LIFS 2018:9

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spel på kasino och värdeautomatspel

1

Lotteriinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.

ISSN

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om spel på kasino och värdeautomatspel;

beslutade den 17 oktober 2018.

Lotteriinspektionen föreskriver följande med stöd av 16 kap. 3–4 §§, 10 § 1

och 11 § 1 spelförordningen (2018:1475) och beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde och uttryck

1 §

Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för den som ansöker om

licens att tillhandhålla spel på kasino och värdeautomatspel enligt 5 kap. 1 §

spellagen (2018:1138) samt den som har licens till sådant spel.

I dessa föreskrifter avses med värdeautomater också hel- och halvautoma-

tiserade kasinospel.

2 §

Om inte annat anges har de uttryck och benämningar som används i

föreskrifterna samma betydelse som i spellagen (2018:1138) och spelförord-

ningen (2018:1475).

I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med

1. användarvillkor: bestämmelser licenshavaren tillämpar avseende den

som vill delta i spelet,

2. omsättningen av restaurangverksamheten: mat och dryck inklusive

mervärdesskatt från serveringsutrymmet,

3. restaurang: verksamhet med tillstånd till servering av spritdrycker, vin

eller starköl (serveringstillstånd) enligt 8 kap. 14 § alkohollagen

(2010:1622),

4. serveringsutrymme: viss lokal eller annat avgränsat utrymme som ser-

veringstillståndet avser,

5. spelplats: restaurang/bingohall där tillstånd att anordna värdeauto-

matspel finns,

6. spelregler: de särskilda regler som licenshavaren tillämpar per spelform

som denne erbjuder, och

7. spelyta: det avgränsade utrymmet på ett kasino där spel erbjuds.

2 kap. Information till spelare

1 §

Följande information ska utöver vad som framgår av 14 kap. 4 § spel-

lagen (2018:1138) hållas lättillgänglig för spelare där licenshavaren erbjuder

spel

1. licenshavarens namn, telefonnummer och e-postadress,

2. licenstid,

LIFS 2018:9

Utkom från trycket

den 13 november 2018

2

LIFS 2018:9

3. vilka risker som kan vara förknippade med spel om pengar,

4. kontaktuppgifter till en från spelverksamheten oberoende hjälplinje för

spelproblem som kan erbjuda hjälp utifrån svenska förhållanden,

5. att Spelinspektionen är licens- och tillsynsmyndighet,

6. insatsmöjligheter i aktuellt spel, och

7. eventuella övriga kostnader för deltagande i aktuellt spel.

Allmänt råd:

En oberoende hjälplinje kan t.ex. vara Stödlinjen.

2 §

Om gällande användarvillkor ändras, och ändringen inte är obetydlig,

ska spelaren informeras om ändringarna innan dessa börjar gälla.

Allmänt råd:

En ändring som är obetydlig kan t.ex. vara ändring av stavfel.

Information till spelaren om ändringar i användarvillkoren kan t.ex.

ske genom att denne skriftligen får ta del av ändringarna alternativt

får godkänna de nya användarvillkoren i samband med inloggning.

3 kap. Särskilt för spel på värdeautomater på andra platser än

på ett kasino

Värdeautomat som är placerad på en restaurang

1 §

En (1) värdeautomat får vara placerad på en restaurang under förutsätt-

ning att omsättningen från serveringsutrymmet av restaurangverksamheten

uppgår till minst 1 000 000 kronor per år räknat från det närmast föregående

halvårsskiftet. Vid ansökan om licens ska beräkningen istället utgå från en

sammanhängande period om högst tolv månader inom en femtonmånaders

period närmast före tidpunkten för ansökan.

2 §

Fler än en (1) värdeautomat får vara placerad på en restaurang under

förutsättning att omsättningen från serveringsutrymmet av restaurangverk-

samheten uppgår till ytterligare 250 000 kronor för varje värdeautomat be-

räknat enligt 1 §.

3 §

Omsättningen av värdeautomatspelet på spelplatsen får inte, efter utbe-

talda vinster på värdeautomatspelet, överstiga spelplatsens omsättning från

serveringsutrymmet på restaurangen.

4 §

En värdeautomat som är placerad på en restaurang ska vara placerad

inom serveringsutrymmet.

En värdeautomat ska vara placerad väl synlig med möjlighet till god upp-

sikt över värdeautomaten.

En värdeautomat får inte vara placerad i anslutning till en uttagsautomat.

3

LIFS 2018:9

Allmänt råd:

För att en värdeautomat ska vara väl synlig bör den vara placerad så

att den inte avgränsas av fysiska hinder som t.ex. vägg, spaljé, mobila

höga möbler, draperi, persienn eller motsvarande.

För att ha möjlighet till god uppsikt bör en värdeautomat vara pla-

cerad så att den kan iakttas från en plats där spelplatsens personal

oftast befinner sig, t.ex. en bar eller en kassa.

5 §

Spel på en värdeautomat får tillhandahållas under den tid då spel-

platsens serveringstillstånd gäller.

Övrig tid ska värdeautomaten vara avstängd.

6 §

Om serveringstillståndet återkallas eller upphör på en spelplats ska

licenshavaren omedelbart stänga av värdeautomaten.

Värdeautomat som är placerad i en bingohall

7 §

En värdeautomat som är placerad i en bingohall ska vara placerad i den

del av lokalen där bingospelet bedrivs.

En värdeautomat ska vara placerad

väl synlig

med möjlighet till god upp-

sikt över värdeautomaten.

En v ärdeautomat får inte vara placerad i anslutning till en uttagsautomat.

Allmänt råd:

För att värdeautomaten ska vara väl synlig bör den vara placerad så att

den inte avgränsas av fysiska hinder som t.ex. vägg, spaljé, mobila

höga möbler, draperi, persienn eller motsvarande.

För att ha möjlighet till god uppsikt bör en värdeautomat vara pla-

cerad så att den kan iakttas från en plats där spelplatsens personal

oftast befinner sig, t.ex. en kassa.

8 §

Spel på en värdeautomat

får tillhandahållas i samband med bingospelet

samt en timme före och en timme efter de tider bingospelet

pågår.

Övrig tid ska värdeautomaten vara avstängd.

9 §

Om licensen för bingospelet återkallas eller upphör ska licenshavaren

omedelbart st

änga av värdeautomaterna.

Information till spelombud

10 §

Ett spelombud på spelplatser ska ha kännedom om relevanta delar av

spellagen, förordningar, föreskrifter och villkor som gäller för aktuellt spel

samt licenshavarens interna rutiner och riktlinjer som är relevanta för

spelombudsverksamheten respektive spelplatsen.

4

LIFS 2018:9

Allmänt råd:

Relevanta delar av spellagen, förordningar och föreskrifter kan t.ex.

vara att en spelare måste vara 18 år för att få spela, att det är förbjudet

att lämna kredit för spel, var en spelare kan få information och hjälp

med självtest, självavstängning och andra problem kopplade till sitt

spelande.

4 kap. Spel på kasino

1 §

En entréavgift ska tas ut i samband med ett besök på ett kasino.

Entréavgiften kan också erläggas i form av ett årskort.

En person som i övrigt har rätt att vistas på ett kasino ska inte tillåtas att

spela utan att entréavgift har erlagts.

Allmänt råd

Entréavgiften bör motsvara en kostnad som markerar att besöket sker

först efter ett medvetet beslut från besökaren. Detsamma bör gälla

kostnaden för ett årskort.

2 §

Ett kasino får ha öppet högst 18 timmar per dygn. Kasinospel ska

erbjudas under öppettiderna för respektive kasino.

Betalningsmedel på kasino

3 §

På ett kasino får spel endast bedrivas med svensk valuta.

Som betalningsmedel på ett kasino får licenshavaren endast acceptera

kontanter, checkar och betalningar från en betaltjänstleverantör i enlighet

med lagen (2010:751) om betaltjänster.

Vid betalning med checkar, bank-, betal- eller kreditkort ska licenshava-

ren kräva att det inlösta beloppet är garanterat av den bank eller det finansin-

stitut som utfärdat det betalningsinstrument som används.

Kasinospel

4 §

Följande roulettspel, kortspel och tärningsspel får omfattas av licens

för spel på kasino

1. amerikansk roulett,

2. fransk roulett,

3. kortspel där spelaren spelar mot bank,

4. sidospel till 3

a. Royal Match 21,

b. Perfect Pair,

c. Super Sevens, och

d. 21+3,

5. Pokerspel,

6. pokerspel i turneringsform,

7. Cosmopol Dice,

8. Craps,

5

LIFS 2018:9

9. European Seven Eleven,

10. Rocket 7, och

11. Sic Bo.

Hel- och halvautomatiserade kasinospel

5 §

För spel på hel- och halvautomatiserade kasinospel gäller de spelregler

som gäller för motsvarande kasinospel på ett kasino.

5 kap. Kameraövervakning på kasino

Omfattning och identifiering

1 §

Ett kasinos lokaler ska övervakas med kameror enligt detta kapitel.

Kameror ska vara placerade på sådant sätt att en fullgod kameraövervak-

ning säkerställs.

Det ska finnas kameror för övervakning av personer som rör sig dels inom

ett område, dels från ett område till ett annat område.

Entré, garderob och reception

2 §

Entré, garderob och reception ska övervakas så att det kan säkerställas

att kasinots personal har gjort identitetskontroll, registrering samt verifiering

av giltigt entrébevis innan en gäst kommer in till kasinots spelyta.

Spelbord, värdeautomater, kassor, restaurang, valv och räknerum

3 §

Spelbord inklusive hel- och halvautomatiserade kasinospel, värdeauto-

mater, kassor, restaurang, valv och räknerum ska övervakas av kamera.

Brottslighet

4 §

Kameror av betydelse för att förebygga, förhindra och avslöja brotts-

lighet i kasinot ska vara placerade så att övervakning av utrymmen kan ut-

föras utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Övervakning och bildmaterial

5 §

Övervakning ska kunna ske i realtid och kontroll ska kunna göras med

hjälp av inspelat bildmaterial.

Inspelat bildmaterial ska vara av sådan kvalitet att varje person och varje

transaktion och hanterade värden kan identifieras och kontrolleras. Det ska

vara möjligt att avgöra vilka insatser som gjorts vid en viss tidpunkt, det vin-

nande numret på ett rouletthjul samt att fastställa valörer på kort, sedlar och

andra betalningsmedel som gjorts på kasinospel, hel- och halvautomatiska

kasinospel samt värdeautomater vid en viss tidpunkt.

Bevarande av uppgifter

6 §

Licenshavaren ska spara allt inspelat bildmaterial i minst sju dagar.

6

LIFS 2018:9

6 kap. Information som licenshavaren ska dokumentera och

lagra

1 §

Den som har licens för att tillhandahålla kasinospel på ett kasino enligt

5 kap. 1 § spellagen(2018:1138) ska kunna lämna följande information till

Spelinspektionen

fördelat på respektive kasino

1. totalt antal besökare,

2. antal besökare per dag och månad,

3. antal besökare som identifierats utan ID-handling,

4. antal besökare kända genom besöksregistreringssystem, och

5. antal besökare undantagna från kravet på entréavgift.

2 §

Den som har licens för att tillhandahålla kasinospel på ett kasino enligt

5 kap. 1 § spellagen(2018:1138) ska kunna lämna följande information till

Spelinspektionen för spel på kasino och hel- och halvautomatiserade kasi-

nospel

1. nettointäkt för samtliga spelbord inklusive hel- och halvautomatiserade

kasinospel, och

2. nettointäkt enligt 1 fördelat på typ av spelbord inklusive hel- och

halvautomatiserade kasinospel.

3 §

Avvikelser som påverkat kasinospel och övriga incidenter som är av

betydelse ska dokumenteras och kunna redovisas för Spelinspektionen på

begäran.

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Föreskrifterna tillämpas även på ansökningar om licens som lämnas in

till Lotteriinspektionen efter den 1 augusti 2018 och som avser tid efter den

1 januari 2019.

På Lotteriinspektionens vägnar

CAMILLA ROSENBERG

Johan Röhr

Elanders Sverige AB, 2018