KVFS 2020:1

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Per Henrik Hedbrant

KVFS 2020:1

Utkom från trycket den

26 juni 2020

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:5) om verkställighet av

frivårdspåföljder

beslutade den 15 juni 2020.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om

verkställighet av frivårdspåföljder samt 14 § förordningen (2007:1172) med in-

struktion för Kriminalvården i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna

råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder

dels att 11 § ska ha följande lydelse,

dels att 19 § ska ha följande lydelse, och beslutar

dels att allmänna råd till 26 kap. 11 § brottsbalken ska upphävas samt

dels att allmänna råd till 26 kap. 12 § brottsbalken med följande lydelse ska infö-

ras.

Villkorlig frigivning

Allmänna råd till 26 kap. 12 § brottsbalken

Frågan om ett övervakningsbehov finns bör bedömas utifrån såväl den frigivnes

behov av hjälp och stöd som behovet av kontroll.

Den risk- och behovsbedömning som gjorts i samband med verkställighets-

planeringen i anstalt bör ligga till grund för att avgöra om den frigivne behöver

övervakning. Även strafftidens längd bör vägas in. Om risken för återfall i brott

bedöms vara hög och övervakningen kan antas ha stor betydelse för att förhindra

återfall, t.ex. genom att den frigivne ges möjlighet att fortsätta en

KVFS

2020:1

behandlingsinsats som har påbörjats i anstalt, bör övervakning anses påkallad

oavsett strafftidens längd.

2

11 § Med verkställighetsplan avses en plan för övervakning enligt 5 kap. 3 § för-

ordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder samt, avseende vill-

korligt frigivna, en individuellt utformad plan enligt 26 kap. 14 § brottsbalken.

19 § Vad som anges i 20-22 §§ gäller när skyldighet att lämna ett visst prov för

drogkontroll följer av en särskilt meddelad föreskrift för den som är villkorligt

frigiven eller avtjänar skyddstillsyn.

__________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 15 juli 2020.

Martin Holmgren

Lennart Palmgren