KVFS 2021:3

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Caroline Oredsson

KVFS 2021:3

Utkom från trycket den

21 april 2021

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:5) om verkställighet av

frivårdspåföljder;

beslutade den 19 april 2021.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om

verkställighet av frivårdspåföljder samt 14 § förordningen (2007:1172) med

instruktion för Kriminalvården i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och

allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder

att 11, 27 och 30 §§ ska ha följande lydelse samt beslutar

att de allmänna råden till 4 § ska ha följande lydelse.

Skyddstillsyn

4 §

Verkställighet av en föreskrift enligt domen ska påbörjas så snart som

möjligt efter det att domen blivit verkställbar mot den dömde.

Allmänna råd

Verkställighet av en föreskrift om samhällstjänst bör normalt påbörjas inom åtta

veckor efter det att domen blivit verkställbar mot den dömde.

Om den dömde inte kan nås eller inte har följt två skriftliga kallelser bör prövas

om en eller flera åtgärder enligt 28 kap. 7 8 §§ brottsbalken ska vidtas.

KVFS

2021:3

2

Övervakning

Verkställighetsplanering

11 §

Med verkställighetsplan avses en plan för övervakning enligt 5 kap. 3 §

förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder samt 26 kap. 14 §

brottsbalken.

Bidrag av allmänna medel

27 §

En dömd får beviljas bidrag av allmänna medel för kostnader som har

direkt samband med avtjänandet av påföljden, om det är skäligt med hänsyn till

den dömdes ekonomiska förhållanden och till att verkställigheten ska kunna

genomföras på ett ändamålsenligt sätt.

Bidrag för resor ska beräknas med utgångspunkt i 15 § Kriminalvårdens

föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2019:1) om inledande av verkställighet av

fängelsestraff och strafftidsberäkning.

30 §

En person som förordnas som biträdande övervakare har rätt till ersättning

för uppdraget samt rätt till ersättning för kostnader med vardera 250 kr per månad.

Om den biträdande övervakarens kostnader för att fullgöra uppdraget väsentligt

överstiger 250 kr per månad kan han eller hon även få ersättning för de

överstigande kostnaderna

__________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 maj 2021.

Martin Holmgren

Lennart Palmgren