KVFS 2019:9

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Per Henrik Hedbrant

KVFS

2019:9

Utkom från trycket den

3 december 2019

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:6) om intensivövervakning med

elektronisk kontroll

beslutade den 18 november 2019.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 9 § förordningen (1994:1060) om

intensivövervakning med elektronisk kontroll samt 14 § förordningen (2007:1172)

med instruktion för Kriminalvården i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och

allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll1

dels att 1 a § ska införas och ha följande lydelse,

dels att 3, 19 samt 20 §§ ska ha följande lydelse, samt beslutar

dels att allmänna råd till 1 a och 20 §§ ska införas och ha följande lydelse.

Föreskrifternas tillämpningsområde m.m.

1 a § I frågor som berör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Bedömningar som

rör barnets bästa ska ta sin utgångspunkt i det enskilda barnets situation.

Överväganden avseende barnets bästa ska dokumenteras. I motiveringen till be-

slut ska det redogöras på vilket sätt barnets bästa har vägts in i den bedömning som

ligger till grund för beslutet.

Allmänna råd

Barnets åsikter och inställning bör tillmätas betydelse i förhållande till hans eller

hennes ålder och mognad.

1 Senaste lydelse av

19 och 20 §§ KVFS 2011:14

KVFS

2019:9

2

För att utreda vad som är till ett barns bästa bör barnet, i de fall det bedöms

lämpligt, ges möjlighet att komma till tals och få ge sin åsikt i frågan. Om barnet

inte självt framför sina åsikter, bör hans eller hennes inställning så långt det är möj-

ligt klarläggas på annat sätt.

3 § En person som är över 18 år och som den dömde delar bostad med ska tillfrå-

gas om han eller hon samtycker till att verkställighet av fängelsestraff sker i bosta-

den. Om sådant samtycke inte lämnas får verkställighet av fängelsestraff inte ske i

den bostaden.

Om det finns barn som är bosatta i den aktuella bostaden ska det särskilt utredas

hur barnets situation påverkas och om det kan anses lämpligt i förhållande till bar-

nets bästa att fängelsestraffet verkställs i bostaden.

Journal

19 § Bestämmelser om behandling av personuppgifter inom Kriminalvårdens verk-

samhet finns i brottsdatalagen (2018:1177), lagen (2018:1699) om kriminalvårdens

behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och kriminalvårdsda-

talagen (2018:1235) med tillhörande förordningar. Bestämmelser om behandling av

personuppgifter som inte utförs i syfte att verkställa straffrättsliga påföljder finns i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om

skydd för fysiska personer med behandling av personuppgifter och om det fria flödet

av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-

förordning) (GDPR).

Dokumentation i journal ska ske så snart som möjligt.

20 § Varje uppgift som förs in i en journal ska utformas så att den enskildes integri-

tet respekteras. Uppgifterna ska vara korrekta och sakliga.

Allmänna råd

Principerna i de författningar som nämns i 19 § om bl.a. laglighet, korrekthet, öp-

penhet och konfidentialitet bör även tillämpas på andra uppgifter än personuppgif-

ter som förs in i journalen.

___________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020.

STEFAN STRÖMBERG

Lennart Palmgren