsmedel. Bidrag för resa med bil utgår dock med

högst en krona och åttio öre per kilometer.

16 § Chefen för Kriminalvården får besluta om undantag från dessa föreskrifter.

________________

6

KVFS

2019:1

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 april 2019. Genom

författningen upphävs Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:3) om doms befordran till verkställighet samt

strafftidsberäkning.

2. De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande i de fall där lagen

(1974:202) om beräkning av strafftid m.m. ska tillämpas.

NILS ÖBERG

Hanna Jarl

7

KVFS

2019:1