KVVFS 2005:7

Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrift om övertagande av uppgiften enligt 7 a & förvaltningsprocesslagen (1971: 291) att föra det allmä annas talan (KVVFS 1996: 2)

Kriminalvårdsverkets förfatmingsamling

ISSN 0347-2612

Ut "vare: Eva Ceder en

Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande

av föreskrift om övertagande av uppgiften enligt 7 a &

förvaltningsprocesslagen (1971: 291) att föra det

allmä annas talan (KVVFS 1996: 2)

beslutade den 7 december 2005.

Krminalvårdsstyrelsen föreskriver med stöd av 43 & förordningen (1974:248)

om kriminalvård i anstalt, 20 5 förordningen (1976:376) om behandlingen av

häktade och anhållna m.fl., 19 & förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid

m.m. samt 4 & förordningen (1994:1060) om försöksverksamhet med

intensivövervakning med elektronisk kontroll att föreskrift om övertagande av

uppgiften enh'gt 7 a & förvaltningsprocesslagen (19712291) att föra det allmännas

talan (KVVFS 199612) skall upphöra att gälla.

Dessa föreskrifter träderi kraft den 1 januari 2006.

LARS NYLEN

Ulf Jonson

KV VFS

2005z7