Strafftidsförordning (2019:95)

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2019-02-28
Ändring införd
SFS 2019:95
Ikraft
2019-04-01
Upphäver
Förordning (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till strafftidslagen (2018:1251). Begrepp och uttryck som används i förordningen har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

2 §  Kriminalvården ansvarar för att ett fängelsestraff blir verkställt.

Inledande av verkställighet

Rätten att påbörja verkställighet

3 §  Trots att en dömd har rätt att påbörja verkställigheten av ett fängelsestraff enligt 5 § strafftidslagen (2018:1251) får Kriminalvården neka att ta emot den dömde i anstalt eller häkte vid upplopp, utbrott av sjukdom eller annan liknande extraordinär omständighet.

Anmälningsskyldighet

4 §  Visar det sig, när ett fängelsestraff på viss tid ska verkställas, att den dömde har begått brottet före det att ett fängelsestraff som han eller hon dömts till för något annat brott har dömts ut, ska Kriminalvården, om det inte framgår av domarna att den andra påföljden har beaktats, anmäla det till åklagaren i det mål i vilket den dom som sist ska verkställas har meddelats.

5 §  Visar det sig, när ett beslut om förvandling av böter ska verkställas, att böterna har ålagts den dömde innan ett tidigare förvandlingsstraff har börjat verkställas, ska Kriminalvården, om det inte framgår av besluten att det tidigare förvandlingsstraffet har beaktats, anmäla det till åklagaren i det ärende i vilket det beslut som sist ska verkställas har meddelats.

Dömda som inte är frihetsberövade

6 §  En begäran om förpassning enligt 6 § andra stycket strafftidslagen (2018:1251) ska innehålla uppgift om den ort där den dömde vistas, har vistats eller har sin hemort.

[S2]Om en viss anstalt har blivit bestämd för den dömde ska detta anges.

7 §  Polismyndigheten ska omedelbart efter det att en dömd har omhändertagits för förpassning enligt 6 § andra stycket strafftidslagen (2018:1251) underrätta Kriminalvården om datum och tidpunkt för omhändertagandet.

8 §  Kriminalvården ska besluta om efterlysning av den dömde om han eller hon inte kan anträffas på annat sätt.

9 §  Regeringskansliet (Justitiedepartementet) ska underrätta Kriminalvården när omständigheterna i ett nådeärende är sådana att de kan antas ha betydelse för frågan om huruvida verkställigheten ska skjutas upp enligt 7 § första stycket 3 strafftidslagen (2018:1251).

Nöjdförklaring

Dömda som är frihetsberövade

10 §  När en dom eller ett beslut avseende den som är frihetsberövad på ett sådant sätt som avses i 8 § strafftidslagen (2018:1251) har kommit in till Kriminalvården, ska myndigheten omedelbart delge den dömde domen eller beslutet.

[S2]Detsamma gäller en dom eller ett beslut som har meddelats i ett annat mål före frihetsberövandet om

 1. tiden för att överklaga domen eller beslutet inte har gått ut, eller
 2. domen eller beslutet har överklagats av den dömde.

Dokumentation

12 §  Den myndighet som tar emot en nöjdförklaring ska dokumentera uppgifter om

 1. den dömdes identitet,
 2. den dom eller det beslut som nöjdförklaringen avser,
 3. när och på vilket sätt nöjdförklaringen har lämnats,
 4. huruvida den dömde har biträtts av tolk vid nöjdförklaringen,
 5. vittnets namn, samt
 6. vem som har tagit emot förklaringen.

Underrättelser

14 §  När Kriminalvården har tagit emot en nöjdförklaring ska myndigheten så snart som möjligt underrätta den domstol som har meddelat domen eller beslutet.

[S2]Om domen eller beslutet har överklagats av den dömde ska Kriminalvården i stället så snart som möjligt underrätta den domstol som ska pröva överklagandet.

15 §  När Polismyndigheten har tagit emot en nöjdförklaring ska myndigheten så snart som möjligt underrätta dels den domstol som har meddelat domen eller beslutet, dels Kriminalvården.

[S2]Om domen eller beslutet har överklagats av den dömde ska Polismyndigheten i stället så snart som möjligt underrätta dels den domstol som ska pröva överklagandet, dels Kriminalvården.

Uppskov

16 §  En ansökan om uppskov med verkställigheten av ett fängelsestraff ska ges in till Kriminalvården. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de skäl som den dömde vill åberopa.

[S2]Intyg och andra handlingar som den dömde vill åberopa i ärendet ska ges in tillsammans med ansökan.

17 §  Kriminalvården får begära hjälp av Polismyndigheten, om det behövs för den utredning som ska göras med anledning av en ansökan om uppskov.

Beräkning av strafftid

18 §  Vid tillämpning av 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande ska tiden för frihetsberövandet beräknas från och med dagen för frihetsberövandet till och med den dag frihetsberövandet upphör.

19 §  Vid tillämpning av 26 kap. 10 § brottsbalken ska prövotiden beräknas från tidpunkten för villkorlig frigivning till och med dagen för prövotidens utgång.

20 §  Om det vid beräkning av tidigaste dag för villkorlig frigivning uppkommer del av dag, ska den dagen inte räknas.

21 §  Vid tillämpning av 12 a kap. 1 § första stycket fängelselagen (2010:610) ska tiden för avbrott med anledning av att en intagen avvikit beräknas från och med dagen för avbrottet till och med den dag verkställigheten återupptogs.

Övriga bestämmelser

Bemyndiganden för Kriminalvården

22 §  Kriminalvården får meddela föreskrifter om bidrag av allmänna medel för skälig resekostnad med anledning av att en dömd enligt 6 § strafftidslagen (2018:1251) ska inställa sig vid en kriminalvårdsanstalt.

 • KVFS 2019:1: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om inledande av verkställighet av fängelsestraff och strafftidsberäkning

23 §  Kriminalvården får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av strafftidslagen (2018:1251) och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

 • KVFS 2019:1: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om inledande av verkställighet av fängelsestraff och strafftidsberäkning

Bemyndigande för Polismyndigheten

24 §  Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om inledande av verkställighet och nöjdförklaring.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Strafftidsförordning (2019:95)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.
 3. Bestämmelsen i 17 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m. i lydelsen enligt 2005:992 gäller fortfarande om rätten har tillämpat bestämmelser i 34 kap.brottsbalken i lydelsen före den 1 juli 2016.
Ikraftträder
2019-04-01